Tóm tắt Luận văn Cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một cửa liên thông tại uỷ ban nhân dân huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Cải cách và giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình một

cửa liên thông là bước nối dài của mô hình một cửa, là giải pháp

mang tính đột phá và bền vững trong tiến trình cải cách thủ tục hành

chính. Đối với các cấp chính quyền địa phương, đây là nơi trực tiếp

cung cấp nhiều loại dịch vụ hành chính công nên việc áp dụng mô

hình một cửa liên thông tại các thị xã, huyện, thành phố là hết sức

cần thiết, hướng đến xây dựng một nhà nước thật sự của dân, do dân

và vì dân

pdf25 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 18/03/2022 | Lượt xem: 338 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận văn Cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một cửa liên thông tại uỷ ban nhân dân huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hính theo mô hình một cửa liên thông hiện đại và có hiệu quả hơn. 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của luận văn 4.1. Đối tượng nghiên cứu UBND huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. 4.2. Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi nội dung: Đề tài chỉ đi vào nghiên cứu việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một cửa liên thông tại UBND huyện Bố Trạch gồm các lĩnh vực sau: quản lý Đất đai – Môi trường; Quản lý đô thị và nông thôn; Đăg ký kinh doanh, Tư pháp; Lao động và thương binh xã hội; giao dịch đảm bảo. - Phạm vi thời gian: từ năm 2011 đến năm 2015. 3 5. Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu 5.1. Phương pháp luận Luận văn được thực hiện dựa trên phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử và một số quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước về cải cách hành chính nhà nước. 5.2. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp phân tích; phương pháp so sánh; phương pháp thống kê; sử dụng phương pháp phân tích định tính để từ đó phân tích định lượng để làm rõ những kết quả đã được. Ngoài ra, luận văn còn sử dụng phương pháp điều tra xã hội học để phục vụ cho việc thu thập thông tin nghiên cứu. Tác giả tiến hành khảo sát bằng phiếu hỏi ý kiến đối với công chức cấp huyện, tự đánh giá của bản thân công chức tại bộ phận một cửa liên thông và ý kiến đánh giá của người dân. 6. Những đóng góp về lý luận và thực tiễn của luận văn - Hệ thống hóa lại cơ sở lý luận và cơ sở pháp lý về cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một cửa liên thông. - Kết quả nghiên cứu của luận văn sẽ góp phần thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một cửa liên thông tại UBND huyện Bố Trạch và có thể triển khai áp dụng rộng rãi tại các huyện, thị và thành phố khác thuộc tỉnh Quảng Bình. - Góp phần bổ sung nguồn tư liệu thực tế đáng tin cậy cho các nhà nghiên cứu về cải cách thủ tục hành chính và cho các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình nói riêng và cho cả nước, đặc biệt là các tỉnh lân cận Quảng Bình. 7. Kết cấu của luận văn 4 Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, nội dung của luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Cơ s o v p p v ải t ủ tụ n ín t eo mô ìn một ử iên t ông. Chương 2: T ự trạng ải t ủ tụ n ín t eo mô ìn một ử iên t ông tại UBND uyện Bố Trạ , tỉn Quảng Bìn . Chương 3: P ương ướng v Giải p p ải t ủ tụ n ín t eo mô ìn một ử iên t ông tại UBND uyện Bố Trạ , tỉn Quảng Bìn . Chương 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ PHÁP LÝ VỀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO MÔ HÌNH MỘT CỬA LIÊN THÔNG 1.1. Thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính 1.1.1. Thủ tục hành chính 1.1.1.1. K i niệm t ủ tụ n ín 1.1.1.2. Đặ điểm ủ t ủ tụ n ín 1.1.1.3. V i trò ủ t ủ tụ n ín 1.1.2. Phân loại các thủ tục hành chính Kinh nghiệm thực tế cho thấy muốn xây dựng và áp dụng thủ tục hành chính một cách có hiệu quả thì cần phải phân loại chúng một cách khoa học. 1.1.2.1. P ân oại t eo đối tượng quản n ín n nướ 1.1.2.2. P ân oại t eo ứ năng oạt động ủ ơ qu n 1.1.2.3. P ân oại t eo oại ìn ông việ ụ t ể m ơ qu n n nướ đượ gi o t ự iện trong qu trìn oạt động ủ mìn 1.1.2.4. P ân oại t ủ tụ n ín dự trên qu n ệ ông t 1.1.3. Cải cách thủ tục hành chính 1.1.3.1. Một số qu n niệm v ải t ủ tụ n ín 5 1.1.3.2. Sự ần t iết ải t ủ tụ n ín 1.2. Cải cách thủ tục hành chính theo mô hình m t cửa liên thông 1.2.1. Khái niệm mô hình một cửa liên thông (hay có thể gọi là “cơ chế một cửa liên thông”) Theo khoản 1, Điều 1 Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính Phủ nêu: Cơ chế một cửa là cách thức giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của một cơ quan hành chính nhà nước trong việc công khai, hướng dẫn thủ tục hành chính, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả được thực hiện tại một đầu mối là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính nhà nước. Theo khoản 2, Điều 1 Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính Phủ nêu: Cơ chế một cửa liên thông là cách thức giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của nhiều cơ quan hành chính nhà nước cùng cấp hoặc giữa các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc công khai, hướng dẫn thủ tục hành chính, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả được thực hiện tại một đầu mối là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của một cơ quan hành chính nhà nước 1.2.2. Nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa liên thông Để đảm bảo thực hiện thống nhất, chính xác và có hiệu quả mô hình một cửa tại tất cả các cơ quan hành chính nhà nước, tại Điều 2 Quy chế thực hiện một cửa , một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương theo Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ đã đưa 6 ra một số nguyên t c cơ bản trong thực hiện mô hình một cửa như sau: T ứ n ất, t ủ tụ n ín đơn giản, rõ r ng, đúng p p uật. T ứ i, ông i t ủ tụ n ín , p í, ệ p í v t ời gi n giải quyết ông việ ủ tổ ứ , ông dân. T ứ b , việ p ối ợp giữ bộ p ận ó iên qu n trong bộ m y ông quy n n ằm giải quyết ông việ ủ tổ ứ , ông dân tr n iệm ủ T ứ tư, ông ứ n ận yêu ầu v trả ết quả tại bộ p ận một ử iên t ông. T ứ năm, bảo đảm giải quyết ông việ n n óng, t uận tiện, đúng t ời gi n o tổ ứ , ông dân. 1.2.3. Phạm vi thực hiện mô hình một cửa liên thông Căn cứ Điều 5 Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước thì phạm vi thực hiện như sau: - Mô hình một cửa được thực hiện trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của một trong các cơ quan như sau: + Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh. + UBND cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh + UBND cấp xã, phường, thị trấn + Các cơ quan của Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại địa phương. 1.2.4. Sự cần thiết cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một cửa liên thông 7 Một , t động ủ việ giải quyết t ủ tụ n ín t eo mô ìn n ín một ử đến tâm í ộng đ ng dân ư. i , t động ủ việ giải quyết t ủ tụ n ín t eo mô ìn n ín một ử đến sự p t triển in tế - xã ội. 1.2.5. Nội dung cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một cửa liên thông Để có thể triển khai cải cách cải thủ tục hành chính theo mô hình một cửa liên thông cần phải tập trung vào các nội dung sau: 1.2.5.1. B n n văn bản ỉ đạo ải t ủ tụ n ín t eo mô ìn một ử iên t ông 1.2.5.2. Tổ ứ triển i ải t ủ tụ n ín t eo mô ìn một ử iên t ông 1.3. Các yếu tố ảnh hƣởng đến cải cách thủ tục hành chính theo mô hình m t cửa liên thông 1.3.1. Yếu tố thể chế hành chính Thể chế hành chính nhà nước là các quy định chung do Nhà nước xác lập trong Hiến pháp, Luật và các văn bản pháp quy tạo cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước để thực hiện quản lý xã hội. 1.3.2. Năng lực của công chức giải quyết thủ tục hành chính ở Bộ phận một cửa liên thông Năng lực của công chức giải quyết thủ tục hành chính ở Bộ phận một cửa liên thông là khả năng sử dụng tổng hợp các yếu tố như kiến thức (bao gồm trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ tin học, ngoại ngữ, trình độ quản lý nhà nước, trình độ chính trị), kỹ năng nghiệp vụ và tinh thần, thái độ, ý thức, hành vi, đạo đức để hoàn thành các công việc, nhiệm vụ được giao, các mục tiêu, mục đích đã đề ra. 8 1.3.3. Chế độ chính sách đối với công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Chính sách đối với cán bộ là những sách lược và kế hoạch cụ thể của nhà nước áp dụng đối với cán bộ nhằm đạt được mục đích nhất định trên cơ sở thực hiện các quyền lợi đối với cán bộ dựa vào đường lối chính trị chung và tình hình thực tế của đất nước. 1.3.4. Cơ sở vật chất tại bộ phận một cửa liên thông Trong thời buổi công nghiệp hóa hiện đại hóa như hiện nay thì điều kiện cơ sở vật chất và trang thiết bị là điều kiện cần để cải cách thủ tục hành chính nhà nước nói chung và cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một cửa liên thông nói riêng. Với trình độ khoa học hiện nay với nhiều trang thiết bị hiện đại được đưa vào ứng dụng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã đưa lại hiệu quả cao trong công việc. 1.3.5. Năng lực công chức các phòng ban chuyên môn và công chức cấp xã liên quan đến bộ phận một cửa liên thông Công việc tiếp nhận và trả kết quả là sự phối hợp qua lại giữa các công chức bộ phận một cửa với các công chức phòng ban và công chức cấp xã. Vì vậy đội ngũ công chức này cũng hết sức quan trọng, cần được nâng cao trình độ và ý thức trách nhiệm với công việc 1.3.6. Cơ chế giám sát, kiểm tra thưc hiện công viêc ở bộ phận một cửa liên thông Cơ chế kiểm tra, giám sát là tổng hợp các hình thức và các biện pháp do luật định để đảm bảo cho các hoạt động của hệ thống cơ quan nhà nước có thẩm quyền tương đương với ba nhánh quyền lực (lập pháp, hành pháp, tư pháp) chuyên trách công tác theo giỏi, kiểm tra và giám sát quá trình thực thi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn 9 của bộ máy công quyền mà ở đây là (Bộ phận một cửa liên thông), cũng như công vụ các công chức bộ máy đó đạt hiệu quả cao, phù hợp với các nguyên t c cơ bản được thừa nhận chung của Nhà nước và được đặt dưới sự kiểm tra của xã hội, công dân. 1.3.7. Mối quan hệ phối hợp giữa Bộ phận một cửa liên thông và các phòng ban chuyên môn Sự phối hợp giữa bộ phận một cửa và các phòng ban chuyên môn là một hoạt động cần thiết xuất phát từ nhu cầu quản lý nhà nước và tính thống nhất của hệ thống. Phối hợp ở đây được hiểu là cách thức, phương thức theo đó các cơ quan và những người có trách nhiệm cùng nhau tiến hành giải quyết công việc theo một trình tự thủ tục nhất định. 1.3.8. Công tác thông tin, tuyên truyền Đối với cải cách hành chính và cải cách hành chính một cửa liên thông cũng cần được thông tin, tuyên truyền rộng rãi tới mọi người dân để người dân hiểu được các chính sách, thủ tục hành chính do Nhà nước ban hành từ đó có thể tự kiểm tra giám sát các hoạt động của công chức thực hiện nhiệm vụ. Công tác tuyên truyền nếu không thực hiện tốt hoặc thực hiện sai sẽ dẫn tới công cuộc cải cách hành chính theo mô hình một cửa liên thông kém chất lượng và hiệu quả không cao. 1.4. Kinh nghiệm thực hiện mô hình m t cửa thông ở m t số địa phƣơng 1.4.1. Kinh nghiệm thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế một cửa điện tử hiện đại tại Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi - T n ập Bộ p ận một ử v b n n quy ế: - V ơ s vật ất, tr ng t iết bị: - Kết quả oạt động: 10 1.4.2. Kinh nghiệm triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Ninh Bình Từ kết quả bước đầu triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Ninh Bình có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm sau: - Sự thống nhất, quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ và người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp. - Vấn đề nhận thức của đội ngũ công chức, trước hết là người đứng đầu cơ quan HCNN; người đứng đầu phải đích thân, quyết liệt và tâm huyết trong chỉ đạo thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. - Phải có quy trình, bước đi phù hợp cụ thể trong việc thể chế hoá các quy định của nhà nước về cơ chế một cửa, một cửa liên thông, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai cũng như công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện tại cơ quan, đơn vị. - Bố trí cán bộ có phẩm chất, năng lực và khả năng giao tiếp, ứng xử tốt làm việc tại bộ phận một cửa, công chức trực tiếp giải quyết hồ sơ công việc có liên quan tổ chức, công dân tại các phòng chuyên môn; đồng thời tăng cường đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức làm việc tại bộ phận một cửa. - Trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, địa điểm tiếp dân tiện lợi, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của bộ phận một cửa, một cửa liên thông. - Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên các phương tiện thông tin đại chúng để công chức và nhân dân hiểu rõ ý nghĩa và tác dụng, góp phần mang lại những hiệu quả thiết thực nhất trong việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. 11 1.4.3. Một số bài học r t ra t nghiên cứu kinh nghiệm cải cách thủ tục hành chính ở một số đ a phương Một , nhận được sự quan tâm của các cấp chính quyền thì tại Bộ phận một cửa liên thông - Huyện Sơn Hà được trang bị khá đầy đủ các thiết bị hiện đại phục vụ cho công tác nhận và trả kết quả. Bên cạnh đó các khoản phụ cấp thêm để động viên công chức cũng rất được quan tâm chu đáo. i , công tác kiểm tra, kiểm soát việc tiếp nhận, thụ lý, giải quyết hồ sơ được tăng cường B , việc bố trí công chức có phẩm chất, năng lực và khả năng giao tiếp, ứng xử tốt làm việc tại bộ phận một cửa liên thông Bốn , trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của bộ phận một cửa, một cửa liên thông Tiểu kết chương 1 Như vậy, trong chương này, chúng tôi đã đi vào nghiên cứu, phân tích cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn, những vấn đề cơ bản nhất về cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một liên thông. Cụ thể, chúng tôi đã đi vào hệ thống hóa những nội dung cơ bản về cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, sự cần thiết phải cải cách thủ tục hành chính; phân loại thủ tục hành chính; đặc điểm, vai trò của cải cách thủ tục hành chính; bản chất của cải cách thủ tục hành chính. Tiếp đến đi vào tìm hiểu cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một cửa liên thông; sự cần thiết, nội dung, các yếu tố tác động đến mô hình một cửa liên thông; từ đó để có cơ sở để đưa ra những thực trạng, nguyên nhân và hạn chế tại Bộ phận một cửa liên thông UBND huyện Bố Trạch ở chương II .Đồng thời chúng tôi nghiên cứu, giới thiệu kinh nghiệm của một 12 số địa phương đã thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một cửa liên thông tại Việt Nam từ đó có những vấn đề cần học hỏi và rút kinh nghiệm để áp dụng tại địa phương. Đây là những nội dung lý thuyết cơ bản nhất, để chúng tôi có cơ sở giải quyết những nội dung của các chương tiếp theo. 13 Chương 2: THỰC TRẠNG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO MÔ HÌNH MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI UBND HUYỆN BỐ TRẠCH TỈNH QUẢNG BÌNH 2.1. Điều kiện tự nhiên và tình hình kinh tế - Xã h i của huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình 2.1.1. Điều kiện tự nhiên 2.1.2. Tình hình kinh tế - xã hội 2.2. Khái quát về tình hình thực hiện cải cách hành chính của tỉnh và huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình 2.3. Thực trạng cải cách thủ tục hành chính theo mô hình m t cửa liên thông tại UBND huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, từ năm 2011 đến năm 2015 2.3.1. Về công tác ban hành các văn bản chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một cửa liên thông tại UBND huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình 2.3.2. Về triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một cửa liên thông tại UBND huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình 2.3.2.1. Tổ ứ Bộ p ận một ử iên t ông theo mô ìn một ửa iên t ông tại UBND uyện Bố Trạ - Cơ ấu tổ ứ , ứ năng n iệm vụ ủ Bộ p ận một ử iên t ông - UBND uyện Bố Trạ - Đội ng ông ứ tại Bộ p ận một ử iên t ông - UBND uyện Bố Trạ - K ông gi n sử dụng, ơ s vật ất v tr ng t iết bị p ương tiện m việ ủ Bộ p ận một ử iên t ông - UBND uyện Bố Trạ , tỉn Quảng Bìn 14 - Quy trìn t ự iện: - C oại t ủ tụ n ín đượ giải quyết 2.4. Đánh giá chung về tình hình thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo mô hình m t cửa liên thông tại UBND huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình 2.4.1. Những kết quả đạt được 2.4.1.1. V b n n văn bản 2.3.1.2. V tổ ứ triển i t ự iện mô ìn một ử iên t ông tại UBND uyện Bố Trạ Một , tạo sự thông thoáng trong việc giải quyết các thủ tục hành chính cho nhân dân, từng bước kh c phục tình trạng sách nhiễu gây phiền hà đối với công dân. i , tiết kiệm thời gian, thuận lợi về địa điểm cho các tổ chức, công dân có nhu cầu cần nhà nước giải quyết các hồ sơ hành chính có liên quan đến nhiều cơ quan chỉ cần liên hệ tại bộ phận một cửa liên thông cho tổ chức, công dân. B , công tác kiểm tra, kiểm soát việc tiếp nhận, thụ lý giải quyết hồ sơ được tăng cường. Bốn , tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ của công chức được nâng lên, trong thời gian qua việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cho công dân kịp thời, thuận lợi từng bước kh c phục tình trạng sách nhiễu, gây phiền hà cho tổ chức và công dân. Năm , cơ sở vật chất và các trang thiết bị tại bộ phận một cửa liên thông cơ bản đáp ứng công việc của công chức tại bộ phận một cửa liên thông. S u , kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình một cửa liên thông ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của công dân, tổ chức. 15 2.4.2. Những hạn chế T ứ n ất, trang thiết bị phục vụ việc tiếp nhận và trả kết quả chưa đáp ứng yêu cầu công việc ảnh hưởng tới chất lượng phục vụ người dân. T ứ i, do điều kiện chỉ tiêu biên chế nên UBND huyện Bố Trạch chỉ bố trí được 06 công chức làm việc trực tiếp tại Bộ phận một cửa liên thông trong khi khối lượng công việc và đầu việc lại nhiều làm ảnh hưởng tới công việc tiếp nhận và trả hồ sơ. T ứ b , chế độ phụ cấp cho công chức tại Bộ phận một cửa liên thông - UBND huyện Bố Trạch còn thấp. T ứ tư, đội ngủ công chức tại bộ phận một cửa liên thông tuy có trình độ cao tuy nhiên một số công chức chưa đúng với từng lĩnh vực chuyên môn và còn chưa chuyên nghiệp trong việc giao tiếp với người dân. T ứ năm, việc phối kết hợp giữa bộ phận một cửa liên thông với các phòng ban chuyên môn thực hiện còn yếu gây ảnh hưởng lớn đến công việc T ứ s u, việc xử lý hồ sơ tại bộ phận một cửa liên thông hiện còn thủ công, chưa sử dụng triệt để phần mềm tin học T ứ bảy, việc giải quyết và trao trả hồ sơ trên lĩnh vực đất đai tại bộ phận một cửa liên thông - UBND huyện Bố Trạch còn nhiều hồ sơ trễ hẹn tạo nên sự bức xúc, phiền hà cho tổ chức, công dân. 2.4.3. Nguyên nhân của những hạn chế 2.4.3.1. Nguyên n ân qu n - Việc thực hiện mô hình một cửa liên thông cần có sự đầu tư lớn về nguồn lực; 16 - Về số lượng công chức tại Bộ phận một cửa liên thông - UBND huyện Bố Trạch vẫn còn thiếu và chuyên môn còn chưa phù hợp với lĩnh vực mình phụ trách. - Nhu cầu và số lượng hồ sơ giao dịch về lĩnh vực đất đai qua Bộ phận một cửa liên thông - UBND huyện Bố Trạch ngày càng nhiều, có nhiều hồ sơ phức tạp, không rõ nguồn gốc, đất đai tranh chấp. - Hệ thống văn bản quy định giải về giải quyết thủ tục hành chính, nhất là lĩnh vực quản lý đất đai thiếu tính thống nhất. - Hồ sơ của công dân có tính chất đa dạng, phức tạp về pháp lý - Do điều kiện kinh tế của tỉnh và huyện còn gặp nhiều khó khăn nên - Hệ thống các phần mềm tin học phục vụ tác nghiệp chuyên môn, ở mỗi cơ quan, đơn vị, huyện Bố Trạch không đồng bộ, rời rạc 2.4.3.2. Nguyên n ân ủ qu n - Công tác sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm qua thực hiện mô hình một cửa liên thông của huyện chưa được tổ chức thực hiện thường xuyên - Công tác kiểm tra giám sát của các cấp đối với bộ phận một cửa liên thông còn chưa thường xuyên và đồng bộ dẫn . - Hệ thống văn bản pháp lý, thủ tục qua bộ phận một cửa liên thông theo quy định của Nhà nước ta còn nhiều bất cập và rườm rà - Các phòng ban liên quan chưa chú trọng đến công việc giải quyết thông qua bộ phận một cửa liên thông nên công tác phối hợp còn gặp nhiều khó khăn. 17 - Đội ngũ công chức làm việc tại bộ phận một cửa liên thông đa số chưa chuyên nghiệp trong giao tiếp và chưa qua lớp tập huấn nghiệp vụ nào. - Công tác phối hợp với địa chính xã, thị trấn để tiến hành kiểm tra đo đạc xác định hiện trạng sử dụng đất cho công dân gặp nhiều khó khăn - Trình độ, năng lực công chức địa chính, xây dựng ở UBND các xã, thị trấn còn hạn chế - Nhiều công chức địa chính xã chưa nhận thức được vai trò trách nhiệm công việc - Việc tiếp cận, n m b t, am hiểu Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật của các công chức trực tiếp tiếp nhận, hướng dẫn công dân kê khai đăng ký quyền sử dụng đất chưa có sự thống nhất, đúng pháp luật - Việc phối hợp trong quy trình xử lý hồ sơ giữa Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất và Phòng tài nguyên & môi trường với UBND xã, thị trấn ở một số trường hợp chưa chặt chẽ - Công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức về pháp luật nói chung, công tác cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một cửa liên thông cho đội ngũ công chức và tổ chức, công dân chưa được chú trọng đúng mức. - Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 vào Bộ phận một cửa liên thông đã phát huy nhiều mặt tích cực, tuy nhiên việc kiểm soát, đánh giá chất lượng kết quả giải quyết của từng hồ sơ còn qua loa, thiếu thường xuyên chưa thật sự đáp ứng yêu cầu. 18 Tiểu kết chương 2 Trong chương này, chúng tôi đã khái quát chung về huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình và cũng đã tập trung phân tích tình hình thực hiện cải cách hành chính của huyện Bố Trạch trong những năm qua, qua đó đã hệ thống được quá trình ban hành chính sách và có đánh giá chung về một số kết quả đã đạt được mà UBND huyện Bố Trạch đã thực hiện cải cách hành chính từ năm 2011 đến 2015. Đồng thời, chúng tôi đã tập trung đi sâu vào phân tích thực trạng cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một cửa liên thông tại UBND huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, từ khâu tổ chức bộ phận một cửa liên thông, việc xây dựng quy trình, thủ tục thực hiện mô hình một cửa liên thông. Trên cơ sở đó, đánh giá thực trạng những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế mà UBND huyện Bố Trạch đã triển khai thực hiện theo mô hình một cửa liên thông từ năm 2011 đến nay và chúng tôi đã rút ra được những nguyên nhân chủ quan, khách quan về tồn tại, hạn chế của nó để từ đó chúng tôi có cơ sở đề xuất một số giải pháp và kiến nghị thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một cửa liên thông tại UBND huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. 19 Chương 3: PHƢƠNG HƢ NG VÀ GIẢI PHÁP CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO MÔ HÌNH MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI UBND HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH 3.1. Phƣơng hƣớng - Hoàn thiện các thể chế quy định thực hiện mô hình một cửa liên thông tại UBND huyện Bố Trạch - Kiện toàn tổ chức và hoạt động bộ phận một cửa liên thông cấp huyện. - Tiếp tục rà soát, chuẩn hóa thủ tục hành chính, loại bỏ những thủ tục giấy tờ không cần thiết - Đảm bảo vai trò người đứng đầu cơ quan hành chính trong công tác quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện các quy định nhà nước về cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một cửa liên thông. - Đẩy mạnh có hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền để nhân dân nhận thức đúng, đầy đủ đối với chủ trương cải cách hành chính của Đảng và Nhà nước. - Nâng cao năng lực đội ngũ công chức đảm bảo đúng yều cầu, nhiệm vụ được giao. - Đầu tư cơ sở vật chất, bố trí nguồn nhân lực đảm bảo đến năm 2020 - Nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm soát hành chính nhà nước. - Thực hiện đánh giá chỉ số cải cách hành chính cấp huyện hằng năm với các tiêu chí cụ thể, kết hợp triển khai công tác đo lường mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của bộ máy hành chính nhà nước. 20 3.2. Giải pháp cải cách thủ tục hành chính theo mô hình m t cửa liên thông tại UBND huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình 3.2.1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng và chính quyền đ a phương 3.2.2. Hoàn thiện thể chế quy đ nh về tổ chức bộ máy và thủ tục, quy trình giải quyết công việc ở bộ phận một cửa liên thông ệ t ống ó ại oại văn bản, t ủ tụ v quy trìn giải quyết Giải p p o n t iện tổ ứ v oạt động Bộ p ận một ử iên t ông - UBND uyện Bố Trạ 3.2.3. Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế phối hợp của bộ phận một cửa liên thông với các phòng ban chuyên môn 3.2.4. Nâng cao chất lượng công chức ở bộ phận một cửa liên thông UBND huyện Bố Trạch 3.2.5. Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngủ công chức đ a chính cấp xã Nâng o trìn độ ông ứ ông ứ đị ín ấp xã, t ị trấn Nâng o tr n iệm, t i độ ng ng iệp Tăng ường ông t quản , gi m s t Tăng ường ông t p ối ợp giữ P òng đăng sử dụng đất v P òng t i nguyên v môi trường ủ uyện với đị ín ấp xã 3.2.6. Cải cách tiền lương và chế độ đãi ngộ cho công chức tại bộ phận một cửa liên thông - UBND huyện Bố Trạch 3.2.7. Hoàn thiện cơ chế kiểm tra, đánh giá, giám sát hoạt động tại Bộ phận một cửa liên thông - UBND huyện Bố Trạch 3.2.8. Tăng cường công tác tuyên truyền 21 3.2.9. Đầu tư cơ sơ vất chất và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ TT trong giải quyết TTHC tại bộ phận phận một cửa liên thông - UBND huyện Bố Trạch 3.3. Kiến nghị, đề xuất 3.2.1. Đối với Chính phủ 3.3.2. Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình 3.3.3. Đối với Ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch Tiểu kết chương 3 Trên cơ sở phân tích

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_van_cai_cach_thu_tuc_hanh_chinh_theo_mo_hinh_mo.pdf
Tài liệu liên quan