Tạo động lực làm việc cho người lao động tại tổng công ty tài nguyên và môi trường Việt Nam

ỤC LỤ

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT.

DANH MỤC BẢNG.

DANH MỤC HÌNH VẼ.

PHẦN MỞ ĐẦU.1

1. Tính cấp thiết của đề tài.1

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu .2

3. Đối tợng và phạm vi nghiên cứu .3

4. Những đóng góp của luận văn nghiên cứu.3

5. Kết cấu của luận văn.3

CHƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN

VỀ TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGỜI LAO ĐỘNG.

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cƣ́ u.

1.1.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới.

1.1.2. Tình hình nghiên cứu trong nớc.

1.2. Cơ sở lý luâṇ về taọ đôṇ g lc̣ .

1.2.1. Một số khái niệm cơ bản và vai trò của tạo động lực lao động

1.2.2. Các yếu tố ảnh hởng đến động lực lao động

1.2.3. Các học thuyết về tạo động lực lao động .

1.2.4. Các công cụ tạo động lực cho ngời lao động

CHƠNG 2: THIẾT KẾ VÀ PHƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Thiết kế nghiên cứu .

2.1.1. Quy trình tiến hành nghiên cứu.

2.1.2. Phơng pháp điều tra nhóm chuyên đề (phỏng vấn sâu)

2.1.3. Phơng pháp điều tra khảo sát thông qua bảng hỏi

2.1.4. Thu thập dữ liệu .

2.1.5. Xử lý và phân tích dữ liệu.

2.1.6. Kết quả nghiên cứu và bình luận.

2.1.7. Giải pháp và đề xuất.

pdf19 trang | Chia sẻ: lanphuong92 | Lượt xem: 423 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tạo động lực làm việc cho người lao động tại tổng công ty tài nguyên và môi trường Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ----------- NGUYỄN THỊ TÚ LƯƠNG TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI TỔNG CÔNG TY TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM LUÂṆ VĂN THAC̣ SI ̃QUẢN TRI ̣KINH DOANH CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG THỰC HÀNH Hà Nội - 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ --------------------- NGUYỄN THỊ TÚ LƯƠNG TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI TỔNG CÔNG TY TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60 34 01 02 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG THỰC HÀNH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. ĐỖ MINH CƯƠNG XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CHẤM LUẬN VĂN Hà Nội - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn này là do chính tôi nghiên cứu và thực hiện. Các thông tin và số liệu sử dụng trong Luận văn đƣợc trích dẫn đủ nguồn tài liệu, kết quả phân tích trong Luận văn là trung thực. Luận văn không trùng với bất kỳ đề tài nghiên cứu khoa học nào. Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2016 Học viên Nguyễn Thị Tú Lương LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới PGS.TS Đỗ Minh Cƣơng - ngƣời thầy luôn nhiệt tình hƣớng dẫn, chỉ bảo, có những ý kiến đóng góp quý báu và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong suốt quá trình làm luận văn để tôi có thể hoàn thành luận văn một cách tốt nhất. Tôi xin trân trọng cảm ơn quý thầy cô trƣờng Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đã dạy dỗ, truyền đạt cho tôi những kiến thức trong suốt quá trình học tập. Tôi xin trân trọng cảm ơn quý thầy cô trong Hội đồng bảo vệ đề cƣơng, quý thầy cô trong Hội đồng chấm luận văn đã có những góp ý quý báu về những thiếu sót, hạn chế của Luận văn, giúp tôi nhận ra những vấn đề cần khắc phục để Luận văn đƣợc hoàn thiện hơn. Tôi xin gửi lời cảm ơn Ban lãnh đạo, cán bộ công nhân viên đang công tác tại Tổng công ty Tài nguyên và Môi trƣờng Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ tôi trong quá trình thu thập thông tin và tiến hành nghiên cứu, góp phần quan trọng để tôi hoàn thành Luận văn. Cuối cùng, tôi xin đƣợc trân trọng bày tỏ lòng biết ơn đến những ngƣời thân trong gia đình, bạn bè đã khuyến khích, động viên, tạo mọi điều kiện tốt nhất để tôi có thể hoàn thành tốt luận văn này. Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2016 Học viên Nguyễn Thị Tú Lương TÓM TẮT LUẬN VĂN Tên đề tài: Tạo động lực làm việc cho người lao động tại Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam. Trƣờng: Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa: Quản trị Kinh doanh. Bảo vệ năm: 2016. Bằng cấp: Thạc sĩ. Ngƣời nghiên cứu: Nguyễn Thị Tú Lƣơng. Giáo viên hƣớng dẫn: PGS.TS Đỗ Minh Cƣơng. Quản trị nguồn nhân lực thành công là nền tảng bền vững cho thành công của mọi hoạt động trong tổ chức. Một trong những nhiệm vụ quan trọng để quản lý tốt nguồn nhân lực trong tổ chức là công tác tạo động lực cho ngƣời lao động. Tạo động lực cho ngƣời lao động đang trở thành một vấn đề cấp bách và không thể thiếu đối với các doanh nghiệp và tổ chức. Tổng công ty Tài nguyên và Môi trƣờng là một doanh nghiệp nhà nƣớc lớn đƣợc thành lập trên cơ sở tổ chức lại các đơn vị doanh nghiệp thuộc Bộ tài nguyên và Môi trƣờng, hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con. Với một Tổng công ty mới sát nhập, Tổng công ty Tài nguyên và Môi trƣờng đang gặp khó khăn về việc giữ chân nguồn nhân lực giỏi và ngƣời lao động có kinh nghiệm để có thể đảm nhiệm những nhiệm vụ then chốt, có khả năng chèo lái và phát triển Tổng công ty; khó khăn trong việc duy trì đƣợc một nguồn nhân lực nhiệt tình, tâm huyết và làm việc hiệu quả cao để đạt đƣợc mục tiêu và tầm nhìn đã đề ra. Xuất phát từ thực tế trên em đã chọn đề tài: “Tạo động lực làm việc cho người lao động tại Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam” làm luận văn thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của mình. Mục đích nghiên cứu: Đánh giá thực trạng tạo động lực cho ngƣời lao động tại Tổng công ty Tài nguyên và Môi trƣờng Việt Nam, tìm ra nguyên nhân làm hạn chế động lực lao động tại Tổng công ty, qua đó đƣa ra các giải pháp nhằm nâng cao công tác tạo động lực cho ngƣời lao động tại Tổng công ty Tài nguyên và Môi trƣờng Việt Nam. Nhiệm vụ nghiên cứu: - Hệ thống hóa cơ sở lý luận cơ bản về những vấn đề liên quan đến công tác tạo động lực nói chung và trong doanh nghiệp nói riêng (các học thuyết liên quan đến tạo động lực làm việc, các yếu tố tạo động lực, công cụ tạo động lực làm việc). - Phân tích thực trạng công tác tạo động lực cho ngƣời lao động tại Tổng công ty Tài nguyên và Môi trƣờng Việt Nam. Chỉ ra những thành công và hạn chế chủ yếu trong vấn đề này. - Đề xuất các giải pháp tạo động lực làm việc cho ngƣời lao động tại Tổng công ty Tài nguyên và Môi trƣờng Việt Nam nhằm nâng cao động lực làm việc và hiệu quả trong công việc. Những đóng góp của luận văn: - Đề tài nghiên cứu, tổng hợp cơ sở lý luận về công tác tạo động lực cho ngƣời lao động trong doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, luận văn khảo sát đánh giá, phân tích thực tiễn công tác tạo động lực cho ngƣời lao động tại Tổng công ty Tài nguyên và Môi trƣờng Việt Nam, đƣa ra những đánh giá về kết quả đạt đƣợc và hạn chế trong công tác tạo động lực để có những giải pháp tạo động lực làm việc phù hợp cho tổ chức. - Luận văn sẽ đƣa ra các giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, phát huy những điểm mạnh, hoàn thiện chính sách, giải pháp về công tác tạo động lực cho ngƣời lao động của doanh nghiệp nhằm kích thích tinh thần làm việc của nhân viên, nâng cao động lực làm việc cho ngƣời lao động - Kết quả nghiên cứu của luận văn có thể dùng làm tài liệu tham khảo giúp Tổng công ty nâng cao công tác tạo động lực làm việc cho ngƣời lao động. MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT ................ Error! Bookmark not defined. DANH MỤC BẢNG ................................................. Error! Bookmark not defined. DANH MỤC HÌNH VẼ ............................................ Error! Bookmark not defined. PHẦN MỞ ĐẦU ......................................................................................................... 1 1. Tính cấp thiết của đề tài ........................................................................................ 1 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu ....................................................................... 2 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu ........................................................................ 3 4. Những đóng góp của luận văn nghiên cứu ........................................................... 3 5. Kết cấu của luận văn ............................................................................................. 3 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG . Error! Bookmark not defined. 1.1. Tổng quan tình hình nghiên cƣ́u ......................... Error! Bookmark not defined. 1.1.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới ................. Error! Bookmark not defined. 1.1.2. Tình hình nghiên cứu trong nƣớc ................... Error! Bookmark not defined. 1.2. Cơ sở lý luâṇ về taọ đôṇg lƣc̣ ............................. Error! Bookmark not defined. 1.2.1. Một số khái niệm cơ bản và vai trò của tạo động lực lao độngError! Bookmark not defined. 1.2.2. Các yếu tố ảnh hƣởng đến động lực lao động Error! Bookmark not defined. 1.2.3. Các học thuyết về tạo động lực lao động ....... Error! Bookmark not defined. 1.2.4. Các công cụ tạo động lực cho ngƣời lao độngError! Bookmark not defined. CHƢƠNG 2: THIẾT KẾ VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨUError! Bookmark not defined. 2.1. Thiết kế nghiên cứu ............................................ Error! Bookmark not defined. 2.1.1. Quy trình tiến hành nghiên cứu ...................... Error! Bookmark not defined. 2.1.2. Phƣơng pháp điều tra nhóm chuyên đề (phỏng vấn sâu)Error! Bookmark not defined. 2.1.3. Phƣơng pháp điều tra khảo sát thông qua bảng hỏiError! Bookmark not defined. 2.1.4. Thu thập dữ liệu ............................................. Error! Bookmark not defined. 2.1.5. Xử lý và phân tích dữ liệu .............................. Error! Bookmark not defined. 2.1.6. Kết quả nghiên cứu và bình luận .................... Error! Bookmark not defined. 2.1.7. Giải pháp và đề xuất ....................................... Error! Bookmark not defined. 2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu .................................... Error! Bookmark not defined. 2.2.1. Phƣơng pháp thu thập dữ liệu ........................ Error! Bookmark not defined. 2.2.2. Phƣơng pháp phân tích, xử lý dữ liệu ............ Error! Bookmark not defined. CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠI TỔNG CÔNG TY TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG VIỆT NAM ............................................................... Error! Bookmark not defined. 3.1. Tổng quan về Tổng công ty Tài nguyên và Môi trƣờng Việt NamError! Bookmark not defined. 3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển .................. Error! Bookmark not defined. 3.1.2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn ................... Error! Bookmark not defined. 3.1.3. Cơ cấu tổ chức ................................................ Error! Bookmark not defined. 3.1.4. Ngành nghề kinh doanh.................................. Error! Bookmark not defined. 3.1.5. Tình hình sử dụng lao động............................ Error! Bookmark not defined. 3.1.6. Kết quả sản xuất kinh doanh .......................... Error! Bookmark not defined. 3.2. Phân tích kết quả nghiên cứu thực trạng công tác tạo động lực làm việc cho ngƣời lao động tại Tổng công ty Tài nguyên và Môi trƣờng Việt NamError! Bookmark not defined. 3.2.1. Tổng quan mẫu khảo sát................................. Error! Bookmark not defined. 3.2.2. Thực trạng công tác tạo động lực thông qua kích thích vật chấtError! Bookmark not defined. 3.2.3. Thực trạng công tác tạo động lực thông qua kích thích tinh thầnError! Bookmark not defined. 3.3. Đánh giá về công tác tạo động lực làm việc cho ngƣời lao động tại Tổng công ty Tài nguyên và Môi trƣờng Việt Nam .................... Error! Bookmark not defined. 3.3.1. Những thành tựu đã đạt đƣợc ......................... Error! Bookmark not defined. 3.3.2. Một số tồn tại và nguyên nhân chủ yếu .......... Error! Bookmark not defined. CHƢƠNG 4: CÁC GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠI TỔNG CÔNG TY TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG VIỆT NAM.......................................................................... Error! Bookmark not defined. 4.1. Chiến lƣợc phát triển của Tổng công ty Tài nguyên và Môi trƣờng Việt Nam giai đoạn 2016-2020 .................................................. Error! Bookmark not defined. 4.1.1. Mục tiêu .......................................................... Error! Bookmark not defined. 4.1.2. Nhiệm vụ ........................................................ Error! Bookmark not defined. 4.2. Một số giải pháp tạo động lực làm việc cho ngƣời lao động tại Tổng công ty Tài nguyên và Môi trƣờng Việt Nam .............................. Error! Bookmark not defined. 4.2.1. Giải pháp tạo động lực làm việc thông qua kích thích vật chấtError! Bookmark not defined. 4.2.2. Giải pháp tạo động lực làm việc thông qua kích thích tinh thần của ngƣời lao động...E rror! Bookmark not defined. 4.2.3. Giải pháp khác ................................................ Error! Bookmark not defined. PHẦN KẾT LUẬN ................................................... Error! Bookmark not defined. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................................... 6 Phụ lục 1 Phụ lục 2 1 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Một doanh nghiệp dù có nguồn lực về tài chính phong phú, nguồn tài nguyên dồi dào với hệ thống máy móc thiết bị hiện đại cũng sẽ trở nên vô ích nếu không biết cách quản trị nguồn nhân lực, phát huy nguồn lực con ngƣời để sử dụng tối đa lợi thế sẵn có trong đơn vị. Để tồn tại và phát triển, doanh nghiệp không có con đƣờng nào khác là phải quản trị nguồn nhân lực một cách có hiệu quả. Quản trị nguồn nhân lực thành công là nền tảng bền vững cho thành công của mọi hoạt động trong tổ chức. Một trong những nhiệm vụ quan trọng để quản lý tốt nguồn nhân lực trong tổ chức là công tác tạo động lực cho ngƣời lao động. Tạo động lực cho ngƣời lao động đang trở thành một vấn đề cấp bách và không thể thiếu đối với các doanh nghiệp và tổ chức. Bởi vì, việc tạo động lực làm việc có tác dụng kích thích sự hứng thú, hăng say làm việc cho ngƣời lao động. Từ đó nâng cao năng suất, chất lƣợng và hiệu quả công việc, góp phần giúp các tổ chức phát triển hơn. Tổng công ty Tài nguyên và Môi trƣờng là một doanh nghiệp nhà nƣớc lớn đƣợc thành lập trên cơ sở tổ chức lại các đơn vị doanh nghiệp thuộc Bộ tài nguyên và Môi trƣờng, hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con. Tổng công ty Tài nguyên và Môi trƣờng Việt Nam đƣợc thành lập nhằm tập trung phát huy tối đa những tiềm năng hiện có, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, khắc phục những hạn chế, yếu kém về quy mô, cơ cấu sản xuất, vốn, trình độ công nghệ, từ đó tạo ra một Tổng công ty nhà nƣớc vững mạnh, có đủ năng lực về vốn, lao động và công nghệ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh đa ngành, hƣớng tới xây dựng Tập đoàn Tài nguyên và Môi trƣờng Việt Nam. Với một Tổng công ty mới sát nhập, Tổng công ty Tài nguyên và Môi trƣờng đang gặp khó khăn về việc giữ chân nguồn nhân lực giỏi và ngƣời lao động có kinh nghiệm để có thể đảm nhiệm những nhiệm vụ then chốt, có khả năng chèo lái và phát triển Tổng công ty; khó khăn trong việc duy trì đƣợc một nguồn nhân lực nhiệt tình, tâm huyết và làm việc hiệu quả cao để đạt đƣợc mục tiêu và tầm nhìn đã đề ra. Xuất phát từ thực tế trên em đã chọn đề tài: “Tạo động lực làm việc cho 2 người lao động tại Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam” làm luận văn thạc si ̃ Quản trị Kinh doanh với mong muốn góp phần nâng cao công tác tạo động lực cũng nhƣ thúc đẩy và giữ nguồn nhân lực của Tổng công ty để có thể thực hiện mục tiêu chiến lƣợc mà Tổng công ty Tài nguyên và Môi trƣờng đã đề ra. Câu hỏi nghiên cứu: - Một là: Việc tạo động lực cho ngƣời lao động tại Tổng công ty Tài nguyên và Môi trƣờng Việt Nam đã và đang thực hiện nhƣ thế nào? - Hai là: Những giải pháp nào đƣa ra để tạo động lực cho ngƣời ngƣời lao động tại Tổng công ty Tài nguyên Môi trƣờng Việt Nam phù hợp với tình hình của Tổng công ty và giúp cho quá trình quản trị nguồn nhân lực đạt hiệu quả tốt nhất? 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích của đề tài: Đánh giá thực trạng tạo động lực cho ngƣời lao động tại Tổng công ty Tài nguyên và Môi trƣờng Việt Nam, tìm ra nguyên nhân làm hạn chế động lực lao động tại Tổng công ty, qua đó đƣa ra các giải pháp nhằm nâng cao công tác tạo động lực cho ngƣời lao động tại Tổng công ty Tài nguyên và Môi trƣờng Việt Nam. Nhiệm vụ nghiên cứu Để hoàn thành mục đích đề ra, đề tài tập trung giải quyết một số nhiệm vụ cơ bản sau: - Hệ thống hóa cơ sở lý luận cơ bản về những vấn đề liên quan đến công tác tạo động lực nói chung và trong doanh nghiệp nói riêng (các học thuyết liên quan đến tạo động lực làm việc, các yếu tố tạo động lực, công cụ tạo động lực làm việc). - Phân tích thực trạng công tác tạo động lực cho ngƣời lao động tại Tổng công ty Tài nguyên và Môi trƣờng Việt Nam. Chỉ ra những thành công và hạn chế chủ yếu trong vấn đề này. - Đề xuất các giải pháp tạo động lực làm việc cho ngƣời lao động tại Tổng công ty Tài nguyên và Môi trƣờng Việt Nam nhằm nâng cao động lực làm việc và hiệu quả trong công việc. 3 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu của luận văn: Vấn đề tạo động lực làm việc cho ngƣời lao động trong quản trị nguồn nhân lực của Tổng công ty Tài nguyên và Môi trƣờng Việt Nam. - Phạm vi nghiên cứu: Về mặt thời gian nghiên cứu: số liệu đƣợc thu thập trong giai đoạn 2011-2015. Về mặt không gian nghiên cứu: Công ty mẹ - Tổng công ty Tài nguyên và Môi trƣờng Việt Nam, bao gồm bộ máy giúp việc và các đơn vị hạch toán phụ thuộc. Địa bàn hoạt động: miền Bắc. 4. Những đóng góp của luận văn nghiên cứu Đề tài nghiên cứu, tổng hợp cơ sở lý luận về công tác tạo động lực cho ngƣời lao động trong doanh nghiệp. Khảo sát đánh giá thực tiễn công tác tạo động lực cho ngƣời lao động tại Tổng công ty Tài nguyên và Môi trƣờng Việt Nam. Từ thực trạng đó, luận văn sẽ đƣa ra các giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, phát huy những điểm mạnh, hoàn thiện chính sách, giải pháp về công tác tạo động lực cho ngƣời lao động của doanh nghiệp nhằm kích thích tinh thần làm việc của nhân viên, nâng cao động lực làm việc cho ngƣời lao động. Luận văn giúp doanh nghiệp có đƣợc cái nhìn cụ thể hơn về công tác tạo động lực của mình, là cơ sở để Tổng công ty tham khảo, vận dụng vào tình hình thực tế tại doanh nghiệp, có những biện pháp cụ thể trong quá trình phát triển doanh nghiệp, hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực nói chung, công việc tạo động lực cho ngƣời lao động nói riêng, thu hút và duy trì đƣợc nguồn nhân lực giỏi, ổn định lâu dài, giúp Tổng công ty ngày càng phát triển trong thời gian tới. 5. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mục lục, mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, phần nội dung của luận văn đƣợc chia làm bốn chƣơng bao gồm: - Chƣơng 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về tạo động lực cho ngƣời lao động. - Chƣơng 2: Thiết kế và phƣơng pháp nghiên cứu. 4 - Chƣơng 3: Thực trạng công tác tạo động lực làm việc cho ngƣời lao động tại Tổng công ty Tài nguyên và Môi trƣờng Việt Nam. - Chƣơng 4: Các giải pháp tạo động lực làm việc cho ngƣời lao động tại Tổng công ty Tài nguyên và Môi trƣờng Việt Nam. 5 bè để luận văn hoàn thiện hơn. 6 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt 1. Đỗ Minh Cƣơng, 2001. Văn hoá kinh doanh và triết lý kinh doanh. Hà Nội: NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội. 2. Nguyễn Vân Điềm và Nguyễn Ngọc Quân, 2007. Giáo trình quản trị nhân lực. Hà Nội: NXB Đại học Kinh tế Quốc dân. 3. Nguyễn Văn Đông, 2014. Một số giải pháp hoàn thiện công tác tạo động lực lao động tại Công ty Thông tin Di động Mobifone. Luận văn thạc sĩ. Trƣờng Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. 4. George T. Milkovich, Joh W. Boudreau, 2002. Quản trị nguồn nhân lực. Dịch từ tiếng Anh. Ngƣời dịch TS Vũ Trọng Hùng. Hà Nội: Nhà xuất bản Thống Kê. 5. Hoàng Văn Hải, 2010. Quản trị chiến lược. Hà Nội: NXB Đại học Quốc gia Hà Nội. 6. Hoàng Văn Hải và cộng sự, 2012. Tinh thần doanh nghiệp Việt Nam trong hội nhập. Hà Nội: NXB Đại học Quốc gia Hà Nội. 7. Hồ Thị Thanh Hiền. Giải pháp tạo động lực thúc đẩy làm việc cho nhân viên tại Tổng công ty cổ phần Dinco 8. Hà Văn Hội, 2008. Quản trị nguồn nhân lực. Hà Nội: Nhà xuất bản Bƣu Điện. 9. Nguyễn Thị Ngọc Huyền và cộng sự, 2012. Quản lý học. Hà Nội: NXB Đại học Quốc gia Hà Nội. 10. Hoàng Thị Liên, 2014. Hoàn thiện công tác đãi ngộ nhân sự tại công ty TNHH Canon Viêṭ Nam. Luận văn thạc sĩ. Trƣờng Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. 11. Nguyễn Mạnh Quân, 2007. Đạo đức kinh doanh và văn hoá kinh doanh. Hà Nội: NXB Đại học Kinh tế quốc dân. 12. Stephen P. Robbins and Timothy A. Judge, 2012. Hành vi tổ chức. Dịch từ tiếng Anh. Ngƣời dịch FPT Polytechic. Hà nội: Nhà xuất bản Lao động- xã hội 13. Nguyễn Hữu Thân, 2008. Quản trị nhân sự. Hà Nội: Nhà xuất bản Lao 7 động- Xã hội. 14. Trần Thị Thu và PGS.TS. Vũ Hoàng Ngân. Giáo trình Quản lý nguồn nhân lực. Trƣờng đại học Kinh tế Quốc dân. 15. Trần Văn Toản, 2015. Tạo động lực làm việc cho nhân viên tại Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam. Luận văn thạc si.̃ Trƣờng Đại học Kinh tế ĐHQGHN. 16. Bùi Anh Tuấn và TS. Phạm Thúy Hƣơng, 2009. Giáo trình hành vi tổ chức. Hà Nội: NXB Đại học Kinh tế Quốc dân. 17. Mai Thị Ánh Tuyết, 2012. Giải pháp nâng cao động lực thúc đẩy nhân viên tại công ty cấp nước Đà Nẵng. Luận văn thạc sĩ. Trƣờng Đại học Đà Nẵng. Tiếng nước ngoài 18. Abraham H. Maslow, 1970. Motivation and personality. New York: Harper & Row. 19. B. F. Skinner, 1969. Contingencies of Reinforcerment. New York: Appleton-Century-Crofts. 20. David J. Cherrington, 1996. The Management of Human Resources. Forth Edition, Prentice Hall International, Inc. 21. Edwin Locke, K.N.Shaw, L.M. Saari, eds., 1981. Goal Setting and Task Performance. Psychological Bulletin 90. 22. Frederick Herzberg, 2008. One more time: how do you motivate employees. Harvard Business Review. 23. J Stacy Adams, 1965. Inequity in Social Exchanges. New York: Academic Press. 24. Victor H Vroom, 1994. Work and Motivation. New York: John Wiley&Sons. Website 25. Cảnh Chí Dũng, 2012. Mô hình tạo động lực trong các trƣờng đại học công lập. Tạp chí cộng sản 15/08/2012, . [Ngày truy cập: 03 tháng 02 năm 2016]. 26. Nguyễn Thị Hồng Hải, 2013. Tạo động lực làm việc cho cán bộ, công 8 chức nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ chức Hành chính Nhà nƣớc. Tạp chí tổ chức nhà nước ngày 22/05/2013. . [Ngày truy cập: 03 tháng 02 năm 2016]. Phụ lục 1 MẪU PHỎNG VẤN SÂU VỀ ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI TỔNG CÔNG TY TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Để có thêm thông tin làm cơ sở cho việc thiết kế phiếu câu hỏi khảo sát và đƣa vào nghiên cứu chính thức đối với đề tài luận văn “Tạo động lực làm việc cho người lao động tại Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam”. Kính mong Anh/ Chị vui lòng cho biết các thông tin sau: I. Thông tin đáp viên Họ và tên: . Đơn vị công tác: II. Câu hỏi phỏng vấn sâu 1. Theo Anh/Chị chính sách tiền lƣơng, thƣởng, phúc lợi hiện nay tại Tổng công ty có hợp lý không? Vì sao? 2. Anh/Chị thấy cách trả lƣơng và tính công cho ngƣời lao động hiện nay tại Tổng công ty có phù hợp không? 3. Theo Anh/Chị công tác phân công công việc hiện nay tại Tổng công ty đã đúng ngƣời, đúng việc và hợp lý chƣa? 4. Theo Anh/Chị công tác đánh giá thực hiện công việc hiện nay tại TMV đã phản ánh chính xác kết quả thực hiện công việc chƣa? 5. Theo Anh/Chị công việc hiện nay tại TMV có ổn định không? 6. Theo Anh/Chị điều kiện làm việc hiện nay tại TMV có đáp ứng đầy đủ nhu cầu làm việc của ngƣời lao động không? 7. Anh/Chị có thể cho biết mối quan tâm của lãnh đạo đối với nhân viên và mối quan hệ giữa các đồng nghiệp trong TMV hiện nay tốt không? 8. Theo Anh/Chị công tác đào tạo và cơ hội thăng tiến đối với tất cả ngƣời lao động đã thực sự công bằng hay chƣa? 9. Theo Anh/Chị ngƣời lao động tại Tổng công ty đã thực sự cống hiến hết năng lực của mình chƣa? 10. Theo Anh/Chị lãnh đạo TMV có quan tâm đến công tác tạo động lực làm việc cho ngƣời lao động không? 11. Theo Anh/Chị công tác tạo động lực làm việc hiện nay tại Tổng công ty có tốt không? 12. Anh/Chị có ý kiến đóng góp gì để hoàn thiện tốt hơn công tác tạo động lực làm việc cho ngƣời lao động tại Tổng công ty? Trân trọng cảm ơn sự hợp tác và giúp đỡ nhiệt tình của Anh/Chị!

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf00050007784_0523_2006206.pdf
Tài liệu liên quan