Nghiên cứu đánh giá Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” do trung tâm phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, tổng cục thủy lợi, bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì

Danh mục các từ viết tắt. 5

Danh sách hình . 6

Danh mục bảng. 7

MỞ ĐẦU. 8

1. Lý do chọn đề tài. 8

2. Đối tƯợng nghiên cứu . 10

3. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu. 10

4. Câu hỏi nghiên cứu . 10

5. PhƯơng pháp nghiên cứu. 11

6. Ý nghĩa của đề tài. 14

7. Cấu trúc của luận văn. 14

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN

CỦA ĐỀ TÀI . 15

1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu. 15

1.1.1. Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng trên thế giới. 15

1.1.2. Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, tiếp cận từ Việt Nam . 18

1.2. Cơ sở lý luâṇ . 37

1.2.1. Khái niệm làm việc. 37

1.2.2. Lý thuyết vận dụng . 40

CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC THỰC

HIỆN ĐỀ ÁN NÂNG CAO NHẬN THỨC CỘNG ĐỒNG VÀ QUẢN LÝ

RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG . 46

2.1. Quá trình xây dựng đề án. 46

2.1.1. Các bên tham gia xây dựng đề án. 46

2.1.2. Các giai đoạn của quá trình xây dựng đề án. 47

2.1.3. Mục tiêu, nội dung cơ bản của đề án. 49

2.2. Quá trình tổ chức thực hiện đề án. 50

2.2.1. Quá trình tổ chức thực hiện đề án ở cấp trung ương . 50

2.2.2. Quá trình tổ chức thực hiện đề án cấp tỉnh . 54

2.2.3. Quá trình tổ chức thực hiện đề án ở cấp huyện, xã. 55

pdf50 trang | Chia sẻ: anan10 | Lượt xem: 393 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nghiên cứu đánh giá Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” do trung tâm phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, tổng cục thủy lợi, bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ng có thể có nhiều điểm tƣơng đồng, nhƣng không có cộng đồng nào là giống nhau hoàn toàn. Tuy nhiên, có những bài học từ một cộng đồng, có thể đƣợc nghiên cứu điều chỉnh cho phù hơp̣ để áp dụng tại côṇg đồng khác. Có nhiều bài học đã đƣợc rút ra trong quá khứ và đƣơc̣ giới thiêụ để triển khai , nhƣng không thể áp dụng đƣợc ở nƣớc khác nhƣ viêc̣ lồng ghép quản lý rủi ro thiên tai với kế hoạch phát triển quốc gia, phân bổ ngân sách và thể chế hóa quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng mà cần tính đến bối cảnh cụ thể của mỗi quốc gia để tiến hành lồng ghép. Tƣ̀ kinh nghi ệm của các cộng đồng trong hợp tác với các tổ chức và chính quyền địa phƣơng về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đã chứng minh đƣơc̣ tính hiêụ quả taị côṇg đồng ở một số quốc gia đang phát triển tại châu Á. Thông qua việc triển khai các hoạt động về QLRRTT-DVCĐ môṭ số nƣớc đa ̃đaṭ đƣơc̣ kết quả đáng k ể trong lĩnh vực này, tuy nhiên các điển h ình làm tốt còn chƣa đƣợc phổ biến rộng rãi . Các bài h ọc trong thực tế về QLRRTT-DVCĐ cần đƣợc nghiên cứu và kiểm nghiêṃ để có th ể nhân rôṇg . Bên cạnh đó, cần có cam kết và hỗ trợ của chính phủ các quốc gia nhằm khuyến khích và trao quyền cho chính quyền địa phƣơng và cộng đồng triển khai [37]. Qua các nghiên cƣ́u trên cho thấy , đã có nhiều nghiên cứu về giảm nhẹ rủi ro thiên tai với phƣơng pháp tiếp cận dựa vào cộng đồng đƣợc thực hiện bởi các chính quyền địa phƣơng và các tổ chức phi chính phủ quốc tế và vẫn còn có những khác biệt, phần lớn các hoạt đôṇg Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào côṇg đồng đƣơc̣ khởi sƣớng và thực hiện bởi các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức đối tác dựa vào cộng đồng do đó các hoaṭ đôṇg còn chƣa đƣơc̣ nhân rôṇg tới các khu vƣc̣ khác và khi dƣ ̣án kết thúc , các hoạt động cũng kết thúc do không có kinh phí . Bên caṇh đó môṭ số hoaṭ đôṇg đa ̃có sƣ ̣tham gia của chính quyền địa phƣơng và do địa phƣơng khởi sƣớng nhƣng cũng cần đƣợc thể chế hoá để đảm bảo tính bền vƣ̃ng sau khi kết thúc các dƣ ̣án. 18 1.1.2. Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, tiếp cận từ Việt Nam Cũng nhƣ nhiều quốc gia trên thế giới, tại Việt Nam, hoạt động cộng đồng đối với các vấn đề chung của xã hội trong đó có chống giặc ngoại xâm, thiên tai đã đƣợc hình thành qua nhiều thế hệ. Quá trình xây dựng, phát triển và bảo vệ hệ thống đê điều, một trong những công trình phòng, chống thiên tai đầu tiên của Việt Nam đƣợc thực hiện chủ yếu dựa vào sức dân. Ngƣời dân đóng góp công lao động để đắp đê, dự trữ tre, nứa, bao tải, đất, cuốc xẻng và các vật dụng khác để sẵn sàng khi chính quyền huy động trong việc bảo vệ đê. Ngƣời dân cũng dự trữ lƣơng thực, thực phẩm, nhu cầu thiết yếu và giúp đỡ hàng xóm, láng giềng sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai, lũ lụt [7]. Tuy nhiên, cách tiếp cận về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng theo hƣớng chủ động, tƣơng đối bài bản đƣợc du nhập vào Việt Nam từ đầu những năm 2000 với những dự án về Tăng cƣờng năng lực quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng tại 3 nƣớc Việt Nam, Lào, Campuchia trong đó ở Việt Nam dự án đƣợc thực hiện tại Thừa Thiên Huế do Trung tâm Phòng chống thiên tai Châu Á có trụ sở tại Thái Lan tài trợ và trực tiếp hƣớng dẫn triển khai thực hiện. Tại thời điểm đó, quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng cũng đƣợc triển khai ở một số dự án do Trung tâm Nghiên cứu và Hợp tác quốc tế và tổ chức Word Vision thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị [8]. Những hoạt động được thực hiện từ giai đoạn đầu: Trong khuôn khổ hỗ trợ của Trung tâm Phòng chống thiên tai Châu Á , các hoạt động về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đƣợc tiến hành tại xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc -Thừa Thiên Huế trong năm 2002-2003 bao gồm các hoạt động: tập huấn, truyền thông nâng cao nhận thức và diễn tập để trang bị cho ngƣời dân sống tại khu vực đầm phá Tam Giang kiến thức, kĩ năng ứng phó với bão và lũ lụt là hai loại hình thiên tai chính tại địa phƣơng giúp họ nhận biết đƣợc những nguy cơ, rủi ro có thể gặp phải khi thiên tai xảy ra, và biết phải làm gì, làm thế nào để giảm thiểu ảnh hƣởng và ứng phó với thiên tai tại gia đình và cộng đồng. Cộng đồng đƣợc tham gia vào quá trình lập kế 19 hoạch, thiết kế và giám sát công trình, với sự hỗ trợ kỹ thuật từ bên ngoài, qua quá trình tham gia vào các họat động này đã cho thấy sự đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau của cộng đồng là yếu tố chủ đạo để bảo vệ và ứng phó tốt hơn trƣớc thiên tai, cộng đồng phát huy đƣợc tính sở hữu đối với các tác động trong dự án vì họ đóng vai trò quan trọng xuyên suốt quá trình của dự án từ đánh giá hiểm hoạ, thảm hoạ tình trạng dễ bị tổn thƣơng và xác định ra các nguồn lực, khả năng của cá nhân, gia đình và cộng đồng để cùng nhau bàn bạc đề xuất ra các biện pháp phòng ngừa và ứng phó với thiên tai một cách chủ động và hiệu quả hơn chứ không chỉ ỷ lại vào sự giúp đỡ và hỗ trợ từ bên ngoài. Hướng tiếp cận được phát triển rộng khắp tại Việt Nam: Theo báo cáo nghiên cƣ́u về “Thƣc̣ traṇg triển khai các chƣơng trình /dƣ ̣ án quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng ở Việt Nam” trong khuôn khổ đối tác Giảm nhẹ thiên tai Đông Nam Á giai đoạn 4 của Nguyễn Thị Yến. Từ năm 2000, với sự hỗ trợ của các tổ chức phi chính phủ quốc tế, các hoạt động quản lý rủi ro thiên tai có sự tham gia của cộng đồng từ giai đoạn đánh giá rủi ro thiên tai, lập kế hoạch, triển khai kế hoạch đã đƣợc thực hiện tại Thừa Thiên Huế và Quảng Trị. Các hoạt động về QLRRTT-DVCĐ tiếp tục đƣợc các tổ chức phi chính phủ phát triển và thực hiện tại hầu khắp các địa phƣơng trên cả nƣớc. Đến năm 2003, số lƣợng tỉnh triển khai hoạt động quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng là 9 tỉnh gồm Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Ninh Thuận, Bình Thuận [8]. Đến năm 2007, đã có 23 tỉnh, thành phố có hoạt động quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng. Số lƣợng tổ chức trong nƣớc, quốc tế, tổ chức phi chính phủ triển khai thực hiện các hoạt động về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng cũng tới gần 20 tổ chức. Đến nay, hoạt động QLRRTT-DVCĐ đã đƣợc triển khai tại hầu khắp các tỉnh, thành phố trên cả nƣớc với sự tham gia tích cực của 30 tổ chức trong nƣớc, quốc tế, tổ chức phi chính phủ. Từ những hoạt động này, một đội ngũ cán bộ, chuyên gia về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đã hình thành 20 và ngày càng phát triển, nhiều tài liệu đào tạo, tuyên truyền đã đƣợc xây dựng, mô hình quản lý thiên tai tại nhiều cộng đồng đã phát huy hiệu quả, góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra QLRRTT-DVCĐ đƣợc đƣa thực hiện trong giai đoạn hiện nay – đƣợc đƣa thành chƣơng trình chính phủ và xây dựng thành đề án [13]. Nội dung đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và QLRRTT-DVCĐ” Theo Quyết định số 1002/QĐ-TTg ngày 13/7/2009 của Thủ tƣớng chính phủ về việc phê duyệt đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng”, đề án bao gồm các nội dung sau [14]: Mục tiêu chung của đề án: Nâng cao nhận thức cộng đồng và tổ chức có hiệu quả mô hình QLRRTT-DVCĐ cho các cấp, các ngành, đặc biệt là chính quyền và ngƣời dân ở các làng, xã nhằm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về ngƣời và tài sản, hạn chế sự phá hoại tài nguyên thiên nhiên, môi trƣờng và di sản văn hóa do thiên tai gây ra, góp phần bảo đảm sự phát triển bền vững của đất nƣớc, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Mục tiêu cụ thể: - Hoàn chỉnh cơ chế, chính sách về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng xuyên suốt từ Trung ƣơng đến địa phƣơng. - Nâng cao năng lực cho cán bộ chính quyền các cấp trực tiếp làm công tác phòng, chống thiên tai; đảm bảo đến năm 2020 có 100% cán bộ đƣợc tập huấn, nâng cao năng lực và trình độ về công tác phòng, chống và GNTT. - Tất cả các làng, xã ở những vùng có nguy cơ cao xảy ra thiên tai xây dựng đƣợc kế hoạch phòng tránh thiên tai, có hệ thống thông tin liên lạc và xây dựng đƣợc lực lƣợng nòng cốt có chuyên môn, nghiệp vụ về GNTT, lực lƣợng tình nguyện viên để hƣớng dẫn và hỗ trợ nhân dân trong công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai. + 70% số dân các xã thuộc vùng thƣờng xuyên bị thiên tai đƣợc phổ biến kiến thức về phòng, chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai. + Đƣa kiến thức phòng tránh giảm nhẹ thiên tai vào chƣơng trình đào tạo của trƣờng học phổ thông. 21 Nhiệm vụ và quy mô của Đề án Nhằm đảm bảo tính đồng bộ và phát huy tối đa hiệu quả đầu tƣ, Đề án gồm 2 hợp phần có mối liên hệ mật thiết với nhau, bao gồm: a) Hợp phần 1: Nâng cao năng lực về quản lý, triển khai thực hiện các hoạt động quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng cho cán bộ chính quyền các cấp. Hợp phần 1 có mục tiêu đảm bảo 100% cán bộ các cấp trực tiếp làm công tác quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng đƣợc tập huấn, nâng cao năng lực và trình độ về QLRRTT-DVCĐ. Bao gồm các hoạt động sau: - Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, thống nhất về quản lý, hƣớng dẫn, triển khai thực hiện các hoạt động QLTT-DVCĐ ở các cấp và tại cộng đồng. - Hoàn thiện bộ máy phòng, chống và quản lý thiên tai của cơ quan chuyên trách các cấp của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng. - Xây dựng hệ thống đào tạo về quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng ở các cấp. - Xây dựng các bộ tài liệu đào tạo về chính sách, cơ chế và các hoạt động triển khai quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng ở các cấp và cộng đồng (bao gồm cả bộ tài liệu cho giảng viên và bộ tài liệu cho học viên). - Tổ chức đào tạo về chính sách, cơ chế, các bƣớc thực hiện QLRRTT- DVCĐ cho đội ngũ giảng viên, các cơ quan, cán bộ địa phƣơng và cán bộ trực tiếp triển khai thực hiện quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng ở các cấp. - Đƣa chƣơng trình đào tạo nâng cao năng lực cho cơ quan chính quyền và đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp QLRRTT-DVCĐ nhƣ một hoạt động thiết yếu trong chƣơng trình, kế hoạch hoạt động về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai hàng năm ở các cấp. - Trang bị công cụ hỗ trợ công tác phòng, chống lụt bão cho các cơ quan, chính quyền các cấp và bộ dụng cụ giảng dạy về quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng cho đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp. - Cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới trụ sở cơ quan chuyên trách về phòng, chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai cấp tỉnh, thành phố. 22 b) Hợp phần 2: Tăng cƣờng truyền thông giáo dục, nâng cao năng lực cho cộng đồng về quản lý rủi ro thiên tai. Hợp phần này với mục tiêu: tăng cƣờng năng lực cho cộng đồng về giảm nhẹ thiên tai; trên 70% số dân các xã thuộc vùng thƣờng xuyên bị thiên tai đƣợc phổ biến kiến thức về phòng, chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai. Bao gồm các hoạt động chủ yếu sau: - Thành lập nhóm triển khai thực hiện các hoạt động quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng tại cộng đồng (do cộng đồng bầu chọn). - Thiết lập bản đồ thiên tai và tình trạng dễ bị tổn thƣơng ở từng cộng đồng (do cộng đồng tự xây dựng dựa trên hƣớng dẫn của nhóm thực hiện quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng tại cộng đồng); xây dựng pano, bản đồ và bảng hƣớng dẫn các bƣớc cơ bản về chuẩn bị, ứng phó và khắc phục hậu quả tại địa điểm trung tâm của mỗi cộng đồng. - Xây dựng sổ tay hƣớng dẫn triển khai các hoạt động cơ bản của cộng đồng về chuẩn bị, ứng phó và khắc phục hậu quả ứng với từng giai đoạn: trƣớc, trong và sau thiên tai phù hợp cho từng cộng đồng (theo truyền thống văn hóa và điều kiện kinh tế - xã hội của từng nhóm cộng đồng). - Hàng năm, thành viên cộng đồng thu thập, cập nhật thông tin cho bản đồ thiên tai và tình trạng dễ bị tổn thƣơng. - Hàng năm, cộng đồng xây dựng kế hoạch về phòng, chống và quản lý rủi ro thiên tai có lồng ghép với tác động của biến đổi khí hậu. - Các thành viên cộng đồng xây dựng kế hoạch phát triển của cộng đồng có lồng ghép kế hoạch về phòng, chống và quản lý rủi ro thiên tai. - Hàng năm, tổ chức diễn tập về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai tại cộng đồng (bao gồm cả các trang thiết bị và dụng cụ hỗ trợ). - Thiết lập hệ thống về cảnh báo, truyền tin sớm về thiên tai trong cộng đồng (bao gồm cả các trang thiết bị và dụng cụ hỗ trợ). - Thiết lập hệ thống đánh giá và giám sát các hoạt động về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai trong cộng đồng. 23 - Các hoạt động về QLRRTT-DVCĐ thƣờng xuyên đƣợc truyền thông qua trang internet, tivi, đài, báo và các pano áp phích, tờ rơi - Xây dựng bộ tài liệu đào tạo về các hoạt động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai trong cộng đồng (bộ tài liệu này sẽ bao trùm lên quá trình quản lý rủi ro thiên tai nhƣ chuẩn bị lập kế hoạch, lập kế hoạch, các hoạt động ứng cứu trong thiên tai, các hoạt động về khôi phục và phục hồi sau thiên tai). - Hàng năm, tổ chức các lớp đào tạo cho cộng đồng về từng hoạt động riêng biệt trong công tác quản lý rủi ro thiên tai tại cộng đồng (các hoạt động đào tạo, tập huấn này đƣợc tổ chức riêng biệt cho từng đối tƣợng cụ thể trong cộng đồng nhƣ giới tính, học sinh phổ thông, ngƣời lớn tuổi). - Tổ chức các buổi biểu diễn văn nghệ có nội dung về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai tại cộng đồng nhân các ngày lễ hội. - Xây dựng các công trình quy mô nhỏ phục vụ công tác phòng, chống và GNTT tại cộng đồng (đƣờng tránh lũ, trƣờng học, trạm y tế, nƣớc sạch). Thời gian và địa điểm thực hiện Đề án: Đề án dự kiến thực hiện trong 12 năm, bắt đầu từ năm 2009 và kết thúc vào năm 2020 và dự kiến đƣợc thực hiện ở khoảng 6.000 làng, xã thƣờng bị ảnh hƣởng do thiên tai trên toàn quốc. Tổng mức đầu tƣ: Tổng nhu cầu vốn để thực hiện Đề án khoảng 988,7 tỷ đồng, đƣợc phân bổ cho các hợp phần nhƣ sau: - Hợp phần 1: nâng cao năng lực cho cán bộ chính quyền địa phƣơng ở các cấp về quản lý, triển khai thực hiện các hoạt động quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng: 182,9 tỷ đồng. - Hợp phần 2: nâng cao năng lực cho cộng đồng về quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng: 805,8 tỷ đồng. a) Cơ chế tài chính: Với tổng nhu cầu về vốn để thực hiện Đề án, dự kiến kinh phí thực hiện Đề án đƣợc xác định từ các nguồn vốn sau đây: - Vốn ngân sách: 546,9 tỷ đồng (chiếm 55%). - Vốn dân đóng góp: 46,322 tỷ đồng (chiếm 5%). 24 - Vốn tài trợ không hoàn lại từ các Chính phủ và các tổ chức quốc tế: 395,48 tỷ đồng (chiếm 40%). b) Giai đoạn thực hiện và phân kỳ đầu tƣ: - Giai đoạn 1 (2009 - 2010): 75,4 tỷ đồng. - Giai đoạn 2 (2011 – 2015): 366,4 tỷ đồng. - Giai đoạn 3 (2016 - 2020): 546,9 tỷ đồng. Tổng quan địa bàn nghiên cứu: xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế Tình hình thiên tai tỉnh Thừa Thiên Huế Tỉnh Thừa Thiên Huế nằm khu vực ven biển miền Trung Việt Nam giáp tỉnh Quảng Trị, tỉnh Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng và Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào với chiều dài 111.671 km và 120 km bờ biển. Là tỉnh có địa hình đa dạng và vị trí địa lý đặc biệt. Do đó, hàng năm thƣờng xuyên bị ảnh hƣởng bởi thiên tai: bão, lũ lụt, sạt lở đất, sạt lở bờ sông và xói lở bờ biển, đặc biệt là bão và lũ lụt gây thiệt hại về ngƣời và tài sản [27]. Lũ, ngập lụt: Mùa lũ chính vụ từ tháng 10 đến tháng 12 hàng năm. Tổng lƣu lƣợng dòng chảy trong mùa mƣa lũ chiếm 65% tổng dòng chảy năm. Bên cạnh lũ chính vụ, lũ sớm xuất hiện trong tháng 5, 6, 8, 9, có lũ muộn xảy ra trong tháng 1. Lũ, ngập lụt là loại hình thiên tai gây ra thiệt hại nặng nề đối với sản xuất hàng năm nói riêng và gây ra nhiều thiệt hại cho tỉnh Thừa Thiên Huế. 25 0.0 200.0 400.0 600.0 800.0 1000.0 1200.0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Thang L u o n g m u a ( m m ) Hue Nam Dong A Luoi (Nguồn: Văn phòng Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế) Hình 1.1: Biểu đồ lƣợng mƣa trung bình tháng tại một số trạm ở tỉnh Thừa Thiên Huế Bão và áp thấp nhiệt đới: Theo số liệu theo dõi bão từ 1952 đến 2012 (61 năm) của Văn phòng Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế đã có 38 cơn bão và ATNĐ ảnh hƣởng trực tiếp đến tỉnh (gây ra gió mạnh bằng hoặc trên cấp 6), bằng 12% số cơn bão ảnh hƣởng đến Việt Nam cùng thời kỳ, trong đó có 5 cơn bão mạnh và rất mạnh là: bão ngày 30/10/1952 vào Huế sức gió cấp 12 (122km/h), bão BABS ngày 16/9/1962: cấp 12 (118km/h), bão TILDA ngày 22/9/1964 cấp 13 (137km/h), bão PATSY ngày 15/10/1973 cấp 11 (104km/h) và bão CECIL ngày 16/10/1985 cấp 11 (104km/h) [27]. Mùa bão ở Thừa Thiên Huế bắt đầu từ tháng 5 và kết thúc vào tháng 11 hàng năm, trong đó tháng 9 chiếm tần suất cao nhất với 35%, sau đó đến tháng 10 chiếm 20%, tháng 6, 8, 11 chiếm 10%, tháng 5, 7 chiếm 7,5%. Trung bình hàng năm có 0,7 cơn bão ảnh hƣởng trực tiếp đến Thừa Thiên Huế, năm nhiều bão nhất là 3 cơn (1971), năm ít bão nhất không có cơn nào. Tần suất không có bão chiếm trên 50%. Tốc độ gió bão trung bình ở Thừa Thiên Huế là 76 km/h tƣơng đƣơng với cấp 9, mạnh nhất có thể lên tới cấp 13 (137km/h). Theo tính toán thì cứ 10 26 năm sẽ xuất hiện bão cấp 10 và 20 năm thì mới có bão cấp 12. Vùng ven biển và đầm phá Thừa Thiên Huế là nơi chịu ảnh hƣởng nặng nề nhất của bão, điển hình là trận bão CECIL 1985 và trận bão YANGSANE 2006. Mức độ ảnh hƣởng của bão giảm dần từ Bắc vào Nam. Nếu nhƣ thành phố Huế hàng năm chịu ảnh hƣởng 0,7 cơn bão và ATNĐ thì ở Chân Mây – Lăng Cô chỉ có 0.41 cơn, trong đó các tháng đầu và giữa mùa bão số cơn bão ảnh hƣởng tới Huế nhiều hơn Chân Mây – Lăng Cô [27]. Bên cạnh những tác hại gây ra bởi gió mạnh, bão và áp thấp nhiệt đới cũng gây ra lũ lụt do mƣa lớn. Bão kết hợp với lũ là hình thái thời tiết rất nguy hiểm gây ra nhiều thiệt hại trong mùa mƣa bão năm 1985 và 2006. Trong những năm gần đây, dƣới tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu, thiên tai tại Thừa Thiên Huế có diễn biến phức tạp, không dự đoán đƣợc có xu hƣớng tăng cả cƣờng độ và tần số gây ra thiệt hại lớn về ngƣời và tài sản. (Nguồn: Văn phòng Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế) Hình 1.2: Đƣờng đi của các trận bão ảnh hƣởng đến tỉnh Thừa Thiên Huế từ 1954-2012 27 (Nguồn: Văn phòng Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế) Hình 1.3: Môṭ số hình ảnh về trận lũ lịch sử năm 1999 tại Thừa Thiên Huế Theo số liệu thống kê của Văn phòng thƣờng trực ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế trong 25 năm qua, từ 1990-2014, thiên tai đã làm 608 ngƣời chết, trung bình 24 ngƣời chết/năm gây thiệt hại vật chất ƣớc tính khoảng 8.168 tỉ VNĐ đồng, trung bình 327 tỷ đồng/năm [27]. 28 Hình 1.4: Thiệt hại về vật chất do thiên tai gây ra tại Thừa Thiên Huế từ năm 1990-2014 (Nguồn: Văn phòng Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế) Hình 1.5: Thiệt hại về ngƣời do thiên tai gây ra tại Thừa Thiên Huế từ 1990-2014 Vị trí địa lý và đặc điểm của xã Quảng Thành Xã đƣợc lựa chọn để tiến hành nghiên cứu là xã Quảng Thành, một xã ven biển thuộc huyện Quảng Điền tỉnh Thừa Thiên Huế. 29 (Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế) Hình 1.6: Bản đồ Hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế Quảng Điền là huyện nằm ở phía Bắc tỉnh Thừa Thiên Huế, cách thành phố Huế khoảng 10-15 km. Phía Đông và Nam giáp thị xã Hƣơng Trà, phía Tây và Tây Bắc giáp huyện Phong Điền, phía Bắc và Đông Bắc giáp biển Đông. Tổng diện tích của huyện Quảng Điền là 163,0km2, dân số 84.984 ngƣời . Có 11 đơn vị hành chính gồm 10 xã và 1 thị trấn cụ thể là thị trấn Sịa, Quảng Phú, Quảng Vinh, Quảng An, Quảng Thọ, Quảng Thành, Quảng Phƣớc, Quảng Lợi, Quảng Thái, Quảng Ngạn và xã Quảng Công [11]. Xã Quảng Thành là xã vùng ven phá Tam Giang, cuối hạ lƣu sông Bồ và sông Hƣơng thuộc huyện Quảng Điền, cách trung tâm huyện lỵ 7km về phía Đông Nam và cách thành phố Huế 7 km về phía Đông Bắc. Phía Bắc giáp với xã Quảng An và phá Tam Giang; phía Nam giáp xã Hƣơng Vinh, Hƣơng Toàn thuộc thị xã Hƣơng Trà; phía Đông giáp xã Hƣơng Phong; phía Tây giáp xã Quảng Thọ. Diện tích tự nhiên của xã Quảng Thành là 1.074,32 ha trong đó đất thổ cƣ 100,31ha, đất nông nghiệp là 684,79ha, đất nuôi trồng thủy sản là 92,38ha, đất trồng lúa 561,44ha, đất trồng cây 30,6ha, đất khác 289,82 [24]. 30 (Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế) Hình 1.7: Bản đồ Hành chính huyện Quảng Điền Đặc điểm nhân khẩu của xã Quảng Thành: Theo báo cáo Đánh giá năng lực và tình trạng dễ bị tổn thƣơng của Ủy ban nhân dân xã Quảng Thành năm 2015, đặc điểm nhân khẩu học của xã nhƣ sau [24]: • Số hộ gia đình: 2.815 hộ; • Tổng số dân: 12.241 ngƣời; • Đối tƣợng xã hội: 515 ngƣời (bao gồm ngƣời khuyết tật, bị bệnh hiểm nghèo); • Ngƣời già trên 60: 2.325 ngƣời; • Phụ nữ đơn thân: 565 ngƣời; • Trẻ em dƣới 16 tuổi: 2.404 ngƣời; • Phụ nữ mang thai, nuôi con dƣới 12 tháng tuổi: 325 ngƣời; • Số hộ nghèo: 137 hộ; • Số ngƣời cần sơ tán, di dời trƣớc thiên tai: 860 ngƣời. Khu vực nghiên cứu 31 Đặc điểm kinh tế địa phương của xã Quảng Thành Theo báo cáo “Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2015 và phƣơng hƣớng kế hoạch 2016” tốc độ tăng trƣởng giá trị sản xuất của xã Quảng Thành là 8,56% đạt 85,31%, trong khi kế hoạch đề ra là 10,14%, trong đó [25]: • Dịch vụ và thƣơng mại tăng 11,50 %; •Tiểu thủ công nghiệp và xây dựng tăng 12,08%; • Nông, ngƣ nghiệp tăng: 2,74%; Tổng thu nhập bình quân đầu ngƣời 24,9 triệu/ngƣời/năm, cơ cấu giá trị sản xuất tiếp tục có chuyển biến tích cực, tỷ trọng sản xuất Tiểu thủ công nghiệp-xây dựng là 30,95%; dịch vụ thƣơng mại là 41,77%; nông ngƣ nghiệp còn 27,28%. Cơ cấu lao động nông-ngƣ nghiệp giảm từ 50,95% xuống còn 48,50%; lao động tiểu thủ công nghiệp-xây dựng tăng từ 15,27% lên 17,30%; lao động dịch vụ thƣơng mại tăng từ 33,78% lên 34,20%. Năm 2015, là một năm cơ bản đƣợc mùa với năng suất đạt 138,35tạ/ha/năm, tổng sản lƣợng thóc cả năm 7.609 tấn, giảm 8,56 tạ/ha và sản lƣợng giảm 470 tấn so với năm 2014. Tuy nhiên, giá gạo thấp dẫn đến thu nhập của ngƣời dân bị giảm, hoạch toán thu nhập khoảng 50% so với giá trị sản suất. Giá gia súc gia cầm giảm, trong khi giá thức ăn chăn nuôi tăng, hoạch toán thu nhập khoảng 45% so với giá trị sản xuất dẫn đến nhiều khó khăn hơn cho cuộc sống của ngƣời dân Theo bà Nguyễn Thị Dạ Thảo - Phó chủ tịch UBND xã Quảng Thành, trong thời gian tới sẽ tập trung “Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp; Phát triển kinh tế nhiều thành phần. Tạo điều kiện để các doanh nghiệp tƣ nhân đẩy mạnh thực hiện các hoạt động đầu tƣ, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Thúc đẩy quá trình hình thành, phát triển các doanh nghiệp tƣ nhân, hộ cá thể với các hình thức đa dạng, để vừa đáp ứng nhu cầu sản phẩm, đồng thời tạo việc làm cho lao động tại địa phƣơng”. 32 Đặc điểm giáo dục tại xã Quảng Thành: Trên địa bàn xã có 05 trƣờng học, trong đó có 1 trƣờng trung học cơ sở Đặng Tất. Theo báo cáo “Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2015 và phƣơng hƣớng kế hoạch 2016” số lƣợng và chất lƣợng ngành giáo dục của xã Quảng Thành trong giai đoạn 2014-2015 đạt đƣợc kết quả nhƣ sau [25]: Tổng số học sinh trong toàn xã 2.116 học sinh trong đó: • Trung học phổ thông: 315 học sinh; • Trung học cơ sở: 650 học sinh; • Tiểu học: 689 học sinh; • Mẫu giáo: 426 học sinh, tăng 1,69% so với năm trƣớc; Tình hình học sinh bỏ học giảm dần, toàn xã có 12 em bỏ học (chủ yếu là lớp 9 do học lực yếu các em chuyển sang học nghề). • Giáo dục mầm non: Trẻ suy dinh dƣỡng ở nhà trẻ 3,5%; mẫu giáo 4,7%; • Giáo dục tiểu học: Về phẩm chất đạt 100%; về năng lực đạt 100%; • Giáo dục trung học cơ sở: Giỏi 15,49% (tăng 2,74%); Yếu 4,91% (giảm 1,1%) • Chất lƣợng mũi nhọn: Học sinh giỏi cấp huyện 08, cấp tỉnh 01 (tăng 3 học sinh giỏi cấp huyện); • Tỷ lệ hoàn thành chƣơng trình tiểu học 100%; Tốt nghiệp Trung học cơ sở 99,43% (tăng 0,62%); tốt nghiệp trung học phổ thông 94,45%. • Tốt nghiệp cấp tiểu học: 100%; • Tốt nghiệp trung học cơ sở: 97,4%; • Tốt nghiệp trung học phổ thông: 100%; • Số học sinh đƣợc vào đại học 64 em, cao đẳng 14 em tăng 19 em so với 2014. Qua báo cáo cho thấy, Chính quyền địa phƣơng thƣờng xuyên quan tâm, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục của xã, cả về số lƣợng và chất lƣợng. 33 Đặc điểm thiên tai và ảnh hưởng do thiên tai gây ra tại xã Quảng Thành Do vị trí địa lý xã Quảng Thành thƣờng xuyên bị ảnh hƣởng bởi các loại thiên tai nhƣ: Rét lạnh theo mùa, lốc xoáy, hạn hán do nằm cuối hạ lƣu của sông Bồ, bão, lũ lụt ngập sâu, kéo dài nhiều ngày do xã nằm cuối hạ lƣu hai sông: sông Hƣơng và sông Bồ. Nhiễm mặn do thủy triều dâng và xã có một số cƣ dân sống và sản xuất nông nghiệp ở vùng ruộng sâu cặp phá Tam Giang nên ảnh hƣởng đến đời sống ngƣời dân sống trong xã [24]. Theo báo cáo của UBND xã Quảng Thành, năm 2014 xã chịu ảnh hƣởng của gió Tây khô nóng hoạt động mạnh và liên tục, nhiều đợt nắng nóng kéo dài nhất là đợt nắng nóng từ 10/5-9/6 đã ảnh hƣởng đến sản xuất và c

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf01050003405_1_519_2002702.pdf
Tài liệu liên quan