Tóm tắt Luận án Bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ tiểu đoàn bộ đội chủ lực quân đội nhân dân Lào giai đoạn hiện nay

Chương 2

BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ CỦA ĐỘI NGŨ CÁ N BỘ TIỂ U ĐOÀ N BỘ

ĐỘI CHỦ LỰC QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN LÀO GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

- NHỮNG VẤN ĐỀ CHỦ YẾU VỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

2.1. KHÁI QUÁT VỀ TIỂU ĐOÀN VÀ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ TIỂU

ĐOÀN BỘ ĐỘI CHỦ LỰC QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN LÀO GIAI ĐOẠNHIỆN NAY

2.1.1. Khái quát vềcáctiểuđoàn bộ đội chủ lựcQuân đội nhân dânLào

Ngày 20 tháng 1 năm 1949, nhân dân cách mạng Lào đã tuyên

bố thành lập Quân đội Laò-ít-xa-la, tiền thân của Quân đội nhân dân

Lào ngày nay. Tháng 10-1957, sau khi ký Hiệp định Viêng Chăn thắng

lợi, Chính phủ liên hiệp Lào được thành lập; Chính phủ thống nhất đổi

tên Quân đội Lào Ít-xa-la thành Quân đội Pha-thết-Lào. Quân đội Pha

thết - Lào được thành lập vào ngày mồng 8/12/1957, có 2 tiểu đoàn.

Mục đích để đưa 2 tiểu đoàn vào hòa hợp với quân đội Hoàng gia Lào,

nhằm tham gia lập lại hòa bình, hòa hợp dân tộc và giữ gìn chính phủliên hiệp.

Trải qua 58 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, Quân đội Pha

- thết - Lào từ 2 tiểu đoàn đến nay phát triển đến 205 tiểu đoàn. Trong sự

nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, các tiểu đoàn bộ đội chủ lực QĐND

Lào luôn làm tròn nhiệm vụ bảo vệ chính quyền cách mạng; bảo vệ công

cuộc lao động hòa bình của nhân dân; đồng thời, chủ động đập tan mọi

mưu đồ chống phá của các thế lực phản động, thù địch; thực hiện tiêu

phỉ, trừ gian; chống xâm lấn biên giới, góp phần bảo vệ vững chắc độc

lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, Nhà nước và

nhân dân các bộ tộc Lào.

pdf28 trang | Chia sẻ: lavie11 | Lượt xem: 496 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận án Bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ tiểu đoàn bộ đội chủ lực quân đội nhân dân Lào giai đoạn hiện nay, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
thiết khách quan”, Tạp chí Xây dựng Đảng NDCM Lào, tháng 12/2014. 6 1.2. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HOC̣ NƯỚC NGOÀI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUÂṆ ÁN VÀ NHỮNG ĐÁNH GIÁ 1.2.1. Các sách Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, (2000), “Xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới”, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội; Viện Khoa học xã hội nhân văn Quân sự, (2007), “Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam về chính trị”, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội. 1.2.2. Các luận án tiến sĩ và luận văn * Luật án tiến sĩ Nguyễn Văn Thắng, (2001), “Nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ ở đơn vị cơ sở trong quân đội hiện nay dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh”, luận án tiến sĩ Lịch sử Đảng, Hà Nội; Nguyễn Văn Hữu, (2005), “Nâng cao năng lực giáo dục chính trị của đội ngũ cán bộ chính trị ở đơn vị cơ sở binh chủng hợp thành thuộc các binh đoàn chủ lực Quân đội nhân dan Việt Nam hiện nay”, luận án tiến sĩ Xây dựng Đảng, Hà Nội; Đỗ Ngọc Tuyên, (2007), “Nâng cao trình độ lý luận chính trị của đội ngũ cán bộ chính trị cấp phân đội ở các trung đoàn Ra đa trong Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay”, luận án tiến sĩ Xây dựng Đảng, Hà Nội; Lê Minh Đức, (2012),“Bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ khoa học ở viện khoa học và công nghệ quân sự giai đọan hiện nay”, luận án tiến sĩ chuyên ngành xây dựng Đảng. * Luật văn thạc sĩ Trần Ngọc Vinh, (2007), “Bản lĩnh chính trị của người lãnh đạo trong sự nghiệp đổi mới ở nước Việt Nam”, luận văn thạc sĩ Chính trị học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Thị Tố Uyên, (2008) “Bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ khoa học Viện KHXH Việt Nam giai đoạn hiện nay”, luận văn thạc sĩ khoa học chính trị, chuyên ngành xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam; Đỗ Trung Tín, (2009) “Nâng 7 cao bản lĩnh chính trị và trình độ trí tuệ của đội ngũ cán bộ chủ chốt hệ thống chính trị xã, thị trấn của tỉnh Cà Mau trong giai đoạn hiện nay”. Luận văn thạc sĩ khoa học chính trị, chuyên ngành xây dựng Đảng cộng sản Việt Nam; Nguyễn Văn Thành, (2009), “Bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ tiểu đoàn quân khu I, Quân đội nhân dân Việt Nam trong giai đoàn hiện nay”, luận văn thạc sĩ Chuyên ngành Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. 1.2.3. Các bài viết Đại tá, Thạc sĩ Nguyên Văn Chính, (2009), “Sự thống nhất giữa đức và tài của người cán bộ cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh”, tạp chí Giáo dục chính trị lý luận chính trị quân sự, số 113 năm 2009, Học viện Chính trị; Đại tá, TS Trương Tuấn Biểu, (2011), “Nâng cao trình độ học vấn và trí truệ hóa của đội ngũ cán bộ quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội bảo vệ Tổ quốc trong thời kỷ mới”, tạp chí Giáo dục chính trị lý luận quân sự Học viện chính trị, tháng 1 số 125 năm 2011; Đại tá, TS Nguyễn Văn Vinh, (2012), “Nội dung và yêu cầu cơ bản nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện hay”, tạp chí Giáo dục lý luận chính trị quân sự Học viện chính trị, tháng 1, số 131 năm 2012. 1.2.4. Đánh giá kết quả nghiên cứu của các công trình khoa học đã công bố và những vấn đề luận án cần giải quyết 1.2.4.1. Đánh giá kết quả nghiên cứu của các công trình khoa học đã công bố Nghiên cứu các công trình của Lào và của Việt Nam về những vấn đề liên quan đến bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ thấy rằng, vấn đề này được nhiều chuyên ngành khoa học nghiên cứu. Có công trình nghiên cứu về bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ dưới góc độ của chuyên ngành triết học, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Ở các góc độ tiếp cận khác nhau, các công trình đã đề cập đến nâng cao bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ hoặc đổi mới một số mặt, yếu tố nâng cao chất 8 lượng; rút ra những kinh nghiệm và đề xuất những giải pháp nâng cao bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ ở từng cơ quan, đơn vị, từng cấp, từng ngành. Tuy nhiên, do đối tượng, phương pháp tiếp cận, mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung nghiên cứu của mỗi công trình khác nhau, chưa có công trình nào nghiên cứu một cách cơ bản, hệ thống về bản lĩnh chính trị của đội ngũ CBTĐ bộ đội chủ lực QĐND Lào giai đoạn hiện nay với tính chất là một công trình khoa học độc lập. 1.2.4.2. Những vấn đề luận án tập trung giải quyết Một là, nghiên cứu toàn diện về nâng cao bản lĩnh chính trị của đội ngũ CBTĐ bộ đội chủ lực QĐND Lào giai đoạn hiện nay. Hai là, khảo sát thực tiễn, đánh giá toàn diện, đầy đủ, cụ thể thực trạng và đúc rút kinh nghiệm nâng cao bản lĩnh chính trị của đội ngũ CBTĐ bộ đội chủ lực QĐND Lào giai đoạn hiện nay. Ba là, phân tích sự phát triển của tình hình nhiệm vụ, trên cơ sở đó xác định phương hướng, đề xuất giải pháp cơ bản, đồng bộ, có tính khả thi nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị của đội ngũ CBTĐ bộ đội chủ lực QĐND Lào giai đoạn hiện nay. Chương 2 BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BÔ ̣TIỂU ĐOÀN BỘ ĐỘI CHỦ LỰC QUÂN ĐÔỊ NHÂN DÂN LÀO GIAI ĐOẠN HIỆN NAY - NHỮNG VẤN ĐỀ CHỦ YẾU VỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 2.1. KHÁI QUÁT VỀ TIỂU ĐOÀN VÀ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ TIỂU ĐOÀN BỘ ĐỘI CHỦ LỰC QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN LÀO GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 2.1.1. Khái quát vềcác tiểuđoàn bộ đội chủ lựcQuân đội nhân dânLào Ngày 20 tháng 1 năm 1949, nhân dân cách mạng Lào đã tuyên bố thành lập Quân đội Laò-ít-xa-la, tiền thân của Quân đội nhân dân Lào ngày nay. Tháng 10-1957, sau khi ký Hiệp định Viêng Chăn thắng lợi, Chính phủ liên hiệp Lào được thành lập; Chính phủ thống nhất đổi tên Quân đội Lào Ít-xa-la thành Quân đội Pha-thết-Lào. Quân đội Pha - 9 thết - Lào được thành lập vào ngày mồng 8/12/1957, có 2 tiểu đoàn. Mục đích để đưa 2 tiểu đoàn vào hòa hợp với quân đội Hoàng gia Lào, nhằm tham gia lập lại hòa bình, hòa hợp dân tộc và giữ gìn chính phủ liên hiệp. Trải qua 58 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, Quân đội Pha - thết - Lào từ 2 tiểu đoàn đến nay phát triển đến 205 tiểu đoàn. Trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, các tiểu đoàn bộ đội chủ lực QĐND Lào luôn làm tròn nhiệm vụ bảo vệ chính quyền cách mạng; bảo vệ công cuộc lao động hòa bình của nhân dân; đồng thời, chủ động đập tan mọi mưu đồ chống phá của các thế lực phản động, thù địch; thực hiện tiêu phỉ, trừ gian; chống xâm lấn biên giới, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân các bộ tộc Lào. 2.1.1.1. Vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tiểu đoàn bộ đội chủ lực * Vị trí, vai trò Một là, tiểu đoàn là đơn vị tổ chức cấp trên trực tiếp của các đại đội, các trung đội và các trung đội trực thuộc. Hai là, đối với các tiểu đoàn bộ binh, trong chiến đấu tiến công, nằm trong đội hình của trung đoàn và sư đoàn, thường đảm nhiệm một mũi; trong chiến đấu phòng ngự, thường đảm nhiệm một điểm tựa hoặc một cụm điểm tựa; trong chiến đấu độc lập, theo ý định tác chiến của trên, có thể đảm nhiệm một nhiệm cụ thể, độc lập. Ba là, trong huấn luyện chiến đấu và công tác, các tiểu đoàn có thể thực hiện nhiệm vụ độc lập hoặc nằm trong đội hình của các trung đoàn, sư đoàn. Bốn là, các tiểu đoàn bộ đội chủ lực thực hiện quản lý chỉ huy đơn vị toàn diện, tiến hành giáo dục chính trị tư tưởng cho bộ đội; chỉ huy bộ đội thực hiện tốt các mệnh lệnh, chỉ thị của người chỉ huy cấp trên và nhiệm vụ của cấp mình được giao; giáo dục, rèn luyện bộ đội chấp hành nghiệm kỷ luật của quân đội, chính sách và pháp luật của Nhà nước. 10 * Chức năng Về thực hiện chức năng chiến đấu, đây là chức năng cơ bản nhất của QĐND Lào nói chung, của các tiểu đoàn bộ đội chủ lực nói riêng Các tiểu đoàn bộ đội chủ lực có chức năng sằn sàng chiến đấu đánh bại các thế lực thù địch bên ngoài và bên trong đất nước. Về chức năng lao động và công tác, là đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân chiến đấu, các tiểu đoàn còn thực hiện tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nhất là ở các địa bàn và lĩnh vực sản xuất có ý nghĩa lớn về quốc phòng, an ninh như vùng biên ải, núi cao, rừng sâu. * Nhiệm vụ Một là, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị - tư tưởng xây dựng các tiểu đoàn chủ lực trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, nắm chắc và nhận thức sâu sắc tình hình, nhiệm vụ, xây dựng ý chí quyết tâm chiến đấu; xác định rõ đối tượng tác chiến, âm mưu, thù địch của các thế lực thù địch, nhất là chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ và các phần tử xấu gây mất ổn trên địa bàn đóng quân. Hai là, thường xuyên duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao và có đủ sức chiến đấu trong mọi tình huống, kể cả tình huống chiến đấu chống kẻ thù xâm lược bằng vũ khí công nghệ cao. Ba là, xây dựng đơn vị VMTD, chính quy, mẫu mực. Bốn là, cùng với lực lượng vũ trang địa phương nơi đóng quân xây dựng thế trận liên hoàn chiến tranh nhân dân trong khu vực phòng thủ vững mạnh, hợp tác với các lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương, diễn tập các phương án tác chiến đưa nhân dân đến khu vực an toàn; tham gia giúp đỡ nhân dân sản xuất, cứu hộ, cứu nạn, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, cháy rừng, dịch bệch và các thảm họa thiên nhiên khác. Năm là, bên cạnh đó các tiểu đoàn bộ đội chủ lực còn có nhiệm vụ chiến đấu phòng chống, làm thất bại mọi âm mưu chiến lược “diễn biến hòa bình và bạo loạn lật đổi” của các thế lực thù địch. 11 2.1.2. Đội ngũ cán bô ̣tiểu đoàn bộ đội chủ lực Quân đôị nhân dân Lào hiêṇ nay 2.1.2.1. Quan niệm về đội ngũ cán bộ tiểu đoàn bộ đội chủ lực Quân đôị nhân dân Lào Đội ngũ CBTĐ bộ đội chủ lực QĐND Lào là những cán bộ của Đảng và Nhà nước, bao gồm những sĩ quan đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo, chỉ huy cấp tiểu đoàn ở các đơn vị chủ lực, có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ huy, quản lý mọi mặt đơn vị, cả về con người, cơ sở vật chất, vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ chiến đấu và công tác của tiểu đoàn; trực tiếp duy trì nền nếp chế độ sinh hoạt, công tác; tổ chức các hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng tổ chức Đảng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. 2.1.2.2. Vai trò của đội ngũ cán bô ̣tiểu đoàn Một là, đội ngũ CBTĐ bộ đôị chủ lực là những người có vai trò quyết định trong lãnh đạo và chỉ huy đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện, bảo đảm xây dựng đơn vị VMTD đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống. Hai là, đội ngũ CBTĐ bộ đôị chủ lực trực tiếp giáo dục, quản lý, huấn luyện cán bộ, hạ sĩ quan, chiến sĩ thuộc quyền. Ba là, đội ngũ CBTĐ bộ đội chủ lực là lực lượng nòng cốt xây dựng tổ chức Đảng, tổ chức chỉ huy, tổ chức quần chúng trong đơn vị vững mạnh. Bốn là, đội ngũ CBTĐ bộ đôị chủ lực là lực lượng trực tiếp lãnh đạo và tổ chức lao động sản xuất, cải thiêṇ đời sống cho bô ̣đôị và thưc̣ hiêṇ các nhiêṃ vu ̣xã hôị theo yêu cầu của cấp trên. 2.1.2.3. Đặc điểm của đội ngũ cán bô ̣ tiểu đoàn bộ đội chủ lực Quân đôị nhân dân Lào hiêṇ nay Một là, đội ngũ CBTĐ bộ đội chủ lực là những cán bộ có tuổi đời còn trẻ, tuổi quân chưa nhiều, quân hàm chưa cao. Hai là, đa số CBTĐ bộ đội chủ lực được trưởng thành từ thực tiễn, kết hợp với đào tạo cơ bản ở các học viện và trường sĩ quan quân đội trong và ngoài nước; có trình 12 độ học vấn và kinh nghiệm thực tiễn không đồng đều. Ba là, đội ngũ CBTĐ bộ đội chủ lực xuất thân từ nhiều bộ tộc và các vùng, miền khác nhau. Bốn là, đội ngũ CBTĐ bộ đội chủ lực có tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống tốt đẹp, có năng lực cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Năm là, hoạt động lãnh đạo, chỉ huy, quản lý của đội ngũ CBTĐ bộ đội chủ lực mang tính trực tiếp, gần gũi với cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền. 2.2. BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHỦ YẾU VỀ NÂNG CAO BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ TIỂU ĐOÀN BỘ ĐỘI CHỦ LỰC QUÂN ĐÔỊ NHÂN DÂN LÀO HIỆN NAY 2.2.1. Bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ tiểu đoàn bộ đội chủ lực QĐND Lào hiện nay – khái niệm, những yếu tố cấu thành, nội dung và vai trò của bản lĩnh chính trị 2.2.1.1. Khái niệm bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ tiểu đoàn bộ đội chủ lực QĐND Lào hiện nay Bản lĩnh chính trị của đội ngũ CBTĐ bộ đội chủ lực QĐND Lào là những giá trị thuộc về bản chất của người cán bộ quân đội, cấu thành phẩm chất và năng lực chính trị của người cán bộ lãnh đaọ, chı̉ huy, quản lý cấp tiểu đoàn, thể hiện tập trung ở: sự giác ngộ chính trị, sự kiên định, vững vàng về mục tiêu, lý tưởng cách mạng; có ý chí quyết tâm cao, hành động đúng dựa trên cơ sở khoa học khi giải quyết những nhiệm vụ thực tiễn đặt ra, bảo đảm định hướng chính trị, tư tưởng đúng đắn cho đơn vị hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. 2.2.1.2. Những yếu tố cấu thành bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ tiểu đoàn bộ đội chủ lực Quân đội nhân dân Lào Một là, tri thức và niềm tin chính trị là cơ sở hình thành bản lĩnh chính trị của đội ngũ CBTĐ bộ đội chủ lực.Hai là, ý thức chính trị và tình cảm cách mạng là yếu tố đặc thù trong bản lĩnh chính trị của đội ngũ CBTĐ bộ đội chủ lực. Ba là, phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống trong sạch, lành mạnh là môi trường nuôi dưỡng, có quan hệ mật thiết 13 với việc hình thành, củng cố, phát triển bản lĩnh chính trị của đội ngũ CBTĐ bộ đội chủ lực. Bốn là, hành động có tính chính trị trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ quân sư ̣được giao là yếu tố quan trọng cấu thành bản lĩnh chính trị của đội ngũ CBTĐ bộ đội chủ lực. 2.2.1.3. Nội dung bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ tiểu đoàn, bộ đội chủ lực Quân đội nhân dân Lào Thứ nhất, có giác ngộ chính trị cao về mục tiêu, lý tưởng cách mạng, nhận thức sâu sắc về nền tảng tư tưởng, quan điểm, đường lối của Đảng NDCM Lào.Thứ hai, luôn luôn kiên định trong nhận thức, tưởng, hành động theo mục tiêu, lý tưởng cách mạng mà Đảng và nhân dân Lào đã lựa chọn.Thứ ba, xác định tốt nhiệm vụ và có động cơ phấn đấu đúng đắn, sức chịu đựng bền bỉ, dẻo dai của đội ngũ CBTĐ bộ đội chủ lực QĐND Lào. Thứ tư, có ý chí, quyết tâm chiến đấu cao và thái độ kiên quyết đối với kẻ thù. Thứ năm, làm chủ cảm xúc, sự tự tin, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và quyết tâm theo đuổi chân lý.Thứ sáu, không ngừng học hỏi để phát triển trí tuệ, làm giàu tri thức mọi mặt của người CBTĐ bộ đội chủ lực. 2.2.1.4. Vai trò bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ tiểu đoàn bộ đội chủ lực Quân đội nhân dân Lào giai đoạn hiện nay Một là, bản lĩnh chính trị vững vàng của đội ngũ CBTĐ bộ đội chủ lực QĐND Lào sẽ định hướng suy nghĩ, hành động đúng đắn, phù hợp. Hai là, bản lĩnh chính trị của đội ngũ CBTĐ bộ đội chủ lực QĐND Lào sẽ giúp họ luôn đứng vững trước mọi khó khăn, thử thách. Ba là, bản lĩnh chính trị sẽ giúp cho CBTĐ bộ đội chủ lực QĐND Lào có quan điểm đúng đắn trong xem xét, đánh giá tình hình. Bốn là, bản lĩnh chính trị góp phần đấu tranh có hiệu quả chống các khuynh hướng và quan điểm sai trái; tư tưởng, nhận thức phản động, lệch lạc. Năm là, bản lĩnh chính trị trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người CBTĐ. 14 2.2.1.5. Con đường hình thành và phát triển bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ tiểu đoàn bộ đội chủ lực Quân đội nhân dân Lào hiện nay Thứ nhất, bản lĩnh chính trị của đội ngũ CBTĐ bộ đội chủ lực được hình thành và phát triển thông qua hoạt động giáo dục của tổ chức cùng với tự giáo dục của bản thân cán bộ. Thứ hai, bản lĩnh chính trị của đội ngũ CBTĐ bộ đội chủ lưc được hình thành qua con đường tự giáo dục, tự bồi dưỡng, tự rèn luyện trong thực tiễn. Thứ ba, bản lĩnh chính trị của đội ngũ CBTĐ bộ đội chủ lực được hình thành và phát triển thông qua hoạt động thực tiễn của chính đội ngũ đó. 2.2.2. Một số vấn đề chủ yếu về nâng cao bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bô ̣tiểu đoàn bộ đội chủ lực Quân đôị nhân dân Lào giai đoạn hiêṇ nay 2.2.2.1. Quan niệm về nâng cao bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bô ̣tiểu đoàn bộ đội chủ lực Quân đôị nhân dân Lào Nâng cao bản lĩnh chính trị cho đội ngũ CBTĐ là là toàn bộ những hoạt động có mục đích, có tổ chức của chủ thể và đối tượng, bằng những nội dung, hình thức, biện pháp tác động vào nhận thức, ý chí, tình cảm và hành vi của đội ngũ cán bộ tiểu đoàn để bồi dưỡng, phát triển bản lĩnh chính trị lên một trình độ mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, chức trách được giao. 2.2.2.2. Nội dung nâng cao bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bô ̣ tiểu đoàn bộ đội chủ lực Quân đôị nhân dân Lào giai đoạn hiêṇ nay Một là, nâng cao tri thức và niềm tin chính trị của đội ngũ CBTĐ. Hai là, nâng cao ý thức chính trị và tình cảm cách mạng của đội ngũ CBTĐ bộ đội chủ lực. Ba là, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng và lối sống trong sạch, lành mạnh cho đội ngũ CBTĐ bộ đội chủ lực. Bốn là, nâng cao khả năng hoạt động thực tiễn nhằm thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao của đội ngũ CBTĐ bộ đội chủ lực. 2.2.2.3. Hình thức, biện pháp nâng cao bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ tiểu đoàn bô ̣ đôị chủ lưc̣ Quân đôị nhân dân Lào 15 Thứ nhất, tổ chức học tập lý luận chính trị. Thứ hai, duy trì nền nếp sinh hoạt đảng, đoàn thể và chỉ huy đơn vị.Thứ ba, thực hiện các chế độ thông báo thời sự, chính trị, đọc báo, nghe tin, sinh hoạt dân chủ ở cơ sở. Thứ tư, giáo dục, rèn luyện đội ngũ CBTĐ bộ đội chủ lực thông qua thực tiễn huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện các nhiệm vụ. Tiểu kết chương 2 Bản lĩnh chính trị của đội ngũ CBTĐ bộ đội chủ lực Quân đội nhân dân Lào là một phẩm chất cơ bản, là yếu tố quan trọng cấu thành phẩm chất, năng lực họ, đó là biểu hiện tập trung nhất của một trong hai mặt đức và tài của người cán bộ. Bản lĩnh chính trị của đội ngũ CBTĐ bộ đội chủ lực được thể hiện ở sự giác ngộ chính trị cao, nhận thức sâu sắc nền tảng tư tưởng, quan điểm, đường lối của Đảng; sự kiên định, vững vàng về mục tiêu, lý tưởng cách mạng; có động cơ phấn đấu đúng đắn, sức chịu đựng bền bỉ, dẻo dai; có ý chí, quyết tâm chiến đấu cao và có thái độ kiên quyết đối với kẻ thù. Nâng cao BLCT cho đội ngũ CBTĐ là một nội dung quan trọng của công tác chính trị - tư tưởng của Đảng và của quân đội. Chương 3 BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ VÀ NÂNG CAO BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ TIỂU ĐOÀN BỘ ĐỘI CHỦ LỰC QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN LÀO GIAI ĐOẠN HIỆN NAY - THỰC TRẠNG, NGUYÊN NHÂN VÀ KINH NGHIỆM 3.1. THỰC TRAṆG BẢN LĨNH CHÍNH TRI ̣CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ TIỂU ĐOÀN BỘ ĐỘI CHỦ LỰC QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN LÀO GIAI ĐOẠN HIÊṆ NAY 3.1.1. Ưu điểm Một là, phần lớn đội ngũ CBTĐ bộ đội chủ lực đã chủ động tìm tòi, học hỏi, làm chủ tri thức mọi mặt để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được 16 giao. Hai là, tuyệt đại đa số CBTĐ bộ đội chủ lực có giác ngộ chính trị cao, nhận thức sâu sắc nền tảng tư tưởng, quan điểm, đường lối của Đảng. Ba là, phần lớn CBTĐ bộ đội chủ lực luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng, con đường cách mạng mà Đảng và nhân dân đã lựa chọn. Bốn là, hầu hết đội ngũ CBTĐ bộ đội chủ lực QĐND Lào có ý chí, quyết tâm chiến đấu cao và có thái độ kiên quyết đối với kẻ thù. Năm là, phần lớn đội ngũ CBTĐ bộ đội chủ lực đã xác định tốt nhiệm vụ và có động cơ phấn đấu đúng đắn, sức chịu đựng bền bỉ, dẻo dai. Sáu là, nhìn chung đội ngũ CBTĐ bộ đội chủ lực đã làm chủ cảm xúc, có sự tự tin, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm và quyết tâm theo đuổi chân lý. 3.1.2. Hạn chế, khuyết điểm Một là, một số CBTĐ bộ đội chủ lực chưa tích cực học hỏi, làm chủ kiến thức mọi mặt; khả năng đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chưa cao. Ha là, vẫn còn môṭ số CBTĐ bộ đội chủ lực nhận thức chưa sâu sắc về mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, của cách mạng. Ba là, có một số CBTĐ chưa thực sự kiên định, vũng vàng với mục tiêu, lý tưởng, con đường cách mạng mà Đảng và nhân dân đã lựa chọn. Bốn là, một bộ phận CBTĐ bộ đội chủ lực QĐND Lào chưa tích cực rèn luyện về chính trị tư tưởng, ý chí, quyết tâm chiến đấu chưa cao. Năm là, một số CBTĐ bộ đội chủ lực chưa yên tâm với nhiệm vụ, động cơ phấn đấu chưa tốt, sức chịu đựng khó khăn, gian khổ chưa cao. Sáu là, khả năng làm chủ cảm xúc của một số CBTĐ chưa cao; sự tự tin, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm có lúc, có nơi còn hạn chế. 3.2. NÂNG CAO BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ TIỂU ĐOÀN, BỘ ĐỘI CHỦ LỰC QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN LÀO GIAI ĐOẠN HIỆN NAY - THỰC TRẠNG, NGUYÊN NHÂN, KINH NGHIỆM 3.2.1. Thực trạng nâng cao bản lĩnh chính trị 3.2.1.1. Những ưu điểm * Về nội dung nâng cao bản lĩnh chính trị 17 Một là, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã coi trọng việc giáo dục, bồi dưỡng nâng cao trình độ trí tuệ và ý thức chính trị, tư tưởng và tình cảm cách mạng của đội ngũ CBTĐ bộ đội chủ lực. Hai là, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã thường xuyên quan tâm giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng và lối sống trong sạch, lành mạnh cho đội ngũ CBTĐ bộ đội chủ lực. Ba là, đã chú trọng nâng cao kiến thức toàn diện cho đội ngũ CBTĐ bộ đội chủ lực. Bốn là, đã chú trọng nâng cao năng lực của đội ngũ CBTĐ bộ đội chủ lực trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. * Về hı̀nh thức, biện pháp nâng cao Thứ nhất, tổ chức học tập lý luận chính trị ở đơn vị được tiến hành thường xuyên, đúng quy định.Thứ hai, việc duy trì chế độ sinh hoạt đảng, đoàn thể, đơn vị nhìn chung có nền nếp, có chất lượng. Thứ ba, đơn vị đã thực hiện nghiêm túc các chế độ thông báo thời sự, chính trị, đọc báo, nghe tin, sinh hoạt dân chủ. Thứ tư, công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ CBTĐ bộ đội chủ lực thông qua thực tiễn huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện các nhiệm vụ đã được coi trọng. 3.2.1.2. Những hạn chế, khuyết điểm Môṭ là, việc nâng cao trình độ trí tuệ và tri thức chính trị, tư tưởng của đội ngũ CBTĐ của bô đội chủ lực ở một số cấp uỷ, chỉ huy cấp trên chưa tốt. Hai là, việc bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng và lối sống trong sạch, lành mạnh cho đội ngũ CBTĐ bộ đội chủ lực ở một số đơn vị cấp trung đoàn, lữ đoàn chưa tốt. Ba là, việc nâng cao kiến thức toàn diện cho đội ngũ CBTĐ bộ đội chủ lực ở một số đơn vị chưa có nhiều chủ trương, biện pháp thích hợp. Bốn là, việc nâng cao khả năng thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao của đội ngũ CBTĐ bộ đội chủ lực thông qua huấn luyện, diễn tập ở một số đơn vị chưa tốt. 3.2.2. Nguyên nhân của thực trạng 3.2.2.1. Nguyên nhân của ưu điểm 18 Một là, Đảng NDCM Lào có chủ chương đường lối đúng đắn nhất là trong sự nghiệp đổi mới đất nước. Hai là, hoạt động CTĐ, CTCT của đơn vị, nhất là công tác giáo dục chính trị - tư tưởng luôn được quan tâm và có hiệu quả cao. Ba là, chính bản thân đội ngũ CBTĐ bộ đội chủ lực QĐND Lào làm chủ trong hoạt động thực hiện tốt nhiệm vụ, chức trách của mình. 3.2.2.2. Nguyên nhân của khuyết điểm Một là, hoạt động CTĐ, CTCT của các đơn vị cấp trung đoàn, tiểu đoàn bộ đội chủ lực chất lượng chưa cao, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu trong tình hình mới. Hai là, một số CBTĐ bộ đội chủ lực QĐND Lào chưa tích cực, tự giác rèn luyện dẫn đến sa vào chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, chủ quan. Ba là, các thế lực thù địch tiến hành chiến lược “diễn biến hòa bình” nhằm lung lạc ý chí phấn đấu của đội ngũ CBTĐ. Bốn là, mặt trái của kinh tế thị trường ảnh hưởng không nhỏ đến bản lĩnh chính trị đội ngũ CBTĐ bộ đội chủ lực QĐND Lào. 3.2.3. Một số kinh nghiệm nâng cao bản lĩnh chính trị đội ngũ cán bộ tiểu đoàn bộ đội chủ lực Quân đội nhân dân Lào giai đoạn hiện nay Một là, thường xuyên giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trên cấp, nhất là cấp trên trực tiếp, đối với cấp uỷ và người chỉ huy các tiểu đoàn bộ đội chủ lực. Hai là, chăm lo giáo dục, nâng cao trình độ nhận thức, bồi dưỡng tình cảm cách mạng đội ngũ CBTĐ bộ đội chủ lực QĐND Lào; chú trọng rèn luyện, thử thách người cán bộ tiểu đoàn trong thực tiễn. Ba là, phát huy tính tích cực, tự giác học tập, rèn luyện của đội ngũ CBTĐ bộ đội chủ lực QĐND Lào. Bốn là, phát huy vai trò của các tổ chức, các lực lượng trong đơn vị tham gia xây dựng đội ngũ CBTĐ bộ đội chủ lực QĐND Lào. Năm là, kết hợp chặt chẽ giữa nâng cao bản lĩnh chính trị của CBTĐ với nâng cao đạo đức cách mạng và kiến thức, năng lực công tác. 19 Tiểu kết chương 3 Trong những năm qua, bản lĩnh chính trị của đội ngũ CBTĐ bộ đội chủ lực QĐND Lào đã cho nhiều chuyển biến tích cực. Bên cạnh những ưu điểm, còn môṭ số bô ̣phâṇ CBTĐ bộ đội chủ lực nhận thức chưa vững chắc về nền tảng tư tưởng, mục tiêu, lý tưởng cách mạng. Thực trạng đó do nhiều nguyên nhân khác nhau, từ thực trạng và nguyên nhân, có thể rút ra một số kinh nghiệm chủ yếu. Chương 4 PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NÂNG CAO BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ TIỂU ĐOÀN BỘ ĐỘI CHỦ LỰC QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN LÀO GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 4.1. DỰ BÁO NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NÂNG CAO BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ TIỂU ĐOÀN BỘ ĐỘI CHỦ LỰC QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN LÀO GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 4.1.1. Dự báo những nhân tố tác động đến bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bô ̣tiểu đoàn bộ đội chủ lực Quân đôị nhân dân Lào 4.1.1.1. Những nhân tố quốc tế tác động vào bản lĩnh chính trị đội ngũ cán bô ̣tiểu đoàn bộ đội chủ lực Quân đôị nhân dân Lào * Những nhân tố thuận lợi: Một là, sự hợp tác phát triển giữa Cộng hoàn dân chủ nhân dân L

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftt_ban_linh_chinh_tri_cua_doi_ngu_can_bo_tieu_doan_039_1916273.pdf
Tài liệu liên quan