Luận văn Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh trong luật hình sự Việt Nam

ChƯơng 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TỘI CỐ Ý GÂY THƯƠNG

TÍCH HOẶC GÂY TỔN HẠI CHO SỨC KHỎE CỦA NGƯỜI

KHÁC TRONG TRẠNG THÁI TINH THẦN BỊ KÍCH ĐỘNG

MẠNH TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM.

1.1. Khái niệm và ý nghĩa của việc quy định tội cố ý gây thƯơng

tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của ngƯời khác trong

trạng thái tinh thần bị kích động mạnh trong luật hình sự

Việt Nam. .

1.1.1. Khái niệm tội cố ý gây thƯơng tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe

của ngƯời khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh not

1.1.2. Ý nghĩa của việc quy định tội cố ý gây thƯơng tích hoặc gây tổn

hại cho sức khỏe của ngƯời khác trong trạng thái tinh thần bị

kích động mạnh. .

1.2. Khái quát lịch sử pháp luật hình sự Việt Nam về tội cố ý gây

thƯơng tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của ngƯời khác

trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh.

1.2.1. Giai đoạn từ cách mạng tháng 8 năm 1945 đến trƯớc khi pháp

điển hóa Bộ luật hình sự năm 1985 . .

1.2.2. Giai đoạn từ khi ban hành Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1985

đến trƯớc khi pháp điển hóa Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999

pdf20 trang | Chia sẻ: mimhthuy20 | Lượt xem: 856 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh trong luật hình sự Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRONG TRẠNG THÁI TINH THẦN BỊ KÍCH ĐỘNG MẠNH TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAMError! Bookmark not defined. 1.1. Khái niệm và ý nghĩa của việc quy định tội cố ý gây thƣơng tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của ngƣời khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh trong luật hình sự Việt Nam ............................................ Error! Bookmark not defined. 1.1.1. Khái niệm tội cố ý gây thƣơng tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của ngƣời khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnhError! Bookmark not defined. 1.1.2. Ý nghĩa của việc quy định tội cố ý gây thƣơng tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của ngƣời khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh ................................... Error! Bookmark not defined. 1.2. Khái quát lịch sử pháp luật hình sự Việt Nam về tội cố ý gây thƣơng tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của ngƣời khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnhError! Bookmark not defined. 1.2.1. Giai đoạn từ cách mạng tháng 8 năm 1945 đến trƣớc khi pháp điển hóa Bộ luật hình sự năm 1985 .... Error! Bookmark not defined. 1.2.2. Giai đoạn từ khi ban hành Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1985 đến trƣớc khi pháp điển hóa Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999Error! Bookmark not defined. 1.2.3. Giai đoạn từ khi ban hành Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999 đến nay ................................................ Error! Bookmark not defined. Chƣơng 2: QUY ĐỊNH VỀ TỘI CỐ Ý GÂY THƢƠNG TÍCH HOẶC GÂY TỔN HẠI CHO SỨC KHỎE CỦA NGƢỜI KHÁC TRONG TRẠNG THÁI TINH THẦN BỊ KÍCH ĐỘNG MẠNH TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ HIỆN HÀNHError! Bookmark not defined. 2.1. Các dấu hiệu pháp lý của tội cố ý gây thƣơng tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của ngƣời khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh ............................. Error! Bookmark not defined. 2.1.1. Khách thể của tội phạm ...................... Error! Bookmark not defined. 2.1.2. Mặt khách quan của tội phạm ............. Error! Bookmark not defined. 2.1.3. Mặt chủ quan của tội phạm ................ Error! Bookmark not defined. 2.1.4. Chủ thể của tội phạm .......................... Error! Bookmark not defined. 2.2. Các trƣờng hợp phạm tội cụ thể ..... Error! Bookmark not defined. 2.2.1. Cố ý gây thƣơng tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của một ngƣời trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh có tỷ lệ thƣơng tật từ 31% đến 60% ................ Error! Bookmark not defined. 2.2.2. Cố ý gây thƣơng tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nhiều ngƣời trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnhError! Bookmark not defined. 2.2.3. Cố ý gây thƣơng tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của một ngƣời trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh có tỷ lệ thƣơng tật từ 61% trở lên .................... Error! Bookmark not defined. 2.2.4. Cố ý gây thƣơng tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của ngƣời khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh dẫn đến chết ngƣời ........................................... Error! Bookmark not defined. 2.2.5. Cố ý gây thƣơng tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của ngƣời khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh trong trƣờng hợp đặc biệt nghiêm trọng .................. Error! Bookmark not defined. 2.3. Phân biệt tội cố ý gây thƣơng tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của ngƣời khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh với một số tội khác ................. Error! Bookmark not defined. 2.3.1. Phân biệt tội cố ý gây thƣơng tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của ngƣời khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh (Điều 105) với tội cố ý gây thƣơng tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của ngƣời khác (Điều 104) ........ Error! Bookmark not defined. 2.3.2. Phân biệt tội cố ý gây thƣơng tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của ngƣời khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh với tội cố ý gây thƣơng tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của ngƣời khác do vƣợt quá giới hạn phòng vệ chính đángError! Bookmark not defined. 2.3.3. Phân biệt tội cố ý gây thƣơng tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của ngƣời khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh với tội giết ngƣời trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnhError! Bookmark not defined. 2.3.4. Phân biệt tội cố ý gây thƣơng tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của ngƣời khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh quy định tại Điều 105 Bộ luật hình sự với trƣờng hợp cố ý gây thƣơng tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của ngƣời khác đƣợc áp dụng tình tiết giảm nhẹ điểm đ khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sựError! Bookmark not defined. Chƣơng 3: THỰC TIỄN XÉT XỬ, MỘT SỐ GIẢI PHÁP TIẾP TỤC HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG CÁC QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ HIỆN HÀNH VỀ TỘI CỐ Ý GÂY THƢƠNG TÍCH HOẶC GÂY TỔN HẠI CHO SỨC KHỎE CỦA NGƢỜI KHÁC TRONG TRẠNG THÁI TINH THẦN BỊ KÍCH ĐỘNG MẠNHError! Bookmark not defined. 3.1. Thực tiễn xét xử tội cố ý gây thƣơng tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của ngƣời khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh ở nƣớc ta hiện nay Error! Bookmark not defined. 3.1.1. Đánh giá, phân tích tình hình xét xử tội cố ý gây thƣơng tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của ngƣời khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh trong thời gian 2010-2014Error! Bookmark not defined. 3.1.2. Thực tiễn xét xử các vụ án cố ý gây thƣơng tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của ngƣời khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh ........................................... Error! Bookmark not defined. 3.1.3. Một số tồn tại, bất cập trong thực tiễn áp dụng các quy định của Bộ luật hình sự về tội cố ý gây thƣơng tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của ngƣời khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh và những nguyên nhân cơ bản .. Error! Bookmark not defined. 3.2. Hoàn thiện pháp luật hình sự về tội cố ý gây thƣơng tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của ngƣời khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh .... Error! Bookmark not defined. 3.2.1. Sự cần thiết và ý nghĩa của việc hoàn thiện các quy định của Bộ luật hình sự về tội cố ý gây thƣơng tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của ngƣời khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnhError! Bookmark not defined. 3.2.2. Những giải pháp tiếp tục hoàn thiện các quy định của Bộ luật hình sự về tội cố ý gây thƣơng tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của ngƣời khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnhError! Bookmark not defined. 3.3. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng các quy định của Bộ luật hình sự về tội cố ý gây thƣơng tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của ngƣời khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh .......................................... Error! Bookmark not defined. 3.3.1. Tăng cƣờng công tác giáo dục, đạo đức, lối sống, ý thức pháp luậtError! Bookmark not defined. 3.3.2. Củng cố và kiện toàn tổ chức hệ thống Tòa án nhân dân đáp ứng yêu cầu xét xử ..................................... Error! Bookmark not defined. KẾT LUẬN .................................................... Error! Bookmark not defined. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ..................................................... 16 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BLHS: Bộ luật hình sự CTTP: Cấu thành tội phạm HĐXX: Hội đồng xét xử PVCĐ: Phòng vệ chính đáng TAND: Tòa án nhân dân TNHS: Trách nhiệm hình sự DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang Bảng 3.1: Số vụ án về tội cố ý gây thƣơng tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của ngƣời khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh/ Tổng số các vụ án hình sự Error! Bookmark not defined. Bảng 3.2: Số vụ án đã xét xử/ tổng số vụ án phải giải quyết Error! Bookmark not defined. MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Pháp luật hình sự là một trong những công cụ sắc bén và hữu hiệu để đấu tranh phòng ngừa tội phạm, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, góp phần duy trì trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, đồng thời, pháp luật hình sự còn góp phần chống lại mọi hành vi phạm tội, giáo dục mọi ngƣời ý thức chấp hành và tuân theo pháp luật. Trong thời đại kinh tế thị trƣờng với sự phát triển nhƣ vũ bão của khoa học - kỹ thuật, tình hình tội phạm trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng ngày càng diễn biến phức tạp. Các tội xâm phạm đến sức khỏe của ngƣời khác là một trong những nhóm tội đƣợc quy định sớm trong pháp luật hình sự ở nƣớc ta. Trong đó, các tội cố ý gây thƣơng tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của ngƣời khác trong những năm trở lại đây đã và đang diễn biến hết sức phức tạp, ngày càng có nhiều chiều hƣớng gia tăng trong phạm vi cả nƣớc. Hậu quả mà các tội cố ý gây thƣơng tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của ngƣời khác là rất lớn, có thể ảnh hƣởng nghiêm trọng tới sức khỏe của ngƣời bị hại, ảnh hƣởng tới tình hình trật tự, an ninh của xã hội; Đặc biệt, trong mấy năm gần đây dƣới sự ảnh hƣởng nhiều của phim ảnh bạo lực và nhiều yếu tố khác tình hình các tội cố ý gây thƣơng tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của ngƣời khác ngày càng diễn biến phức tạp, ngƣời phạm tội ngày càng liều lĩnh, coi thƣờng tính mạng con ngƣời cũng nhƣ coi thƣờng pháp luật, sử dụng ngày càng nhiều hơn các loại vũ khí nóng, vũ khí nguy hiểm Nhiều vụ cố ý gây thƣơng tích có quy mô tổ chức lớn, nhiều ngƣời tham gia, có tính chất xã hội đen. Tuy nhiên, hành vi cố ý gây thƣơng tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của ngƣời khác cũng có mức độ nguy hiểm cho xã hội khác nhau. Có những hành vi cố ý gây thƣơng tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của ngƣời khác có tình tiết làm giảm đi một cách đáng kể mức độ nguy hiểm cho xã hội, cố ý gây thƣơng tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của ngƣời khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh là một trong những trƣờng hợp đó. Bộ luật hình sự năm 1999 (đã đƣợc sửa đổi, bổ sung theo Luật số 37/2009/QH12 ngày 19/6/2009) đã dành một chƣơng quy định Các tội xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự của con ngƣời – Chƣơng XII, trong đó Tội cố ý gây thƣơng tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của ngƣời khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh đƣợc quy định tại Điều 105. Trong thực tiễn xét xử tội phạm cố ý gây thƣơng tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của ngƣời khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, không ít Tòa án còn gặp những vƣớng mắc, lúng túng và có không ít trƣờng hợp áp dụng còn chƣa thống nhất các quy định của BLHS trong hoạt động xét xử. Do đó, việc tiếp tục nghiên cứu các quy định của pháp luật hình sự Việt Nam hiện hành về Tội cố ý gây thƣơng tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của ngƣời khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh và thực tiễn áp dụng để làm sáng tỏ về mặt khoa học và đƣa ra giải pháp hoàn thiện pháp luật và những giải pháp nâng cao hiệu quả của việc áp dụng những quy định đó không chỉ có ý nghĩa lý luận và thực tiễn mà còn là lý do luận chứng cho sự cần thiết để chúng tôi lựa chọn đề tài "Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh trong luật hình sự Việt Nam” làm luận văn thạc sĩ luật học. 2. Tình hình nghiên cứu của đề tài Cùng với sự phát triển của pháp luật hình sự nói chung trong thời kỳ đổi mới, các quy định của BLHS về tội cố ý gây thƣơng tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của ngƣời khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh cũng ngày càng đƣợc củng cố và hoàn thiện. Sau khi BLHS năm 1985 đƣợc ban hành, tội cố ý gây thƣơng tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của ngƣời khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh đƣợc đề cập trong các giáo trình, sách pháp lý, đề tài nghiên cứu nhƣ Giáo trình luật hình sự Việt Nam (Phần các tội phạm) của Khoa Luật, Đại học quốc gia Hà Nội, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 1997; Giáo trình luật hình sự Việt Nam, tập II của Trƣờng Đại học Luật Hà Nội, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 1998; Bình luận khoa học Bộ luật hình sự của Viện khoa học pháp lý, Bộ Tƣ pháp, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1987 (tái bản năm 1992,1997); đề tài khoa học cấp Bộ “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn phục vụ xây dựng Bộ luật hình sự (sửa đổi)”, mã số 95-98-107/ĐT của Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tƣ pháp, nghiệm thu năm 1998... Sau khi BLHS năm 1999 đƣợc ban hành, tội cố ý gây thƣơng tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của ngƣời khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh đƣợc đề cập trong nhiều công trình nhƣ: Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con ngƣời của TS. Trần Văn Luyện, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000; Giáo trình luật hình sự Việt Nam của Trƣờng Đại học luật Hà Nội, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2000; Giáo trình luật hình sự Việt Nam (Phần các tội phạm) của Khoa Luật, Đại học quốc gia Hà Nội, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2002; Bình luận khoa học Bộ luật hình sự năm 1999 (Phần các tội phạm) của TS Phùng Thế Vắc, TS. Trần Văn Luyện, LS. Th.S Phạm Thanh Bình, TS. Nguyễn Đức Mai, Th.S Nguyễn Sĩ Đại, Th.S Nguyễn Mai Bộ, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2001; Bình luận khoa học Bộ luật hình sự, Phần các tội phạm, tập I (Bình luận chuyên sâu) của Th.s Đinh Văn Quế, Nxb thành phố Hồ Chí Minh, 2002, Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần các tội phạm), của Lê Cảm (chủ biên), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2003;... Các công trình nghiên cứu nói trên đã đề cập đến tội cố ý gây thƣơng tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của ngƣời khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh ở khía cạnh tổng quát, đặt tội này trong tổng thể các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con ngƣời. Bên cạnh đó những vấn đề thực tiễn cùng những giải pháp kiến nghị dừng lại ở mức độ khá chung chung và chƣa có công trình nào nghiên cứu một cách toàn diện và có hệ thống về loại tội này. 3. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài Mục đích của luận văn là nghiên cứu các quy định của pháp luật về tội cố ý gây thƣơng tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của ngƣời khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh dƣới khía cạnh lập pháp hình sự và thực tiễn trong công tác xét xử trên phạm vi cả nƣớc, từ đó luận văn đƣa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định về tội cố ý gây thƣơng tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của ngƣời khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh trong luật hình sự Việt Nam, cũng nhƣ đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả trong thực tiễn xét xử. 4. Tính mới và những đóng góp của đề tài Kết quả nghiên cứu của luận văn có ý nghĩa quan trọng về phƣơng diện lý luận và thực tiễn, vì đây là công trình nghiên cứu đầu tiên và có hệ thống ở cấp độ một luận văn thạc sĩ luật học về tội cố ý gây thƣơng tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của ngƣời khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh trong đó giải quyết nhiều vấn đề quan trọng về lý luận và thực tiễn liên quan tới cố ý gây thƣơng tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của ngƣời khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh trong luật hình sự Việt Nam. Những điểm mới cơ bản của luận văn là: - Tổng hợp các quan điểm khoa học về tội cố ý gây thƣơng tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của ngƣời khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh để xây dựng nên khái niệm cố ý gây thƣơng tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của ngƣời khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, bảo đảm tính chính xác, khoa học, đồng thời chỉ ra các đặc điểm cơ bản của tội cố ý gây thƣơng tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của ngƣời khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh trong mối tƣơng quan so sánh với một số chế định tội danh khác; - Nghiên cứu, đánh giá làm sáng tỏ bức tranh về tình hình xét xử tội cố ý gây thƣơng tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của ngƣời khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, từ đó đƣa ra đƣợc những tồn tại, hạn chế của thực tiễn xét xử, cũng nhƣ những nguyên nhân cơ bản của các tồn tại, hạn chế. - Trên cơ sở kết quả nghiên cứu lý luận và thực tiễn, luận văn đã đề xuất các định hƣớng và giải pháp hoàn thiện pháp luật thực định và nâng cao hiệu quả xét xử tội phạm cố ý gây thƣơng tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của ngƣời khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh trong giai đoạn xây dựng Nhà nƣớc pháp quyền và cải cách tƣ pháp hiện nay ở Việt Nam. Bên cạnh đó, luận văn sẽ là một tài liệu tham khảo cần thiết và bổ ích dành cho không chỉ các nhà lập pháp, mà còn cho các nhà nghiên cứu, các cán bộ giảng dạy pháp luật, các nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên thuộc chuyên ngành Tƣ pháp hình sự tại các cơ sở đào tạo luật. Kết quả nghiên cứu của luận văn còn phục vụ cho việc trang bị những kiến thức chuyên sâu cho các cán bộ thực tiễn đang công tác tại các Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án và cơ quan Thi hành án trong quá trình giải quyết vụ án hình sự đƣợc khách quan, có căn cứ và đúng pháp luật. 5. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu Tội cố ý gây thƣơng tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của ngƣời khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh đƣợc quy định trong Bộ luật hình sự hiện hành dƣới tên gọi là Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh (Điều 105 Bộ Luật hình sự). Do vậy, tuy tên đề tài là Tội cố ý gây thƣơng tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của ngƣời khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh trong luật hình sự Việt Nam nhƣng xuyên suốt nội dung của luận văn, tác giả đã sử dụng cụm từ: “Tội cố ý gây thƣơng tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của ngƣời khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh” theo nhƣ đúng quy định trong BLHS năm 1999 để nghiên cứu. Trên cơ sở đó, tác giả xác định đối tƣợng nghiên cứu của luận văn chính là tội cố ý gây thƣơng tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của ngƣời khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh đƣợc quy định trong BLHS năm 1999. Luận văn đã nghiên cứu và giải quyết những vấn đề xung quanh chế định tội phạm cố ý gây thƣơng tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của ngƣời khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh trong luật hình sự Việt Nam mà cụ thể là trong BLHS năm 1999, kết hợp với việc nghiên cứu đánh giá tình hình thực tiễn xét xử của Tòa án nhân dân các cấp và những nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế để kiến nghị những giải pháp hoàn thiện luật thực định và nâng cao hiệu quả trong thực tiễn xét xử loại tội phạm này. Luận văn nghiên cứu thực tiễn xét xử tội phạm cố ý gây thƣơng tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của ngƣời khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh trên phạm vi cả nƣớc trong giai đoạn 05 năm từ năm 2010 đến 2014. Tác giả qua tìm hiểu tình hình nghiên cứu chung có thể tự nhận thấy rằng, có thể với công trình này có lẽ là lần đầu tiên vấn đề tội phạm cố ý gây thƣơng tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của ngƣời khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh đƣợc triển khai trên quy mô của một luận văn thạc sĩ. Do vậy, việc tìm ra hƣớng phát triển còn gặp nhiều khó khăn cũng nhƣ việc tiếp cận các nguồn tài liệu có thể. Tác giả hy vọng rằng trong quá trình nghiên cứu sẽ tìm ra đƣợc một lối đi phù hợp. 6. Phƣơng pháp nghiên cứu Đề tài đƣợc thực hiện trên cơ sở phƣơng pháp luận chủ nghĩa duy vật lịch sử và chủ nghĩa duy vật biện chứng mác-xít, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về Nhà nƣớc và pháp luật, quan điểm của Đảng và Nhà nƣớc ta về xây dựng Nhà nƣớc pháp quyền, về chính sách hình sự, về vấn đề cải cách tƣ pháp đƣợc thể hiện trong các Nghị quyết Đại hội Đảng VIII, IX, X và các Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 02/01/2002, Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 26/5/2005 về Chiến lƣợc cải cách tƣ pháp đến năm 2020 của Bộ Chính trị. Trong quá trình nghiên cứu đề tài, tác giả luận văn đã sử dụng các phƣơng pháp cụ thể và đặc thù của khoa học luật hình sự nhƣ: phƣơng pháp phân tích và tổng hợp; phƣơng pháp so sánh, đối chiếu; phƣơng pháp diễn dịch; phƣơng pháp quy nạp; phƣơng pháp thống kê, điều tra xã hội học để tổng hợp các tri thức khoa học luật hình sự và luận chứng các vấn đề tƣơng ứng đƣợc nghiên cứu trong luận văn. 7. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, Kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, Luận văn đƣợc kết cấu bởi 3 chƣơng: Chương 1: Những vấn đề chung về tội cố ý gây thƣơng tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của ngƣời khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh trong luật hình sự Việt Nam. Chương 2: Quy định về tội cố ý gây thƣơng tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của ngƣời khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh trong Bộ luật hình sự hiện hành. Chương 3: Thực tiễn xét xử, một số giải pháp tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hiệu quả áp dụng các quy định của Bộ luật hình sự hiện hành về tội cố ý gây thƣơng tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của ngƣời khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Phạm Văn Beo (2008), “Tình tiết định tội “Phạm tội trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh”, Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, (16). 2. Lê Cảm (2000), Các nghiên cứu chuyên khảo về Phần chung Luật hình sự, tập III, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội. 3. Lê Cảm (Chủ biên) (2001), Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung), (Tái bản lần thứ nhất - 2003), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội. 4. Lê Cảm (Chủ biên) (2003), Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần các tội phạm), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội. 5. Lê Cảm (Chủ biên) (2005), Sách chuyên khảo Sau đại học: Những vấn đề cơ bản trong khoa học luật hình sự (Phần chung), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội. 6. Đảng Cộng sản Việt Nam (2002), Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới, Hà Nội. 7. Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, Hà Nội. 8. Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 2/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Hà Nội. 9. Nguyễn Ngọc Hòa (2001), “Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con ngƣời – so sánh giữa Bộ luật hình sự năm 1999 và Bộ luật hình sự năm 1985”, Tạp chí Luật học, (1). 10. Hội đồng Quốc gia (2003), Từ điển Bách khoa Việt Nam (2003), Nxb Từ điển Bách khoa, Hà Nội. 11. Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao (1986), Nghị quyết số 04/HĐTP ngày 29/11/1986 Hướng dẫn áp dụng một số quy định trong phần các tội phạm của bộ luật hình sự, Hà Nội. 12. Hội đồng trung ƣơng chỉ đạo biên soạn (1999), Giáo trình Triết học Mác - Lênin, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 13. Trần Văn Hƣởng (2013), Bình luận khoa học luật hình sự Việt Nam (có sửa đổi, bổ sung năm 2009), Nxb Hồng Đức, Hà Nội. 14. Phạm Khiêm Ích, Hoàng Văn Hảo (1995), Quyền con người trong thế giới hiện đại, Viện Thông tin khoa học xã hội, Hà Nội. 15. Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội (2001), Giáo trình luật hình sự Việt Nam (phần chung), Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội. 16. Trần Văn Luyện (2001), “Những điểm mới cơ bản về các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con ngƣời trong Bộ luật hình sự năm 1999”, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, (3), tr.68. 17. Trần Văn Luyện (2001), Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của con người, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội. 18. Đỗ Mƣời (1995), "Xây dựng Nhà nƣớc pháp quyền là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị", Thông tin Khoa học pháp lý. 19. Đỗ Ngọc Quang, Trịnh Quốc Toản, Nguyễn Ngọc Hòa (1997), Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội. 20. Đinh Văn Quế (2001), Bình luận khoa học Bộ luật hình sự Việt Nam Phần các tội phạm, tập I, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh. 21. Đinh Văn Quế (2000), Bình luận khoa học Bộ luật hình sự 1999 (Phần chung), Nxb Thành phố Hồ Chí Minh. 22. Hoàng Thị Kim Quế (2002), "Tƣ tƣởng Đông, Tây về nhà nƣớc và pháp luật - Những nhân tố nhà nƣớc pháp quyền", Nghiên cứu lập pháp, (3). 23. Quốc hội (1985), Bộ luật hình sự, Hà Nội. 24. Quốc hội (1988), Bộ luật tố tụng hình sự, Hà Nội. 25. Quốc hội (1992), Hiến pháp, Hà Nội. 26. Quốc hội (1999), Bộ luật hình sự, Hà Nội. 27. Quốc hội (2001), Hiến pháp (sửa đổi, bổ sung), Hà Nội 28. Quốc hội (2003), Bộ luật tố tụng hình sự, Hà Nội 29. Quốc hội (2009), Bộ luật hình sự (sửa đổi, bổ sung), Hà Nội. 30. Quốc hội (2013), Hiến pháp,Hà Nội. 31. Nguyễn Sơn (2002), Các hình phạt chính trong Luật hình sự Việt Nam, Luận án tiến sĩ luật học, Viện Nhà nƣớc và Pháp luật, Hà Nội. 32. Trần Quang Tiệp (2003), Lịch sử luật hình sự Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 33. Tòa án nhân dân tối cao (1976), Hệ thống hóa luật lệ về hình sự, Hà Nội. 34. Tòa án nhân dân tối cao (1979), Hệ thống hóa luật lệ hình sự, tập 1, Hà Nội. 35. Tòa án nhân dân tối cao (1986),

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf00050004794_9069_2010024.pdf
Tài liệu liên quan