Phát triển nhân lực tại công ty TNHH du lịch và thể thao Việt Nam

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT .

DANH MỤC BẢNG.

DANH MỤC HÌNH.

MỞ ĐẦU .8

1. Tính cấp thiết của đề tài .8

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu.9

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu.9

4. Những đóng góp của luận văn.10

5. Kết cấu của luận văn.11

CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ

LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP LỮ HÀNH

.

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu.

1.1.1. Tình hình nghiên cứu ngoài nước.

1.1.2. Tình hình nghiên cứ u trong nướ c .

1.2. Các khái niệm cơ bản.

1.2.1. Khái niệm nhân lực và nhân lưc̣ trong doanh nghiêp̣ .

1.2.2. Khái niệm phát triển nhân lực .

1.3. Đặc điểm của doanh nghiệp lữ hành và nhân lực doanh nghiệp lữ

hành . .

1.3.1. Đặc điểm của doanh nghiệp lữ hành.

1.3.2. Đặc điểm nhân lực của doanh nghiệp lữ hành

defined.

1.4. Nội dung của phát triển nhân lực doanh nghiệp lữ hành

1.4.1. Phát triển số lượng nhân lực .

1.4.2. Phát triển chất lượng nhân lực.

1.4.3. Phát triển cơ cấu nhân lực.

1.5. Nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển nhân lực doanh nghiệp lữ hành

1.5.1. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp lữ hành.

 

pdf13 trang | Chia sẻ: lanphuong92 | Lượt xem: 440 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phát triển nhân lực tại công ty TNHH du lịch và thể thao Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ --------------------- NGUYỄN THỊ HƢƠNG PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ THỂ THAO VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH Hà Nội – Năm 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ --------------------- NGUYỄN THỊ HƢƠNG PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ THỂ THAO VIỆT NAM Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60 34 01 02 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. NGUYỄN THỊ MINH NHÀN XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CHẤM LUẬN VĂN Hà Nội - 2016 TÓM TẮT LUẬN VĂN Tên đề tài: Phát triển nhân lực tại công ty TNHH Du lịch và Thể thao Việt Nam Số trang: 111 trang Trường: Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội Khoa: Quản trị Kinh doanh Thời gian: 2016/11 Bằng cấp: Thạc sĩ Người nghiên cứu: Nguyễn Thị Hƣơng Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Nhàn Trong các nguồn lực của tổ chức, thì nhân lực là nguồn lực giữ vị trí quan trọng hàng đầu. Không có con người làm việc hiệu quả thì mọi tổ chức đều không thể đạt được mục tiêu của mình. Chính vì vậy, PTNL trở thành vấn đề quan trọng nhất chiếm vị trí trung tâm trong hệ thống phát triển các nguồn lực. Qua quá trình làm việc và tìm hiểu về công ty TNHH Du lịch và Thể thao Việt Nam, tác giả nhận thấy bên cạnh những thành tựu đạt được thì hiện nay công tác PTNL của Công ty nói chung v ẫn còn gặp phải một số hạn chế. Song song đó, với tốc độ phát triển của ngành du lịch lữ hành hiện nay cũng như nhu cầu mở rộng quy mô của Công ty thì công tác PTNL càng cấp thiết hơn. Do đó, tác giả đã chọn đề tài: “Phát triển nhân lực tại công ty TNHH Du lịch và Thể thao Việt Nam” để làm luận văn thạc sĩ của mình. Đây là đề tài đầu tiên nghiên cứu một cách chi tiết, cụ thể về hoạt động PTNL của Công ty trong giai đoạn 2013 - 2015. Mục đích nghiên cứu của đề tài là đề xuất giải pháp tiếp tục PTNL tại công ty TNHH Du lịch và Thể thao Việt Nam để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh doanh và điều kiện thực tế. Phƣơng pháp nghiên cứu: 1) Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp. Luận văn sử dụng nguồn dữ liệu thu thập từ các tài liệu, báo cáo và thông tin nội bộ của công ty TNHH Du lịch và Thể thao Việt Nam trong thời gian từ năm 2013 - 2015, nguồn dữ liệu thu thập từ bên ngoài như cơ quan Bộ ngành trung ương, các ấn phẩm đã được xuất bản. 2) Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp (i) Phương pháp phỏng vấn trực tiếp. Trong đề tài này, tác giả chủ yếu sử dụng phương thức phỏng vấn trực tiếp đến Ban lãnh đạo và cán bộ quản lý của các bộ phận trong Công ty để thu thập các thông tin liên quan đến nội dung nghiên cứu. (ii) Phương pháp khảo sát điều tra là phương pháp tác giả sử dụng những kỹ thuật nghiên cứu để thu thập dữ liệu, thông tin có thể biểu hiện bằng các con số thống kê, các bảng biểu đối với đội ngũ cán bộ, nhân viên trong các phòng, ban và bộ phận chức năng của công ty TNHH Du lịch và Thể thao Việt Nam. Những kết quả nổi bật của đề tài: Về mặt lý luận, luận văn góp phần khái quát và phát triển những nội dung lý thuyết về PTNL nói chung, cũng như công tác PTNL của các doanh nghiệp du lịch nói riêng. Về mặt thực tiễn, luận văn nghiên cứu, tìm hiểu và tổng hợp các kinh nghiệm thực tiễn quý báu về vấn đề PTNL của doanh nghiệp du lịch. Qua phỏng vấn trực tiếp và phân tích, luận văn chỉ ra thực trạng những ưu, khuyết điểm và những nguyên nhân then chốt trong hoạt động PTNL tại công ty TNHH Du lịch và Thể thao Việt Nam. Từ đó, đề ra những giải pháp PTNL có tính khoa học và khả thi, góp phần thực hiện thắng lợi các chiến lược phát triển của công ty TNHH Du lịch và Thể thao Việt Nam. Các giải pháp và kiến nghị được đưa ra đều nhằm mục đích PTNL trong Công ty. Tác giả hi vọng luận văn sẽ đóng góp một phần nhỏ để xây dựng Công ty ngày càng phát triển vững mạnh về mọi mặt. MỤC LỤC Trang DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT .............................. Error! Bookmark not defined. DANH MỤC BẢNG ................................................ Error! Bookmark not defined. DANH MỤC HÌNH ................................................. Error! Bookmark not defined. MỞ ĐẦU .................................................................................................................... 8 1. Tính cấp thiết của đề tài .......................................................................... 8 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu .......................................................... 9 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu ........................................................... 9 4. Những đóng góp của luận văn ............................................................... 10 5. Kết cấu của luận văn .............................................................................. 11 CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP LỮ HÀNH ................................................................................... Error! Bookmark not defined. 1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu............... Error! Bookmark not defined. 1.1.1. Tình hình nghiên cứu ngoài nước ...... Error! Bookmark not defined. 1.1.2. Tình hình nghiên cứu trong nước ...... Error! Bookmark not defined. 1.2. Các khái niệm cơ bản ................................. Error! Bookmark not defined. 1.2.1. Khái niệm nhân lực và nhân lưc̣ trong doanh nghiêp̣ ............... Error! Bookmark not defined. 1.2.2. Khái niệm phát triển nhân lực ............ Error! Bookmark not defined. 1.3. Đặc điểm của doanh nghiệp lữ hành và nhân lực doanh nghiệp lữ hành. ..................................................................... Error! Bookmark not defined. 1.3.1. Đặc điểm của doanh nghiệp lữ hành .. Error! Bookmark not defined. 1.3.2. Đặc điểm nhân lực của doanh nghiệp lữ hành Error! Bookmark not defined. 1.4. Nội dung của phát triển nhân lực doanh nghiệp lữ hànhError! Bookmark not defined. 1.4.1. Phát triển số lượng nhân lực .............. Error! Bookmark not defined. 1.4.2. Phát triển chất lượng nhân lực ........... Error! Bookmark not defined. 1.4.3. Phát triển cơ cấu nhân lực .................. Error! Bookmark not defined. 1.5. Nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển nhân lực doanh nghiệp lữ hànhError! Bookmark not defined. 1.5.1. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp lữ hành . Error! Bookmark not defined. 1.5.2. Các nhân tố bên trong doanh nghiệp lữ hành . Error! Bookmark not defined. TIỂU KẾT CHƢƠNG 1 ............................................. Error! Bookmark not defined. CHƢƠNG 2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .. Error! Bookmark not defined. 2.1. Quy trình nghiên cứu và thiết kế nghiên cứuError! Bookmark not defined. 2.1.1. Quy trình nghiên cứu .......................... Error! Bookmark not defined. 2.1.2. Thiết kế nghiên cứu ............................. Error! Bookmark not defined. 2.2. Triển khai nghiên cƣ́u ................................ Error! Bookmark not defined. 2.2.1. Các phương pháp nghiên cứu sử dụng trong đề tài Error! Bookmark not defined. 2.2.2. Xử lý và phân tích dữ liệu ................... Error! Bookmark not defined. TIỂU KẾT CHƢƠNG 2 ............................................. Error! Bookmark not defined. CHƢƠNG 3. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ THỂ THAO VIỆT NAM ... Error! Bookmark not defined. 3.1. Khái quát về Công ty TNHH Du lịch và Thể thao Việt NamError! Bookmark not defined. 3.1.1. Quá trình hình thành phát triển Công ty ......... Error! Bookmark not defined. 3.1.2. Bô ̣máy tổ chức của Công ty ................ Error! Bookmark not defined. 3.1.3. Môṭ số kết quả kinh doanh chủ yếu của Công ty .... Error! Bookmark not defined. 3.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh và đặc điểm nhân lực của công ty TNHH Du lịch và Thể thao Việt Nam ....................... Error! Bookmark not defined. 3.2.1. Đặc điểm hoạt đôṇg kinh doanh Công ty ......... Error! Bookmark not defined. 3.2.2. Đặc điểm nhân lực của Công ty .......... Error! Bookmark not defined. 3.3. Thƣc̣ traṇg phát triển nhân lƣc̣ của công ty TNHH Du lịch và Thể thao Việt Nam .............................................................. Error! Bookmark not defined. 3.3.1. Thưc̣ traṇg phát triển số lươṇg nhân lưc̣ Công ty .. Error! Bookmark not defined. 3.3.2. Thưc̣ traṇg phát triển chất lươṇg nhân lưc̣ Công ty .................. Error! Bookmark not defined. 3.3.3. Thưc̣ traṇg phát triển cơ cấu nhân lưc̣ Công ty Error! Bookmark not defined. 3.4. Đánh giá chung về thực trạng phát triển nhân lực tại công ty TNHH Du lịch và Thể thao Việt Nam .................................... Error! Bookmark not defined. 3.4.1. Kết quả đạt được .................................. Error! Bookmark not defined. 3.4.2. Hạn chế và nguyên nhân ..................... Error! Bookmark not defined. TIỂU KẾT CHƢƠNG 3 ......................................... Error! Bookmark not defined. CHƢƠNG 4. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ THỂ THAO VIỆT NAM .......... Error! Bookmark not defined. 4.1. Cơ hôị, thách thức và định hƣớng phát triển kinh doanh của công ty TNHH Du lịch và Thể thao Việt Nam đến năm 2020Error! Bookmark not defined. 4.1.1. Cơ hôị, thách thức phát triển kinh doanh của Công ty ............. Error! Bookmark not defined. 4.1.2. Điṇh hướng phát triển kinh doanh của Công ty đến năm 2020 Error! Bookmark not defined. 4.2. Đề xuất giải pháp phát triển nhân lực của công ty TNHH Du lịch và Thể thao Việt Nam ...................................................... Error! Bookmark not defined. 4.2.1. Giải pháp phát triển số lươṇg nhân lưc̣ của Công ty ................. Error! Bookmark not defined. 4.2.2. Giải pháp phát triển chất lươṇg nhân lưc̣ của Công ty ............. Error! Bookmark not defined. 4.2.3. Giải pháp phát triển cơ cấu nhân lưc̣ của Công ty . Error! Bookmark not defined. 4.4. Kiến nghị ..................................................... Error! Bookmark not defined. 4.4.1. Đối với Chính phủ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ........... Error! Bookmark not defined. 4.4.2. Đối với UBND TP. Hà Nội và Sở Du lịch Hà Nội .. Error! Bookmark not defined. TIỂU KẾT CHƢƠNG 4 ......................................... Error! Bookmark not defined. KẾT LUẬN .............................................................. Error! Bookmark not defined. TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................................................................................... 12 PHỤ LỤC ................................................................. Error! Bookmark not defined. 8 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong doanh nghiệp, nhân lực là nguồn lực quý giá nhất. Nhân lực không chỉ đóng vai trò là trung tâm của sự phát triển mà nó trở thành nguồn vốn đầu tư đặc biệt quyết định đến sự thành, bại của doanh nghiệp. Tuy vậy, trên thực tế vẫn có nhiều doanh nghiệp chưa thực sự chú trọng công tác này, và cũng có không ít các doanh nghiệp lớn ở Việt Nam và trên thế giới gặp nhiều thất bại do công tác phát triển nhân lực (PTNL) không được quan tâm đúng mức. Vì vậy, vấn đề PTNL tuy là vấn đề được nghiên cứu và đề cập nhiều nhưng nó vẫn mang tính thời sự và càng trở nên cấp thiết trong bối cảnh nền kinh tế tri thức có sự cạnh tranh rất mạnh mẽ hiện nay. Trong các nguồn lực cần thiết để tạo ra sự phát triển kinh tế xã hội của quốc gia nói chung và của mỗi doanh nghiệp nói riêng thì nguồn lực con người là nguồn lực cốt lõi để tạo ra giá trị vật chất cho tổ chức, tạo lập vị thế cạnh tranh và có tính chất quyết định nhất đối với các nguồn lực. Bên cạnh việc xây dựng cho mình một chiến lược kinh doanh, doanh nghiệp cần phải có một chiến lược PTNL tương xứng vì chính nguồn nhân lực là một yếu tố sống quan trọng biến chiến lược kinh doanh thành hiện thực. Do vậy, PTNL phải là một trong những ưu tiên hàng đầu. Công ty TNHH Du lịch và Thể thao Việt Nam là một công ty hoạt động mạnh trong lĩnh vực kinh doanh du lịch lữ hành nên vai trò của nhân lực trong Công ty lại càng trở lên quan trọng, có ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động và doanh thu, lợi nhuận của Công ty. Song song đó, với tốc độ phát triển của ngành du lịch lữ hành hiện nay cũng như nhu cầu mở rộng quy mô của Công ty thì công tác PTNL càng cấp thiết hơn. Với mong muốn sẽ đóng góp một phần vào sự phát triển và nâng cao tiềm lực của Công ty thông qua yếu tố con người, tác giả đã lựa chọn đề tài “Phát triển nhân lực tại công ty TNHH Du lịch và Thể thao Việt Nam” làm luận văn ngành Quản trị kinh doanh, định hướng thực hành của mình. 9 Đề tài tập trung nghiên cứu một số vấn đề lý luận và thực trạng công tác PTNL tại công ty TNHH Du lịch và Thể thao Việt Nam. Qua đó, thấy được điểm mạnh, điểm yếu, nguyên nhân tồn tại để đề xuất một số giải pháp nhằm PTNL tại Công ty; với hi vọng trả lời được một số câu hỏi: - Tình hình PTNL của công ty TNHH Du lịch và Thể thao Việt Nam có những hạn chế gì và nguyên nhân của chúng? - Có những giải pháp nào để PTNL của công ty TNHH Du Lịch và Thể Thao Việt Nam trong thời gian tới? 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu  Mục đích nghiên cứu Mục đích của đề tài là đề xuất giải pháp tiếp tục PTNL tại công ty TNHH Du lịch và Thể thao Việt Nam để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh doanh và điều kiện thực tế.  Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt được mục đích nói trên, tác giả xác định các nhiệm vụ nghiên cứu là: - Hệ thống hóa cơ sở lý luận về PTNL của doanh nghiệp lữ hành; Tổng hợp có nhận xét các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài; - Phân tích thực trạng PTNL của công ty TNHH Du lịch và Thể thao Việt Nam giai đoạn 2013 – 2015; Đánh giá thành công và hạn chế trong PTNL của Công ty; - Nghiên cứu định hướng phát triển Công ty, quan điểm PTNL của công ty TNHH Du lịch và Thể thao Việt Nam làm cơ sở đề xuất giải pháp. 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu  Đối tƣợng nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu về hoạt động PTNL tại công ty TNHH Du lịch và Thể thao Việt Nam.  Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi về không gian: Đề tài nghiên cứu thực tế tại công ty TNHH Du Lịch và Thể Thao Việt Nam. 10 - Phạm vi về thời gian: Đề tài nghiên cứu hiện trạng công tác PTNL tại Công ty TNHH Du lịch và Thể thao Việt Nam giai đoạn 2013 - 2015. Luận văn đề xuất giải pháp PTNL của công ty TNHH Du lịch và Thể thao Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020. - Phạm vi về nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu một số giải phát PTNL bao gồm: + Phát triển số lượng nhân lực thông qua các biện pháp như: (1) Tăng số lượng nhân lực về tuyệt đối thông qua tuyển dụng lao động mới để mở rộng thị trường ở các vùng miền khác nhau; (2) Tăng thời gian làm việc của lao động trong doanh nghiệp. + PTNL về chất lượng trong doanh nghiệp lữ hành thông qua hoạt động đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu công việc và đãi ngộ nhân lực đảm bảo tái sản xuất sức lao động. + Phát triển cơ cấu nhân lực trong doanh nghiệp lữ hành thông qua hoạt động bố trí và sử dụng nhân lực. 4. Những đóng góp của luận văn Là một đề tài nghiên cứu khoa học có tính độc lập, luận văn dự kiến có những đóng góp sau: Về mặt lý luận, luận văn góp phần khái quát và phát triển những nội dung lý thuyết về PTNL nói chung, cũng như công tác PTNL của các doanh nghiệp du lịch nói riêng. Về mặt thực tiễn, luận văn chỉ ra thực trạng những ưu, khuyết điểm và những nguyên nhân then chốt trong hoạt động PTNL tại Công ty TNHH Du lịch và Thể thao Việt Nam trong giai đoạn 2013 – 2015. Từ đó, đề ra những giải pháp PTNL có tính khoa học và khả thi, góp phần vào xây dựng một nguồn nhân lực chất lượng của Công ty TNHH Du lịch và Thể thao Việt Nam trong tương lai. Luận văn là tài liệu tham khảo có giá trị đối với cấp quản lý của Công ty TNHH Du lịch và Thể thao Việt Nam. 11 5. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn được chia thành 4 chương: - Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về phát triển nhân lực trong doanh nghiệp lữ hành. - Chương 2: Phương pháp nghiên cứu. - Chương 3: Thực trạng phát triển nhân lực của Công ty TNHH Du lịch và Thể thao Việt Nam. - Chương 4: Đề xuất giải pháp phát triển nhân lực tại Công ty TNHH Du lịch và Thể thao Việt Nam. 12 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt 1. Trần Xuân Cầu và Mai Quốc Chánh, 2008. Giáo trình kinh tế nguồn nhân lực. Hà Nội: NXB Đại học Kinh tế Quốc Dân. 2. Công ty TNHH Du lịch và Thể Thao Việt Nam, 2013-2015. Văn bản, quy chế, công văn và một số tài liệu thực tế. Hà Nội. 3. Trần Kim Dung, 2011. Quản trị nguồn nhân lực. Thành phố Hồ Chí Minh: Nxb Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh. 4. Vũ Thùy Dương và Hoàng Văn Hải, 2010. Giáo trình Quản trị nhân lực. Hà Nội: Nxb Thống kê. 5. Nguyễn Vân Điềm và Nguyễn Ngọc Quân, 2007. Giáo trình quản trị nhân lực. Hà Nội: Nxb Đại học Kinh tế Quốc dân. 6. George T. Milkovich và Jhon W. Boudreau (Vũ Trọng Hùng dịch), 2002.Quản trị nguồn nhân lực. Hà Nội: Nxb Thống kê. 7. Hà Văn Hội, 2007. Quản trị nhân lực trong Doanh nghiệp. Hà Nội: Nxb Bưu điện. 8. Mai Thanh Lan và Nguyễn Thị Minh Nhàn, 2016. Giáo trình Quản trị nhân lực căn bản. Hà Nội: Nxb Thống kê. 9. Lê Thị Mỹ Linh, 2006. Xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực theo cách tiếp cận dựa trên năng lực. Tạp chí Kinh tế và phát triển, số 113, trang 38-41. 10. Lê Thị Mỹ Linh, 2009. Phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế. Luận án Tiến sĩ. Hà Nội: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. 11. Vũ Văn Phúc và Nguyễn Duy Hùng, 2012. Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Hà Nội: Nxb Chính trị quốc gia. 13 12. Nguyễn Hữu Thân, 2012. Quản trị nhân sự. Hà Nội: Nxb Lao động - Xã hội. 13. Tổng cục Du lịch, 1994. Thông tư số 715/TCDL ngày 9/7/1994. Tiếng Anh 14. Leonard Nadler, 1984. Handbook of Human Resource Development. England: John & Sons Inc, 2nd edition. 15. Henry J. Sredl & Willam J. Rothwell, 1997. The ASTD reference guide to professional training roles and competencies. Masachusetts: Human resource development press. Inc. 16. Jerry w. Gilley, Steven a. Eggland, and Ann Maycunich Gilley, 2002. Principles of human resource development. Perseus Publishing, Second edition Website 17. Công ty TNHH Du lịch và Thể Thao Việt Nam. [Ngày truy cập: 16 tháng 6 năm 2016]. 18. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2012. Bộ luật Lao động. . [Ngày truy cập: 14 tháng 6 năm 2016].

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf00050007803_2036_2006222.pdf
Tài liệu liên quan