Luận văn Tập Iđêan nguyên tố gắn kết của môđun đối đồng điều địa phương qua địa phương hóa và đầy đủ hóa

Lời cam đoan i

Lời cảm ơn ii

Mở đầu 1

1 Kiến thức chuẩn bị 3

1.1 Tập iđẽan nguyên tố liên kết qua địa plníơng hóa và đầy

đủ hóa 3

1.2 Tiêu chuẩn Art in cho các mỏđun 6

1.3 Biểu diẻn thứ cấp và tập iđẽan nguyên tố gắn kết cùa

môđun Art in 8

1.4 Mỏđun đối đồng điều địa phương 11

2 Tập iđcan nguyên tố gắn kết của mõđun đối đồng điều

địa phương qua địa phương hóa và đầy đủ hóa. 16

2.1 Hệ tham số 16

2.2 Các lớp Nành đặc biệt 18

2.3 Các bỗ đề liên quan 21

2.4 Tập iđẽan nguyên tó gắn kết của inõđun đối đồng điều địa

phương qua địa phương hóa và đầy đù hóa 28

Kết luận 35

Tài liệu tham khảo 36

 

pdf41 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 26/02/2022 | Lượt xem: 276 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Tập Iđêan nguyên tố gắn kết của môđun đối đồng điều địa phương qua địa phương hóa và đầy đủ hóa, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_tap_idean_nguyen_to_gan_ket_cua_modun_doi_dong_dieu.pdf
Tài liệu liên quan