Tóm tắt Luận án Phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường trung học cơ sở thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

Quản lý công tác cụ thể hóa chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục

phổ thông nhằm phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường trung học cơ

sở đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục;

- Tổ chức xây dựng, định kỳ rà soát, bổ sung điều chỉnh quy

hoạch cán bộ quản lý, hiệu trưởng trường trung học cơ sở theo từng

giai đoạn;

- Thực hiện phân cấp triệt để về quản lý nhà nước trong giáo

dục đối với cấp trung học cơ sở theo hướng tạo chủ động cho Phòng

Giáo dục và Đào tạo;

- Đổi mới phương thức bổ nhiệm, luân chuyển hiệu trưởng

trường trung học cơ sở theo phân cấp quản lí;

- Chỉ đạo hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ hiệu trưởng

trường ttung học cơ sở và cán bộ quản lý nguồn quy hoạch đáp ứng

yêu cầu đổi mới giáo dục;

- Quản lý kiểm tra, đánh giá hiệu trưởng trường trung học cơ

sở theo chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông;

- Hoàn thiện chính sách ưu đãi có tính đặc thù của thành phố

nhằm tạo động lực cho sự phát triển của đội ngũ hiệu trưởng trường

trung học cơ sở.

pdf27 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 10/03/2022 | Lượt xem: 41 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận án Phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường trung học cơ sở thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
rưởng, quy tụ vào ba vấn đề chính: số lượng, chất lượng, cơ cấu. Và phát triển đội ngũ cần tích hợp quá trình làm cho đội ngũ này thích ứng được với sự thay đổi của xã hội và của bản thân ngành giáo dục. 1.2. Một số khái niệm cơ bản của đề tài 1.2.1. Khái niệm quản lý Quản lý là một quá trình tác động có định hướng, có tổ chức, lựa chọn trong số các tác động có thể có, dựa trên các thông tin về các tình trạng của đối tượng và môi trường, nhằm giữ vững cho sự vận hành của đối tượng được ổn định và làm cho nó phát triển tới mục tiêu đã đề ra. 8 1.2.2. Khái niệm cán bộ quản lý giáo dục CBQLGD là CBQL làm việc trong một cơ quan QLGD hoặc trong một cơ sở giáo dục, nhằm điều hành, hướng dẫn và tổ chức thực hiện những quyết định của cán bộ lãnh đạo giáo dục của cơ quan hoặc cơ sở đó. 1.2.3. Khái niệm phát triển Phát triển là sự thay đổi, sự tăng trưởng tiến lên, chính là những tác động làm biến đổi theo hướng tăng lên về số lượng, cơ cấu và đặc biệt là chất lượng để đáp ứng được các yêu cầu, mục tiêu đặt ra, phù hợp quy luật, hướng đến sự hoàn thiện hơn trong thời kỳ CNH - HĐH đất nước và hội nhập quốc tế. 1.2.4. Khái niệm phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường trung học cơ sở đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục Phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường THCS đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục là tạo ra những tác động khiến đội ngũ này thay đổi theo chiều hướng đi lên, tức là xây dựng đội ngũ phát triển cả về số lượng, chất lượng và đồng bộ về cơ cấu, nhằm nâng cao phẩm chất và năng lực quản lý các hoạt động giáo dục với nghĩa rộng hơn là năng lực quản trị nhà trường của hiệu trưởng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. 1.3. Một số vấn đề lý luận về đội ngũ hiệu trƣởng trƣờng trung học cơ sở 1.3.1. Đặc điểm của đội ngũ hiệu trưởng trường trung học cơ sở Đặc điểm nổi bật của hiệu trưởng là đức và tài, trong đó khả năng phát triển môi trường giáo dục đáp ứng yêu cầu xã hội thay đổi liên tục là quan trọng. 1.3.2. Vị trí, vai trò của đội ngũ hiệu trưởng trường trung học cơ sở Hiệu trưởng trường THCS là người đại diện cho nhà nước về mặt pháp lý, có trách nhiệm và thẩm quyền về mặt hành chính và chuyên môn, chịu trách nhiệm trước các cơ quan quản lý cấp trên ra các quyết định quản lý, tác động điều khiển các thành tố trong hệ thống nhà trường nhằm thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ GD-ĐT. 1.3.3. Những cơ hội và thách thức đối với đội ngũ hiệu trưởng trường trung học cơ sở Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, người hiệu trưởng trường THCS đứng những khó khăn, thách thức như: Phải đảm bảo yêu cầu hiện đại hóa, dân chủ hóa nhà trường trong quá 9 trình hội nhập quốc tế; Phải đảm bảo yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông; Quản lý sự thay đổi của nhà trường trong bối cảnh hiện nay để phát triển bền vững đơn vị 1.4. Một số vấn đề lý luận về phát triển đội ngũ hiệu trƣởng trƣờng trung học cơ sở 1.4.1. Mục đích phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường trung học cơ sở Phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường THCS là một quá trình thay đổi căn bản, toàn diện nhằm hướng đến hoàn thiện với mức độ cao; cũng chính là quá trình thay đổi liên tục về chất và lượng nhằm giúp cho đội ngũ phát triển mạnh về mọi mặt, đáp ứng những đòi hỏi cấp thiết đối với sự phát triển GD-ĐT của từng địa phương. 1.4.2. Nguyên tắc phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường trung học cơ sở đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục - Tính đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục của hiệu trưởng trường THCS. - Tính đáp ứng yêu cầu đổi mới vai trò của hiệu trưởng trường THCS. - Xuất phát từ thực trạng chất lượng đội ngũ CBQL trường THCS. 1.4.3. Các quan điểm và yêu cầu phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường trung học cơ sở đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục Có nhiều quan điểm, xét trên quan điểm về mục tiêu phát triển có thể quy lại thành 3 nhóm cơ bản: (i) phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường THCS lấy cá nhân hiệu trưởng làm trọng tâm, (ii) phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường THCS lấy mục tiêu phát triển nhà trường làm trọng tâm và (iii) phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường THCS trên cơ sở phối hợp hài hòa nhu cầu, lợi ích của hiệu trưởng và mục tiêu chung của nhà trường. Yêu cầu phát triển đối với đội ngũ hiệu trưởng trường THCS đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục là yêu cầu phát triển về số lượng, chất lượng và cơ cấu. 1.4.4. Nội dung phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường trung học cơ sở đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục Nội dung phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường trung học cơ sở đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục bao gồm: qui hoạch phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường THC; tuyển chọn, bổ nhiệm, sử dụng đội ngũ hiệu trưởng trường THCS; phân cấp về quản lý nhà nước trong giáo dục đối với giáo dục THCS; bồi dưỡng đội ngũ hiệu trưởng trường THCS; đánh giá năng lực đội ngũ hiệu trưởng trường THCS; xây dựng môi trường làm việc, tạo động lực phát triển đội ngũ hiệu 10 trưởng trường THCS; phân công bố trí sử dụng và thực hiện chế độ chính sách đối với hiệu trưởng trường THCS. 1.5. Những yếu tố ảnh hƣởng đến phát triển đội ngũ hiệu trƣởng trƣờng trung học cơ sở đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục - Nhóm yếu tố khách quan về môi trường kinh tế, xã hội, khoa học công nghệ; về quản lý của chính quyền các cấp; những yếu tố về quản lý của lãnh đạo ngành dọc; những yếu tố về quản lý của bộ máy quản lý giáo dục ở địa phương - Nhóm yếu tố chủ quan bao gồm các yếu tố về quản lý nhà trường; về nhu cầu, năng lực tự phát triển của đội ngũ hiệu trưởng trường THCS và các yếu tố khác. 1.6. Kinh nghiệm quốc tế về phát triển đội ngũ hiệu trƣởng trƣờng phổ thông Những bài học và kinh nghiệm trên của các nước luôn gắn kết với chiến lược phát triển giáo dục và việc đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong từng giai đoạn lịch sử của mỗi quốc gia. Kết luận chƣơng 1 Luận án đã hệ thống hóa tổng quan các công trình nghiên cứu về: Phát triển nguồn lực, nguồn nhân lực QLGD nói chung và phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường phổ thông, trường THCS nói riêng theo tiếp cận năng lực, bổ sung và làm rõ các khái niệm có liên quan đề tài, nhận diện các thành tố, nội dung phát triển đội ngũ hiệu trưởng để làm khung lý luận của đề tài. Phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường THCS là phát triển nguồn nhân lực quan trọng nhất, góp phần quyết định cho sự phát triển GD-ĐT. Chƣơng 2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ HIỆU TRƢỞNG TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐÁP ƢNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC 2.1. Khái quát về kinh tế - xã hội, giáo dục của thành phố Hồ Chí Minh Tp.HCM là thành phố lớn nhất Việt Nam xét về quy mô dân số và mức độ đô thị hoá, cũng là thành phố đứng đầu về kinh tế. Vì vậy, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế thành phố, ngành GD-ĐT của thành phố đã có những bước chuyển biến tích cực góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực cho thành phố và cả nước. 11 2.2. Tổ chức khảo sát thực trạng 2.2.1. Mục đích khảo sát Khảo sát thực trạng đội ngũ hiệu trưởng trường THCS và phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường THCS Tp.HCM nhằm thu thập số liệu xây dựng cơ sở thực tiễn cho việc đề xuất các biện pháp phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường THCS Tp.HCM đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. 2.2.2. Đối tượng khảo sát Nhóm 1: Giáo viên các trường THCS; Nhóm 2: CBQL trường THCS; Nhóm 3: Lãnh đạo các Phòng Chuyên môn, Tổ chức, Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Sở GD-ĐT; UBND quận huyện; Phòng Nội vụ, Lãnh đạo và chuyên viên Phòng GD-ĐT các quận huyện. 2.2.3. Nội dung khảo sát - Khảo sát về thực trạng đội ngũ hiệu trưởng trường THCS về các nội dung: số lương, cơ cấu, chất lượng (phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và năng lực quản lý nhà trường). - Khảo sát thực trạng phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường THCS của Tp.HCM gồm các nội dung: (i) Quy hoạch phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường THCS; (ii) Tuyển dụng, sử dụng đội ngũ hiệu trưởng trường THCS; (iii)Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ hiệu trưởng trường THCS; (iv) Đánh giá đội ngũ hiệu trưởng trường THCS; (v) Tạo môi trường làm việc, động lực làm việc cho đội ngũ hiệu trưởng trường THCS. - Khảo sát thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường THCS Tp.HCM. 2.2.4. Phương pháp và công cụ khảo sát Phương pháp điều tra bằng phiếu hỏi; phương pháp phỏng vấn sâu; phương pháp toán thống kê. 2.2.5. Tiêu chí và thang đánh giá - Tiêu chí đánh giá + Mức độ hiện có về các phẩm chất và năng lực nghề nghiệp; công tác phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường THCS của đội ngũ hiệu trưởng trường THCS Tp.HCM được đánh giá theo 5 mức độ đạt được như sau: Rất tốt, tốt, khá, trung bình, yếu kém. + Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường THCS Tp.HCM được đánh giá theo tiêu chí ảnh hưởng với 4 12 mức độ như sau: Rất ảnh hưởng, ảnh hưởng, ít ảnh hưởng, không ảnh hưởng. - Thang đánh giá Việc lựa chọn kết quả nghiên cứu được tiến hành theo 02 cách: tính tần suất (%) và tính điểm trung bình. - Thang đánh giá theo %: Mức độ 1 2 3 4 Tỉ lệ ý kiến 90%- 100% 70%-dưới 90% 50% - dưới 70% Dưới 50% - Các tiêu chí đánh giá 4 mức độ: Mức độ Rất ảnh hưởng Ánh hưởng Ít ảnh hưởng Không ảnh hưởng, yếu Điểm 4 3 2 1 Đánh giá (X) 3,25 - 4,0 2,5- < 3,25 1,75- < 2,5 < 1,75 - Các tiêu chí đánh giá 5 mức độ: Mức độ Rất tốt Tốt Khá Trung bình Yếu, kém Điểm 5 4 3 2 1 Đánh giá (X) 4,2 - 5,0 3,4- < 4,2 2,6 - < 3,4 1,8- < 2,6 < 1,8 Cách thực hiện: Tính số lượng các ý kiến với tính tỉ lệ phần trăm và tính điểm trung bình. - Cách thức khảo sát Dựa vào khung lí luận đã xây dựng về đội ngũ hiệu trưởng trường THCS và phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường THCS xây dựng mẫu phiếu điều tra: Đưa phiếu xuống khảo sát tại các cơ chính xác hóa phiếu và điều tra chính thức phiếu và thu phiếu về xử lý kết quả. Trên 03 nhóm khách thể khảo sát: Nhóm 1: Giáo viên các trường THCS Nhóm 2: CBQL trường THCS 13 Nhóm 3: Lãnh đạo các Phòng Chuyên môn, Tổ chức, Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Sở GD-ĐT; UBND quận huyện; Phòng Nội vụ, Lãnh đạo và chuyên viên Phòng GD-ĐT các quận huyện. 2.2.6. Địa bàn nghiên cứu và mẫu khảo sát thực trạng Địa bàn nghiên cứu là các trường THCS thuộc thành phố của Tp.HCM, với số lượng và cơ cấu các thành phần khảo sát ở 3 nhóm đối tượng: 250 giáo viên các trường THCS; 250 CBQL (Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng) các trường THCS; 175 Lãnh đạo các Phòng chuyên môn, Tổ chức, Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng thuộc Sở GD-ĐT; Lãnh đạo các UBND quận, huyện; Lãnh đạo Phòng Nội vụ, Lãnh đạo và chuyên viên Phòng GD-ĐT các quận huyện. Tổng cộng là 675 người. 2.3. Thực trạng đội ngũ Hiệu trƣởng trƣờng trung học cơ sở thành phố Hồ Chí Minh Nhìn tổng thể thực trạng phẩm chất chính trị đạo đức và năng lực chuyên môn nghiệp vụ quản lý của hiệu trưởng trường THCS trên địa bàn Tp.HCM thể hiện qua biểu đồ cho thấy để phát triển đội ngũ hiệu trưởng các trường THCS cần tiếp tục bồi dưỡng thêm về Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm. Biểu đồ 2.1. Thực trạng phẩm chất chính trị đạo đức và năng lực nghề nghiệp của hiệu trưởng trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 14 Biểu đồ 2.2. Mức độ đáp ứng phẩm chất, năng lực của đội ngũ hiệu trưởng với chuẩn và thực tiễn công việc 2.4. Thực trạng phát triển đội ngũ hiệu trƣởng trƣờng trƣờng trung học cơ sở thành phố Hồ Chí Minh Nhận diện thực trạng 6 nội dung của phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường THCS tại TP.HCM và sự tương quan giữa các nội dung qua biểu đồ sau: Biểu đồ 2.3. Mức độ thực hiện các nội dung phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường trung học cơ sở thành phố Hồ Chí Minh 2.5. Đánh giá sự ảnh hƣởng của các yếu tố đến công tác phát triển đội ngũ hiệu trƣởng trƣờng trung học cơ sở đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục Mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến công tác phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường THCS Tp.HCM lệch 0,01 nghiên về phía bản thân hiệu trưởng. 15 Biểu đồ 2.4. Mức độ ảnh hưởng của các yếu tố trong công tác phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường trung học cơ sở thành phố Hồ Chí Minh 2.6. Đánh giá thực trạng phát triển đội ngũ hiệu trƣởng trƣờng trung học cơ sở đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục - Các quận, huyện trên địa bàn Tp.HCM đã thực hiện đầy đủ các hoạt động phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường THCS tại địa phương mình trên cơ sở lý thuyết phát triển nguồn nhân lực. Kết quả khảo sát thực trạng nhìn chung là chất lượng đội ngũ đã đạt được ở mức độ trên trung bình là nhiều và có một số hoạt động được đánh giá với mức độ khá (theo kết quả khảo sát thực trạng các hoạt động quản lý đội ngũ hiệu trưởng trường THCS tại Tp.HCM). - Thực trạng đội ngũ hiệu trưởng trường THCS của Tp.HCM chưa đạt ở mức độ cao trong một số tiêu chí của chuẩn hiệu trưởng CSGD phổ thông. Ngoài ra, một thực tế phải kế đến là trình độ và năng lực quản lý nhà trường của một bộ phận hiệu trưởng còn hạn chế trong việc cập nhật những vấn đề mới về kiến thức pháp luật, quản lý nhân sự và tài chính đã dẫn đến còn lúng túng và sai phạm trong quản lí, chỉ đạo, điều hành. Kết luận chƣơng 2 Đối với thực trạng phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường THCS tại Tp.HCM, qua kết quả điều tra và khảo sát kết luận như sau: - Đội ngũ hiệu trưởng trường THCS có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt, điều này chứng tỏ địa phương đã rất chú trọng đến việc tuyên truyền, quán triệt và tập trung bồi dưỡng về phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp trong đội ngũ Nhà giáo nói chung và đặc biệt là CBQL của ngành để từ đó làm nòng cốt trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương. 16 Kết quả khảo sát thực tiễn trên là cơ sở thực hiện vững chắc trong đề xuất các biện pháp phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường THCS trên địa bàn Tp.HCM đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. Chƣơng 3 BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ HIỆU TRƢỞNGTRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC 3.1. Định hƣớng phát triển giáo dục và đào tạo của thành phố Hồ Chí Minh Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, Chương trình hành động và Quyết định của UBND thành phố Hồ Chí Minh về quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh: Phát triển GD-ĐT là quốc sách, đầu tư phát triển giáo dục phải theo định hướng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở tất cả các cấp học, bậc học. Đảm bảo đội ngũ nhà giáo và CBQLGD đủ về số lượng, đạt chuẩn về nghiệp vụ, có phầm chất đạo đức tốt; có cơ cấu hợp lý; đáp ứng được yêu cầu dạy và học của các cấp học, bậc học và phù hợp với tình hình kinh tế, chính trị và xã hội tại địa phương. Mục tiêu cụ thể đối với giáo dục THCS đến cuối năm 2020 bảo đảm đầy đủ số lượng CBQL, giáo viên theo chuẩn quy định ở các cấp học, ngành học, có 50% giáo viên các cấp đạt trình độ trên chuẩn. Với quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục cùng với vai trò, vị trí của hiệu trưởng trường THCS đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đặc thù tại địa phương Tp.HCM, định hướng phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường THCS tại Tp.HCM đảm bảo số lượng; đảm bảo cơ cấu phù hợp. Phát triển về chất lượng theo yêu cầu đổi mới giáo dục. 3.2. Nguyên tắc đề xuất biện pháp: Nguyên tắc đảm bảo kế thừa; nguyên tắc đảm bảo thực tiễn; nguyên tắc đảm bảo hệ thống; nguyên tắc đảm bảo hiệu quả và khả thi. 3.3. Đề xuất biện pháp phát triển đội ngũ hiệu trƣởng trƣờng trung học cơ sở thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục 3.3.1. Quản lý công tác cụ thể hóa chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông nhằm phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường THCS đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục 17 3.3.1.1. Mục đích và ý nghĩa của biện pháp Cụ thể hóa chuẩn hiệu trưởng CSGD phổ thông thành văn bản pháp lý để mỗi hiệu trưởng nâng cao nhận thức, xây dựng kế hoạch hành động cụ thể để nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lí nhà trường. Các cấp lãnh đạo có cơ sở kiểm tra đánh giá hiệu quả quản lý, là căn cứ để xây dựng, đổi mới chương trình đào tạo bồi dưỡng, lựa chọn để bổ nhiệm và thúc đẩy đội ngũ hiệu trưởng phát triển. 3.3.1.2. Nội dung và cách thức thực hiện biện pháp Thành lập Ban Nghiên cứu về cụ thể hóa chuẩn hiệu trưởng CSGD phổ thông thành Khung mô tả công việc của hiệu trưởng trường THCS Tp.HCM đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Chỉ đạo, tổ chức các hoạt động nghiên cứu để định ra các nội dung cần vận dụng trong mỗi tiêu chí của các tiêu chuẩn, đề xuất bảng mô tả công việc, tổ chức lấy ý kiến góp ý, tu chỉnh và ra quyết định Ban hành văn bản thực hiện. 3.3.1.3. Các điều kiện thực hiện biện pháp Huy động được đội ngũ các nhà khoa học, nhà lãnh đạo và QLGD có kinh nghiệm tham gia vào soạn thảo, góp ý kiến để hoàn chỉnh và cần có hướng dẫn cụ thể cho việc thực hiện phù hợp với các yêu cầu đổi mới GD-ĐT trong từng giai đoạn. 3.3.2. Tổ chức xây dựng, định kỳ rà soát, bổ sung điều chỉnh quy hoạch cán bộ quản lý, hiệu trưởng trường trung học cơ sở theo từng giai đoạn 3.3.2.1. Mục đích và ý nghĩa của biện pháp Phát hiện sớm nguồn cán bộ trẻ có đức, có tài, có triển vọng đưa vào quy hoạch. Bổ sung điều chỉnh nguồn quy hoạch CBQL, là cơ sở triển khai quy hoạch phát triển đội ngũ hiệu trưởng phù hợp từng giai đoạn. 3.3.2.2. Nội dung và cách thức thực hiện biện pháp Các cơ quan tham mưu thực hiện quản lí nhà nước về GD-ĐT trên địa bàn phải chủ trì phối hợp xác định số lượng dự nguồn, tiêu chuẩn quy hoạch, tuyển chọn. Chỉ đạo tổ chức các hội nghị với sự tham gia của cấp ủy, lãnh đạo và toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường công khai các tiêu chuẩn, phổ biến các văn bản liên quan, tổng hợp đề cử, thảo luận, phân tích, đánh giá, giới thiệu và bỏ phiếu quy hoạch chức danh hiệu trưởng. Công khai kết quả quy hoạch đã được phê duyệt để giám sát và cá nhân có kế hoach tự bồi dưỡng, tự rèn luyện, có kế hoạch đào tạo 18 và bồi dưỡng, tuyển chọn, bổ nhiệm theo quy định. Định kỳ rà soát, bổ sung điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp. 3.3.2.3. Điều kiện thực hiện biện pháp Dự báo sự biến động tăng dân số cơ học dẫn đến quy mô mạng lưới trường lớp, và đội ngũ CBQL. Cấp ủy Đảng, lãnh đạo các nhà trường phải quan tâm, nhận thức đúng và đầy đủ về công tác quy hoạch cán bộ, có tầm nhìn chiến lược, công bằng, khách quan vì sự phát triển chung của nhà trường và ngành giáo dục. 3.3.3. Thực hiện phân cấp triệt để về quản lý nhà nước trong giáo dục đối với cấp trung học cơ sở theo hướng tạo chủ động cho Phòng Giáo dục và Đào tạo 3.3.3.1. Mục đích và ý nghĩa của biện pháp Phân công cụ thể các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cấp cũng như quy trình quan hệ, quy chế phối hợp trong quản lí nhà nước về giáo dục đối với giáo dục THCS nhằm phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của người hiệu trưởng, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý hoạt động giáo dục của trường THCS. 3.3.3.2. Nội dung và cách thức thực hiện biện pháp Đổi mới tư duy phân cấp quản lí giáo dục THCS ở cấp quận, huyện; xây dựng và hoàn thiện các văn bản pháp luật, chính sách thể chế đối với giáo dục THCS; kiện toàn hệ thống cơ quan quản lí nhà nước về giáo dục tại các địa phương; hoàn thiện cơ chế thanh tra, kiểm tra đảm bảo việc phân cấp quản lí nhà nước về giáo dục và trao quyền tự chủ cho các trường THCS. 3.3.3.3. Điều kiện thực hiện biện pháp Khi thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về vấn đề phân cấp quản lí giáo dục trên địa bàn, cần linh hoạt và vận dụng một cách phù hợp với thực tiễn từng địa phương. 3.3.4. Đổi mới phương thức bổ nhiệm, luân chuyển hiệu trưởng trường trung học cơ sở theo phân cấp quản lí 3.3.4.1. Mục đích và ý nghĩa của biện pháp Phát huy tốt những phẩm chất, năng lực, điểm mạnh của cá nhân, xây dựng được đội ngũ hiệu trưởng trường THCS đạt chuẩn hiệu trưởng CSGD phổ thông. Thúc đẩy phát triển đội ngũ hiệu trưởng các trường THCS Tp.HCM. 3.3.4.2. Nội dung và cách thức thực hiện biện pháp Phòng GD-ĐT chủ trì phối hợp với Phòng Nội vụ quận, huyện tiến hành thực hiện theo trình tự công việc, đảm bảo chính xác, khách 19 quan, đúng quy định. Bổ nhiệm theo danh sách quy hoạch đã phê duyệt và bổ nhiệm theo cách thức thi tuyển chức danh trên cơ sở phẩm chất năng lực cá nhân và nhu cầu bổ nhiệm hiệu trưởng tại các trường THCS. 3.3.4.3. Điều kiện thực hiện biện pháp Đội ngũ cán bộ tham mưu về công tác cán bộ phải nắm vững nguyên tắc và thường xuyên cập nhật kiến thức mới về công tác cán bộ. Phối hợp tốt theo quy trình, và phân cấp quản lí. Thận trọng trong đánh giá, chọn lựa, mạnh dạn sử dụng cán bộ có năng lực, trẻ tuổi để phát triển. 3.3.5. Chỉ đạo hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ hiệu trưởng trường trung học cơ sở và cán bộ quản lý nguồn quy hoạch đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. 3.3.5.1. Mục đích và ý nghĩa của biện pháp Công tác đào tạo, bồi dưỡng góp phần phát huy năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, đảm bảo cho công tác giới thiệu, tuyển chọn, bổ nhiệm đội ngũ hiệu trưởng trường THCS hiệu quả và thúc đẩy đội ngũ phát triển. 3.3.5.2. Nội dung và cách thức thực hiện biện pháp Tổ chức khảo sát để xác định nội dung và vận dụng các hình thức tổ chức bồi dưỡng phù hợp. Đa dạng hóa hình thức đào tạo, bồi dưỡng. Tạo môi trường thuận lợi để hiệu trưởng và CBQL nguồn quy hoạch bồi dưỡng thường xuyên và tự bồi dưỡng. Hằng năm, tiến hành đánh giá thực trạng, khảo sát nhu cầu học tập để xây dựng kế hoạch thực hiện đồng thời tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả đào tạo, bồi dưỡng, so sánh đối chiếu, rút kinh nghiệm để việc đào tạo, bồi dưỡng có hiệu quả thiết thực. 3.3.5.3. Điều kiện thực hiện biện pháp Hỗ trợ kinh phí, tăng tỉ lệ và quy định rõ mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng của đơn vị. Có các chế độ hỗ trợ hoạt động tự học, tự nghiên cứu về thời gian, tài liệu tự học và đặc biệt là những ghi nhận, biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với cá nhân tự học đạt kết quả tốt. Chương trình đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và nhu cầu học tập thiết thực theo từng thời điểm 3.3.6. Quản lý kiểm tra, đánh giá hiệu trưởng trường trung học cơ sở theo chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông. 3.3.6.1. Mục đích và ý nghĩa của biện pháp Kiểm tra, đánh giá hiệu trưởng nhằm nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao; làm căn cứ để bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, đề bạt, 20 đào tạo bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và thực hiện chính sách đối với đội ngũ hiệu trưởng. 3.3.6.2. Nội dung và cách thực hiện biện pháp Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá cụ thể, thiết lập mục đích kiểm tra đánh giá, đặt mục đích và mục tiêu cụ thể, quyết định phương tiện để đo lường kết quả cuối cùng chính xác, khoa học. Cuối mỗi học kỳ và cuối năm học hiệu trưởng tự đánh giá; giáo viên đánh giá Hiệu trưởng; cấp trên đánh giá hiệu trưởng, Chính quyền địa phương và phụ huynh đánh giá hiệu trưởng (bằng phiếu). Kết hợp kiểm tra, đánh giá theo chuyên đề của các cơ quan QLGD. 3.3.6.3. Các điều kiện thực hiện biện pháp Để có sự đồng bộ trong việc kiểm tra, đánh giá, Sở GD-ĐT cần có sự chỉ đạo thống nhất để tất cả các Phòng GD-ĐT cùng triển khai thực hiện. Tính thống nhất ở đây thể hiện ở thời điểm đánh giá, hình thức đánh giá, nội dung và mức độ đánh giá. 3.3.7. Hoàn thiện chính sách ưu đãi có tính đặc thù của thành phố nhằm tạo động lực cho sự phát triển của đội ngũ hiệu trưởng trường trung học cơ sở 3.3.7.1. Mục đích và ý nghĩa của biện pháp Nhằm mục tiêu phát huy năng lực của mỗi cá nhân thì chính sách, chế độ ưu đãi có tính đặc thù riêng là động lực có sức hút lớn để đẩy mạnh hiệu quả công tác phát triển đội ngũ hiệu trưởng. Với chế độ ưu đãi đặc biệt sẽ đảm bảo cơ hội thăng tiến trong công việc được công bằng, thuận lợi đối với đội ngũ hiệu trưởng, là nền tảng cốt lõi cho khơi nguồn sáng tạo và thúc đẩy phát triển. 3.3.7.2. Nội dung và cách thức thực hiện biện pháp Giải quyết đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các chế độ chính sách theo các văn bản hiện hành về chính sách tiền lương, khen thưởng thể hiện được chính sách phát triển của thành phố về giáo dục, hệ số điều chỉnh thu nhập tăng theo lộ trình; chế độ phúc lợi theo chế độ cao hơn hiện nay, trong phạm vi điều kiện thực hiện của thành phố; chính sách đào tạo và cơ hội thăng tiến. Dự thảo văn bản về các chính sách đặc thù của thành phố đối với đội ngũ hiệu trưởng trường THCS. Thành lập ban tham mưu, tổ chức nghiên cứu, thu thập ý kiến đóng góp, tổ chức hội thảo khoa học, hoàn thiện văn bản chính thức về các nội dung tham mưu. Đề 21 xuất, kiến nghị các cấp lãnh đạo và quản lý có thẩm quyền ban hành các Quyết định thực hiện. 3.3.7.3. Điều kiện thực hiện biện pháp Đội ngũ cán bộ tham mưu về công tác tài

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_an_phat_trien_doi_ngu_hieu_truong_truong_trung.pdf
Tài liệu liên quan