Luận văn Thực hiện chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại vùng kinh tế trọng điểm miền trung

MỞ ĐẦU .1

Chương 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ

CỦA NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA .12

1 1 N ữ vấ ề ý uậ về ệp ỏ v vừ .12

 K i niệm v p ân loại doan n iệp n ỏ v vừa.12

 Điểm mạn v điểm u của doan n iệp n ỏ v vừa.17

 3 Vai trò của doan n iệp n ỏ v vừa .20

.33

 3 Kin n iệm của Cộn òa N ân dân run oa.34

 3 Kin n iệm của N ật Bản .36

 3 3 Kin n iệm của Mỹ.38

 3 4 B i ọc rút ra c o vùn kin t trọn điểm miền run .40

 iểu k t C ươn .42

pdf119 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 362 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Thực hiện chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại vùng kinh tế trọng điểm miền trung, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
t ố tr úp tă ờ ơ sở quả ý DNNVV ở từ u v , ả v y t ệ tùy t e ều ệ u v t 37 qu t quỹ u óp bở í quyề Tru ơ v í quyề p ơ v ý quỹ ở t t ể t í t - K ạ v y ằ ả t quả ý DN ỏ p ụ ố v DN ỏ, ò ỏ p ả ó t ấp ặ bả ã Hệ t ố bả ã tí ụ ậ bả ã DNNVV v y vố tạ t ể t í t Cò H ệp bả ã tí ụ ó ă ở r ả tí ụ bổ su v bả ã tí ụ DNNVV Hệ t ố bả ã ặ b ệt, ã ạt từ ă 1998, ó ă t ạ t , ằ ả ẹ ữ rố ạ về tí ụ v óp p ầ ả vụ p sả DNNVV - Hỗ tr ả : Hỗ tr vố DN t ạt r sả p ẩ , p ơ p p sả xuất , ả t u ầu t tr t t b , v y ã suất t ấp ( ệp p ả ó ạ tỷ ệ tr gia tă ă tố t ểu 3%) [5] - Hỗ tr ở ệp: ả t u ầu t tr t t b tr vò 5 ă ầu t , t u t ú ẩy ệp ầu t ạ ể , óp vố v ty ổ p ầ p t tr ể ầu t ệp ỏ v vừ  Trợ giúp về công nghệ C DNNVV ó t ể ở í s tr úp ạt tr ệ Hệ t ố u ổ ỏ N ật Bả u ấp t í DNNVV ó ạt tí ổ tr ạ ầu t t sả p ẩ ặ quy tr sả xuất Để tă s ạ tr DN t qu p ụ ệ t t , DN ạt tr ĩ v t t v ụ p ầ ề t í quyề p ơ tr úp b ồ vụ t vấ v " vụ p t tr ể DN ểu u" [5]. 38  Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực V ệ tạ uồ p ả ắ ề v u ầu số v ất DNNVV T ờ xuy tổ ó tạ , bồ ỡ ã ạ DNNVV về ỹ ă ã ạ , ỹ ă p , xú t t ơ ạ Tạ r ố t ữ tổ tạ , DN, cơ quan quả ý v tổ p C í p ằ tạ , ũ ó t ể p ữ ều ệ u DN ỗ ề v t í v ữ b t tr ờ  Hỗ trợ về xúc tiến xuất khẩu C í p N ật Bả u ấp vụ v t t DNNVV ằ tạ t uậ ạt ở C ơ tr v t vấ tạ ơ DNNVV N ật Bả ũ ó t ể ă ý tr t p v ơ sở ữ ệu tr ạ I ter et 1.3.3. Kinh nghiệm của Mỹ C b ệ p p tr úp DN ỏ Mỹ tr ữ t trụ í : ả p p ý, tr úp t í , tr úp xuất ẩu, quả ý v u sắ í p  Trợ giúp tài chính Nă 1997, Mỹ ó 125 ơ tr tr úp tr 75 tỷ USD Tr ă 1999, Mỹ ó ả 200 ơ tr ấp b t tr DN ỏ ạt [5] N ữ ơ tr y b trù ạ tr úp t í : tí ụ tr t p v bả ã tí ụ , t ởng kinh , t ở xuất ẩu, ỗ tr t í ơ tr tạ v ều ạ bả ể u Tuy , í quyề Mỹ rất ạ tr v ệ ấp tí ụ tr t p 39  Trợ giúp về đổi mới công nghệ Mỹ ó ều í s tr úp DN ỏ t t ề ă ệ : C ơ tr C uyể ệ DN ỏ; Quỹ p t ở r tạ v ơ tr u ổ DN ỏ u ấp t vố tr t p ạt u v tr ể DN ỏ; T ập v ờ ơ ệ v v ờ ơ DN tạ 50 t ểu b V ờ ơ ệ v DN Mỹ t ờ x y tr ơ sở tr ờ ạ v ữ ơ qu u v ụ t u qu tr t ơ ạ ó ữ tr u  Xúc tiến xuất khẩu C í p Mỹ b ều ơ tr v b ệ p p tr úp ạt xuất ẩu DN ỏ y b ều p ố xú t xuất ẩu ó tr ệ í ều p ố ữ b ệ p p ạ t ể u ằ tr úp xuất ẩu DNNVV Tru t tr úp xuất ẩu u ấp vụ t vấ v t t về t tr ờ , p ồ quố t v vụ tr úp t qu tr 100 vă p ò trả ắp Mỹ Tru t y tập tru v v ệ tr úp p t tr ể t ơ ạ ệ tử tr DNNVV 1.3.4. Bài học rút ra cho vùng kinh tế trọng điểm miền Trung S u tổ p ệ t số quố về ỗ tr DNNVV, t rút r ữ b ệ về í s ể p t tr ể DNNVV VKTTĐ ề Tru , ụ t ể: Một l về ỗ trợ nân cao c ất lượn n uồn n ân lực c o DNNVV C í s p t tr ể DNNVV ở ỉ tập tru v v ệ tạ r ều ệ v ơ t uậ DNNVV ò tập tru v v ệ ất uồ DNNVV 40 Để p t uy v trò DNNVV vù KTTĐ ề Tru tr ề t tr ờ , ơ qu t ệ í s ỗ tr ầ x rõ ă tạ ò y u DNNVV v ó í s ỗ tr tạ uồ p ù p C bí quy t ơ bả v ữ quy tắ u ề t t tr ờ ầ p ả uy í ả ạy tr ệ t ố ụ í t ố v p í t ằ bồ ỡ ữ ểu b t về vă ó DN, vă ó ề ệp ai l đa dạn về c c ìn t ức ỗ trợ về t i c ín C ò ó t ỗ tr t í : Quỹ bả ã tí ụ , Quỹ uy í p t tr ể ề truyề t ố . N quỹ ỗ tr t í y, t số ũ rất t tr v ệ ỗ tr t í t qu t t u u t í Đ y t t ả quy t vố ạ v tru ạ DNNVV ò ỏ b p ả ắ u ầu DN ể ó t ể u t sả p ù p v u ầu DN ầ v y vố DN sẽ ậ t sả từ t y v ệ ậ vố H t y rất p ù p v DN ó t sả t ấp ạ ó ạ ó ệu quả Đ y ũ t úp ỡ DNNVV ả t ểu r r tr ều tr t ã rất t Ba l cần k t ợp cả sự ỗ trợ trực ti p v i n ti p của địa p ươn Tr ắt, ầ tập tru , ú tr ỗ tr về vố , uy v t p ậ uồ vố DN ể ả quy t ữ ó ă tạ DN : ở r quy , ổ ệ, tr , ỹ ă uồ v ả ă t p ậ t tr ờ , t tr ờ DN Đ y t ề ề qu tr úp DN tồ tạ tr tr ờ ạ tr S u ó, sẽ uyể ầ s t ỗ tr t p bằ ụ 41 p p uật, í s , t ể v t N ằ p t tr ể DN H ạt tr úp p ơ uyể ầ từ ỗ tr tr t p s ỗ tr t p ể ă DNNVV. Cụ t ể tr úp t qu í s ầu t , í s t u , í s ố ạ ằ tạ tr ờ ầu t ổ , ạ DNNVV p t tr ể Đồ t ờ ầu t v ĩ v ơ sở ạ tầ t , ằ p t tr ể DNNVV. Tiểu kết Chương 1 DNNVV u ó v trò qu tr tr ề t quố tr t , ố t y u quố qu t v ầu t ỗ tr p t tr ể Ở V ệt N , DNNVV óp p ầ ả quy t vấ ề KT-XH ất v ó óp t v DP Bở vậy, ạt t ệ í s ỗ tr DNNVV u Đả v N t qu t ặ b ệt V ữ u tr ơ sở ất , C ơ 1 ã ề ập ữ ơ sở về t ệ í s ỗ tr ố v DNNVV Tr ó b ồ ữ ệ , p ạ , ữ ể ạ , ể y u v v trò DNNVV. C ơ 1 ã u rõ ệ , p ạ í s ỗ tr DNNVV v ệ , p ạ v p tí u t ệ í s ỗ tr ố v DNNVV Đ y í ề tả xuy suốt uậ vă v ơ sở ể t ệ í s ỗ tr ố v DNNVV tạ VKTTĐMT Đồ t ờ , ể ỏ ệ t ệ í s ỗ tr ố v DN ể p ụ v V ệt N ó u v VKTTĐ ề Tru ó r , C ơ 1 ũ ã tập tru u ệ t ệ í s ỗ tr ố v DNNVV ở t số Tru Quố , N ật Bả , Mỹ Đ y í ơ sở t t ễ ể p ụ v t ỗ 42 tr DNNVV tạ VKTTĐ ề Tru . N ữ u ơ bả C ơ 1 í ơ sở ể r ữ p tí , t trạ tr C ơ 2 v ề xuất ả p p ở C ơ 3, óp p ầ tạ tí ệ t ố , uậ vă 43 Chương 2 THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CỦA NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG GIAI ĐOẠN 2011-2015 2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội có ảnh hƣởng đến sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung 2.1.1. Điều kiện tự nhiên Qu v ệ u ặ ể t v ặ ể KT-XH p ơ tr , ể tạ ố t v p ố p tr p t tr ể ữ vù t , C í p ã t số tỉ , t ể t VKTTĐ quố ó ả ă t p , tạ t ú ẩy p t tr ể KT-XH v tố v bề vữ N y 13/10/2014, T t C í p r Quy t số 1874/2014/QĐ- TT về p uyệt Quy ạ tổ t ể p t tr ể KT-XH VKTTĐ ề Tru ă 2020, ă 2030 ằ Quy ạ x y VKTTĐ ề Tru t tru t t b ể ạ , vù p t tr ể t vù Bắ Tru B v Duy ả ề Tru , vù ệp ắ v b ể v tru t vụ ệ ạ T e ó, VKTTĐ ề Trung b ồ 5 tỉ T ừ T Hu (t u vù Bắ Tru b ), Đ Nẵ , Quả N , Quả N ã , B Đ (t u vù Duy ả N Tru b ) VKTTĐ ề Tru , p í Bắ p tỉ Quả Tr , p í N p tỉ P ú Y , p í T y p tỉ K Tu v CHDCND L v p í Đ p b ể Đ VKTTĐ ề Tru ó t t p ố tr t u Tru ơ Tp Đ Nẵ , ó 4 t p ố tr t u tỉ , 55 quậ , uyệ ( ồ 6 quậ v 49 uyệ ), 46 t trấ v 746 xã, p ờ ( ồ 111 p ờ v 635 xã) Tổ ệ tí t 44 27 959,5 2 ả 29,1% ệ tí t vù Bắ tru b v Duy ả N Tru b v ả 8,4% ệ tí t ả [11]. 2.1.2. Điều kiện kinh tế-xã hội VKTTĐ ề Tru b v t ờ ỳ t y , ổ t t, trở t h t tr ữ vù p t tr ể ă ả , bả ả v trò ạt tă tr ở v t ú ẩy p t tr ể u v ề Tru v T y N uy , ầu ố v ử õ u t v ả v quố t Tr ữ ă qu , VKTTĐ ề Tru ó s p t tr ể v t bậ về KT-XH, t ể ệ ở ữ u s u:  Về tăng trưởng kinh tế Bảng 2.1: GDP và cơ cấu GDP của VKTTĐ miền Trung giai đoạn 2011 – 2015 Nă 2011 2012 2013 2014 2015 DP t Vù (tỷ ồ ) 33.696 39.369 46.243 54.372 62.563 DP t Vù / DP ả (%) 8,1 8,3 8,4 8,6 8,9 Tă tr ở DP Vù (%) 14,2 14,6 15,1 15,7 16,4 N uồn: ổn ợp từ Niên i m t ốn kê của c c địa p ươn VK Đ miền Trung Tr ữ ă ầ y, ề t VKTTĐ ề Tru ặp ều ó ă v ạt tố tă tr ở , t ă 2015, DP t vù ạt 62 563 tỷ ồ v tố tă tr ở DP t vù 16,4%, y tỷ ệ v ổ Tỷ tr DP t vù s v ả tă từ 8,1% ă 2011 8,9% ă 2015. 45  Về chuyển dịch cơ cấu kinh tế Cơ ấu t vù uyể t e CNH-HĐH, tỷ tr ó óp - - t y sả v DP ả từ 19,1% ă 2011 xuố 13,9% ă 2015; tr tỷ tr ó óp ệp - x y v DP tă từ 41,4% ă 2011 43,4% ă 2015; vụ- u tă từ 39,5% ă 2011 42,7% ă 2015 Tr ó, Đ Nẵ v T ừ T Hu uyể ơ ấu t ất Từ ó t ấy , ơ ấu t vù uyể tí , p t tr ể ệp ó ầu, ă , ắp r p t , sử ữ v ó t u b ể Bảng 2.2: Chuyển dich cơ cấu kinh tế VKTTĐ miền Trung từ 2011 - 2015 Đơn vị tín : (%) Địa phƣơng 2011 2015 N - t y sả C ệp - x y D vu – u N - t y sả C ệp - x y D vu - u TT- Hu 15,1 39,7 45,2 8,0 46,6 45,4 Đ Nẵ 3,0 46,0 51,0 2,1 36,2 61,7 Quả N 21,4 40,3 38,3 16,4 43,1 40,5 Quả N ã 18,8 51,2 30,0 14,0 62,0 24,0 B Đ 37,4 29,9 32,7 29,1 29,0 41,9 Toàn vùng 19,1 41,4 39,5 13,9 43,4 42,7 N uồn: ổn ợp từ Niên i m t ốn kê c c địa p ươn VK Đ miền run  Về điều kiện xã hội Tí 31/12/2015, số vù ã tr 6,3 tr ệu ờ , 7,08% số v 8,44% ệ tí ả T u ập b qu ầu ờ / ă 22,7 tr ệu ồ , tă ấp 2,9 ầ s v t u ập ă 2002 Quy số vù , tập tru Đ y, ật số VKTTĐ ề Tru 325,16 ờ / 2, ỉ bằ 24,6% ật số VKTTĐ p í Bắ v ỉ bằ 45,7% ật số VKTTĐ p í 46 N Đ ều y ù v t u ập t tr ờ v t tr ờ t u t ụ sả p ẩ p ơ t u VKTTĐ ề Tru é s ạ tr ơ ẳ s v t tr ờ t ơ ở VKTTĐ Cũ uồ ở V ệt N , uồ VKTTĐ ề Tru y u xuất p t từ H ệ ơ ấu tr ĩ v ệp 47% (tỷ ệ y ả 52%); ệp, x y 24% ( ả 23%) Tr ở VKTTĐ ề Tru ó bằ sơ ấp 13 000 ờ , tru ấp 230 000 ờ , tr ẳ 85 000 ờ v tr ạ v s u ạ ả tr 250 000 ờ Cơ ấu số VKTTĐ ề Tru trẻ, uồ ồ , t b p ậ ó tr t y ề , b ầu t p ậ v t t tr ờ , y ò ốt ể t p ậ , ệ v quả ý t e uật p p N Đ y t t qu tr ể vù p t tr ể t e CNH-HĐH v ập quố t [13]. 2.2. Thực trạng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung giai đoạn 2011-2015 2.2.1. Thực trạng số lượng, quy mô và cơ cấu doanh nghiệp nhỏ và vừa  Số lượng, quy mô DNNVV T e số ệu B K ạ v Đầu t (Cụ Quả ý Đă ý ), tí 31/12/2015, số DNNVV t t ạt tr b VKTTĐ ề Tru 19 585 DN, 98,15% tổ số DN tạ VKTTĐ ề Tru , DNNVV sử ụ 308 138 , 51,92% tổ tr u v DN ó u . 47 Bảng 2.3: Một số chỉ tiêu về DNNVV tại VKTTĐ miền Trung đến 31/12/2015 C ỉ t u D ệp ỏ v vừ Tổ doanh ệp C ỉ t u Tổ D ệp s u ỏ D ệp ỏ Doanh ệp vừ Số ệp 19.585 13.468 5.241 875 19.955 Số ( ờ ) 308.138 83.198 123.255 101.685 593.478 Tổ uồ vố (tỷ ồ ) 189.444 45.546 75.341 68.557 426.675 L b qu /DN 16 6 24 116 30 Vố b qu /DN 9,7 3,4 14,4 78,4 21,4 N uồn: ổn ợp từ Niên i m t ốn kê c c địa p ươn VK Đ miền run Mặ ù ó ữ ó óp t t t vù , u quy DNNVV tr b VKTTĐ ề Tru ò tố , ụ t ể: vố b qu t DNNVV chỉ ở 9,7 tỷ ồ ; b qu /01 DNNVV 16 Tr ó: DN s u ỏ 13 468 DN ( 68,77%), DN ỏ 5.241 DN ( 26,76%) v DN vừ 875 DN ( 4,47%) N vậy, DNNVV t u VKTTĐ ề Tru y u t u ó ỏ v s u ỏ v 18 709 DN, tỷ ệ 95,53%  Cơ cấu DNNVV - Tỷ tr DNNVV p t e ạ DN: Biểu đồ 2.1: Tỷ trọng loại hình DNNVV tại VKTTĐ miền Trung tính đến 31/12/2015 48 N uồn: ổn ợp từ Niên i m t ốn kê c c địa p ươn VK Đ miền run Biểu ồ 2 1 t ể ệ tr tổ số 19.585 DNNVV ă 2015, p ầ ty tr ệ ữu ạ ó 11.418 DN (59%); t p t e DN t ó 4.975 DN (25%) v ty ổ p ầ ó 3.192 DN (16%). - Tỷ tr DNNVV p t e : C DNNVV tạ VKTTĐ ề Tru p ầ ă ý v ạt ều ề, ĩ v u, tập tru y u tr ĩ v t ơ ạ , vụ N uy ĩ v t ơ ạ , vụ t ờ ò ỏ vố ít, p ù p v ả ă ầu t t Tuy , tr t t ều DN ạt t ề ã ă ý, ó v ệ p DN t e , ề ă ý ỉ tí t ơ ố , p ả t ất ề, ĩ v ạt tr t t : Bảng 2.4: Cơ cấu doanh nghiệp nhỏ và vừa phân theo ngành kinh doanh qua hai năm 2011 và 2015 tại VKTTĐ miền Trung Đơn vị tín : Doan n iệp Nă L ạ DNNVV 2011 2015 SL % SL % Tổ số 17.918 100 19.585 100 DN ệp, x y 5.877 32,8 6.110 31,2 49 DN ệp, ệp v t y sả 988 5,5 823 4,2 DN t ơ ạ , vụ 11.055 61,7 12.652 64,6 N uồn: ổn ợp từ Niên i m t ốn kê c c địa p ươn VK Đ miền run Bả 2 5 t ấy, ơ ấu ề DNNVV tạ VKTTĐ ề Tru tập tru v t số ó tỷ suất uậ , vố ầu t t ơ ố t ấp v ả ă t u ồ vố t ơ ạ , x y C ú tr p t tr ể t ó t ạ v t ề ă , ặ b ệt ệp b Đ ă 2015, DNNVV t ơ ạ , vụ ó 12.652 DN, tỷ tr ất (64,6%) C DNNVV t ơ ạ , vụ VKTTĐ ề Tru tập tru v ĩ v : B bu , b ẻ, sử ữ t , bất sả , ó số DNNVV tr 42,5% tr tổ số DN [13]. C DNNVV ệp, x y ó 6.110 DN, 31,2% tổ số DN tr t vù , tập tru v ó t ạ truyề t ố ỗ v p bó C DNNVV , t y sả ó 823 DN, tỷ tr 4,2% tr tổ số DNNVV t vù . DNNVV , t y sả VKTTĐ ề Tru , tập tru y u ở tỉ Quả N ã v T ừ T Hu 2.2.2. Thực trạng lao động của doanh nghiệp nhỏ và vừa Về ă ý sử ụ : Số ă ý sử ụ DNNVV t ập tạ VKTTĐ ề Tru ă 2015 308 138 , tr ó y u tập tru ở Đ Nẵ (107 092 , 38%) v B Đ (67.790 , 22%). 50 Bảng 2.5. Cơ cấu trình độ nguồn nhân lực của DNNVV tại VKTTĐ miền Trung tính đến hết 31/12/2015 Nội dung Số lƣợng (lao động) Tỷ trọng (%) Tổng 308.138 100 Lao động phổ thong 257.603 83,6 Trình độ trung học chuyên nghiệp 20.337 6,6 Trình độ cao đẳng, đại học trở lên 30.198 9,8 N uồn: ổn ợp từ Niên i m t ốn kê c c địa p ươn VK Đ miền run Theo số ệu t ố ă 2015, về ơ ấu tr uồ tạ VKTTĐ ề Tru , p ổ t 83,6%; tr tru uy ệp 6,6%, qu tạ ề v ó tr ẳ , ạ trở ỉ 9,8%. Tr DN: Đ u tr quả ý DN tr ệ t ố DNNVV tạ VKTTĐ ề Tru ệ y v ầ 70% số quả ý DN ó tr từ ạ , ẳ trở , tr ó ó ơ 5% ó tr tr ạ , ỉ ó 6,04% DN ó tr tru p ổ t , y u DN ở t số ề tí truyề , ố Tuy , số DN tạ về quả tr v t t t b bả v ập ật ả tr 30% [18]. 2.2.3. Thực trạng về nguồn vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa Vố ỉ t u qu tr v ả ở s p t tr ể DNNVV Bảng 2.6: Tình hình biến động vốn kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại VKTTĐ miền Trung giai đoạn 2011-2015 Đơn vị: tỷ đồn Nă 2011 2012 2013 2014 2015 DN ó vố 10 tỷ ồ 14.996 14.652 14.951 15.288 16.059 51 DN ó vố tr 10 tỷ ồ 2.922 2.993 3.124 3.392 3.526 Tổ số vố (tỷ ồ ) 114.073 157.345 163.775 172.680 189.444 N uồn: ổn ợp từ Niên i m t ốn kê c c địa p ươn VK Đ miền run Đ ă 2015, tổ vố DNNVV tạ VKTTĐ ề Tru tă ó , 189 444 tỷ ồ T e quy vố , ă 2015, DNNVV ó tổ vố 10 tỷ ồ y u, t 82%, ò DNNVV ó tổ vố tr 10 tỷ ồ ỉ 18%. N vậy, tr b về vố tr DNNVV tạ VKTTĐ ề Tru ã ó b t ể 2.2.4. Những khó khăn, hạn chế của DNNVV tại VKTTĐ miền Trung Tr ữ ă qu , v s p t tr ể ả về số ất , DNNVV tạ VKTTĐ ề Tru ã ó ều ó óp ể qu tr tă tr ở v p t tr ể ũ uồ t u v s Tuy y t DNNVV v ò ặp p ả ữ khó ă v v ắ , ữ bất ập ầ t ỡ, ó : ứ n ất t i u vốn đầu tư v o kin doan T u vố v v ệ t p ậ v uồ vố từ uồ u vố ố v DNNVV ò ều ạ , ất ố v DN t ập, p ả ạ tr v DN ã ạt ổ tr v ệ t uồ vố í t Tr t ờ qu , ã suất v y tụ ở v tr t ờ , DNNVV ó t p ậ uồ vố v y N y ả t p ậ vố v y, v ã suất , t ờ v y vố ắ DN ó qu y vò vố ể trả ã , trả ơ ờ T e b H ệp DNNVV V ệt N , ă 2015, ó tr 30% số DNNVV tạ VKTTĐ ề Tru v y vố , tr ó ó t 76% p ả v y ở ã suất 18-19% trở 52 ứ ai n n lực cạn tran t ấp Từ V ệt N t ệ t ập v t t qu ệp s p ơ t v ệ ạ tr ữ DN tr v DN y trở y ắt ơ , ặ b ệt ố v DNNVV C DNNVV tr b VKTTĐ ề Tru ó ă suất, ất ạt sả xuất ò t ấp, sả p ẩ ó s ạ tr tr t tr ờ v t t b , ệ p ầ ò ạ ậu, tr ă ờ ũ ờ quả ý ò y u, ặ b ệt t u vố sả xuất ứ ba trìn độ ọc vấn c u ên môn của n ười quản lý DN c ưa cao T e số ệu ả s t, số DNNVV ó DN, ố v b quả ý ó tr uy v ă quả ý tốt ều M t b p ậ DN v ố DN tạ b bả về ũ quả ý DN, ò ạ về t KT-XH v ỹ ă quả tr N ữ ều y ả ở rất DN. ứ tư k ó k n về mặt bằn sản xuất kin doan Mặt bằ DNNVV ểu ể DN ù ể t ạt , b ồ : ơ ặt trụ sở í , , vă p ò ạ ệ , x ở , ử , N trụ sở í , tùy v ạ ạt DN ó t ể p ả ầ t ặt bằ ể x y x ở , ắp ặt y uyề sả xuất , ở , vă p ò ạ ệ ứ n m c c DNNVV tư n ân k ó ti p cận n ữn c ín s c ỗ trợ v c c c ươn trìn ưu đãi của C ín p ủ Tỷ ệ ữ DN y t ơ tr ỗ tr C í p ò rất tố ( 10%), uồ bả t DN ạ ặ uẩ b ể t p ậ uồ vố [11]. C DNNVV ũ ặp ó 53 ă y tr v ệ t p ậ uồ vố từ Quỹ BLTD, t p ầ v t tụ qu p tạp v p ầ DN t u t t C DNNVV v ò ằ uỗ u v trở t t t tố qu tr tr v ệ p t tr ể ệp ỗ tr V ệt N . Th v ó í s t u út ầu t v p t tr ể DN t p ố p ệu quả ể t ú ẩy s t v uỗ tr sả xuất t ầu 2.2.5. Nhu cầu cần được hỗ trợ của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung T e u ả s t, u ầu ỗ tr DNNVV tạ VKTTĐ ề Tru về ơ bả tập tru v t số vấ ề s u: - Tạ ập tr ờ ầu t t uậ v ạ tr b ẳ u v DNNVV, tr ó ầ tạ ều ệ DNNVV gia ập, rút u ỏ t tr ờ ú quy p p uật, ễ , t uậ ũ t y u tố ả bả tí ấp í s uy í ầu t Cầ xó bỏ u ã tí p b ệt ố xử ố v DNNVV v DN ó vố ầu t Đả bả s ạ tr t s b ẳ , t e uy tắ t tr ờ ữ DN t v DN - Đ í s : N ữ DN tr , ặ b ệt DNNVV ầ trụ t ề t ằ x y t ề t t v ầ ó s bằ tr qu ể uy í ầu t tr v t u út ầu t V ệ x y t ề t t , t ờ ầ p ả v u v tr ạ C í s p t tr ể ệp v ơ tr ă quố ầ tr ề tả p t tr ể DN tr , ặ b ệt DNNVV tạ VKTTĐ ề Trung. - Sử ụ u ã về t u t p ý v tu t t ệ quố t : ả bả tí ệu quả, bằ , ơ ả , bạ Đả bả 54 uy tắ t tr ờ , t WTO x y ơ tr ỗ tr ặ í s u ã DN Đả bả t ệp qu s u v ạt b DN. - H t ơ sở ữ ệu í x , ầy về DNNVV tạ VKTTĐ ề Tru X y ệ t ố ỉ số t ố về DNNVV, ú tr t ỉ số t ể ệ ất v ệu quả ạt DN Cơ sở ữ ệu t ố í s v b ỉ số y ó ý ĩ qu tr v ệ u, ạ í s , x y ơ tr ỗ tr DNNVV. 2.3. Thực trạng thực hiện chính sách hỗ trợ của nhà nƣớc đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung 2.3.1. Thực trạng thực hiện chính sách hỗ trợ vay vốn đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua Quỹ Bảo lãnh tín dụng địa phương T p ậ vố tí ụ u coi vấ ề nan ả ất ố v DN ặ b ệt DNNVV. Tr ơ sở b s t N quy t Quố , C í p , ỉ ạ T t C í p , ể ỗ tr về vố DNNVV c DN tr b từ tỉ , UBND tỉ ã b Quy t về t ập Quỹ Bả ã tí ụ DNNVV tr b tỉ Theo b Sở K ạ v Đầu t từ tỉ , ó ều DNNVV ạt ó ệu quả, ó ả thi, ầ vay vố ể ầu t sả xuất kinh doanh ều ệ tí ấp v t sả t ấp, ầ ố, ó b t 3 bả ã bằ t sả Do vậy, v ệ t ập Quỹ Bả ã tí ụ vừ t trong ữ ả p p quan tr về t í , tí dụ ể vừ tr úp DNNVV tr b tỉ , vừ ụ ữu ệu ể huy , quả ý, sử ụ ó ệu quả uồ vố từ s , tổ tí ụ , doanh ệp, ệp ề, tổ ạ 55 ệ v ỗ tr cho doanh ệp ỏ v vừ Trung ơ v p ơ , vố t tr p p p tổ , trong v Bảng 2.7: Tổng số vốn do ngân sách tỉnh cấp của các Quỹ BLTD tại VKTTĐ miền Trung STT Quỹ BLTD Nă t ập Vố ều ệ (tỷ ồ ) 1 T ừ T Hu 2015 20 2 Tp Đ Nẵ 2013 30 3 Quả N 2015 30 4 B Đ 2014 30 N uồn: B o c o của Quỹ BL D c c địa p ươn tại VK Đ miền run Tí nay, ả 27 p ơ trong ả t ập Quỹ, trong ó tạ VKTTĐ ề Trung ó 04 p ơ trong số 5 tỉ , t h p ố, ó : T ừ T Hu , Đ Nẵ , Quả Nam v B Đ - T ệ x u ầu v y DNNVV tạ VKTTĐ ề Tru : Bảng 2.8: Số tiền BLTD của các Quỹ BLTD so với nhu cầu vay vốn của các DNNVV đã tiếp cận Quỹ đến 31/12/2015 Đơn vị tín : ỷ đồn STT Quỹ Bảo lãnh tín dụng các địa phƣơng N u ầu v y vố DNNVV ã t p ậ Quỹ Số bả ã 1 T ừ T Hu 68 35 2 Tp Đ Nẵ 320 256 3 Quả N 47 26 4 B Đ 134 72 Cộng 469 389 N uồn: B o c o của Quỹ BL D c c địa p ươn tại VK Đ miền run 56 Qua ỉ t u từ bả 2 8, t t ấy rằ tỷ ệ BLTD Quỹ ã p DNNVV , ụ t ể số t ề DNNVV bả ã ã ạt 83% s v u ầu v y vố DNNVV ã t p ậ Quỹ C tỏ Quỹ BLTD tạ p ơ ã p ầ p t uy ệu quả, ất , óp p ầ t ệ tr ơ , í s tr v ệ tr úp p t tr ể DNNVV tạ vù t tr ể ề Trung. - T ệ t Quỹ BLTD p ơ DNNVV: Quy về uồ vố , t u v uậ y tạ t ă v ệ ờ Đ ể ất ạt Quỹ Bả ã tí ụ tạ t p ố Đ Nẵ , t ập s ất s v p ơ t VKTTĐ ề Tru , y, ạt Quỹ Bả ã tí ụ ã ạ ữ ệu quả DNNVV Bảng 2.9: Kết quả kinh doanh và sử dụng lao động qua các năm của 20 DNNVV đƣợc Quỹ BLTD Tp. Đà Nẵng hỗ trợ Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Tổ uồ vố (tr ệu ồ ) 960.606 1.445.603 Doanh thu (tr ệu ồ ) 7.604.493 10.412.597 L uậ s u t u (tr ệu ồ ) 68.372 104.230 Số ( ờ ) 7.356 8.260 N uồn: ríc B o c o của Sở K -Đ t n p ố Đ Nẵn Bả 2 9 t ể ệ rõ ỉ t u về uồ vố , t u v 20 DNNVV ả s t tr ă 2015 ều tă s v ă tr ó, t ể ệ rõ ất ở uậ , ă 2015 tă ấp 1,5 ầ s v ă 2014 57 2.3.2. Thực trạng thực hiện chính sách trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho DNNVV tại VKTTĐ miền Trung H ệ y, UBND tỉ ã Sở K ạ v Đầu t tr ể ạ ă về tr úp tạ , bồ ỡ uồ t e T t t số 04/TTLT-BKHĐT-BTC B K ạ v Đầu t v B T í tr úp, tạ bồ ỡ uồ DNNVV. Theo ó, t c tạ cho DNNVV tạ tỉ t u VKTTĐ ề Trung ã tập trung theo ó tr t , tr ể v tập trung cao ă quả tr cho DNNVV trong t số , ĩ v u t tạ theo h p t tr ể N Theo T t t số 04/2014/TTLT-BKHĐT-BTC về tr úp tạ , bồ ỡ uồ cho doanh ệp ỏ v vừ ồ ó 36 uy ề tạ , trong ó: 6 uy ề về ở s DN, 23 uy ề về quả tr doanh ệp, 7 uy ề về quả tr uy s u B ạ ó, ạ ó t tạ ( tạ qua truyề , qua internet) ể tă ả ă t p ậ tạ cho DNNVV, bổ sung ó tạ uy s u, ả t ờ tạ ở s DN (xuố ò 3 y), quả tr DN (xuố 5 ò y) ể p ù p v t t t N ra, ò bổ sung kinh p í s t tạ ể tă ờ t quả ý, s t tạ ơ v t ệ T t ệ ỗ tr tạ , bồ ỡ uồ ụ t ể qua ă sau: ứ n ất về số lượn k óa đ o tạo, bồi dưỡn được tổ c ức: 58 Bảng 2.10: Tình hình thực hiện hỗ trợ đào tạo, bồi dƣỡng nguồn nhân lực cho DNNVV giai đoạn 2011-2015 tại VKTTĐ miền Trung N u Nă Nă 2011 Nă 2012 Nă 2013 Nă 2014 Nă 2015 Tổ số ó tạ ( ó ) 20 66 70 88 112 K ó K ở s ệp ( ó ) 11 26 28 30 37 K ó Quả tr ệp ( ó ) 19 40 42 58 75 Số v t ( ờ ) 1.200 2.310 2.450 3.080 3.920 N uồn: B o c o về oạt độn ỗ trợ DNNVV iai đoạn - 5 của Cục P t triển doan n iệp T e bả 2 10, t ấy tr ă 2011, Sở K ạ v Đầu t ã tí tr ể v ã tổ tổ số 20 ó tạ ơ 1 200 t v tr p ạ v 5 tỉ , t p ố t u VKTTĐ ề Tru Tí 31/12/2015, t tổ số ó ã tă 112 ó , (tr ó, ó tạ K ở s ệp 37 ó , 33% tổ số ó v ó tạ Quả tr ệp 75 ó , 67% tổ số ó ) v tổ số v t 3 920 ờ N vậy, t ấy từ ă 2011 uố ă 2015, số ó tạ v tổ số v t ều tă ể ứ hai, về t ực iện t ôn b o c iêu sinh đ n DNNVV: C Sở K ạ v Đầu t tỉ ã t b u s bằ ều t : ử t b u s ệp t e ờ b u ệ , ử t ệ tử, ă t b tr b v tr Cổ t t ệ tử Sở ạ v Đầu t ể ắ bắt u ầu về tạ từ DNNVV tạ p ơ 59 ứ ba, về kinh p í tổ c ức v N ân s c n nước ỗ trợ cho oạt độn trợ iúp đ o tạo bồi dưỡn n uồn n ân lực: Bảng 2.11: Tổng hợp kinh phí đào tạo DNNVV tại VKTTĐ miền Trung giai đoạn 2011-2015 Đơn vị: tỷ đồn Nă N u Nă 2011 Nă 2012 Nă 2013 Nă 2014 Nă 2015 Tổ số p í tổ 3,5 5,5 5,8 6,6 7,1 N s ỗ tr 2 4 4 5 5,5 N s p ơ ỗ tr 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 T u từ v 1,3 1,2 1,4 1,2 1,1 N uồn: B o c o tổn k t tìn ìn t ực iện ỗ trợ đ o tạo n uồn n ân lực c o DNNVV iai đoạn - 5 của Cục P t triển doan n iệp N vậy, ạt tr úp tạ ă quả tr DN cho DNNVV ã v ạ ă p ơ H ạt tạ , bồ ỡ uồ cho DNNVV ã ậ s , quan t , ú ý ấp ã ạ , s tham gia p ơ , tổ ệp v s ồ t uậ ạ ẽ ồ DNNVV. V ỗ tr 50% p í tạ từ s , ă 2011 2 tỷ ồ , ă 2015 tă ả 5,5 tỷ ồ ể tạ tru b ả 3 920 b DNNVV C p í ỗ tr tạ t v tí r ả 1 4 tr ệu ồ , t số 2.3.3. Thực trạng thực hiện chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung X v trò qu tr t XTTM ố v ề t t VKTTĐ ề Tru , tr t ờ qu , Sở C t ơ t u tỉ t ơ tr ỗ tr XTTM r v t ệ , b ồ : 60 Cu ấp t t , t vấn, ắp ố bạ , tổ u ả s t t tr ờ , tổ tr ể ã , t ả , , uy ề về vấ ề t DNNVV qu t Một l oạt độn cun cấp t ôn tin c o DNNVV H ệ tạ DNNVV t p xú v t t t rất t u t t ầ t t, y u ầu ặt r ố v Sở C t ơ tỉ s v u ấp DNNVV ữ t t ạt về: p p uật, , t ơ ạ quố t , t t về t tr ờ tr . T e tổ p b Sở C t ơ p ơ ă 2015, ều t t ệ u ã t ệ v ạt t quả : t vấ tr t p cho 230 DNNVV, t ệu t tr ờ 70 DNNVV B ạ ó, p ơ ò t ệ ạt u ấp t t DNNVV bằ ập ật v p ổ b t t qu ạ Tr ề t t tr ờ , ể tốt v ệ , ò ỏ DNNVV p ả ó ữ t t ập ật í x N u DNNVV u ấp t t ầy , s ệ t tổ t ất xảy r t v ặ ề T t úp DNNVV ắ bắt ễ b t tr ờ ạy ơ , úp DNNVV ó t ập t tr ờ tr v , óp p ầ tă ạ xuất ẩu T ờ qu , Sở C t ơ t u tỉ tạ VKTTĐ ề Tru ã p t ờ u ấp DNNVV ữ t t ầ t t ể úp DNNVV p t ờ ắ rõ ữ t t ó Tr ơ sở t, p ố p ữ ệu về DN, t tr ờ , ệ t ố t t về p p uật, ơ í s tr v quố t , Sở K ạ v Đầu t tỉ tạ p ơ ã t ệ ỗ tr t t DNNVV t qu ổ t t ồ : Cổ T t xuất ẩu V ệt Nam (www.vietnamexport.com), Cổ t t T ơ ạ ệ tử quố 61 gia (www.ecvn.com), Cổ T t D ệp Cụ P t tr ể doan ệp (www bus ess v v ), tr web Tru t Hỗ tr DNNVV p í Bắ (www tr ep v v ), ề Tru (www t v v ) v p í N (www.unionb2b.com) C ổ t t y u ấp ệp, ặ b ệt DNNVV t t t tr ờ í t ố v uẩ x B ạ ó v ệ u ấp t t ụ t ể từ p ơ t qu tr Web từ tỉ : Bảng 2.12: Tổng hợp các website của Trung tâm Xúc tiến thƣơng mại tại VKTTĐ miền Trung STT Tru t Xú t t ơ ạ L t webs te 1 Tru t Xú t Đầu t T ơ ạ v u T ừ T Hu 2 Tru t T t Xú t t ơ ạ Đ Nẵ 3 Tru t T t Xú t t ơ ạ Quả N 4 Tru t Xú t Đầu t Quả N ã 5 Tru t Xú t Đầu t tỉ B Đ N uồn: T c giả tự tổn hợp ai l t ực iện oạt độn ỗ trợ tư vấn c o DNNVV Tr t ờ qu , Sở C t ơ t u tỉ ã t ều ạt t vấ ỗ tr XTTM t qu u tr ể ã , , t ả , t , tổ tuầ ễ DNNVV tạ p ơ 62 Bảng 2.13: Số lƣợng hoạt động tƣ vấn cho các DNNVV từ 2011-2015 của các tỉnh thuộc VTKTĐ miền Trung Đơn vị tín : lượt Năm 2011 2012 2013 2014 2015 Tổ số t t vấ 95 120 125 140 155 H 22 30 32 33 35 H t ả 25 33 30 37 35 T 8 14 16 21 22 Tr ể ã 17 23 28 30 37 Tuầ ễ DNNVV 23 20 20 19 26 N uồn: B o c o n n m của Cục P t triển doan n iệp Nă 2015, Sở C t ơ tỉ ã tổ tổ 155 t t vấ , t qu ều t t vấ v u u: vấ ề p p ý, , quả ý t í , u ấp t t về t tr ờ ơ í s ệ quả ý, tổ t , t vấ về ISO 9001. Ba l oạt độn ỗ trợ c ắp mối kin doan tìm bạn n . C DNNVV ề Tru t v t tr ờ , ất ố v t tr ờ ò : EU, Mỹ, ASEAN, Đ ò rất ều bỡ ỡ v ó ă Tr ó, ữ y ạ ó ề t v ù p t tr ể , t tr ờ rất ó tí ặ ó t ơ t u rất ó ạ tr , ò ỏ p ả s v úp ỡ tổ XTMT tạ p ơ v Tru ơ Tr u ầu ó, Sở K ạ v Đầu t tỉ ã t p ố p v ơ qu qu , t úp ỡ DNNVV ắp ố t qu tổ DN v DN V ệt N r u, t ểu t tr ờ S ỗ tr từ C ơ tr ã tạ ều ệ DN sả 63 p ẩ xuất ẩu V ệt N tạ t tr ờ truyề t ố Mỹ, EU, Tru Quố , N ật Bả y ở r C ơ tr ã ỗ tr ều DN ó ơ tă ờ ạt tạ t tr ờ My r, L , C p u N r , ạt về t , ề ú v b ã úp DNNVV tạ Vù t p ậ t tr ờ vù s u, vù x , tă t p ầ u ấp ó , ắ bắt u ầu t u, tập qu t u ù Qu ó, ả t u ã, t ệ sả p ẩ v p ý p ụ vụ ề ú , vù s u, vù x ; tạ ề tă p t tr ể t ơ ạ bề vữ , óp p ầ t ệ ó ệu quả u vậ “N ờ V ệt N t u ù V ệt N ” B C í tr p t Bốn l t ực iện côn t c ỗ trợ tổ c ức ội c ợ triển lãm. H , tr ể ã t t quả b e ạ ệu q

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_thuc_hien_chinh_sach_ho_tro_cua_nha_nuoc_doi_voi_do.pdf
Tài liệu liên quan