Tóm tắt Luận văn Giải pháp đảm bảo các kết quả nghiên cứu khoa học của giảng viên trường đại học lao động – xã hội được ứng dụng vào thực tiễn

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN.3

PHẦN MỞ ĐẦU.4

1. Lý do chọn đề tài.4

2. Lịch sử nghiên cứu.5

3. Mục tiêu nghiên cứu.8

4. Phạm vi nghiên cứu.8

5. Mẫu khảo sát .9

6. Vấn đề nghiên cứu.9

7. Giả thuyết khoa học.9

8. Phương pháp nghiên cứu.10

9. Kết cấu của Luận văn.10

CHưƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI.11

1.1. Một số khái niệm được sử dụng trong luận văn.11

1.1.1. Khái niệm giảng viên .11

1.1.2. Khái niệm kết quả nghiên cứu khoa học. .16

1.2. Khái niệm về hệ thống đổi mới quốc gia và chính sách đổi mới.17

1.2.1. Hệ thống đổi mới quốc gia.17

1.2.2. Chính sách đổi mới.20

1.3. Lý thuyết liên kết .22

1.3.1. Tam giác liên kết .22

1.3.2. Lợi ích của việc áp dụng tam giác liên kết trong hoạt động

nghiên cứu khoa học ở trường đại học 24

1.4. Kinh nghiệm của một số trường đại học về đảm bảo việc ứng dụng

kết quả nghiên cứu khoa học .26

1.4.1. Kinh nghiệm của trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn- - 4

1.4.2. Trường đại học Kinh tế quốc dân .28

1.4.3. Đại học Đà Nẵng 30

1.5. Kết luận Chương 1 .32

CHưƠNG 2. Thực trạng ứng dụng kết quả nghiên cứu

khoa học của giảng viên vào thực tiễn ở tr-ờng đại

học lao động – Xã hội.35

2.1. Khái quát về cơ cấu tổ chức và đội ngũ giảng viên của trường .35

2.2. Tình hình ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học của giảng viên

trường đại học Lao động – Xã hội.44

2.3. Nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên.50

2.4. Kết luận chương 2.58

2.4.1. Về cơ cấu tổ chức .58

2.4.2. Về mức độ ứng dụng của các kết quả nghiên cứu.58

2.4.3. Nguyên nhân dẫn đến thực trạng.59

CHưƠNG 3. đề xuất giải pháp đảm bảo các kết quả

nghiên cứu khoa học của giảng viên đ-ợc ứng dụng

vào thực tiễn.61

3.1. Các giải pháp đã thực hiện ở trường.61

3.2. Đề xuất phương án đảm bảo kết quả nghiên cứu khoa học của giảng

viên trường đại học Lao động – Xã hội được ứng dụng vào thực tiễn.62

3.2.1. Nhóm giải pháp đảm bảo cầu về vấn đề nghiên cứu.63

3.2.2. Nhóm giải pháp đảm bảo chất lượng nghiên cứu.72

3.3. Kết luận chương 3 .86

KẾT LUẬN - KHUYẾN NGHỊ .88

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .91

pdf19 trang | Chia sẻ: lavie11 | Lượt xem: 348 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tóm tắt Luận văn Giải pháp đảm bảo các kết quả nghiên cứu khoa học của giảng viên trường đại học lao động – xã hội được ứng dụng vào thực tiễn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
N LÝ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Mà SỐ 60.34.72 Khoá 2005 - 2008 Ngƣời thực hiện : Phạm Hồng Trang Ngƣời hƣớng dẫn khoa học : TS. Nguyễn Văn Học Hà Nội, 2009 - - 3 MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN................................................................................................................... 3 PHẦN MỞ ĐẦU .............................................................................................................. 4 1. Lý do chọn đề tà i.................................................................................................... 4 2. Lịch sử nghiên cứu ................................................................................................. 5 3. Mục tiêu nghiên cứu .............................................................................................. 8 4. Phạm vi nghiên cứu ............................................................................................... 8 5. Mẫu khảo sát ........................................................................................................... 9 6. Vấn đề nghiên cứu.................................................................................................. 9 7. Giả thuyết khoa học............................................................................................... 9 8. Phƣơng pháp nghiên cứu...................................................................................10 9. Kết cấu của Luận văn .........................................................................................10 CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI..................................................11 1.1. Một số khái niệm đƣợc sử dụng trong luận văn ....................................11 1.1.1. Khái niệm giảng viên ... ............................................................................11 1.1.2. Khái niệm kết quả nghiên cứu khoa học................................... ..16 1.2. Khái niệm về hệ thống đổi mới quốc gia và chính sách đổi mới......17 1.2.1. Hệ thống đổi mới quốc gia.......................................................................17 1.2.2. Chính sách đổi mới ....................................................................................20 1.3. Lý thuyết liên kết..22 1.3.1. Tam giác liên kết.22 1.3.2. Lợi ích của việc áp dụng tam giác liên kết trong hoạt động nghiên cứu khoa học ở trường đại học24 1.4. Kinh nghiệm của một số trƣờng đại học về đảm bảo việc ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học.26 1.4.1. Kinh nghiệm của trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - - 4 1.4.2. Trường đại học Kinh tế quốc dân.28 1.4.3. Đại học Đà Nẵng30 1.5. Kết luận Chƣơng 1 ..........................................................................................32 CHƢƠNG 2. Thùc tr¹ng øng dông kÕt qu¶ nghiªn cøu khoa häc cña gi¶ng viªn vµo thùc tiÔn ë tr-êng ®¹i häc lao ®éng – X· héi..................................................................................35 2.1. Khái quát về cơ cấu tổ chức và đội ngũ giảng viên của trƣờng .......35 2.2. Tình hình ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học của giảng viên trƣờng đại học Lao động – Xã hội ......................................................................44 2.3. Nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên ......................................................50 2.4. Kết luận chƣơng 2.............................................................................................58 2.4.1. Về cơ cấu tổ chức .......................................................................................58 2.4.2. Về mức độ ứng dụng của các kết quả nghiên cứu ...........................58 2.4.3. Nguyên nhân dẫn đến thực trạng..........................................................59 CHƢƠNG 3. ®Ò xuÊt gi¶i ph¸p ®¶m b¶o c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu khoa häc cña gi¶ng viªn ®-îc øng dông vµo thùc tiÔn ........................................................................................................61 3.1. Các giải pháp đã thực hiện ở trƣờng .........................................................61 3.2. Đề xuất phƣơng án đảm bảo kết quả nghiên cứu khoa học của giảng viên trƣờng đại học Lao động – Xã hội đƣợc ứng dụng vào thực tiễn..62 3.2.1. Nhóm giải pháp đảm bảo cầu về vấn đề nghiên cứu.. ....................63 3.2.2. Nhóm giải pháp đảm bảo chất lượng nghiên cứu... ........................72 3.3. Kết luận chƣơng 3 ...........................................................................................86 KẾT LUẬN - KHUYẾN NGHỊ ...............................................................................88 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ..............................................................91 PHô lôc............................................................................................... 95 - - 5 LỜI CẢM ƠN Trước tiên, em xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành và sự tri ân sâu sắc tới TS. Nguyễn Văn Học, người thầy, người hướng dẫn khoa học đã rất tận tâm giúp đỡ em hoàn thành luận văn này. Trong suốt quá trình thực hiện đề tài, ngoài những kiến thức quý báu và phương pháp tư duy đã được thầy truyền thụ, em còn học được ở thầy sự nghiêm túc, tận tâm với công việc và niềm say mê, sự kiên trì cần có của một người nghiên cứu. Em xin bày tỏ lời cảm ơn tới các thầy, cô giáo trong khoa Khoa học Quản lý, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã nhiệt tình giảng dạy và tạo điều kiện cho em trong suốt quá trình học tập tại trường. Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS,TS. Vũ Cao Đàm, PGS,TS. Phạm Ngọc Thanh, TS. Trần Văn Hải và ThS. Đào Thanh Trường là những người đã trực tiếp giúp đỡ, động viên em rất nhiều trong quá trình học tập, nghiên cứu của mình. Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, lãnh đạo các Phòng, Khoa và bạn bè, đồng nghiệp Trường Đại học Lao động – Xã hội đã nhiệt tình giúp đỡ, cung cấp thông tin để tôi có thể hoàn thành luận văn này. Cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn tới các anh chị học viên cao học khoá VII đã động viên, cổ vũ tôi rất nhiều để tôi có thể đạt được kết quả như ngày hôm nay. Học viên Phạm Hồng Trang - - 6 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tên đề tài Giải pháp đảm bảo các kết quả nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường đại học Lao động – Xã hội được ứng dụng vào thực tiễn 2. Lý do chọn đề tài Nghiên cứu khoa học đóng vai trò quan trọng trong công cuộc công nghiệp hoá - hiện đại hóa của đất nước ta. Các kết quả nghiên cứu khoa học được ứng dụng trong thực tế đã đem lại nhiều lợi ích trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Nhiều vấn đề đơn giản đến phức tạp, vi mô đến vĩ mô đều được giải quyết một cách hiệu quả nhờ có khoa học. Trong quan hệ với giáo dục, nghiên cứu khoa học cũng đóng vai trò đáng kể. Qua nghiên cứu, kiến thức của giảng viên được mở rộng, có điều kiện để tăng cường hiểu biết chuyên môn một cách sâu sắc hơn. Mặt khác, nghiên cứu khoa học còn có tác dụng giúp giảng viên lựa chọn và tìm được phương pháp giảng dạy hợp lý, cuốn hút và hiệu quả. Đồng thời, nó cũng làm cho chất lượng bài giảng, lòng yêu nghề và sự năng động, sáng tạo của các nhà giáo tăng lên do mong muốn được truyền đạt những điều bản thân nhận thức được. Như vậy, có thể nói nghiên cứu khoa học đã góp phần không nhỏ trong việc xây dựng một đội ngũ nhà giáo có trình độ cao, với chất lượng giảng dạy hợp chuẩn. Là một cơ sở đào tạo chuyên về lĩnh vực lao động – xã hội, Trường đại học Lao động – Xã hội có chức năng, nhiệm vụ không chỉ bó hẹp trong phạm vi nội bộ mà còn đáp ứng các nhu cầu bên ngoài. Những đề tài nghiên cứu khoa học do cán bộ, giảng viên của trường thực hiện một mặt phục vụ nhiệm vụ giảng dạy và nâng cao năng lực giảng viên mặt khác còn giải quyết những vấn đề của các tổ chức, cá nhân trong cộng đồng. Được nâng cấp lên thành trường đại học vào năm 2005, Trường đại học Lao động – Xã hội đang còn phải đối mặt với nhiều khó khăn trong bước đường phấn đấu trở thành một cơ sở đào tạo có uy tín của đất nước. Cùng với việc nâng cao chất lượng đào tạo, Nhà trường - - 7 còn xác định nghiên cứu khoa học là một nhiệm vụ cần được đầu tư nhằm thực hiện mục tiêu trên. Việc tạo cơ chế khuyến khích các cán bộ, giảng viên tham gia nghiên cứu là cần thiết song vấn đề quản lý, nghiên cứu nói chung và ứng dụng các kết quả nghiên cứu nói riêng cũng không kém phần quan trọng. Bởi vì, nó phản ánh rõ nét nhất ý nghĩa thực sự của một công trình khoa học, đồng thời là sự thể hiện và thực hiện chức năng phục vụ xã hội của một cơ sở đào tạo. Mặc dù vậy, từ trước tới nay số lượng các kết quả nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên Trường đại học Lao động – Xã hội được ứng dụng vào thực tiễn rất hạn chế. Nhiều nguyên nhân dẫn đến điều này cần được nghiên cứu và phân tích, rút ra các bài học nhằm tránh những lãng phí rất lớn về tài lực và trí lực. Với các lý do trên đây cộng với tầm quan trọng của việc ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn, căn cứ vào đặc điểm và nhu cầu của Trường đại học Lao động – Xã hội, tôi đã chọn các “Giải pháp đảm bảo các kết quả nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường Đại học Lao động – Xã hội được ứng dụng vào thực tiễn” làm đề tài cho luận văn thạc sỹ của mình. 3. Lịch sử nghiên cứu Xét về bản chất, việc ứng dụng kết quả nghiên cứu của trường đại học vào sản xuất và đời sống là vấn đề liên kết giữa đào tạo với nghiên cứu và sản xuất. Do vậy, câu hỏi thường nhật của việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu, vấn đề làm thế nào để đẩy mạnh việc sử dụng kết quả nghiên cứu phục vụ thực tiễn luôn là mối quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu và hoạch định chính sách. Liên kết giữa nghiên cứu và triển khai với đào tạo sau đại học ở Việt Nam [34] do TS. Lê Đình Tiến chủ biên là báo cáo kết quả của Dự án nghiên cứu và đào tạo sau đại học ở nước ta. Cuốn sách tập trung phân tích hiện trạng của hệ thống nghiên cứu và triển khai và hệ thống đào tạo sau đại học của Việt Nam trên các khía cạnh nhân lực, tài chính, cơ sở vật chất kỹ thuật, kết quả hoạt động, mối liên kết giữa hai hệ thống này với nhau và với khu vực sản xuất, kinh - - 8 doanh. Trên cơ sở phân tích hiện trạng, rút ra những điểm mạnh, yếu, các tác giả đã đưa ra một số khuyến nghị nhằm cải thiện, phát triển hệ thống nghiên cứu và triển khai, hệ thống đào tạo sau đại học ở Việt Nam. Các khuyến nghị chủ yếu tập trung vào vấn đề tăng nguồn lực tài chính cho các trường đại học nhằm phát triển cơ sở vật chất phục vụ nghiên cứu, kinh phí nghiên cứu và đào tạo nhân lực khoa học và công nghệ. Tuy nhiên, các tác giả chưa đề cập nhiều đến vấn đề ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào sản xuất, thuần tuý chỉ đề cập đến liên kết đào tạo với nghiên cứu. Vấn đề ứng dụng kết quả nghiên cứu cũng được nhiều tác giả lấy làm đề tài khoa học, ví dụ như CN. Nguyễn Lan Anh với đề tài Nghiên cứu cơ chế, biện pháp thúc đẩy ứng dụng kết quả nghiên cứu và phát triển sau nghiệm thu [44;34]. Tác giả cho rằng có rất nhiều nguyên nhân quyết định đến việc ứng dụng kết quả nghiên cứu như việc xác định vấn đề nghiên cứu, chất lượng nghiên cứu, năng lực người thực hiện, chất lượng hội đồng đánh giá, vấn đề thị trường công nghệ... Tuy nhiên, đề tài tiếp cận từ phía các chủ thể (cơ quan quản lý, tác giả, người môi giới trung gian) và những cơ chế, chính sách, biện pháp của Nhà nước có liên quan tới hoạt động nghiên cứu và triển khai. Tác giả cho rằng vai trò của các chủ thể trên đều rất quan trọng và mỗi chủ thể đó cần làm tốt nhiệm vụ của mình trong việc thúc đẩy ứng dụng kết quả nghiên cứu sau nghiệm thu. Nguyễn Lan Anh (2008) đã nghiên cứu một số loại hình tổ chức chuyển giao công nghệ trong viện nghiên cứu và phát triển và các trường đại học. Tác giả nhấn mạnh đến sự hợp tác giữa viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, sự ra đời của các tổ chức chuyển giao công nghệ. Mối liên kết giữa khu vực nghiên cứu và khu vực doanh nghiệp được xem là mối liên kết cùng có lợi. Những đổi mới về công nghệ là nhân tố dẫn đường cho phát triển kinh tế. Tuy nhiên, mục tiêu hoạt động của trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp là rất khác nhau. Trường đại học, viện nghiên cứu chú trọng vào thông tin tri - - 9 thức còn khu vực doanh nghiệp chú trọng vào kinh doanh, lợi nhuận. Vì vậy, để thúc đẩy mối quan hệ giữa hai khu vực này cần có một tổ chức cầu nối, đó là các tổ chức chuyển giao công nghệ. Theo tác giả, một số hình thức chuyển giao công nghệ trong viện nghiên cứu và trường đại học có thể thiết lập là : Chuyển giao công nghệ trên cơ sở đặt hàng ; liên kết viện nghiên cứu – trường đại học – nhà nước – doanh nghiệp ; người tạo ra công nghệ tự chuyển giao ; chuyển giao công nghệ theo mô hình khép kín từ nghiên cứu, triển khai, chuyển giao khoa học và công nghệ (KH&CN) đến thị trường ; chuyển giao thông qua hội chợ, hội nghị ; chuyển giao thông qua các tổ chức tư vấn, dịch vụ môi giới trung gian ; thông qua các tổ chức chuyển giao công nghệ của viện, trường như xưởng thực nghiệm, doanh nghiệp spin-off, trung tâm chuyển giao công nghệ v.v... Trong luận văn tốt nghiệp, tác giả Nguyễn Thanh Duy đã chọn hướng nghiên cứu là Giải pháp thúc đẩy ứng dụng kết quả nghiên cứu và triển khai trong đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp ở Bình Định [10]. Trong nghiên cứu của mình, tác giả đã phân tích vai trò của đổi mới công nghệ, nghiên cứu triển khai với năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, tìm hiểu về các chính sách khuyến khích phát triển nghiên cứu và triển khai của Nhà nước, mục tiêu phát triển hoạt động khoa học và công nghệ ở Bình Định. Các giải pháp mà tác giả đưa ra nhằm thúc đẩy việc ứng dụng kết quả nghiên cứu gồm : - Nâng cao năng lực nghiên cứu và triển khai của các tổ chức nghiên cứu và triển khai theo hướng đổi mới tổ chức và cơ chế hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu đổi mới công nghệ : Hỗ trợ các tổ chức nghiên cứu và triển khai chuyển đổi sang cơ chế hoạt động tự chủ và định hướng phát triển liên kết với các tổ chức của Trung ương ; hỗ trợ phát triển nhân lực, thông tin, tài chính cho các tổ chức ; khuyến khích thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu và triển khai ở địa phương. - - 10 - Nâng cao năng lực nghiên cứu và triển khai và ứng dụng kết quả nghiê cứu thông qua khuyến khích hoạt động trên một số lĩnh vực ưu tiên. - Tăng cường gắn kết giữa nghiên cứu và triển khai với đổi mới công nghệ thông qua đổi mới các chính sách và vai trò quản lý Nhà nước về lĩnh vực này ở địa phương hướng vào hỗ trợ doanh nghiệp. Như vậy, trong luận văn của mình tác giả chủ yếu tập trung vào các giải pháp nhằm khuyến khích khả năng tự chủ của các tổ chức nghiên cứu và triển khai, đồng thời khuyến nghị với Nhà nước và tỉnh Bình Định về sự hỗ trợ nhằm phát triển nhân lực, thông tin, tài chính cho các tổ chức này. Khách thể nghiên cứu của luận văn là các doanh nghiệp ở Bình Định. Trong một số nghiên cứu khác liên quan đến ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học ở trường đại học, các tác giả đã đề cập đến việc xây dựng mối quan hệ giữa nhà trường – viện nghiên cứu và doanh nghiệp hay mô hình doanh nghiệp spin-off. Tuy nhiên, do đặc thù của mỗi đơn vị khảo sát là khác nhau, do đó những giải pháp được đưa ra phân tích và triển khai tại Trường đại học Lao động – Xã hội trong luận văn này là chưa từng được thực hiện. 4. Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu đề xuất giải pháp đảm bảo các kết quả nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường đại học Lao động – Xã hội được ứng dụng vào thực tiễn. Điều đó có nghĩa là tìm giải pháp để các kết quả nghiên cứu của giảng viên được sử dụng phục vụ nhiệm vụ đào tạo của nhà trường và giải quyết những vấn đề cụ thể do xã hội đặt ra. 5. Phạm vi nghiên cứu: - Phạm vi nội dung nghiên cứu: + Nghiên cứu thực trạng việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường đại học Lao động – Xã hội, qua đó rút ra những kết luận phục vụ việc đề xuất giải pháp. - - 11 + Đề xuất giải pháp đảm bảo các kết quả nghiên cứu ứng dụng của giảng viên Nhà trường được ứng dụng vào thực tiễn trong nhà trường và ngoài xã hội - Phạm vi thời gian nghiên cứu: + Khảo sát thực trạng ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học của giảng viên từ năm 2001 - 2008. 6. Mẫu khảo sát: Việc nghiên cứu được thực hiện ở trường đại học Lao động – Xã hội, khảo sát 150 giảng viên và giảng viên kiêm chức của Trường (phỏng vấn bằng bảng hỏi) và phỏng vấn sâu 10 cán bộ quản lý khoa học, gồm có Ban giám hiệu, lãnh đạo phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, trưởng các khoa, bộ môn trực thuộc trường (khoa Quản lý lao động, khoa Công tác xã hội, Kế toán, Bảo hiểm, bộ môn Luật, bộ môn Quản trị doanh nghiệp). Tất cả những người được phỏng vấn sâu đều là thành viên của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường. 7. Vấn đề nghiên cứu: Hiện nay hầu hết các đề tài nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên Trường đại học Lao động – Xã hội sau khi nghiệm thu không được triển khai hay áp dụng vào thực tế. Đây là một sự lãng phí cả về tài lực và trí lực. Vì thế, vấn đề đặt ra là: “Làm thế nào để các kết quả nghiên cứu khoa học của giảng viên trường đại học Lao động – Xã hội được ứng dụng vào thực tiễn (trong Nhà trường và ngoài xã hội) ?” 8. Giả thuyết khoa học : Các kết quả nghiên cứu của giảng viên có thể được ứng dụng vào thực tiễn khi đảm bảo chất lượng nghiên cứu và nhu cầu về kết quả nghiên cứu. Nhóm giải pháp đảm bảo cầu về vấn đề nghiên cứu gồm xây dựng định hướng nghiên cứu, tìm đầu ra cho sản phẩm nghiên cứu và quảng bá kết quả nghiên cứu khoa học của Nhà trường. - - 12 Nhóm giải pháp đảm bảo chất lượng nghiên cứu gồm nâng cao năng lực nghiên cứu cho giảng viên, tạo quỹ thời gian nghiên cứu, tạo động cơ nghiên cứu, hợp tác quốc tế và đổi mới công tác quản lý nghiên cứu khoa học. Nhiệm vụ của luận văn là minh chứng giả thuyết khoa học trên và phân tích các giải pháp một cách cụ thể. 9. Phƣơng pháp nghiên cứu: Các giải pháp được xây dựng trên cơ sở tiếp cận hệ thống đổi mới quốc gia và quan điểm về chính sách đổi mới. Đề tài đã vận dụng các phương pháp sau để chứng minh giả thuyết nghiên cứu: - Phỏng vấn sâu cá nhân các nhà quản lý khoa học (10 người) của trường đại học Lao động – Xã hội. - Nghiên cứu tư liệu và thống kê về danh mục các đề tài nghiên cứu của giảng viên trong trường. - Nghiên cứu tư liệu thống kê về cơ cấu việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp những năm gần đây để phân tích cầu của xã hội về ngành đào tạo và lĩnh vực cần nghiên cứu. - Nghiên cứu tài liệu về cơ cấu tổ chức của trường, đặc điểm cán bộ về chuyên môn, trình độ, ... 10. Kết cấu luận văn Luận văn gồm có 3 phần: Phần mở đầu, phần nội dung, phần kết luận và khuyến nghị. Phần nội dung của luận văn được chia thành 3 chương chính: Chương 1: Cơ sở lý luận của đề tài Chương 2: Thực trạng ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học của giảng viên vào thực tiễn ở Trường đại học Lao động – Xã hội Chương 3: Đề xuất giải pháp đảm bảo các kết quả nghiên cứu khoa học của giảng viên được ứng dụng vào thực tiễn - - 13 - - 14 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Bộ Giáo dục và Đào tạo: Hoạt động Khoa học và Công nghệ của các trường đại học và cao đẳng Việt Nam, NXB Giáo dục, 2005. 2. Bộ Giáo dục và Đào tạo: Quyết định số 64/2008 ngày 28 tháng 11 năm 2008 về chế độ làm việc đối với giảng viên. 3. Bộ Đại học: Quyết định số 1712/1978 ngày 28 tháng 12 năm 1978 về chế độ làm việc đối với cán bộ dạy đại học. 4. Bộ Khoa học và Công nghệ : Sách trắng về khoa học và công nghệ. 5. Chính phủ nước CHXHCNVN: Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP ngày 02/11/2005 của Chính phủ về Đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 – 2020. 6. Chính phủ nước CHXHCNVN: Nghị định 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ về Quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức Khoa học và công nghệ công lập. 7. Chính phủ nước CHXHCNVN: Nghị định số 35-HĐBT ngày 28/01/1992 của Hội đồng Bộ trưởng về công tác quản lý Khoa học và công nghệ. 8. Chính phủ nước CHND Trung Hoa : Cương lĩnh phát triển khoa học và công nghệ đến năm 2020, tầm nhỡn 2030 . 9. Lê Yên Dung: Giải pháp đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học ở các trường đại học, Luận văn thạc sỹ ngành Chính sách khoa học và công nghệ, Hà Nội, 2000. 10. Nguyễn Thanh Duy: Giải pháp thúc đẩy ứng dụng kết quả nghiên cứu và triển khai trong đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp ở Bỡnh Định , Luận văn Thạc sỹ khoa học, Hà Nội, 2007. 11. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2006 - - 15 12. Vũ Cao Đàm: Đánh giá nghiên cứu khoa học, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 2005. 13. Vũ Cao Đàm: Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội, 2005. 14. Vũ Cao Đàm: Bài giảng Lý thuyết hệ thống, Trường Đại học Khoa học Xó hội và Nhân văn, Hà Nội, 2003. 15. Vũ Cao Đàm: Bài giảng Quản lý nghiờn cứu và triển khai, Trường Đại học Khoa học Xó hội và Nhân văn, Hà Nội, 2003. 16. Vũ Cao Đàm: Đánh giá nghiên cứu khoa học, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 2005. 17. Vũ Cao Đàm: Bài giảng Công nghệ luận, Trường Đại học Khoa học Xó hội và Nhân văn, Hà Nội, 2005. 18. Vũ Cao Đàm: Bài giảng Quản lý cụng nghệ, Trường Đại học Khoa học Xó hội và Nhân văn, Hà Nội, 2006. 19. Mai Hà: Bài giảng Dự báo khoa học và công nghệ, trường Đại học Khoa học Xó hội và Nhân văn, 2006. 20. Phạm Thị Bích Hà: Hoàn thiện thiết chế khoa học và công nghệ trong trường đại học – nghiên cứu trường hợp Đại học Quốc gia Hà Nội, Luận văn thạc sỹ ngành Quản lý khoa học và công nghệ, Hà Nội, 2001. 21. Nguyễn Văn Học: Kinh nghiệm của một số nước về tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp Khoa học và công nghệ, tạp chí Hoạt động khoa học, số 10, 2005. 22. Nguyễn Văn Học: Nghiên cứu các loại hỡnh tổ chức nghiên cứu và phát triển của Việt Nam phục vụ cho việc chuyển đổi các tổ chức nghiên cứu và phát triển của nhà nước, Kỷ yếu kết quả nghiên cứu chiến lược và chính sách khoa học và công nghệ, Hà Nội, 2001. - - 16 23. Hoàng Xuân Long: Đề án gắn kết giữa nghiên cứu khoa học và đào tạo (dự thảo), Viện Chiến lược và chính sách khoa học và công nghệ, Hà Nội, 2008. 24. Hoàng Xuân Long: Vấn đề gắn kết nghiên cứu với sản xuất ở nước ta, tạp chí hoạt động khoa học, số 08/2004. 25. GS.TS. Ngô Văn Lệ : Kinh nghiệm phát triển nghiên cứu khoa học của đại học Khoa học Xó hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, 2007. 26. Nguyễn Thị Mùi: Vai trũ của trường đại học trong việc phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ của đất nước, luận văn Thạc sỹ ngành Quản lý khoa học và công nghệ, Hà Nội, 2002. 27. Ths. Nguyễn Thị Minh Nga, Ths. Phạm Quang Trí, CN. Nguyễn Thị Lan Anh và cộng sự: Luận cứ khoa học cho việc hỡnh thành và phỏt triển chính sách đổi mới ở Việt Nam, Ban chính sách khoa học-NISTPAS, Viện Chiến lược và chính sách khoa học và công nghệ. 28. Ths. Nguyễn Thị Minh Nga và cộng sự: Nghiên cứu quỏ trỡnh tổ chức hoạt động nghiên cứu và phát triển của trường đại học, Viện Chiến lược và chính sách khoa học và công nghệ, Hà Nội, 2005. 29. Phũng Khoa học và Hợp tác Quốc tế: Báo cáo tổng kết nghiên cứu khoa học giai đoạn 2003 - 2007, Hà Nội, 2008. 30. Quốc hội nước CHXHCNVN: Luật Giáo dục, NXB Giáo dục, 2005. 31. Quốc hội nước CHXHCNVN: Luật Khoa học và công nghệ, 2000. 32. Trịnh Ngọc Thạch: Giải pháp về tổ chức nhằm kết hợp đào tạo và nghiên cứu khoa học trong các trường đại học, tạp chí hoạt động khoa học, số 4/2003. 33. TS. Trịnh Khắc Thẩm (chủ nhiệm): Đề án nâng cao chất lượng đào tạo thông qua tăng cường gắn kết giữa đào tạo và sử dụng và sau đào tạo, Trường Đại học Lao động – Xã hội, 2005. - - 17 34. TS. Lê Đỡnh Tiến, ThS. Trần Chí Đức: Liên kết giữa nghiên cứu và triển khai với đào tạo sau đại học ở Việt Nam, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 2001. 35. Phạm Huy Tiến: Đổi mới cơ chế quản lý khoa học và công nghệ, tháng 10, 2003. 36. Phạm Huy Tiến: Tổ chức khoa học và công nghệ, Tập bài giảng, 2006. 37. Trung tâm thông tin khoa học và công nghệ quốc gia: Tổng quan hệ thống đổi mới quốc gia của các nền kinh tế đang phát triển châu Á, 38. Trường Cao đẳng Lao động – Xã hội: Đề án thành lập trường đại học Lao động – Xã hội, 2004. 39. Trường Đại học Lao động – Xã hội: Báo cáo tổng kết công tác nghiên cứu khoa học giai đoạn 2001 – 2006. 40. Trường Đại học Lao động – Xã hội: Báo cáo tổng kết công tác nghiên cứu khoa học giai đoạn 2002 – 2007. 41. Trường Đại học Lao động – Xã hội: Quyết định số 277/QĐ- ĐHLĐXH ngày 07 tháng 4 năm 2006 về Quy định tạm thời về chế độ công tác của giảng viên trường Đại học Lao động – Xó hội. 42. Trường Đại học Lao động – Xã hội: Báo cáo thực trạng chất lượng đại học giai đoạn 2002– 2007. 43. Hoàng Văn Tuyên: Chính sách đổi mới - một số vấn đề cơ bản, Tạp chí hoạt động khoa học, số 10, 2007 44 Viện Chiến lược và

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfv_l2_01520_3653_2006752.pdf
Tài liệu liên quan