Phân tích thống kê hiệu quả điều trị vô sinh tại bệnh viên phụ sản trung ương

Lởi nói đàu 4

Chương 1.

Phương pháp hồi qui logistic 6

1.1 Hàm logit 7

1.2 Mõ hinh hòi qui logistic nhị phản 8

1.2.1 Ước lượng các tham số trong mỏ hình 9

1.2.2 Ước lượng sai số chuản của các hi- số bồi qui 13

1.2.3 Kiểm tra sư phù liợp của mũ hình 14

1.2.4 Ỷ nghía các hè số trong mỏ hỉnh hòi qui logistic nhi phăn . 1G

1.2.5 Kiểm tra ánh hưửng lifting tác cũa các biến độc lặp lên biin phu

thuộc 23

1.3 Mò hlnli hỏi qui logistic bội 24

1.3.1 Dinh nghía mỏ hình hòi qui logistic bôi 24

1.3.2 Ưức lượng các tham số trong mỏ hình hài qui logistic bói . 26

Chương 2.

Mỏ tả số liêu và phản mềm sử dụng trong phân tích 2d

2.1 Nguồn gốc số liệu 29

2.2 Mữtảsốltèu 30

2.2.1 Các biến dộc lâp 30

2.2.2 Các btón phụ thuộc 40

2.3 Plíằn mềm phản tích SPSS 43

Chương 3.

Phân tích kết quả điểu trị vữ sinh tại bệnh viện phụ sản trung ương . 45

 

pdf65 trang | Chia sẻ: mimhthuy20 | Lượt xem: 477 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Phân tích thống kê hiệu quả điều trị vô sinh tại bệnh viên phụ sản trung ương, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluanvanthacsi_chuaphanloai_335_4223_1870209.pdf
Tài liệu liên quan