Tóm tắt Luận án Chất lượng tổ chức cơ sở đảng thuộc đảng bộ bộ an ninh Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào giai đoạn hiện nay

Chương 3

CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG THUỘC ĐẢNG BỘ

BỘ AN NINH CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO -

THỰC TRẠNG, NGUYÊN NHÂN VÀ KINH NGHIỆM

3.1. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG

THUỘC ĐẢNG BỘ BỘ AN NINH NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

3.1.1. Ưu điểm

3.1.1.1. Về chất lượng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, ra nghị

quyết, tổ chức thực hiện nghị quyết

Chất lượng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của các TCCSĐ

thuộc đảng bộ Bộ an ninh đạt được trong những năm qua thể hiện ở kết quả

thực hiện 6 mặt công tác của các cơ quan, đơn vị cũng như sự lãnh đạo, chỉ

đạo kịp thời, sáng suốt của Đảng ủy Bộ An ninh trong thời gian qua.

3.1.1.2. Về chất lượng lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân

Tất cả các cấp ủy, các TCCSĐ thuộc Đảng bộ BộAn ninh đã thường

xuyên tiến hành công tác phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối, chính

sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của ngành đến cán bộ,

đảng viên nhất là những chủ trương chính sách mới, những vấn đề liên quan

đến nhiệm vụ của lực lượng an ninh, bằng các hình thức phong phú, phù hợp

với đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị.

pdf27 trang | Chia sẻ: lavie11 | Lượt xem: 515 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận án Chất lượng tổ chức cơ sở đảng thuộc đảng bộ bộ an ninh Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào giai đoạn hiện nay, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g thôn” của tác giả Dương Trung Ý, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 1.2.1.2. Đề tài khoa học - Đề tài khoa học cấp Bộ: “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị cơ sở vững mạnh toàn diện trong giai đoạn mới”. Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Viêt Nam, Hà Nội, 2000 - Đề tài khoa học cấp Bộ, Bộ Tư lệnh bộ độ biên phòng về: “Xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên ở đồn biên phòng đáp ứng đòi hỏi thời kỳ mới”, Tác giả Nguyễn Xuân Quảng làm chủ nhiệm, Hà Nội, 1998. - Đề tài khoa học cấp Bộ: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên”, Nguyễn Ngọc Thịnh làm chủ biên, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì. 71.2.2. Luận án, luận văn 1.2.2.1. Luận án - Luận án tiến sĩ khoa học lịch sử, chuyên ngành Xây dựng Đảng của Đỗ Ngọc Ninh, “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng nông thôn (cấp xã) Đồng bằng sông Hồng hiện nay”. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 1995. - Luận án tiến sĩ khoa học lịch sử của Cao Xuân Thưởng về “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ở các trung đoàn không quân chiến đấu hiện nay”. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội, 2001. - Luận án tiến sĩ khoa học lịch sử của Nguyễn Đức Ái “Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng nông thôn vùng cao phía Bắc trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 2001. 1.2.2.2. Luận văn - Hoàng Minh Tiến, “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ khoa giáo viên ở Học viện Hải quân hiện nay”, Luận văn thạc sĩ Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 2005. - Luận văn thạc sĩ của Hồ Ngọc Đăng, “Chất lượng tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp nhà nước ở Đảng bộ Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn giai đoạn hiện nay”. Luận văn thạc sĩ Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 2007. - Đỗ Thị Phương Thảo, “Chất lượng tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Công an tỉnh Hà Nam giai đoạn hiện nay”. Luận văn thạc sĩ Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, 2013. - Trương Quang Việt, “Tổ chức cơ sở đảng ở nông thôn trong việc ổn định chính trị - xã hội ở Kon Tum hiện nay”, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 2007. - Lê Đức Chung, “Chất lượng các đảng bộ xã miền núi diện đặc biệt khó khăn của tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn hiện nay”. Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, 2013. 8Tiểu kết chương 1 Từ những phân tích ở trên có thể rút ra vấn đề nghiên cứu “Chất lượng tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Bộ An ninh cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong giai đoạn hiện nay” là vấn đề hết sức cần thiết và cấp bách, nhằm nâng cao chất lượng TCCSĐ thuộc Đảng bộ Bộ An ninh CHDCND Lào. Chương 2 CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG THUỘC ĐẢNG BỘ BỘ AN NINH CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 2.1. ĐẢNG BỘ BỘ AN NINH VÀ TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG THUỘC ĐẢNG BỘ BỘ AN NINH CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 2.1.1. Khái quát về Đảng bộ Bộ An ninh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Đảng bộ Bộ An ninh có 13 đảng bộ cơ sở và 189 chi bộ thuộc Đảng bộ với 3485 đảng viên (624 đảng viên là nữ), đảng viên dự bị là 463 (85 đảng viên dự bị là nữ). Cơ quan lãnh đạo của Đảng bộ Bộ An ninh là Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ An ninh với nhiệm kỳ 5 năm, giữa hai kỳ đại hội, cơ quan lãnh đạo của Đảng bộ Bộ An ninh là Đảng ủy Bộ An ninh. Đảng ủy Bộ An ninh do Bộ Chính trị chỉ định, có 15 ủy viện, đặt dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Giữa hai kỳ họp của Đảng ủy Bộ An ninh, cơ quan lãnh đạo là Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ An ninh. Số lượng ủy viên Ban Thường vụ không quá một phần ba tổng số ủy viên Đảng ủy Bộ An ninh. 2.1.2. Tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Bộ An ninh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào - Khái niệm, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm 2.1.2.1. Khái niệm tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Bộ An ninh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Theo Quy định số 02/BCT ngày 20/04/2004 của Bộ Chính trị, tổ chức đảng trong lực lượng an ninh theo mô hình hệ thống dọc từ Trung ương đến các đơn vị cơ sở của lực lượng an ninh địa phương. 9Như vậy, TCCSĐ thuộc Đảng bộ Bộ An ninh Lào là những đảng bộ, chi bộ cơ sở được thành lập theo quy định của Điều lệ Đảng ở các đơn vị lực lượng an ninh cơ sở hoặc đơn vị cơ sở có đặc thù riêng. 2.1.2.2. Vị trí, vai trò của tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Bộ An ninh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Bộ An ninh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào giữ một vị trí hết sức quan trọng là nền tảng của Đảng, luôn được các nhà tư tưởng Mác xít đặc biệt quan tâm. Vai trò của các TCCSĐ càng đặc biệt quan trọng trong thời kỳ đảng tập trung lãnh đạo và phát triển kinh tế. Hiện nay, vai trò của TCCSĐ được khẳng định tại Điều 23 Điều lệ đảng NDCM Lào khóa IX: “Tổ chức cơ sở đảng (chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở) là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở”. TCCSĐ thuộc Đảng bộ Bộ An ninh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào là một bộ phận hợp thành trong tổ chức cơ sở Đảng NDCM Lào, do đó cũng có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng. 2.1.2.3. Chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Bộ An ninh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào * Về chức năng: là hạt nhân chính trị, lãnh đạo đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và quần chúng thực hiện tốt chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, mệnh lệnh của cấp trên, chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện. * Về nhiệm vụ: Nhiệm vụ TCCSĐ được quy định tại Điều 26 Điều lệ Đảng NDCM Lào (khóa IX) bao gồm 7 nhiệm vụ của đảng bộ cơ sở và 6 nhiệm vụ của chi bộ cơ sở. 2.1.2.4. Đặc điểm của tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Bộ An ninh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Bộ An ninh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào có những đặc điểm sau: 10 - Các TCCSĐ thuộc Đảng bộ Bộ An ninh đều đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện và thường xuyên của Đảng ủy Bộ An ninh. - Các TCCSĐ thuộc Đảng bộ Bộ An ninh thường xuyên có sự biến động về số lượng tổ chức và đảng viên. - Các TCCSĐ thuộc Đảng bộ Bộ An ninh đa dạng về loại hình lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. - Đội ngũ cán bộ đảng viên có độ tuổi bình quân khá trẻ, được đào tạo cơ bản, chủ yếu tập trung thống nhất từ các nhà trường thuộc Bộ An ninh 2.2. CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG THUỘC ĐẢNG BỘ BỘ AN NINH CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 2.2.1. Chất lượng tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Bộ An ninh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 2.2.1.1. Quan niệm về chất lượng tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Bộ An ninh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Theo quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lênin, chất lượng là tổng hợp các yếu tố, các mối quan hệ bên trong của sự vật tạo nên phẩm chất, giá trị của sự vật hiện tượng đó, dùng để phân biệt sự vật, hiện tượng này với sự vật, hiện tượng khác. Theo đó có thể quan niệm: Chất lượng TCCSĐ thuộc Đảng bộ Bộ an ninh CHDCND Lào là tổng hợp các thuộc tính, giá trị của các yếu tố về tổ chức, sinh hoạt và lãnh đạo làm cho TCCSĐ trong sạch, vững mạnh thực hiện tốt chức năng lãnh đạo mọi mặt đối với đơn vị. 2.2.1.2. Yếu tố cấu thành chất lượng tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Bộ an ninh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào - Chất lượng cấp ủy cơ sở: - Chất lượng đội ngũ đảng viên: - Chất lượng việc chấp hành nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt của TCCSĐ: - Chất lượng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của TCCSĐ thuộc Đảng bộ Bộ an ninh 11 2.2.2. Tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng Việc đánh giá chất lượng TCCSĐ thuộc Đảng bộ Bộ an ninh CHDCND Lào cần dựa trên các tiêu chí sau: Một là, chất lượng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị Hai là, chất lượng lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng Ba là, chất lượng lãnh đạo xây dựng cơ quan đơn vị và các tổ chức chính trị - xã hội ở đơn vị Bốn là, chất lượng công tác xây dựng nội bộ Đảng và công tác tổ chức cán bộ của cơ quan đơn vị Năm là, chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng và thi hành kỷ luật trong TCCSĐ. Tiểu kết chương 2 Tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của đảng, hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở, chất lượng cuả TCCSĐ quan hệ mật thiết năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn đảng và chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị của TCCSĐ và nhiệm vụ cách mạng. Bởi vậy, nâng cao chất lượng của TCCSĐ là vấn đề rất cần thiết hiện nay. Với vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, và đặc điểm của TCCSĐ thuộc Đảng bộ Bộ an ninh Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào cho thấy, việc nâng cao chất lượng của các TCCSĐ này thực sự là vấn đề rất cần thiết và cấp bách nhằm góp phần xây dựng lực lượng ANND Lào chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại đảm bảo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ ANQG và TTATXH. Chất lượng của TCCSĐ thuộc Đảng bộ Bộ An ninh là khả năng quán triệt, nắm vững và vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy Bộ An ninh và của cấp trên đề ra, cụ thể hóa đúng đắn nhiệm vụ chính trị và tổ chức thực hiện, tiến hành công tác kiểm tra giám sát bảo đảm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên giao. 12 Chương 3 CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG THUỘC ĐẢNG BỘ BỘ AN NINH CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO - THỰC TRẠNG, NGUYÊN NHÂN VÀ KINH NGHIỆM 3.1. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG THUỘC ĐẢNG BỘ BỘ AN NINH NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 3.1.1. Ưu điểm 3.1.1.1. Về chất lượng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, ra nghị quyết, tổ chức thực hiện nghị quyết Chất lượng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của các TCCSĐ thuộc đảng bộ Bộ an ninh đạt được trong những năm qua thể hiện ở kết quả thực hiện 6 mặt công tác của các cơ quan, đơn vị cũng như sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sáng suốt của Đảng ủy Bộ An ninh trong thời gian qua. 3.1.1.2. Về chất lượng lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân Tất cả các cấp ủy, các TCCSĐ thuộc Đảng bộ BộAn ninh đã thường xuyên tiến hành công tác phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của ngành đến cán bộ, đảng viên nhất là những chủ trương chính sách mới, những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ của lực lượng an ninh, bằng các hình thức phong phú, phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị. 3.1.1.3. Về chất lượng lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị và các tổ chức chính trị - xã hội Từ năm 2012 đến nay, mô hình các tổ chức quần chúng của Bộ An ninh đang có sự thay đổi theo hướng tích cực. Theo đó, các cấp ủy cơ sở cũng đang lãnh đạo các đoàn thể quần chúng ở cơ quan đơn, đơn vị kiện toàn tổ chức bộ máy thống nhất từ trên xuống cơ sở. Hàng năm, TCCSĐ có nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội, tạo điều kiện cho các đoàn thể quần chúng hoạt động đúng điều lệ, chức năng, nhiệm vụ, góp phần quan trọng giúp cấp ủy trong công tác quản lý cán bộ, đảng viên, nắm 13 bắt tâm tư tình cảm, diễn biến tư tưởng và rèn luyện cán bộ lãnh đạo các đoàn thể quần chúng. 3.1.1.4. Về chất lượng công tác xây dựng Đảng Công tác xây dựng Đảng được các TCCSĐ thuộc Đảng bộ Bộ an ninh đặc biệt quan tâm. Trong những năm vừa qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên tất cả các mặt sau: - Xây dựng TCCSĐ vững về chính trị, tư tưởng - Xây dựng TCCSĐ mạnh về tổ chức - Làm tốt công tác phát triển đảng viên 3.1.1.5. Chất lượng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật Đảng Công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng và kỷ luật trong các TCCSĐ được thực hiện khá nghiêm túc và đem lại hiệu quả nhất định. Qua kiểm tra, giám sát, phát hiện tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Một bộ phận đảng viên qua kiểm tra bị xử lý kỷ luật, góp phần làm cho các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của đơn vị được tôn trọng và thực thi nghiêm túc. 3.1.2. Hạn chế, khuyết điểm 3.1.2.1. Hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị còn tồn tại một số hạn chế sau: công tác nắm tình hình và tham mưu chiến lược trên một số lĩnh vực chưa sát, công tác đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” chưa tạo được thế trận đủ mạnh, đấu tranh phản bác những luận điệu trái của các thế lực thù địch còn hạn chế, công tác nghiệp vụ cơ bản hiệu quả chưa cao v.v 3.1.2.2. Hạn chế, khuyết điểm trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân Công tác phổ biến quán triệt các chủ trương chính sách của cấp trên ở một số TCCSĐ còn chậm; một số cấp ủy ở một số cơ quan, đơn vị chưa thật sự quan tâm đúng mức đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ đảng viên và chiến sỹ; một số cấp ủy đảng bộ, chi bộ trong cơ quan đơn vị 14 chưa quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong giai đoạn hiện nay. 3.1.2.3. Hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo cơ quan, đơn vị và các đoàn thể chính trị xã hội Hoạt động của tổ chức đoàn thanh niên, hội phụ nữ ở cơ sở chưa thường xuyên, còn bị động lúng túng trong xây dựng kế hoạch, nội dung và lựa chọn hình thức hoạt động; một số cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đúng mức. 3.1.2.4. Hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo công tác xây dựng nội bộ Đảng và công tác tổ chức cán bộ của cơ quan, đơn vị Trong quá trình triển khai thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên ở đơn vị cơ động, chiến đấu tập trung và có tính đặc thù trong ANND còn chậm; trình độ của một bộ phận cán bộ, đảng viên nhất là khả năng tin học, ngoại ngữ không đáp ứng được yêu cầu đặt ra; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác Đảng còn ít, phương tiện kỹ thuật trang bị cho hoạt động công tác Đảng còn lạc hậu, chậm được thay thế bổ sung cho phù hợp theo yêu cầu công tác 3.1.2.5. Hạn chế trong công tác kiểm tra, giám sát, thực hành khen thưởng, kỷ luật đảng Một số cấp ủy chưa thực sự coi trọng công tác kiểm tra, giám sát; chưa coi kiểm tra, giám sát là chức năng lãnh đạo quan trọng của TCCSĐ. Thể hiện chủ yếu ở tình trạng thụ động, thiếu kế hoạch và thực hành nhiệm vụ kiểm tra thường xuyên; ở một số TCCSĐ, việc thực hiện công khai, dân chủ trong kiểm tra, giám sát vẫn chưa thực sự được coi trọng làm cho đảng viên, quần chúng thiếu tin tưởng 3.2. NGUYÊN NHÂN CỦA THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG KINH NGHIỆM 3.2.1. Nguyên nhân của thực trạng 3.2.1.1. Nguyên nhân của ưu điểm Những kết quả đạt được trong việc nâng cao chất lượng TCCSĐ thuộc Đảng bộ Bộ An ninh CHDCND Lào những năm vừa qua là do những nguyên nhân chủ yếu sau: 15 Một là: Các cấp ủy đảng luôn luôn quán triệt quan điểm, chủ trương chỉ đạo của Trung ương để đề ra nhiệm vụ cụ thể nâng cao chất lượng TCCSĐ thuộc Đảng bộ Bộ An ninh CHDCND Lào. Hai là: Các cấp ủy đảng thuộc Đảng bộ Bộ An ninh thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo. Ba là: Đảng ủy Bộ An ninh thường xuyên củng cố, kiện toàn TCCSĐ và nâng cao chất lượng cấp ủy cơ sở. Bốn là: Đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt, phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu, tích cực rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu trưởng thành. Năm là: Thường xuyên quan tâm nâng cao chất lượng của cơ quan giúp việc cấp ủy cơ sở về công tác Đảng. Sáu là: Có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của cấp trên và sự phối hợp tích cực của các cấp ủy, chỉ huy, các tổ chức quần chúng với tổ chức Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương trên địa bàn đóng quân của đơn vị. 3.2.1.2. Nguyên nhân của những khuyết điểm Những hạn chế, khuyết điểm trong quá trình xây dựng, nâng cao chất lượng TCCSĐ thuộc Đảng bộ Bộ An ninh CHDCND Lào vùa qua xuất phát từ những nguyên nhân sau: Một là: Một số cấp ủy chưa thực sự quan tâm đến việc củng cố, xây dựng TCCSĐ Hai là: Một số cấp ủy chưa nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc và không coi trọng việc xây dựng, thực hiện quy chế Ba là: Còn số ít cấp ủy chưa coi trọng và tiến hành thường xuyên công tác giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng đảng viên. Công tác quản lý đảng viên có lúc còn buông lỏng. Bốn là: Có số ít cấp ủy viên, bí thư chi bộ không nắm vững nghiệp vụ công tác Đảng, lựa chọn nội dung sinh hoạt không chu đáo, tổ chức điều hành sinh hoạt chi bộ còn lúng túng 16 Năm là: Một số cấp ủy còn hạn chế trong việc vận dụng và cụ thể hóa chủ trương, đường lối, nhiệm vụ của Đảng, cấp ủy cấp trên thành nhiệm vụ chính trị của cấp mình cho phù hợp, dẫn đến lung túng trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Sáu là: Các thế lực thù địch chống phá ngày càng tinh vi, quyết liệt; chúng tăng cường hoạt động “diễn biến hòa bình”, tuyên truyền xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước Bảy là: Tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, nhanh chóng, khó lường; tác động không nhỏ đến mọi mặt của CHDCND Lào. 3.2.2. Những kinh nghiệm Một là, tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy cấp trên đối với công tác xây dựng, củng cố TCCSĐ. Cấp ủy cấp trên, nhất là cấp ủy trực tiếp của TCCSĐ thuộc đảng bộ cần có sự quan tâm thường xuyên, sát sao đến công tác xây dựng các TCCSĐ thuộc phạm vi quản lý; kịp thời hướng dẫn, định hướng và kiểm tra, giám sát đối với công tác xây dựng và nâng cao chất lượng TCCSĐ. Hai là, phát huy vai trò, trách nhiệm của người bí thư và cấp ủy cơ sở; cấp ủy cơ sở và người đứng đầu cấp ủy cơ sở phải nâng cao nhận thức đúng đắn, sâu sắc về vị trí, vai trò của TCCSĐ và công tác xây dựng, nâng cao chất lượng TCCSĐ. Thực hiện nguyên tắc Đảng lãnh đạo ANND tuyệt đối, trực tiếp và toàn diện. Ba là, các chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng, của cấp ủy cấp trên và nhiệm vụ chính trị của TCCSĐ là hai định hướng quan trọng để nâng cao chất lượng TCCSĐ. Bốn là, ở tất cả các TCCSĐ thuộc Đảng bộ Bộ An ninh, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, đồng thời là bí thư cấp ủy, nên đòi hỏi người lãnh đạo phải nhận thức đúng về mỗi vị trí của mình, nâng cao tính đảng, thật sự công tâm khách quan lãnh đạo xây dựng quy chế làm việc để xác định rõ mối quan hệ giữa thủ trưởng với bí thư và cấp ủy để bảo đảm thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, tránh tình trạng độc đoán, chuyên quyền hoặc buông lỏng vai trò lãnh đạo. 17 Năm là, thường xuyên củng cố kiện toàn tổ chức, xây dựng và hoàn thiện quy chế hoạt động của các TCCSĐ cho tương xứng với chức năng, nhiệm vụ và phù hợp với đặc điểm, tình hình cơ quan, đơn vị. Tiểu kết chương 3 Chất lượng TCCSĐ thuộc Đảng bộ Bộ An ninh đã từng bước được nâng cao. Thể hiện chủ yếu nhất, trọng tâm nhất là kết quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị về mọi mặt của tất cả các đơn vị trực thuộc. Đó là sự ổn định chính trị của đất nước Lào, tạo điều kiện hòa bình, ổn định để đất nước phát triển. Thể hiện của chất lượng TCCSĐ còn ở niềm tin của nhân dân đối với lực lượng ANND Lào trong thời kỳ đổi mới. Chất lượng các TCCSĐ còn thể hiện ở sự đoàn kết nhất trí, kỷ cương kỷ luật của ngành an ninh, tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ của từng đảng viên và mỗi cán bộ chiến sỹ. Tuy nhiên, so với yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, chất lượng của các TCCSĐ vẫn còn những hạn chế bất cập. Biểu hiện rõ nhất là trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu chưa cao, tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của ANND không nghiêm túc, cá biệt có trường hợp sai phạm. Năng lực lãnh đạo của đội ngũ cấp ủy viên có mặt hạn chế, một số cấp ủy, TCCSĐ không giữ vững được nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt và lãnh đạo của Đảng. Việc sơ tổng kết rút kinh nghiệm chưa được coi trọng, không đáp ứng yêu cầu thực tiễn của cơ quan, đơn vị đã và đang đặt ra; những hạn chế và khuyết điểm nêu trên do nhiều nguyên nhân cả chủ quan và khách quan, song nguyên nhân chủ quan vẫn là chủ yếu. Vì vậy phải có phương hướng đúng đắn và đề ra những giải pháp toàn diện động bộ, có tính khả thi trong xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng TCCSĐ thuộc Đảng bộ Bộ An ninh đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của Bộ An ninh trong thời kỳ mới. 18 Chương 4 PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG THUỘC ĐẢNG BỘ BỘ AN NINH CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO ĐẾN NĂM 2025 4.1. NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG, MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG THUỘC ĐẢNG BỘ BỘ AN NINH CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 4.1.1. Những yếu tố tác động đến nâng cao chất lượng của tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Bộ An Ninh - Yếu tố tác động từ thế giới, khu vực * Thuận lợi Trên thế giới hiện nay đang diễn ra nhiều biến động và có cả những đảo lộn bất ngờ với hàng loạt nhân tố đang tác động đồng thời trên nhiều phương diện. Đó là sự phát triển nhảy vọt của cách mạng khoa học - công nghệ, sự bùng nổ thông tin với gia tốc lớn, kinh tế thị trường và kinh tế tri thức, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, biến đổi khí hậu và nguy cơ thảm họa khí hậu toàn cầu đang đe dọa sự sống của loài người. * Khó khăn Tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, nhanh chóng, sâu sắc khó lường, đặt ra những nguy cơ và thử thách không nhỏ đối với công tác an ninh, trong đó có công tác xây dựng Đảng; công tác xây dựng, nâng cao chất lượng TCCSĐ thuộc Đảng bộ Bộ An ninh cũng không nằm ngoài những tác động đó. Tình hình hiện nay các thế lực thù địch đẩy mạnh các hoạt động “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Lào từ nhiều hướng, trên tất cả các lĩnh vực với những phương thức, thủ đoạn rất đa dạng nguy hiểm, trong đó chiến tranh tâm lý, phá hoại tư tưởng, phá hoại nội bộ, kích động biểu tình, bạo loạn là hướng tấn công chính ở các nước trên thế giới. Chúng tăng cường liên kết trong ngoài, thâm nhập vào nội bộ để tìm chọn, bồi dưỡng tạo dựng ngọn cờ phục vụ âm mưu chuyển hóa chế độ chính trị ở CHDCND Lào. 19 - Yếu tố tác động trong nước * Thuận lợi Công cuộc đổi mới toàn diện đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa do Đảng NDCM Lào khởi xướng, lãnh đạo đã xác định chủ trương, đường lối đúng đắn. Qua 30 năm đổi mới, đất nước đã đạt được nhiều thành tựu hết sức quan trọng, đã tạo ra thế và lực đưa đất nước bước vào thế kỷ phát triển và tạo điều kiện cho sự nghiệp thực hiện CNH, HĐH đất nước, tiếp tục thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phấn đấu thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội đoàn kết dân chủ, công bằng và văn minh”. * Khó khăn Bên cạnh những mặt tích cực trong tình hình hiện nay, mặt trái của cơ chế thị trường là nhân tố quan trong chi phối, tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội, đến các đối tượng trong đó có đội ngũ cán bộ, đảng viên. Sự phân hóa giàu nghèo chênh lệch nhau, về mức sống ngày càng rõ hơn, sự mai một những giá trị đạo đức, văn hóa truyền thống, sự gia tăng các tệ nạn xã hội, lối sống thực dụng hàng ngày, hàng giờ tác động đến nhận thức, chính trị, tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị làm nảy sinh tâm trạng băn khoăn, lo lắng; có số ít cán bộ, đảng viên thoái hóa biến chất, vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước và pháp luật, kỷ luật của lực lượng an ninh phải xử lý. 4.1.2. Mục tiêu và phương hướng nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảngthuộc Đảng bộ Bộ An ninh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào * Mục tiêu Nang cao chất lượng TCCSĐ thuộc Đảng bộ Bộ An ninh, sự trong sạch, vững mạnh của tất cả các TCCSĐ cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, năng lực, uy tín của đội ngũ cán bộ, đảng viên. TCCSĐ phải thực sự phát huy vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở với phương thức lãnh đạo khoa học đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của giai đoạn hiện nay. * Phương hướng nâng cao chất lượng TCCSĐ thuộc Đảng bộ Bộ An ninh đến năm 2025 Một là, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng về xây dựng TCCSĐ 20 Hai là, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức cách mạng, lối sống tác phong, kỷ luật nghiêm minh của cán bộ, đảng viên. Ba là, thường xuyên bồi dưỡng, không ngừng nâng cao trình độ nhận thức, năng lực công tác và trách nhiệm cho mọi đối tượng trong các cơ quan, đơn vị Bốn là, tăng cường toàn diện cho cơ sở, tiếp tục đổi mới công tác cán bộ và thực hiện phân cấp mạnh mẽ trong công tác cán bộ cho cơ sở. Năm là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng lãnh đạo của các cấp ủy đối với các đoàn thể quần chúng. 4.2. NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG THUỘC ĐẢNG BỘ BỘ AN NINH CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO ĐẾN NĂM 2025 4.2.1. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng thuộc đảng bộ về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng trong tình hình mới Nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của TCCSĐ là nền tảng, là nơi mà tổ chức đảng và đảng viên gắn bó mật thiết với quần chúng, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ, là nơi quán triệt, chấp hành chủ trương, đường lối, nhiệm vụ chính

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftt_chat_luong_to_chuc_co_so_dang_thuoc_dang_bo_bo_an_ninh_cong_hoa_dan_chu_nhan_dan_lao_giai_doan_hi.pdf
Tài liệu liên quan