Luận văn Xử lí số liệu và kế hoạch hoá thực nghiệm

Mục lục

Trang

Lời nói đầu. 1

Mục lục. 2

Phần I: Xử lí số liệu kết quả nghiên cứu

Ch-ơng 1: Các đặc tr-ng thống kê của tập số liệu

kết quả nghiên cứu.

1.Các tham số đặc tr-ng về sự tập trung của tập số liệu: 4

1.1.Tần xuất (Pi)

1.2.Số trội (Mo). 5

1.3.Khoảng của tập số (R) 6

1.4.Số trung vị (Me) và số tứ phân vị (Q).

1.5.Trung bình cộng( X ). 7

1.6.Trung bình nhân (GHx)

1.7.Trung bình điều hoà (MHx)

1.8.Trung bình của hệ ( X h) 8

2.Các tham số đặc tr-ng về sự phân tán của tập số liệu:

2.1.Ph-ơng sai ( ?2hoặc S2).

2.2.Ph-ơng sai của hệ(?2h hoặc S2h).

2.3.Độ lệch chuẩn (? fhoặc Sf).

2.4.Độ sai chuẩn (? xhoặc Sx).

2.5.Hệ số biến thiên (Cv).

3.Các đặc tr-ng phân phối thống kê của tập số liệu: 9

3.1.Phân phối Chuẩn.

3.2.Phân phối Student. 11

3.3.Phân phối Fisher. 12

3.4.Phâ n phối Khi bình ph-ơng. 13

3.5.Phân phối Poisson. 14

3.6.Phân phối Nhị thức.

3.7.Mối quan hệ giữa các hàm phân phối và các chuẩn phân phối. 15

Ch-ơng 2 : đánh giá tập số liệu kết quả nghiên cứu.

4.1.Sai số nghiên cứu. 16

4.2.Độ chính xác của tập số liệu kết quả nghiên cứu.

4.3.Độ sai biệt của tập số liệu kết quả nghiên cứu. 17

4.4.Sai số tối đa cho phép.

4.5.Khoảng chính xác tin cậy.

4.6.Khoảng giới hạn tin cậy của tập số liệu kết quả nghiên cứu. 18

CHƯƠNG 3 : so sánh cặp tham số đặc tr-ng của hai tập số liệu

kết quả nghiên cứu.

5.1.Giả thiết thống kê và kết luận thống kê. 19

5.1.1. Giả thiết thống kê.

5.1.2. Kết luật thống kê.

5.2.Quan hệ giữa chuẩn phân phối và kết luận thống kê. 20

5.3.So sánh cặp tham số đặc tr-ng của hai tập số liệu kết quả nghiên cứu. 21

5.3.1.So sánh độ chính xác.

5.3.2.So sánh độ sai biệt. 23

5.3.3.So sánh hai tỷ số.

Phần Ii : qui hoạch hoá thực nghiệm

ch-ơng 4: Phân tích tác động của các nhân tố qua tham số

( phân tích ph-ơng sai )

6.1.Bài toán một nhân tố, k mức nghiên cứu, mỗi mức nghiên cứu làm lặp lại n lần. 28

6.2.Bài toán hai nhân tố A và B, nhân tố A có k mức nghiên cứu, nhân tố B có m mức

nghiên cứu, với mỗi mức của hai nhân tố A và B cùng tiến hành làm nghiên cứu

lặp lại n lần. 29

6.3.Bài toán ba nhân tố trở lên (Ph-ơng pháp Ô vuông Latin). 31

Ch-ơng 5 : Phân tích tác động của các nhân tố

không qua tham số

7.1.Bài toán phân tích tác động không qua tham số giữa nhân tố X gây nên tính chất Y. 38

7.2.Bài toán phân tích tác động giữa hai nhân tố X có s mức và Y có r mức .

Phần III : Mô hình hoá thực nghiệm

Ch-ơng 6 : mô hình hoá thực nghiệm một nhân tố.

8.1.Hồi qui tuyến tính 41

8.2.Hồi qui phi tuyến tính.

8.3.Hệ số t-ơng quan Spearman.

8.4.Hệ số t-ơng quan thứ hạng Spearman rho.

Ch-ơng 7 : Mô hình hoá thực nghiệm đa nhân tố

9.1.Đại c-ơng về mô hình hoá thực nghiệm đa nhân tố 44

9.2.Mô hình hoá thực nghiệm bậc 1 đầy đủ. 45

9.3.Mô hình hoá thực nghiệm bậc 1 rút gọn. 50

9.4.Mô hình hoá thực nghiệm bậc 2 tâm trực giao. 51

9.5.Mô hình hoá thực nghiệm bậc 2 tâm xoay. 54

9.6.Mô hình hoá thực nghiệm mạng đơn hình. 64

Phần V: Tối -u hoá thực nghiệm

10.1.Ph-ơng pháp đ-ờng dốc nhất. 69

10.2.Ph-ơng pháp mặt mục tiêu. 70

10.3,Ph-ơng pháp đơn hình. 74

pdf17 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 2929 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Xử lí số liệu và kế hoạch hoá thực nghiệm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfC1.pdf
Tài liệu liên quan