Thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc Kạn

Phải sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, các đơn vị

có chức năng tương đồng sắp xếp lại, bổ sung chức năng, nhiệm vụ

của các cơ quan chuyên môn nhưng không tăng số lượng biên chế.

Tập trung xây dựng hiện đại hóa công sở, trang thiết bị, phương tiện

làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành

và thực thi nhiệm vụ

pdf26 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 304 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc Kạn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hính sách tinh giản biên chế đối với công chức, từ đó đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn. 3.2. Nhiệm vụ - Nghiên cứu một số vấn đề lý luận về thực hiện chính sách tinh giản biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước. - Khảo sát, đánh giá thực trạng thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Ngân Sơn, chỉ rõ những hạn chế, bất cập; nguyên nhân của các hạn chế, bất cập. - Đề xuất phương hướng và các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách tinh giản biên chế công chức tại huyện Ngân Sơn trong thời gian tới. 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của luận văn 4.1. Đối tượng nghiên cứu Thực hiện chính sách tinh giản biên chế công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Ngân Sơn. 4.2. Phạm vi nghiên cứu - Nghiên cứu việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế công chức trên địa bàn huyện theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, Nghị 4 định số 113/2018/NĐ-CP và Nghị định số 26/2015/NĐ-CP trên địa bàn huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn; - Tập trung đánh giá thực trạng thực hiện chính sách tinh giản biên chế công chức từ tháng 01 năm 2015 đến 12 năm 2018 và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách tinh giản biên chế công chức giai đoạn 2019-2021. 5. Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu 5.1. Phương pháp luận Luận văn nghiên cứu dựa trên cơ sở phương pháp luận của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước ta về tinh giản biên chế công chức. 5.2. Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu như: thống kê, phân tích, tổng hợp, so sánh để đánh giá thực trạng thực hiện chính sách tinh giản biên chế công chức trên địa bàn huyện Ngân Sơn, nhằm nghiên cứu hệ thống hóa những vấn đề lý luận để có cơ sở khoa học khi đề ra sự cần thiết và đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách tinh giản biên chế công chức tại huyện Ngân Sơn trong thời gian tới. 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn 6.1. Về lý luận Các kết quả, kết luận, kiến nghị, đề xuất rút ra từ việc nghiên cứu đề tài luận văn có giá trị và ý nghĩa thiết thực góp phần bổ sung, hoàn thiện những vấn đề lý luận về thực hiện chính sách tinh giản biên chế công chức ở Việt Nam. 5 6.2. Về thực tiễn Luận văn đã đề xuất được các giải pháp thiết thực có tính khả thi để nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách tinh giản biên chế công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Ngân Sơn nói riêng, trong cả nước nói chung. Thực hiện các giải pháp do luận văn đề xuất sẽ nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách tinh giản biên chế. Luận văn còn có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo phục vụ bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ, công chức, viên chức. 7. Kết cấu của luận văn Ngoài mục lục, mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn kết cấu thành 3 chương, gồm: Chương 1. Những vấn đề lý luận cơ bản về thực hiện chính sách tinh giản biên chế công chức Chương 2. Thực trạng thực hiện chính sách tinh giản biên chế công chức trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Ngân Sơn. Chương 3. Phương hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách tinh giản biên chế công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Ngân Sơn. 0 CHƢƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC 1.1. Khái niệm và vai trò của thực hiện chính sách tinh giản biên chế 1.1.1. Một số khái niệm liên quan 1.1.1.1. Khái niệm công chức Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, "Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp và trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi chung là đơn vị sự nghiệp công lập), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước; đối với công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập thì lương được bảo đảm từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật." . 1.1.1.2. Khái niệm biên chế Theo Nghị định số 71/2003/NĐ-CP ngày 19/6/2003 của Chính phủ về phân cấp quản lý biên chế hành chính sự nghiệp nhà nước, 1 Nghị định 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập, Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế thì: “Biên chế” được hiểu là số người làm việc trong cơ quan để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao và được hương lương từ ngân sách nhà nước, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và giao làm căn cứ cấp kinh phí hoạt động thường xuyên hàng năm. 1.1.1.3. Tinh giản biên chế Theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế thì: “Tinh giản biên chế” được hiểu là việc đánh giá, phân loại, đưa ra khỏi biên chế những người dôi dư, không đáp ứng yêu cầu công việc, không thể tiếp tục bố trí sắp xếp công tác khác và giải quyết chế độ, chính sách đối với những người thuộc diện tinh giản biên chế. 1.1.1.4. Chính sách tinh giản biên chế công chức Chính sách tinh giản biên chế công chức là quan điểm, mục tiêu và giải pháp của nhà nước nhằm tinh giản biên chế khu vực hành chính nhưng vẫn đảm bảo tính ổn định của lực lượng để thực thi các chức năng, nhiệm vụ quản lý của nhà nước để phát triển xã hội một cách hiệu quả nhất. 1.1.1.5. Thực hiện chính sách tinh giản biên chế công chức Thực hiện chính sách tinh giản biên chế là toàn bộ quá trình chuyển ý chí của chủ thể trong chính sách tinh giản biên chế thành hiện thực với đối tượng quản lý nhằm đạt mục tiêu định hướng. 2 1.1.2. Mục tiêu và vai trò của thực hiện chính sách tinh giản biên chế công chức 1.1.2.1. Mục tiêu thực hiện chính sách tinh giảm biên chế công chức Mục tiêu chung của việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC là nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC; thu hút những người có đức, có tài vào hoạt động công vụ trong các cơ quan đảng, nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội, đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tiết kiệm, giảm chi thường xuyên, cải cách chính sách tiền lương. 1.1.2.2. Vai trò thực hiện chính sách tinh giảm biên chế công chức a, Thực hiện chính sách tinh giản biên chế công chức nhằm biến ý đồ chính sách thành hiện thực Thực hiện chính sách tinh giản biên chế công chức chính là việc chuyển thể từ ý tưởng của nhà nước thành những việc làm, hành động, những biện pháp cụ thể đối với việc tinh giản biên chế. b, Thực hiện chính sách tinh giản biên chế công chức nhằm thực hiện các mục tiêu chính sách chung Thực hiện chính sách tinh giản biên chế công chức là nhiệm vụ cấp bách trong quá trình cải cách hành chính nhà nước. Để đạt được mục tiêu cải cách hành chính nhà nước đã đề ra thì phải quan tâm, quyết liệt thực hiện chính sách tinh giản biên chế nói chung và chính sách tinh giản biên chế công chức nói riêng. 3 c, Thực hiện chính sách tinh giản biên chế công chức nhằm khẳng định tính đúng đắn của chính sách Để tiến hành hoạt động công vụ, bất kỳ quốc gia nào cũng phải xây dựng đội ngũ công chức có trình độ cao về mọi mặt. Do đó, xây dựng đội ngũ công chức theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, chất lượng, hiệu quả là yêu cầu khách quan của quá trình củng cố, phát triển Nhà nước. d, Thực hiện chính sách tinh giản biên chế công chức nhằm giúp cho chính sách ngày càng hoàn chỉnh Thông qua thực hiện chính sách tinh giản biên chế có thể thấy rõ được những ưu điểm, hạn chế của chính sách, để từ đó có những điều chỉnh, hoàn thiện chính sách, nhằm đạt được hiệu quả cao nhất trong việc xây dựng bộ máy hành chính Nhà nước. 1.2. Nội dung và các bƣớc thực hiện chính sách tinh giản biên chế công chức 1.2.1. Quan điểm của Đảng, chính sách của nhà nước về tinh giản biên chế 1.2.1.1. Quan điểm của Đảng Kết luận số 63-KL/TW ngày 27/5/2013 và Kết luận số 64- KL/TW ngày 28/5/2013 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI đã chỉ đạo về tinh giản biên chế. Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC đã đề ra 05 quan điểm. 1.2.1.2. Chính sách của nhà nước về tinh giản biên chế Theo từng thời kỳ, nhà nước luôn có chính sách tinh giản biên chế phù hợp, đối với giai đoạn 2007-2011 Chính phủ ban hành Nghị 4 định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 08 năm 2007 về chính sách tinh giản biên chế; đối với giai đoạn 2015 - 2021 Chính phủ ban hành Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 về chính sách tinh giản biên chế và được sửa đổi bổ sung Nghị định số 113/2008/NĐ-CP. Chính sách của nhà nước của từng giai đoạn đã quy định rõ phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc tinh giản biên chế và chính sách tinh giản biên chế. 1.2.2. Các bước tổ chức thực hiện chính sách tinh giản biên chế công chức - Phổ biến, tuyên truyền chính sách tinh giản biên chế công chức - Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế công chức - Phân công, phối hợp thực hiện chính sách tinh giản biên chế công chức - Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện chính sách tinh giản biên chế công chức - Đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm thực hiện chính sách tinh giản biên chế công chức 1.3. Yêu cầu và phƣơng pháp tổ chức thực hiện chính sách tinh giản biên chế 1.3.1. Những yêu cầu cơ bản trong tổ chức thực hiện chính sách tinh giản biên chế - Yêu cầu thực hiện mục tiêu chính sách tinh giản biên chế - Yêu cầu đảm bảo tính hệ thống trong thực hiện chính sách tinh giản biên chế 5 - Yêu cầu đảm bảo tính pháp lý, khoa học và hợp lý trong tổ chức thực hiện chính sách tinh giản biên chế - Yêu cầu đảm bảo lợi ích thực sự cho đối tượng thụ hưởng chính sách chính sách tinh giản biên chế 1.3.2. Các phương pháp tổ chức thực hiện chính sách tinh giản biên chế - Phương pháp kinh tế. - Phương pháp giáo dục thuyết phục. - Phương pháp hành chính. - Phương pháp kết hợp. 1.4. Các yếu tố ảnh hƣởng đến thực hiện chính sách tinh giản biên chế 1.4.1. Yếu tố khách quan - Tính chất của vấn đề chính sách tinh giản biên chế. - Môi trường thực thi chính sách tinh giản biên chế. - Mối quan hệ giữa các đối tượng thực hiện chính sách tinh giản biên chế. - Tiềm lực của các nhóm đối tượng chính sách tinh giản biên chế. - Đặc tính của đối tượng thực hiện chính sách tinh giản biên chế. 1.3.2. Yếu tố chủ quan - Thực hiện đúng, đầy đủ các bước trong quy trình tổ chức thực hiện chính sách tinh giản biên chế - Năng lực thực hiện chính sách của đội ngũ công chức - Các điều kiện vật chất để thực hiện chính sách tinh giản biên chế - Sự đồng tình ủng hộ của toàn xã hội. 6 CHƢƠNG 2 THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NGÂN SƠN 2.1. Tình hình kinh tế - xã hội và thực trạng biên chế công chức trong các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Ngân Sơn 2.1.1. Tình hình kinh tế - xã hội 2.1.2. Thực trạng biên chế công chức trong các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện UBND huyện có 11 cơ quan chuyên môn: Văn phòng HĐND- UBND, Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính-kế hoạch, Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Phòng Lao động-Thương binh và xã hội; Phòng Tài nguyên và môi trường, Phòng Văn hóa-thông tin, Phòng Tư pháp, Phòng Kinh tế và hạ tầng, Phòng Giáo dục và đào tạo và Thanh tra huyện, với tổng số biên chế được giao là 76 biên chế. Trong tổng số biên chế được giao, các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện đã sử dụng 65 biên chế. (nguồn báo cáo số 06/BC- UBND ngày 07/01/2019 của UBND huyện) 2.2. Thực tiễn tổ chức thực hiện chính sách tinh giản biên chế công chức trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Ngân Sơn 2.2.1. Quy trình tổ chức thực hiện chính sách tinh giản biên chế công chức 7 - Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế công chức: UBND huyện Ngân Sơn đã xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện chính sách tinh giản biên chế trong toàn hệ thống chính trị huyện. - Phổ biến, tuyên truyền chính sách tinh giản biên chế công chức: Phòng Văn hóa & Thông tin huyện phối hợp Phòng Nội vụ biên tập tài liệu và tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn các cơ quan, ban ngành tuyên truyền chính sách tinh giản biên chế cũng như hướng dẫn các cơ quan, ban ngành, địa phương lập hồ sơ để thực hiện chính sách tinh giản biên chế. - Phân công, phối hợp thực hiện chính sách tinh giản biên chế công chức: UBND huyện đã phân công trách nhiệm trong kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tinh giản biên chế công chức gồm các đơn vị như: Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính - kế hoạch, Bảo hiểm Xã hội huyện, Ban Tổ chức Huyện ủy, Liên đoàn Lao động huyện vàmột số dơn vị khác. - Duy trì chính sách tinh giản biên chế công chức: Để duy trì thực hiện chính sách tinh giản biên chế huyện Ngân Sơn đã cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và của Huyện ủy thành kế hoạch thực hiện. Đã đề ra thời gian thực hiện theo lộ trình, bố trí kinh phí thực hiện, trong quá trình thực hiện đều duy trì tốt các quy trình, đảm bảo thông tin trong quá trình thực hiện, triển khai, duy trì chính sách tinh giản biên chế. - Đôn đốc, theo dõi, kiểm tra thực hiện chính sách tinh giản biên chế công chức: Thông qua các hội nghị sơ kết 6 tháng, hội nghị 8 tổng kết năm các cơ quan, đơn vị đã nghiêm túc, kiểm điểm, đánh giá kết quả đạt được, đề ra các giải pháp tiếp tục thực hiện việc tinh giản biên chế trong thời gian tới theo kế hoạch và đề án tinh giản biên chế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. - Tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm thực hiện chính sách tinh giản biên chế công chức: Qua công tác sơ kết, tổng kết đánh giá, phân tích những hạn chế, thiếu sót trong quá trình triển khai thực hiện, rút ra những bài học kinh nghiệm để có những giải pháp tổ chức thực hiện tốt hơn trong thời gian tới; kiến nghị, đề xuất với các cấp có thẩm quyền những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện để điều chỉnh, bổ sung kịp thời. 2.2.2. Thực trạng các chủ thể tham gia thực hiện chính sách tinh giản biên chế trên địa bàn huyện Ngân Sơn Chủ thể tham gia thực hiện chính sách tinh giản biên chế công chức là UBND huyện Ngân Sơn, các cơ quan quan hành chính, các phòng, ban chuyên môn trực thuộc; Phòng Nội vụ huyện là đơn chủ trì, có chức năng tham mưu giúp Chủ tịch UBND huyện về thực hiện chính sách tinh giản biên chế công chức và cơ cấu lại đội ngũ công chức trong toàn huyện. 2.2.3. Thực trạng bảo đảm các yêu cầu trong tổ chức thực hiện chính sách tinh giản biên chế trên địa bàn huyện Ngân Sơn. Trong quá trình triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế tại huyện Ngân Sơn, luôn đảm bảo thực hiện đúng, đầy đủ các yêu cầu trong tổ chức thực hiện chính sách tinh giản biên chế gồm các yêu cầu: đảm bảo về mục tiêu thực hiện chính sách tinh giản biên 9 chế, yêu cầu về đảm bảo tính pháp lý, khoa học trong thực hiện chính sách tinh giản biên chế, yêu cầu bảo đảm lợi ích thực sự cho đối tượng thụ hưởng chính sách tinh giản biên chế. 2.2.4. Kết quả thực hiện chính sách tinh giản biên chế 2.2.4.1. Kết quả thực hiện các giải pháp thực hiện chính sách tinh giản biên chế - Thực hiện giải pháp về tổ chức bộ máy, góp phần nâng cao kết quả thực hiện chính sách tinh giản biên chế: Đã sáp nhập phòng Y tế và phòng Dân tộc vào Văn phòng HĐND&UBND huyện và giải thể Ban Dân tộc HĐND huyện góp phần xây dựng đội ngũ công chức tinh gọn, hiệu quả, đảm bảo chất lượng, số lượng và thực hiện được Đề án tinh giản biên chế. - Thực hiện giải pháp về vị trí việc làm: Căn cứ Quyết định 2020/QĐ-BNV ngày 31/12/2015 của Bộ Nội vụ và Quyết định 2382/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm thuộc UBND các huyện tỉnh Bắc Kạn để xác định cơ cấu ngạch công chức tối thiểu để xây dựng đề án tinh giản biên chế sát với thực trạng của đơn vị. Đến hết ngày 31/12/2018, khối các cơ quan chuyên môn huyện Ngân Sơn đã giải quyết tinh giản biên chế được 06 công chức, cụ thể: + Năm 2015, tinh giản theo chính sách nghỉ hưu trước tuổi 02 công chức. + Năm 2016, tinh giản theo chính sách nghỉ hưu trước tuổi 01 công chức, thôi việc ngay 01 công chức. 10 + Năm 2017, tinh giản theo chính sách nghỉ hưu trước tuổi 01 công chức. + Năm 2018, tinh giản theo chính sách nghỉ hưu trước tuổi 01 công chức, thôi việc ngay 01 công chức. Trong giai đoạn từ 2015 - 2018, số công chức nghỉ hưu đúng tuổi là 05 người. Như vậy tổng số tinh giản và nghỉ hưu đúng tuổi là 12 người. Theo đề án tinh giản biên chế của các phòng, ban chuyên môn thì số lượng tinh giản biên chế đến năm 2021 thêm 03 người. Đến năm 2021 huyện Ngân Sơn tinh giản được 15 người (đạt 18%) vượt chỉ tiêu theo chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bắc Kạn. - Thực hiện giải pháp về nguồn kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế: Tổng số kinh phí thực hiện chi trả cho các đối tường thuộc diện tinh giản biên chế là 1.005.680.000 đồng. - Thực hiện giải pháp về xây dựng cơ cấu, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: Trên cơ sở số lượng vị trí việc làm được phê duyệt, huyện đang từng bước thực hiện việc xây dựng bảng mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm, tiêu chuẩn ngạch tương ứng làm căn cứ thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trên địa bàn huyện. - Thực hiện giải pháp về nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý biên chế công chức: Hàng năm, Sau khi UBND tỉnh giao chỉ tiêu biên chế công chức, viên chức và hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, UBND huyện trình xin ý kiến Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến về quản lý biên chế và định hướng bố trí biên chế của các phòng chuyên môn và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc huyện. 11 - Thực hiện giải pháp về đánh giá công chức: Huyện thực hiện đánh giá công chức theo Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ quy định về đánh giá, phân loại CBCCVC và hướng dẫn đánh giá CBCCVC của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Kạn. 2.2.5. Đánh giá chung a, Ưu điểm Luôn được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn, đặc biệt là Sở Nội vụ hàng năm hướng dẫn các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân cấp huyện xây dựng kế hoạch biên chế công chức và tinh giản biên chế công chức; Việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế công chức đã được cấp ủy, chính quyền cũng như các cơ quan, đơn vị huyện Ngân Sơn nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của tổ chức thực hiện chính sách tinh giản biên chế và đã đề cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện chính sách. b Hạn chế: - Việc quán triệt, chỉ đạo, tuyên truyền phổ biến chính sách tinh giản biên chế còn đơn giản, hình thức, hiệu quả không cao, chưa tạo ra sự đồng thuận cao trong đội ngũ công chức và nhân dân. - Các cơ quan, đơn vị chưa xây dựng đồng bộ Đề án tinh giản biên chế và kế hoạch tinh giản biên chế đến năm 2021; - Số lượng biên chế xác định tinh giản từ năm 2015 đến năm 2021 chủ yếu là nghỉ hưu trước tuổi và nghỉ hưu đúng tuổi. Việc tinh giản biên chế chủ yếu là tự nguyện, thiếu giải pháp tích cực để tinh giản biên chế đối với những trường hợp có trình độ, năng lực yếu. 12 - Chế độ chính sách hỗ trợ theo Nghị định 108 của Chính phủ còn thấp, có mặt chưa hợp lý - Một số quy định, thủ tục, trong tổ chức thực hiện chính sách, giải quyết các chế độ cho các đối tượng thụ hưởng chính sách còn phức tạp, rắc rối, gây khó khăn, cản trở cho việc thực hiện chính sách. - Một số công chức có trách nhiệm triển khai thực hiện chính sách trình độ, năng lực yếu, nắm và hiểu chính sách còn hạn chế; tinh thần, thái độ thực hiện chính sách thiếu khách quan, dẫn đến sai sót vi phạm, tiêu cực trong tổ chức thực hiện chính sách. - Công tác đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, giám sát có mặt chưa được kịp thời, thường xuyên nên tiến độ triển khai thực hiện có lúc còn chậm. 13 CHƢƠNG 3 PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NGÂN SƠN 3.1. Phƣơng hƣớng nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách tinh giản biên chế công chức 3.1.1. Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền trong thực hiện chính sách tinh giản biên chế công chức Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước, phát huy vai trò giám sát của cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong quá trình thực hiện. Phải xem việc thực hiện có hiệu quả chính sách tinh giản biên chế công chức là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách hiện nay của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị. 3.1.2. Quán triệt và đảm bảo đầy đủ những yêu cầu cơ bản trong tổ chức thực hiện chính sách tinh giản biên chế công chức tại địa phương. Thực hiện đúng, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của các bước trong quy trình tổ chức thực hiện chính sách tinh giản biên chế; đảm bảo tỷ lệ tinh giản đến năm 2021 được ít nhất 10% so với năm 2015. 3.1.3. Tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ công chức đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm. Tập trung hoàn thành xác định vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức để xác định biên chế phù hợp, mô tả cụ thể công việc và 14 khung năng lực cho từng vị trí công tác để làm cơ sở cho việc tinh giản và đổi mới nội dung, phương thức quản lý công chức. 3.1.4. Thực hiện tinh giản biên chế phải đồng bộ với cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức; nâng cao chất lượng đội ngũ công chức trong hoạt động công vụ, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới. Phải sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, các đơn vị có chức năng tương đồng sắp xếp lại, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn nhưng không tăng số lượng biên chế. Tập trung xây dựng hiện đại hóa công sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và thực thi nhiệm vụ. 3.1.5. Đề cao trách nhiệm của các chủ thể tham gia thực hiện chính sách, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực thực hiện chính sách tinh giản biên chế cho đội ngũ công chức tham gia thực hiện chính sách tinh giản biên chế tại địa phương. Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong việc lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện tinh giản biên chế, xây dựng quy chế, quy định gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả tinh giản biên chế của đơn vị, địa phương. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng công chức thực hiện chính sách tinh giản biên chế, công chức tham mưu thực hiện chính sách tinh giản biên chế phải thật sự am hiểu từ chủ trương cho đến từng nội dung của chính sách tinh giản biên chế. 3.2. Các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách tinh giản biên chế công chức 15 3.2.1. Nâng cao nhận thức về ý nghĩa tầm quan trọng của việc tổ chức thực hiện chính sách tinh giản biên chế công chức Để hoàn thiện tổ chức, nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách tinh giản biên chế cần phải nhận thức đúng và đầy đủ ý nghĩa tầm quan trọng của tổ chức thực hiện chính sách. Đổi mới nhận thức đúng và đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của tổ chức thực hiện chính sách tinh giản biên chế phải được thể hiện rõ ràng trong việc xác định đúng mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ và các phương pháp tổ chức thực hiện chính sách. 3.2.2. Thực hiện tốt các giải pháp thực hiện chính sách tinh giản biên chế công chức tại địa phương Mục tiêu của chính sách tinh giản biên chế đạt được khi có sự kết hợp đồng bộ giữa việc giảm số lượng nhân sự với cơ cấu lại tổ chức, thay đổi cách thức quản lý nhân sự; Về tổ chức bộ máy: Thực hiện sáp nhập các phòng chuyên môn có chức năng tương đồng. Về tinh giản biên chế: Thực hiện đúng nguyên tắc "ra 2 vào 1". Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn chức danh, chức vụ công chức theo hướng chú trọng phẩm chất, trình độ, năng lực. Rà soát trình độ đào tạo, năng lực của côn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfthuc_hien_chinh_sach_tinh_gian_bien_che_doi_voi_cong_chuc_ca.pdf
Tài liệu liên quan