Luận văn Tổ chức và hoạt động của văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang

PHẦN MỞ ĐẦU: .6

1. Tính cấp thiết của đề tài.6

2. Tình hình nghiên cứu.8

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu .9

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn.10

5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu .10

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn .10

7. Kết cấu của luận văn.10

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÙA VĂN

PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH .12

1.1. Khái niệm về tổ chức và hoạt động của văn phòng.12

1.1.1. Khái niệm .12

1.1.2. Vị trí, vai trò của văn phòng.13

1.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của văn phòng.14

1.2. Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.16

1.2.1. Cơ sở pháp lý.16

1.2.2. Vị trí, vai trò của Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.18

1.3. Nội dung hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.19

1.3.1. Chức năng của Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh .19

1.3.2. Nhiệm vụ của Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.22

Chương 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN

PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG TỪ NĂM 2011 ĐẾN

NAY.33

2.1. Khái quát về đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang.33

2.1.1. Đặc điểm tự nhiên.33

2.1.2. đặc điểm kinh tế - xã hội .34

pdf106 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 23/02/2022 | Lượt xem: 390 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Tổ chức và hoạt động của văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ể như sau: Chủ trì xây, dựng chương trình, kế hoạch công tác của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thuộc lĩnh vực Nội chính-Pháp chế; phối hợp với phòng Tổng hợp xây dựng chương trình, kế hoạch công tác chung của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; theo dõi, đôn đốc kiểm tra các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện các chương trình công tác, kế hoạch công tác đó và thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh, Quy chế làm việc của Văn phòng UBND tỉnh. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm tra các đề án, dự án, các văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về lĩnh vực nội chính-pháp chế, bao gồm: Công tác quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã 48 hội, cơ yếu, địa giới hành chính; công tác quản lý nhà nước của cơ quan; cải cách hành chính và lĩnh vực tư pháp, thanh tra kinh tế - xã hội do các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Phối hợp với phòng Văn hóa - Xã hội về công tác tôn giáo, Nghiên cứu, đề xuất ý kiến với Chủ tịch, Chánh Văn phòng xử lý các công việc thường xuyên thuộc lĩnh vực Nội chính-Pháp chế. - Phòng Kiểm sát thủ tục hành chính: Giúp Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP về kiểm soát thủtục hành chính và Nghị định số 20/2008/NĐ-CP về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. Chịu sự lãnh đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy UBND, Chủ tịch UBND cấp tỉnh; sự chỉ đạo trực tiếp của Chánh Văn phòng Ủy UBND cấp tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính. Tham mưu, giúp Chánh Văn phòng UBND cấp tỉnh: Xây dựng chương trình, kế hoạch hàng năm về kiểm soát thủ tục hành chính của UBND cấp tỉnh, trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt; Kiểm soát quy định thủ tục hành chính, việc thực hiện thủ tục hành chính; Tiếp nhận, nghiên cứu và phân loại các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý của UBND, Chủ tịch UBND cấp tỉnh để giao cho các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan xử lý; Kiểm soát chất lượng và nhập dữ liệu thủ tục hành chính, văn bản liên quan đã được công bố vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; Tổ chức thực hiện việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn 49 tỉnh; Tham gia ý kiến bằng văn bản về việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính đối với sở, ngành, cơ quan, đơn vị; Thiết lập hệ thống đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính. Thực hiện các nhiệm vụ: Hướng dẫn, kiểm tra việc điền biểu mẫu đánh giá tác động và tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính của các đơn vị được phân công chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chánh Văn phòng UBND cấp tỉnh giao [37]. - Phòng Hành chính – Tổ chức: Giúp Chánh văn phòng thực hiện chức năng tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh quản lý công tác hành chính; giúp Chánh Văn phòng UBND tỉnh thực hiện công tác tổ chức cán bộ và cải cách hành chính. Phòng hành chính – tổ chức có các nhiệm vụ sau: Làm đầu mối quản lý thống nhất công tác tiếp nhận, phân phát văn bản, tài liệu theo chế độ thường, mật, tối mật, tuyệt mật đến UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBNĐ tỉnh; theo dõi, đôn đốc quá trình xử lý văn bản của các đơn vị thuộc văn phòng UBND tỉnh. Chủ trì việc cập nhập văn bản ban hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh vào mạng diện rộng của Chính phủ, mạng tin học của Văn phòng UBND tỉnh theo quy định và theo quy chế làm việc của UBND tỉnh. Quản lý thống nhất việc ban hành các văn bản của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh theo đúng quy định về hình thức, thế thức, kịp thời và bảo mật. Quản lý thống nhất công tác in, sao chụp theo đúng quy định về hình thức, thế thức, kịp thời và bảo mật. Quản lý thống nhất công tác thu thập, chỉnh lý, tổ chức sử dụng, cấp chứng 50 thực tài liệu lưu trữ và bảo quản tài liệu lưu trữ theo đúng quy định của pháp luật. Quản lý, sử dụng con dấu của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, các đoàn thể trong cơ quan đúng quy định của pháp luật và quy chế làm việc của cơ quan. Quản lý việc cung cấp báo, tạp chí, bản tin phục vụ công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Lãnh đạo văn phòng và các đơn vị, cá nhân thuộc văn phòng theo quy định. Phối hợp với Phòng Quản trị - Tài vụ đề xuất việc cải tiến phương tiện, điều kiện làm việc của Văn phòng UBND tỉnh đảm bảo khoa học, văn minh, hiện đại. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, nghiên cứu, chuẩn bị hồ sơ để Chánh văn phòng trinh UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Chánh văn phòng ban hành theo thẩm quyền các quy định về thủ tục hành chính trong xử lý công việc và quản lý các loại văn bản, giấy tờ trong các cơ quan hành chính nhà nước, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các quy định đó. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, tổ chức thực hiện công tác về tổ chức cán bộ thuộc văn phòng UBND tỉnh, bao gồm: tiếp nhận, tuyển dụng, hợp đồng lao động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, điều động, luân chuyển cán bộ; thực hiện các chính sách đối với cán bộ; xếp lương, nâng lương, nâng ngạch, chế độ phụ cấp, chế độ hưu trí, bảo hiểm, các chính sách xã hội, nghỉ phép theo quy định hiện hành. Chủ trì, phối hợp với Phòng quản trị - Tài vụ, báo cáo định kỳ, đột xuất về công, tác quy hoạch đào tạo cán bộ, lao động tiên lương theo yêu cầu của cư quan chức năng. Thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ công chức; nghiên cứu, đề xuất việc cử công chức của Văn phòng UBND tỉnh học tập, đào tạo trong và ngoài nước; cử cán bộ, công chức tham gia các ban, tổ công tác liên ngành; ứng dụng chương trình tin học hóa trong quản lý cán bộ, công chức tại Văn phòng 51 UBND tỉnh. Làm Thường trực của các Hội đồng tư vấn, giúp Chánh văn phòng thực hiện các công tác về tổ chức cán bộ, gồm: Hội đồng tuyển chọn cán bộ, công chức, hội đồng lương, hội đồng thi đua — khen thưởng, hội đồng kỷ luật... Giúp Đảng ủy Văn phòng trong công tác quản lý, đánh giá, sử dụng cán bộ, xem xét bổ nhiệm cán bộ, công chức văn phòng thuộc thẩm quyền Đảng ủy và Chánh văn phòng UBND tỉnh. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện công tác học tập, nghiên cứu, khảo sát trong và ngoài nước đối với công chức, viên chức của đơn vị, nhằm nâng cao trình độ, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Cập nhật và khai thác thông tin trên mạng tin học của Văn phòng UBND tỉnh để thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Văn phòng UBND tỉnh. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chánh văn phòng và Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh giao. - Phòng Quản trị - Tài vụ: Giúp Chánh Văn phòng UBND tỉnh đảm bảo và quản lý toàn bộ cơ sở vật chất, kỹ thuật, công tác lễ tân phục vụ hoạt động của UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh; tổ chức quản lý các đơn vị sự nghiệp có thu. Quản lý tài chính tất cả các đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước và các đơn vị sự nghiệp. Cụ thể nhuu sau: Đảm bảo phương tiện, điều kiện vật chất; bố trí vị trí, hình thức, nghi lễ theo quy định trong các phiên họp của UBND tỉnh, các buổi họp, làm việc, tiếp khách của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chánh văn phòng và các Phó Chánh văn phòng.... Bảo đảm điều kiện và phương tiện đi lại phục vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chánh, Phó Chánh văn phòng và cán bộ, chuyên viên của Văn phòng UBND tỉnh theo đúng quy định của nhà nước và quy chế quản lý cụ thể 52 khác. Phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương, tổ chức bảo vệ an toàn trụ sở UBND tỉnh. Tổ chức phục vụ các chuyến công tác nước ngoài của Lãnh đạo UBND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh. Phối hợp với cơ quan có liên quan tổ chức đón tiếp, bảo đảm việc ăn nghỉ của khách đến Kiên Giang làm việc với UBND tỉnh, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chánh văn phòng UBND tỉnh. Tiếp nhận bưu phẩm, hàng hóa, quà tặng... do tổ chức, cá nhân gửi đến Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Lãnh đạo văn phòng. Quản lý toàn bộ tài sản vô hình, hữu hình có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, viện trợ, quà tặng... thuộc quyền quản lý của Văn phòng UBND tỉnh cả về giá trị và hiện vật, gồm: Trụ sở làm việc, vật kiến trúc, quỹ nhà công vụ, phương tiện đi lại và các tài sản khác của UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh theo quy định của nhà nước. Tham mưu cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh làm chủ đầu tư các công trình xây dựng cơ bản, thực hiện cải tạo, xây dựng mới cơ sở vật chất; trang bị các phương tiện, điều kiện làm việc của UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh. Tổ chức quản lý và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản của Văn phòng UBND tỉnh theo đúng quy chế quản lý đầu tư xây dựng của nhà nước; thực hiện quản lý các hạng mục cải tạo, sửa chữa, duy tu, nâng cấp các tài sản cố định của Văn phòng UBND tỉnh theo chế độ hiện hành; đảm bảo vệ sinh môi trường nơi làm việc và khu vực trụ sở UBND tỉnh. Phụ trách và chịu trách nhiệm về mặt lễ tân các cuộc họp, hội nghị của UBND tỉnh, các cuộc tiếp khách trong và ngoài nước của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Chánh văn phòng UBND tỉnh. Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trong khu vực trụ sở UBND tỉnh. Lập dự toán ngân sách hàng năm của Văn phòng UBND tỉnh, gửi cơ quan tài chính kế hoạch thu, chi tài chính kịp thời, đầy đủ theo chế độ quy định.Trực 53 tiếp phân bổ kinh phí được cấp cho các nhiệm vụ chi tiêu phục vụ hoạt động của UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh. Kiểm tra, theo dõi việc chấp hành dự toán của các đơn vị; hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành chính sách chế độ tài chính, tình hình quản lý vật tư tài sản, tiền vốn nhà nước tại tất cả các đơn vị trực thuộc văn phòng nhằm đảm bảo sử dụng tiền Nhà nước tiết kiệm, hiệu quả, đúng chính sách, chế độ. Hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành chế độ quản lý tài chính tại các đơn vị sự nghiệp có thu; việc hạch toán, kế toán, công tác quản lý tài sản, vật tư, hàng hóa, tiền vốn ở các đơn vị trực thuộc; giám sát tất cả các hoạt động chi tiêu bằng tiền của cơ quan. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Chánh, Phó Chánh văn phòng giao. - Ban Tiếp công dân tỉnh: Ban Tiếp công dân thực hiện chức năng tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong chỉ đạo, điều hành lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai; nhiệm vụ cụ thể như sau: Tổ chức việc tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh: Bố trí người tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc phạm vi trách nhiệm của Ban Tiếp công dân tỉnh; Điều hòa, phối hợp hoạt động tiếp công dân giữa người của Ban Tiếp công dân tỉnh với đại diện của cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh; Chủ trì, phối họp với cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân hoặc với cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất; người đứng đầu cơ quan, tổ chức tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh hoặc lãnh đạo Đảng và Nhà nước ở tỉnh tiếp công dân. 54 - Giải thích, hướng dẫn công dân thực hiện việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đúng trình tự, thủ tục, đúng cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền giải quyết; chấp hành quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã được cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền giải quyết đúng chính sách, pháp luật. Phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh: Phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được tiếp nhận trực tiếp tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh hoặc qua đường bưu điện hoặc do các cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền chuyển đến ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh, cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh. Hướng dẫn, chuyển đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền giải quyết đối với đơn đã tiếp nhận nhưng không thuộc phạm vi, trách nhiệm xử lý của Ban Tiếp công dân tỉnh, của cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh. Theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh: Theo dõi, đôn đốc việc giải quyết của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền đối với những đơn, vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do Ban Tiếp công dân tỉnh chuyển đến. Chủ trì, phối họp với đại diện cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở và cơ quan Thanh tra nhà nước cùng cấp kiểm tra việc tiếp nhận, giải quyết của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền đối với đơn, vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh mà Ban Tiếp công dân tỉnh chuyển đến khi được Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh giao. Tổng hợp tình hình, kết quả công tác tiếp công dân thuộc phạm vi trách nhiệm của Ban Tiếp công dân tỉnh; của cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh; báo cáo định kỳ và đột xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh, cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân, Thanh tra tỉnh và cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. 55 Tổ chức tiếp, xử lý trường hợp nhiều người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về cùng một nội dung: Chủ trì tổ chức tiếp hoặc phối hợp với cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan tổ chức tiếp, xử lý trường hợp nhiều người khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh về cùng một nội dung. Phối hợp với cơ quan Công an địa phương bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn cho người tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân, xử lý người có hành vi vi phạm pháp luật tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh. Phối hợp với cơ quan Công an, Ủy ban nhân dân nơi phát sinh vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh vận động, thuyết phục hoặc có biện pháp để công dân trở về địa phương xem xét, giải quyết. Phối hợp với Thanh tra tỉnh tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc: Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn đối với nhân dân, công chức, viên chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh UBND huyện, thị xã, thành phố. Hướng dẫn nghiệp vụ cho công chức, viên chức làm nhiệm vụ tiếp công dân thuộc sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố. Thực hiện nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND tỉnh giao [27, tr01-03]. - Trung tâm Tin học - Công báo: Là đơn vị sự nghiệp thuộc Văn phòng UBND tỉnh, được thành lập theo Quyết định số 86/2004/QĐ-UBND ngày 02/12/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh [33], có chức năng giúp Chánh Văn phòng quản lý và duy trì hoạt động mạng tin học diện rộng của UBND tỉnh; bảo đảm kỹ thuật vận hành các chương trình ứng dụng tin học, kỹ thuật hệ thống mạng máy tính và triển khai ứng dạng công nghệ thông tin tại Văn phòng UBND tỉnh phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các mặt công tác của Văn phòng UBND tỉnh; nhiệm vụ. Thống nhất quản lý việc công bố các văn bản pháp luật và thời điểm 56 có hiệu lực của các văn bản đó theo quy định pháp luật; thống nhất quản lý chuyên môn, nghiệp vụ trong việc xuất bản và phát hành Công báo tỉnh; quản lý việc sử dụng Công báo cấp cho các xã, phường, thị trấn, cụ thể như sau: + Làm đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc nghiên cứu, xác định nhu cầu và khả năng tin học hóa đối với các mặt công tác của Văn phòng UBND tỉnh, xây dựng kế hoạch phát triển ứng dụng công nghệ thông tin tại Văn phòng UBND tỉnh theo quy định chung của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Bảo đảm kỹ thuật vận hành các chương trình ứng dụng tin học được cài đặt trên mạng tin học diện rộng của UBND tỉnh và của Văn phòng UBND tỉnh trong khuôn khổ chương trình chung của UBND tỉnh quản lý vận hành, bảo đảm hoạt động thường xuyên, liên tục và an toàn của các hệ thong mạng tin học tại Văn phòng UBND tỉnh; tham gia các công việc thiết kế, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống mạng máy tính của Văn phòng UBND tỉnh; đề xuất, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt cấu hình các trang thiết bị tin học cần triển khai, nâng cấp và hoàn thiện tại Văn phòng UBND tỉnh. Chấp hành Quy chế quản lý mạng, các quy trình kỹ thuật, các chuẩn thông tin và công nghệ được cơ quan nhà nước có thấm quyền công bố; xây dụng, trình Chánh Văn phòng ban hành quy chế, quy trình bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các quy chế, quv trình đó. Tổ chức xây dựng, triển khai và duy trì hoạt động của các phần mềm quản lý ứng dụng tại Văn phòng UBND tỉnh. Phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống thông tin điện tử tại Văn phòng UBND tỉnh. Phối hợp với Phòng Hành chính - Tổ chức, Phòng Quản trị - Tài vụ và các đơn vị khác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức về tin học, lập dự toán kinh phí hàng năm về phát triển và ứng dụng tin học tại Văn phòng UBND tỉnh; bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy tính và các thiết bị trên mạng; sửa chữa, khắc phục các sự cố kỹ thuật của hệ thống mạng và các thiết bị mạng. Quản lý tài sản - tài chính và biên chế được giao theo quy định của nhà 57 nước và của Văn phòng UBND tỉnh. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Chánh văn phòng UBND tỉnh giao. + Chủ trì xây dựng chương trình, kế khoạch xuất bản và phát hành công báo tỉnh.Thống nhất quản lý nghiệp vụ xuất bản, phát hành Công báo tỉnh; quản lý việc sử dụng công báo cấp cho xã, phường, thị trấn trong tỉnh và định kỳ tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh. Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan trong tỉnh gửi đầy đủ, đúng thời hạn văn bản quy phạm pháp luật. Tiếp nhận, đăng ký, kiểm tra lần cuối văn bản quy phạm pháp luật trước khi đăng công báo, đề xuất phương án xử lý đối với văn bản có sai sót để Chánh văn phòng quyết định theo thẩm quyền; trực tiếp tổ chức, quản lý việc xuất bản, phát hành Công báo tỉnh. Trực tiếp xây dựng cơ sở dữ liệu và quản lý hoạt động của Công báo-điện tử. Phối hợp với Phòng Quản trị - Tài vụ trong việc xây dụng kế hoạch tài chính hàng năm và quản lý tài chính đối với hoạt động Công báo. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh văn phòng UBND tỉnh giao. - Nhà khách văn phòng: Là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh, tổ chức và hoạt động theo Quyết định số 1532/QĐ-UBND ngày 21/9/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Nhà khách thuộc Văn phòng UBND tỉnh [34]. Hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế, tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; Chủ nhiệm Nhà khách chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của đơn vị trước Chánh Văn phòng UBND tỉnh và trước pháp luật. 2.3.2. Về hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang - Hoạt động tham mƣu, tổng hợp Công tác tham mưu tổng hợp của Văn phòng được thể hiện trong từng nhiệm vụ cụ thể nhằm giúp UBND tỉnh tổ chức, điều hành, lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã 58 hội. Xác định rõ vai trò và tầm quan trọng của công tác tham mưu, tổng hợp, trong những năm qua Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang với tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao, đội ngũ cán bộ, công chức Văn phòng UBND tỉnh đã có nhiều cố gắng trong việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp, giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức các hoạt động chung của Ủy ban nhân dân tỉnh, tham mưu, giúp Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, điều hành các hoạt động chung của bộ máy hành chính ở địa phương như: Tham mưu ban hành kịp thời các chương trình công tác; theo dõi, đôn đốc các sở, ngành và địa phương thực hiện tốt chương trình công tác và quy chế làm việc của UBND tỉnh; phối hợp thường xuyên với sở, ngành, địa phương, cơ quan có liên quan trong quá trình chuẩn bị và hoàn chỉnh đề án, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trình UBND tỉnh; thực hiện việc thẩm tra, có ý kiến đối với văn bản về các cơ chế, chính sách, các báo cáo quan trọng theo chương trình công tác và các công việc khác do sở, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức có liên quan trình; tổ chức đăng ký lịch và phát hành lịch làm việc của UBND tỉnh, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ lãnh đạo UBND tỉnh đi công tác trong và ngoài tỉnh, đi cơ sở nắm tình hình, kiểm tra tiến độ các công trình trọng điểm của tỉnh, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo... Theo thống kê, từ ngày 01/01/2011 đến ngày 31/12/2016, Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành: 88.323 văn bản các loại; trong đó có 222 Quyết định quy phạm pháp luật, còn lại 88.101 quyết định cá biệt, Chỉ thị, tờ trình, công văn và văn bản khác, phục vụ công tác quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đây là những văn bản quan trọng làm cơ sở cho các hoạt động chủ yếu của Ủy ban nhân dân tỉnh trong từng thời gian cụ thể, như tháng, quý, năm và cả nhiệm kỳ. Việc xây dựng và ban hành văn bản này luôn được lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ngành, cơ quan, đơn vị quan tâm cả về nội dung và tiến độ thực hiện được nêu trong chương trình, kế hoạch nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm 59 vụ đặt ra. Do đó, từng loại văn bản được xây dựng phải bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quan điểm, định hướng chỉ đạo của cơ quan nhà nước cấp trên; Nghị quyết của Ban Thường vụ và Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; tình hình thực tiễn ở địa phương, những kiến nghị của các cơ quan chuyên môn và chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật. Nội dung rõ ràng, quy định cụ thể thời gian thực hiện, nhằm đảm bảo tính khả thi khi triển khai thực hiện. Do tính chất, mức độ quan trọng trong công tác lãnh đạo, điều hành nên việc xây dựng nghị quyết, quyết định, chương trình, kế hoạch ... Văn phòng phải tuân thủ theo một trình tự nhất định từ khi dự thảo đến khi phát hành, để triển khai thực hiện nhằm đảm bảo tích khách quan, hai chiều, đáp ứng đòi hỏi thực tiễn công tác, hạn chế tối đa tính áp đặt, chủ quan. Sau khi phát hành, văn phòng với chức năng tham mưu, tổng hợp có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo tiến độ việc thực hiện các chương trình, kế hoạch cho lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; với mục tiêu là đảm bảo tính khả thi, tính hiệu quả và tính đồng bộ của chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra. Trên cơ sở kết quả theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, Văn phòng UBND tỉnh kiến nghị lãnh đạo UBND tỉnh nhắc nhở, chấn chỉnh đối với các đơn vị chưa thực hiện tốt, kiến nghị bổ sung, điều chỉnh chương trình, kế hoạch công tác cho phù hợp với thực tế và các nhiệm vụ mới phát sinh. Công tác thông tin, tổng hợp, được văn phòng thu thập, tổng hợp, quản lý dữ liệu thông tin, tư liệu trên hệ thống các phần mềm tác nghiệp nội bộ phục vụ việc tra cứu, khai thác sử dụng của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành chuyên môn; đồng thời phối hợp tốt với các đơn vị liên quan, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành tháng, quý, 6 tháng và cả năm của UBND tỉnh. Đây là một trong những công việc có tính phức tạp, khó khăn, mất nhiều thời gian mà văn phòng phải thực hiện vì để thực hiện tốt nhiệm vụ này, ngoài các chuyên viên nghiên cứu giúp việc cho Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh thì văn phòng phải bố trí một chuyên viên nghiên cứu chung thường 60 xuyên theo dõi, đọc, phân tích các văn bản, báo cáo của các sở, ban ngành tỉnh để tổng hợp một cách đầy đủ, chính xác và phản ánh trung thực kết quả thực hiện nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác do các đơn vị được giao, phân công thực hiện tổng hợp, báo cáo về cho lãnh đạo UBND tỉnh. Vấn đề này, đòi hỏi chuyên viên được giao nhiệm vụ tổng hợp chung phải có tư duy tổng hợp, kinh nghiệm, nhạy bén trong việc nắm bắt tình hình mới có thể thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, văn phòng còn phải thực hiện nhiệm vụ ti

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_to_chuc_va_hoat_dong_cua_van_phong_uy_ban_nhan_dan.pdf
Tài liệu liên quan