Tiểu luận Kỹ thuật cực tiểu hóa chương trình Datalog trong tính tương đương

Nội dung Trang

Giới thiệu . 1

Nội dung . 2

I-Kiến thức cơ sở. 2

1.1 Những khái niệm về chương trình Datalog. 2

1.2 Sự tính toán của chương trình. 3

1.3 Tính tương đương, tương đương đồng dạng và những mô hình. 5

II-Tối ưu hóa chương trình trong tính tương đương đồng dạng. 7

2.1 Kiểm tra tính bao hàm đồng dạng và tương đương đồng dạng. 8

2.2 Cực tiểu hóa chương trình trong tính tương đương đồng dạng. 9

III-Tối ưu hóa chương trình đệ quy trong tính tương đương. 11

3.1 Phụ thuộc sinh bộ. 11

3.2 Duy trì phụ thuộc sinh bộ. 15

3.3 Xác định tính tương đương. 21

3.4 Tối ưu hóa trong tính tương đương. 23

Kết luận. 25

Phụ lục. 26

Tài liệu tham khảo. 30

 

doc31 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 1504 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tiểu luận Kỹ thuật cực tiểu hóa chương trình Datalog trong tính tương đương, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDownload- Tiểu luận cao học- Chương trình Datalog.doc