Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước ở bộ tài chính

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .

DANH MỤC BẢNG.

DANH MỤC HÌNH .

MỞ ĐẦU. 1

CHưƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ

QUẢN LÝ VỐN ĐẦU Tư XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NưỚC

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu .

1.2. Cơ sở lý luận về quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước

1.2.1. Khái niệm đầu tư xây dựng cơ bản và vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ

ngân sách nhà nước.

1.2.2. Đặc điểm của vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước .E

1.2.3. Vai trò của vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước .E

1.2.4. Phân loại vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước.E

1.3. Quản lý và nhân tố ảnh hưởng đến quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân

sách nhà nước.

1.3.1. Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước.

1.3.2. Hoạt động quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước

.

1.3.3. Nhân tố ảnh hưởng đến quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách

nhà nước.

CHưƠNG 2: PHưƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN

2.1. Phương pháp thu thập tài liêụ, số liệu.

2.2. Phương pháp xử lý tài liệu, số liệu.

pdf14 trang | Chia sẻ: lanphuong92 | Lượt xem: 365 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước ở bộ tài chính, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ --------o0o-------- VƯƠNG TRUNG HIẾU QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở BỘ TÀI CHÍNH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG THỰC HÀNH Hà Nội – 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ --------o0o-------- VƯƠNG TRUNG HIẾU QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở BỘ TÀI CHÍNH Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG THỰC HÀNH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. NGUYỄN THÀNH CÔNG XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN PGS.TS. NGUYỄN THÀNH CÔNG XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CHẤM LUẬN VĂN PGS.TS. NGUYỄN TRÚC LÊ Hà Nội – 2016 LỜI CAM ĐOAN Luận văn thạc sỹ kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế với đề tài “Quản lý vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản từ NSNN ở Bộ Tài chính” đƣợc tác giả viết dƣới sự hƣớng dẫn của PGS.TS. Nguyễn Thành Công. Trong quá trình viết luận văn, tác giả có tham khảo, kế thừa và sử dụng những thông tin, số liệu từ một số tài liệu nhƣ cuốn sách chuyên ngành, luận văn, tạp chí, bài tham luận theo danh mục tài liệu tham khảo. Tác giả cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng mình và chịu hoàn toàn trách nhiệm về cam đoan của mình. LỜI CẢM ƠN Trƣớc hết, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của mình đến PGS. TS. Nguyễn Thành Công, ngƣời đã trực tiếp hƣớng dẫn em, tận tình chỉ dẫn, định hƣớng và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong suốt thời gian thực hiện nghiên cứu đề tài. Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý Thầy, Cô Trƣờng Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đã quan tâm giúp đỡ để em đƣợc học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn. Em xin trân trọng cảm ơn các cơ quan, đơn vị, cá nhân đã chia sẻ thông tin, cung cấp cho em nhiều nguồn tƣ liệu, tài liệu hữu ích phục vụ cho đề tài nghiên cứu. Đặc biệt là các Ban, phòng thuộc Cục Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tài chính. Cuối cùng, em xin phép đƣợc cảm ơn gia đình, bạn bè đồng nghiệp đã động viên và tạo điều kiện thuận lợi cho em trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu để hoàn thành luận văn này. Xin trân trọng cảm ơn! MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ........................... Error! Bookmark not defined. DANH MỤC BẢNG .................................................. Error! Bookmark not defined. DANH MỤC HÌNH ................................................... Error! Bookmark not defined. MỞ ĐẦU ..................................................................................................................... 1 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚCError! Bookmark not defined. 1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu ......................... Error! Bookmark not defined. 1.2. Cơ sở lý luận về quản lý vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nƣớcError! Bookmark not defined. 1.2.1. Khái niệm đầu tư xây dựng cơ bản và vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước .............................................. Error! Bookmark not defined. 1.2.2. Đặc điểm của vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước . Error! Bookmark not defined. 1.2.3. Vai trò của vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước ..... Error! Bookmark not defined. 1.2.4. Phân loại vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước ........ Error! Bookmark not defined. 1.3. Quản lý và nhân tố ảnh hƣởng đến quản lý vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nƣớc ............................................................. Error! Bookmark not defined. 1.3.1. Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước ........... Error! Bookmark not defined. 1.3.2. Hoạt động quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước .............................................................................. Error! Bookmark not defined. 1.3.3. Nhân tố ảnh hưởng đến quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước ............................................................... Error! Bookmark not defined. CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂNError! Bookmark not defined. 2.1. Phƣơng pháp thu thập tài liêụ, số liệu ................. Error! Bookmark not defined. 2.2. Phƣơng pháp xử lý tài liệu, số liệu ...................... Error! Bookmark not defined. 2.2.1. Phương pháp thống kê mô tả ..................... Error! Bookmark not defined. 2.2.2. Phương pháp thống kê................................ Error! Bookmark not defined. 2.2.3. Phương pháp phân tích tổng hợp ............... Error! Bookmark not defined. CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC Ở BỘ TÀI CHÍNH GIAI ĐOẠN 2011 – 2015Error! Bookmark not defined. 3.1. Khái quát về vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nƣớc ở Bộ Tài chính giai đoạn 2011 - 2015 ................................................. Error! Bookmark not defined. 3.1.1. Tình hình vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước ở Bộ Tài chính .............................................................................. Error! Bookmark not defined. 3.1.2. Tình hình phân bổ vốn đầu xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước ở Bộ Tài chính ............................................................... Error! Bookmark not defined. 3.1.3 Cơ cấu vốn và nội dung phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước ở Bộ Tài chính .............................. Error! Bookmark not defined. 3.2. Thực trạng quản lý vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nƣớc ở Bộ Tài chính giai đoạn 2011 - 2015 ................................ Error! Bookmark not defined. 3.2.1. Bộ máy quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước ở Bộ Tài chính ............................................................... Error! Bookmark not defined. 3.2.2. Thực trạng lập và giao kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước ở Bộ Tài chính .............................. Error! Bookmark not defined. 3.2.3. Thực trạng thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước ở Bộ Tài chính ............................................. Error! Bookmark not defined. 3.2.4. Thực trạng quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước ở Bộ Tài chính ............................................. Error! Bookmark not defined. 3.2.5. Thực trạng kiểm tra, giám sát quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước ở Bộ Tài chính ..................... Error! Bookmark not defined. 3.3. Đánh giá thực trạng quản lý vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nƣớc ở Bộ Tài chính giai đoạn 2011 - 2015 ........................ Error! Bookmark not defined. 3.3.1. Những thành thành tựu chủ yếu đạt được .. Error! Bookmark not defined. 3.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân hạn chế .... Error! Bookmark not defined. CHƢƠNG 4: ĐỊNH HƢỚNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC Ở BỘ TÀI CHÍNH GIAI ĐOẠN 2016 - 2020Error! Bookmark not defined. 4.1. Mục tiêu, nhiệm vụ quản lý vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nƣớc ở Bộ Tài chính giai đoạn 2016 - 2020 ........................ Error! Bookmark not defined. 4.1.1. Những thuận lợi và khó khăn ..................... Error! Bookmark not defined. 4.1.2. Nhu cầu vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước ở Bộ Tài chính giai đoạn 2016 - 2020................................. Error! Bookmark not defined. 4.1.3. Mục tiêu công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước ở Bộ Tài chính giai đoạn 2016 - 2020 ........ Error! Bookmark not defined. 4.2. Những giải pháp chủ yếu hoàn thiện quản lý vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nƣớc ở Bộ Tài chính giai đoạn 2016 - 2020Error! Bookmark not defined. 4.2.1. Hoàn thiện các chính sách có liên quan đến vốn trong đầu tư xây dựng cơ bản đối với Bộ Tài chính ................................. Error! Bookmark not defined. 4.2.2. Hoàn thiện quy trình quản lý vốn theo hướng nâng cao chất lượng, hiện đại, khoa học và hiệu quả ..................................... Error! Bookmark not defined. 4.2.3. Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý và nâng cao năng lực, phẩm chất của đội ngũ cán bộ quản lý vốn .................................. Error! Bookmark not defined. 4.3 Kiến nghị .............................................................. Error! Bookmark not defined. 4.3.1 Đối với Chính phủ ....................................... Error! Bookmark not defined. 4.3.2. Đối với Bộ Tài chính (cơ quan Tài chính nhà nước)Error! Bookmark not defined. 4.3.3 Đối với các Bộ, ngành khác có liên quan.... Error! Bookmark not defined. KẾT LUẬN ................................................................ Error! Bookmark not defined. TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................................... 6 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Những năm vừa qua trong quá trình đầu tƣ xây dựng cơ bản, Nhà nƣớc luôn chú trọng huy động các nguồn vốn đầu tƣ xây dựng mà trong đó vốn từ ngân sách nhà nƣớc chiếm tỷ trọng rất lớn. Đến nay nhiều công trình đã phát huy tác dụng, có hiệu quả cao góp phần làm cho nền kinh tế ngày càng phát triển một cách bền vững. Mặt khác, Nhà nƣớc đã và đang có nhiều chính sách đổi mới và tăng cƣờng quản lý vốn từ ngân sách nhà nƣớc nói chung và vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản nói riêng nhằm nâng cao hiệu quả đầu tƣ. Tuy nhiên, về quản lý vốn đầu tƣ còn nhiều vấn đề đang đƣợc đặt ra, đặc biệt là hiệu quả của quản lý, sử dụng vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản còn thấp; thất thoát và lãng phí trong đầu tƣ xây dựng cơ bản còn nhiều và diễn ra ở tất cả các khâu Công tác quản lý đầu tƣ và xây dựng nói chung, trong đó đặc biệt là quản lý các dự án xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn nhà nƣớc còn nhiều yếu kém, thiếu sót. Tình trạng đầu tƣ dàn trải, kéo dài và kém hiệu quả, nợ đọng trong đầu tƣ tăng cao, đã trở thành vấn đề bức xúc hiện nay. Nợ đọng xây dựng cơ bản tại các Bộ, ngành và địa phƣơng diễn ra khá phổ biến và ở mức độ khá nghiêm trọng, gây ra các hậu quả nhƣ: công trình thi công dở dang, kéo dài, hiệu quả đầu tƣ kém; chủ đầu tƣ không có nguồn vốn để thanh toán cho giá trị khối lƣợng thực hiện; các hiện tƣợng tiêu cực còn khá phổ biến trong xây dựng cơ bản làm ảnh hƣởng trực tiếp đến chất lƣợng công trình, gây thất thoát, lãng phí lớn đang là vấn đề đƣợc quan tâm sâu sắc trong xã hội và đòi hỏi phải nghiên cứu một cách toàn diện nhằm không ngừng hoàn thiện cơ chế quản lý trong lĩnh vực này. Vì vậy, có khá nhiều công trình nghiên cứu tập trung vào các vấn đề sau: Thứ nhất, Hoàn thiện quản lý vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản đối với các dự án đầu tƣ để nâng cao hiệu quả đầu tƣ, tiết kiệm, đảm bảo chất lƣợng và tiến độ thi công. Hoạt động đầu tƣ xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách nhà nƣớc bao gồm nhiều khâu nhƣ lập và giao kế hoạch vốn đầu tƣ, cấp phát, thanh toán vốn đầu tƣ, 2 quyết toán vốn đầu tƣ. Do đó việc quản lý vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản trở nên rất khó khăn. Làm thế nào đảm bảo sử dụng vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản đúng mục đích tránh thất thoát (điều này rất dễ xảy ra trong quá trình thực hiện dự án đầu tƣ xây dựng cơ bản do cả nguyên nhân khách quan và chủ quan), vừa đảm bảo tiết kiệm, nâng cao hiệu quả vốn đầu tƣ, đặc biệt là trong điều kiện quy mô, số lƣợng dự án tăng. Việc hoàn thiện quản lý vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản chính là một trong những câu trả lời đúng đắn cho câu hỏi đó. Thứ hai, Hiện nay môi trƣờng pháp lý về đầu tƣ và xây dựng ở nƣớc ta còn chƣa đầy đủ. Hệ thống các văn bản pháp quy về xây dựng cơ bản chƣa đầy đủ, trong khi lại có nhiều văn bản chồng chéo nhau, thậm chí nội dung mâu thuẫn nhau, các thủ tục hành chính còn rƣờm rà ảnh hƣởng đến công tác đầu tƣ và xây dựng. Trong điều kiện môi trƣờng pháp lý nhƣ vậy, việc thực hiện tốt các dự án đầu tƣ xây dựng cơ bản, vốn đầu tƣ mang lại hiệu quả kinh tế xã hội cao cho các Bộ, ngành và toàn xã hội càng trở nên khó khăn gấp bội, đòi hỏi phải hoàn thiện quản lý vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản. Thứ ba, Xuất phát từ chính vai trò của vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản là tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật cho xã hội, là nhân tố quyết định làm thay đổi cơ cấu kinh tế quốc dân, thúc đẩy sự tăng trƣởng và phát triển nền kinh tế đất nƣớc. Những vai trò đó chỉ có thể đƣợc thể hiện trong điều kiện có sự quản lý chặt chẽ ở tầm vĩ mô cũng nhƣ tầm vi mô, còn nếu buông lỏng quản lý thì vai trò đó lập tức sẽ bị thủ tiêu. Điều này đã đƣợc thực tế kiểm nghiệm không chỉ ở nƣớc ta mà trên thế giới. Vì vậy, hoàn thiện quản lý vốn đối với các dự án đầu tƣ xây dựng cơ bản vừa là một thực tiễn khách quan, vừa là một yêu cầu cấp bách. Không nằm ngoài hiện tƣợng chung nêu trên, việc quản lý vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản của Bộ Tài chính hiện nay cũng còn nhiều hạn chế, các nguyên nhân chủ yếu là: các chính sách chƣa đồng bộ, còn nhiều mâu thuẫn nảy sinh, cần đƣợc khắc phục những chồng chéo trong sự phân công quản lý; các chính sách chƣa giải quyết đƣợc bài toán cân đối giữa nhu cầu đầu tƣ lớn nhƣng khả năng cung ứng vốn của ngân sách nhà nƣớc lại có hạn; kế hoạch vốn bố trí phân tán, dàn trải, kéo dài; 3 bộ máy quản lý vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản kém hiệu quả, năng lực chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu công việc, thêm vào đó do đặc thù của vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản của ngành đƣợc giao lớn, thời gian đầu tƣ dài nên dễ dàng xảy ra tình trạng thất thoát vốn của nhà nƣớc. Bên cạnh đó bộ máy quản lý vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản ở Bộ Tài chính còn nhiều bất cập, công tác quản lý còn nhiều thiếu sót; cán bộ chủ chốt trình độ chuyên môn thành thạo còn thiếu và lại tập trung chủ yếu ở cơ quan Bộ Tài chính, ở các đơn vị thuộc Bộ (cơ quan cấp Tổng Cục, còn cấp Cục, cấp đơn vị tại địa phƣơng) hầu nhƣ rất ít, thiếu. Việc quản lý vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản là một lĩnh vực vừa quan trọng vừa khó khăn. Hiện nay, các chính sách chƣa đồng bộ, còn nhiều mâu thuẫn nảy sinh, cần đƣợc khắc phục những chồng chéo trong sự phân công quản lý. Các chính sách vẫn chƣa giải quyết đƣợc mâu thuẫn kéo dài và gay gắt giữa một bên là nhu cầu đầu tƣ ngày càng lớn với một bên là khả năng cung ứng vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản của ngân sách nhà nƣớc lại có hạn. Cơ chế đấu thầu lỏng lẻo, quá trình phân công phân cấp chƣa rõ ràng tức là các chính sách về quản lý đầu tƣ xây dựng cơ bản của Nhà nƣớc chƣa đƣợc hoàn chỉnh. Vì vậy, để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tƣ từ ngân sách nhà nƣớc đòi hỏi cần phải tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp đổi mới và hoàn thiện, điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tiễn của nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tƣ xây dựng cơ bản . Xuất phát từ thực tiễn nêu trên, nhận thức đƣợc tính cấp thiết của vấn đề, trong quá trình công tác tại Cục Kế hoạch – Tài chính, Bộ Tài chính, đi sâu vào nghiên cứu và tìm hiểu thực tế và tác giả lựa chọn đề tài: "Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước ở Bộ Tài chính" làm luận văn tốt nghiệp thạc sỹ chuyên ngành Quản lý kinh tế. 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 2.1. Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác quản lý vốn ĐTXDCB từ NSNN ở Bộ Tài chính, luận văn đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý trong những năm tới. 4 - Góp phần làm rõ vấn các vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác quản lý vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nƣớc ở Bộ Tài chính. - Đánh giá thực trạng hoạt động quản lý vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nƣớc ở Bộ Tài chính hiện nay, từ đó chỉ ra những thành tựu cụ thể đạt đƣợc, những mặt hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế. - Đề xuất về định hƣớng và một số giải pháp hoàn thiện quản lý vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nƣớc ở Bộ Tài chính cho những năm tiếp theo. 2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu - Hệ thống hoá và làm rõ vấn đề lý luận cơ bản về quản lý vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nƣớc ở cấp độ quản lý ngành trong giai đoạn hiện nay. - Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nƣớc ở Bộ Tài chính cho giai đoạn 2011-2015. - Đề xuất về định hƣớng và hệ thống các giải pháp để hoàn thiện hoạt động quản lý vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nƣớc ở Bộ Tài chính cho giai đoạn 2016-2020. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu những vấn đề liên quan đến hoạt động quản lý nhà nƣớc về vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nƣớc ở Bộ Tài chính, cụ thể đƣợc thực hiện tại Cục Kế hoạch – Tài chính, Bộ Tài chính. 3.2. Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: + Nghiên cứu quản lý vốn đầu tƣ theo quy trình quản lý. + Nghiên cứu quản lý vốn đầu tƣ theo cách tiếp cận tác nghiệp, không nghiên cứu các chiến lƣợc và chính sách về vốn đầu tƣ. + Nghiên cứu quản lý vốn đầu tƣ của Bộ Tài chính với tƣ cách là cơ quan quản lý nhà nƣớc, không nghiên cứu với tƣ cách là các chủ đầu tƣ. 5 - Về không gian: nghiên cứu của đề tài đƣợc giới hạn trong hoạt động quản lý vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nƣớc của Bộ Tài chính gồm cơ quan Bộ Tài chính và các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ. - Về thời gian: đề tài nghiên cứu hoạt động quản lý vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nƣớc của Bộ Tài chính trong giai đoạn 05 năm từ 2011 đến năm 2015; Trên cơ sở đó đề xuất giải pháp đến năm 2020. 4. Những kết quả đạt được của luận văn - Hệ thống hoá những vấn đề lý luận chung về quản lý đầu tƣ và quản lý vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nƣớc. - Phân tích thực trạng công tác quản lý vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nƣớc hiện nay ở Bộ Tài chính, từ đó chỉ ra những thành tựu cụ thể đạt đƣợc, những mặt hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong hoạt động quản lý vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nƣớc ở Bộ Tài chính. - Đề xuất về định hƣớng và hệ thống các giải pháp để hoàn thiện hoạt động quản lý vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nƣớc ở Bộ Tài chính cho giai đoạn 2016-2020.. 5. Kết cấu của Luận văn Ngoài mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, danh mục bảng, danh mục biểu, nội dung luận văn bao gồm 4 chƣơng: Chƣơng 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận về quản lý vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nƣớc ở Bộ, ngành. Chƣơng 2: Phƣơng pháp nghiên cứu. Chƣơng 3: Thực trạng quản lý vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nƣớc ở Bộ Tài chính giai đoạn 2011 – 2015. Chƣơng 4: Định hƣớng và những giải pháp chủ yếu hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nƣớc ở Bộ Tài chính giai đoạn 2016 – 2020. 6 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Nguyễn Thị Bình, 2012. Hoàn thiện QLNN đối với vốn ĐTXDCB từ NSNN trong ngành giao thông vận tải tại Việt Nam. Luận án Tiến sỹ, Trƣờng Đại học Kinh tế quốc dân. 2. Phạm Ngọc Biên, 2012. Hoàn thiện cơ chế quản lý đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ngành lao động thương binh và xã hội trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam. Luận văn thạc sỹ: Đại học kinh tế Quốc dân. 3. Bộ Tài chính, 2012. Công văn số 4225/BTC-KHTC ngày 30 tháng 3 năm 2012 hướng dẫn quy trình xây dựng kế hoạch đầu tư XDCB, thanh toán và quyết toán vốn đầu tư. Hà Nội. 4. Bộ Tài chính, 2011. Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17 tháng 6 năm 2011 quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn NSNN. Hà Nội. 5. Bộ Tài chính, 2016. Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn NSNN. Hà Nội. 6. Bộ Tài chính, 2011. Thông tư số 10/2011/TT-BTC ngày 26 tháng 01 năm 2011 quy định về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn NSNN. Hà Nội. 7. Bộ Tài chính, 2011. Thực trạng quản lý vốn đầu tƣ XDCB từ nguồn vốn NSNN năm 2011, định hƣớng và giải pháp quản lý vốn đầu tƣ XDCB từ nguồn NSNN năm 2012, Chuyên đề cấp Vụ. Hà Nội. 8. Chính phủ, 2012. Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 18/4/2012 ban hành Chiến lược tài chính đến năm 2020. Hà Nội. 9. Chính phủ, 2011. Quyết định số 16/2011/QĐ-TTg ngày 10/3/2011 ban hành Cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan giai đoạn 2011-2015. Hà Nội. 7 10. Chính phủ, 2012. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 – 2020. Hà Nội. 11. Nguyễn Thành Công, 2015, Công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Hà Nội: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà nội. 12. Nguyễn Thanh Hiếu, 2011. Những vướng mắc và một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư. Tạp chí quản lý Ngân quỹ Quốc gia, số 113, trang 35. 13. Phạm Đức Hồng, 2009. Chiến lược đầu tư phát triển từ nguồn vốn Nhà nước giai đoạn 2011-2020. Đề án cấp Bộ, Vụ Đầu tƣ – Bộ Tài chính. Hà Nội. 14. Phạm Đức Hồng, 2011. Nâng cao hiệu quả đầu tư công, Đề án cấp Bộ, Vụ Đầu tƣ – Bộ Tài chính. Hà Nội. 15. Hồ Thị Mai Hƣơng, 2015. Quản lý Nhà nước về vốn đầu tư trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đô thị Hà Nội. Luận án Tiến sĩ kinh tế, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. 16. Nguyễn Công Nghiệp, 2009. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý vốn đầu tư từ NSNN, Đề tài nhánh IX, đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nƣớc, Vụ Đầu tƣ - Bộ Tài chính. Hà Nội. 17. Nguyễn Công Nghiệp, 2009. Nâng cao hiệu quả quản lý vốn đầu tư từ Ngân sách nhà nước ở Việt Nam, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nƣớc, Bộ Tài chính. Hà Nội. 18. Quốc Hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2014. Luật NSNN số 01/2002/QH11.Hà Nội. 19. Quốc Hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2014. Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13.Hà Nội. 20. Phan Đình Tý, 2008. Quản lý nhà nước đối với vốn ĐTXDCB từ NSNN qua KBNN Hà Tĩnh. Luận văn thạc sĩ, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf00050007787_0471_2006209.pdf
Tài liệu liên quan