Tóm tắt Luận văn Giáo dục pháp luật trong quân đội nhân dân Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

mục lục của luận văn

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Mở đầu 1

Chương 1: Giáo dục pháp luật trong Quân đội nhân

dân Việt Namư Cơ sở lý luận và pháp lý6

1.1. Cơ sở lý luận về giáo dục pháp luật 6

1.1.1. Khái niệm về giáo dục pháp luật 6

1.1.2. Đặc điểm giáo dục pháp luật 10

1.1.2.1. Mục đích của giáo dục pháp luật 10

1.1.2.2. Chủ thể của giáo dục pháp luật 13

1.1.2.3. Đối tượng của giáo dục pháp luật 15

1.1.2.4. Nội dung giáo dục pháp luật 16

1.1.2.5. Hình thức giáo dục pháp luật 17

1.1.2.6. Phương pháp giáo dục pháp luật 27

1.2. Một số yếu tố tác động đến giáo dục pháp luật 28

1.2.1. Mức độ hoàn thiện của hệ thống pháp luật 28

1.2.2. Trình độ phát triển kinh tế 29

1.2.3. Trình độ dân trí, tính tự giác của người dân 30

1.2.4. Phong tục tập quán, truyền thống dân tộc 31

1.3. Đặc thù của giáo dục pháp luật trong Quân đội nhân dân Việt Nam 33

1.3.1. Đặc thù về đối tượng giáo dục pháp luật trong Quân đội nhân dân Việt Nam 34

1.3.2. Về nội dung giáo dục pháp luật trong Quân đội nhân dân Việt Nam 37

1.3.3. Đặc điểm về hình thức, phương pháp giáo dục pháp luật trong Quân

đội nhân dân Việt Nam41

1.3.4. Đặc thù về tổ chức và hoạt động của Quân đội nhân dân Việt Nam 45

1.3.5. Đặc thù về mục đích giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ trong

Quân đội nhân dân Việt Nam47

1.4. Sự cần thiết phải giáo dục pháp luật trong Quân đội nhân dân Việt Nam 48

1.4.1. Xuất phát từ yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hộichủ nghĩa48

1.4.2. Xuất phát từ đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước ta 50

1.4.3. Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới 51

1.4.4. Xuất phát từ yêu cầu xây dựng quân đội cách mạng, chính qui, tinh

nhuệ, từng bước hiện đại54

1.5. Vai trò của giáo dục pháp luật trong Quân đội nhân dân Việt Nam 56

1.5.1. Giáo dục pháp luật trong Quân đội nhân dân Việt Nam làm cho đường

lối của Đảng và Nhà nước thấm nhuần vào cán bộ, chiến sĩ, nâng cao

kiến thức cho bộ đội57

1.5.2. Giáo dục pháp luật trong Quân đội nhân dân Việt Nam góp phần nâng cao

hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường sức mạnh của quân đội, phòng

ngừa hành vi vi phạm kỷ luật của bộ đội58

1.5.3. Giáo dục pháp luật góp phần quan trọng trong bồi dưỡng nhân cách

cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội nhân dân Việt Nam60

1.5.4. Giáo dục pháp luật tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội nhân

dân Việt Nam tham gia vào các hoạt động pháp lý62

1.6. Cơ sở pháp lý về giáo dục pháp luật trong quân đội 62

Chương 2: Thực trạng công tác giáo dục pháp luật

trong Quân đội nhân dân Việt Nam66

2.1. Thực trạng công tác giáo dục pháp luật trong Quân đội nhân dân Việt Nam 66

2.1.1. Thực trạng công tác tổ chức và bảo đảm thực hiện công tác giáo dục

pháp luật trong Quân đội nhân dân Việt Nam67

2.1.1.1. Về công tác tổ chức 67

2.1.1.2. Về công tác đảm bảo thực hiện hoạt động giáo dục pháp luật 75

2.1.2. Thực trạng đội ngũ những người làm công tác giáo dục pháp luật trong

Quân đội nhân dân Việt Nam76

2.1.3. Thực trạng về nội dung giáo dục pháp luật trong Quân đội nhân dânViệt Nam82

2.1.3.1. Thực trạng về nội dung giáo dục pháp luật chung 82

2.1.3.2. Nội dung giảng dạy pháp luật trong các nhà trường quân đội 91

2.1.4. Thực trạng về hình thức, phương pháp giáo dục pháp luật trong Quân

đội nhân dân Việt Nam93

2.1.4.1. Về hình thức giáo dục pháp luật trong Quân đội nhân dân Việt Nam 93

2.1.4.2. Về phương pháp giáo dục pháp luật trong Quân đội nhân dân Việt Nam 105

2.2. Nguyên nhân những điểm mạnh, hạn chế của công tác giáo dục pháp

luật trong Quân đội nhân dân Việt Nam107

2.2.1. Nguyên nhân của các mặt đã đạt được 107

2.2.2. Nguyên nhân những hạn chế 108

Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả

giáo dục pháp luật trong Quân đội nhândân Việt Nam110

3.1. Nâng cao nhận thức, tư tưởng 111

3.2. Xây dựng nguồn nhân lực vững mạnh cho công tác giáo dục pháp luật

đáp ứng nhiệm vụ giáo dục pháp luật trong tình hình mới115

3.3. Đổi mới nội dung giáo dục pháp luật 122

3.3.1. Về nội dung giáo dục pháp luật chung 122

3.3.2. Về đổi mới nội dung giảng dạy pháp luật trong các nhà trường quân đội 128

3.4. Đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục pháp luật 130

3.5. Tăng cường công tác tổ chức và bảo đảm hoạt động giáo dục pháp luật

trong quân đội135

3.6. Một số giải pháp tác động 137

3.6.1. Hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo môi trường thuận lợi để pháp luật

đi vào cuộc sống137

3.6.2. Công tác giáo dục pháp luật rất cần một tư duy phục vụ 137

3.6.3. Giáo dục pháp luật trong giai đoạn hiện nay cần kết hợp với giáo dục

đạo đức138

3.6.4. Phát huy tính chủ động, tích cực tìm hiểu pháp luật của cán bộ, chiến

sĩ và nhân dân1405 6

Kết luận 141

Danh mục Tài liệu tham khảo 143

 

pdf14 trang | Chia sẻ: lavie11 | Ngày: 05/12/2020 | Lượt xem: 291 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tóm tắt Luận văn Giáo dục pháp luật trong quân đội nhân dân Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
c ph¸p luËt qua ph-¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng; - Gi¸o dôc ph¸p luËt qua biªn so¹n vµ ph¸t hµnh c¸c tµi liÖu gi¸o dôc ph¸p luËt; - Gi¸o dôc ph¸p luËt trong nhµ tr-êng; - Gi¸o dôc ph¸p luËt qua tæ chøc cuéc thi t×m hiÓu ph¸p luËt; 11 12 - Gi¸o dôc ph¸p luËt qua sinh ho¹t c©u l¹c bé; - Gi¸o dôc ph¸p luËt qua x©y dùng, qu¶n lý, khai th¸c tñ s¸ch ph¸p luËt; - Gi¸o dôc ph¸p luËt qua t- vÊn vµ dÞch vô ph¸p lý; - Gi¸o dôc ph¸p luËt qua ho¹t ®éng xÐt xö ë Toµ ¸n vµ hoµ gi¶i ë c¬ së; - Gi¸o dôc ph¸p luËt qua ho¹t ®éng v¨n ho¸, v¨n nghÖ. 1.1.2.6. Ph-¬ng ph¸p gi¸o dôc ph¸p luËt Ph-¬ng ph¸p gi¸o dôc hiÖn nay rÊt ®a d¹ng nh- ph-¬ng ph¸p gi¸o dôc thuyÕt phôc, ph-¬ng ph¸p tranh luËn, ph-¬ng ph¸p nªu g-¬ng, ph-¬ng ph¸p rÌn luyÖn, ph-¬ng ph¸p xö lý t×nh huèng, ph-¬ng ph¸p thi ®ua, ph-¬ng ph¸p b¾t buéc xö ph¹t... Mçi mét ph-¬ng ph¸p ®Òu cã vÞ trÝ, vai trß nhÊt ®Þnh, cã -u ®iÓm vµ nh-îc ®iÓm vµ cã mèi quan hÖ t¸c ®éng qua l¹i bæ sung lÉn nhau nh- Makarenko ®· kh¼ng ®Þnh: "BÊt cø mét ph-¬ng ph¸p nµo còng kh«ng ®-îc coi lµ tèt, lµ xÊu nÕu nã t¸ch rêi c¸c ph-¬ng ph¸p kh¸c, t¸ch rêi toµn bé nh÷ng ¶nh h-ëng phøc t¹p". ChÝnh v× thÕ, khi sö dông c¸c ph-¬ng ph¸p ph¶i c¨n cø vµo ®èi t-îng, néi dung ch-¬ng tr×nh gi¸o dôc, môc ®Ých gi¸o dôc ®Ó lùa chän sö dông c¸c ph-¬ng ph¸p cho phï hîp. 1.2. Mét sè yÕu tè t¸c ®éng ®Õn gi¸o dôc ph¸p luËt 1.2.1. Møc ®é hoµn thiÖn cña hÖ thèng ph¸p luËt Møc ®é hoµn thiÖn cña hÖ thèng ph¸p luËt lµ yÕu tè ¶nh h-ëng ®Õn c«ng t¸c gi¸o dôc ph¸p luËt. Møc ®é hoµn thiÖn cña hÖ thèng ph¸p luËt ®-îc ®¸nh gi¸ qua c¸c tiªu chÝ: tÝnh hÖ thèng, tÝnh ®ång bé, tÝnh phï hîp vµ tr×nh ®é kü thuËt ph¸p lý cao. Ngµy nay, trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng víi nh÷ng quan hÖ ®a d¹ng, phøc t¹p th× vai trß ®iÒu chØnh cña ph¸p luËt cµng trë nªn quan träng. Ph¸p luËt sÏ t¹o ra hµnh lang ph¸p lý thuËn lîi cho c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ho¹t ®éng. Còng chÝnh th«ng qua ho¹t ®éng gi¸o dôc ph¸p luËt sÏ lµm cho ph¸p luËt ngµy cµng ®i s©u vµo trong nhËn thøc cña nh©n d©n. Tuy nhiªn, hÖ thèng ph¸p luËt n-íc ta vÉn cßn thiÕu ®ång bé, thiÕu chÕ tµi ®iÒu chØnh, c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt l¹i söa ®æi th-êng xuyªn nªn còng g©y nhiÒu khã kh¨n cho c«ng t¸c gi¸o dôc ph¸p luËt. 1.2.2. Tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ Tr-íc hÕt do gi¸o dôc ph¸p luËt ®-îc tiÕn hµnh trªn c¬ së cña ph¸p luËt; ph¸p luËt lµ tiÒn ®Ò ®Ó tiÕn hµnh gi¸o dôc ph¸p luËt mµ ph¸p luËt lu«n ph¶n ¸nh tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi. Tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ t¸c ®éng to lín ®Õn gi¸o dôc ph¸p luËt. NÕu nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn th× hÖ thèng c¬ së vËt chÊt phôc vô ho¹t ®éng gi¸o dôc ph¸p luËt sÏ cao vµ ®Çy ®ñ. NÕu nÒn kinh tÕ kÐm ph¸t triÓn th× nh÷ng c¬ së vËt chÊt phôc vô viÖc gi¸o dôc ph¸p luËt sÏ thiÕu do ®ã c«ng t¸c gi¸o dôc ph¸p luËt sÏ kh«ng thu ®-îc kÕt qu¶ cao. ë n-íc ta, do x©y dùng chñ nghÜa x· héi tõ mét nÒn kinh tÕ n«ng nghiÖp nghÌo nµn, l¹c hËu l¹i ch-a qua giai ®o¹n ph¸t triÓn t- b¶n chñ nghÜa, v× vËy, mµ c¬ së vËt chÊt nãi chung còng nh- c¬ së vËt chÊt phôc vô cho ho¹t ®éng gi¸o dôc ph¸p luËt cßn thiÕu vµ gÆp nhiÒu khã kh¨n, nguån kinh phÝ phôc vô cho c«ng t¸c nµy cßn h¹n chÕ chñ yÕu vÉn tõ ng©n s¸ch nhµ n-íc, ngoµi ra cßn huy ®éng tõ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n, trong vµ ngoµi n-íc nh-ng kh«ng nhiÒu. 1.2.3. Tr×nh ®é d©n trÝ, tÝnh tù gi¸c cña ng-êi d©n Thùc tr¹ng hiÓu biÕt ph¸p luËt, ý thøc tu©n thñ ph¸p luËt cña ng-êi d©n n-íc ta ch-a cao. Trong mét thêi gian dµi do ¶nh h-ëng cña c¬ chÕ kinh tÕ tËp trung, quan liªu, bao cÊp nªn ý thøc d©n chñ cña ng-êi d©n ch-a ph¸t triÓn ý thøc ph¸p luËt, lèi sèng theo ph¸p luËt cña ng-êi d©n ch-a ph¸t triÓn v× thÕ mµ viªc thay ®æi thãi quen, nÕp sèng, ý thøc ®ã cña ng-êi d©n lµ viÖc rÊt khã kh¨n, l©u dµi. Khi chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng víi nh÷ng mÆt xÊu cña nã nh- c¸c tÖ n¹n x· héi, c¸c hµnh vi suy ®åi ®¹o ®øc, c¸c hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt ngµy cµng t¨ng, th¸i ®é bÊt chÊp, coi th-êng ph¸p luËt, thªm vµo ®ã trong mét thêi gian dµi c«ng t¸c gi¸o dôc ph¸p luËt kh«ng ®-îc coi träng, sù tù gi¸c tu©n theo ph¸p luËt cña ng-êi d©n ch-a cao ®iÒu nµy ®· ¶nh h-ëng kh«ng nhá tíi ho¹t ®éng gi¸o dôc ph¸p luËt. 1.2.4. Phong tôc tËp qu¸n, truyÒn thèng d©n téc N-íc ta cã mét truyÒn thèng v¨n hãa l©u ®êi, ®ã lµ lßng yªu n-íc, tinh thÇn ®oµn kÕt, cè kÕt céng ®ång, truyÒn thèng "l¸ lµnh ®ïm l¸ r¸ch", tinh thÇn t-¬ng th©n t-¬ng ¸i, ý chÝ ®Êu tranh chèng ngo¹i x©m kiªn c-êng...víi nh÷ng truyÒn thèng tèt ®Ñp ®ã ng-êi d©n ViÖt Nam lu«n tin t-ëng vµo ®-êng 13 14 lèi cña §¶ng vµ Nhµ n-íc ®iÒu ®ã ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng t¸c gi¸o dôc ph¸p luËt. Thªm vµo ®ã, tr×nh ®é v¨n hãa ng-êi d©n n-íc ta cßn thÊp nhiÒu phong tôc tËp qu¸n l¹c hËu ®· ¨n s©u vµo trong tiÒm thøc ng-êi d©n khã thay ®æi nh-: n¹n t¶o h«n, t×nh tr¹ng mª tÝn dÞ ®oan... Do ®ã, c«ng t¸c gi¸o dôc ph¸p luËt ph¶i t¸c ®éng mét c¸ch th-êng xuyªn, l©u dµi th× míi thay ®æi ®-îc nÕp sèng ®ã. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ cÇn ph¶i kÕt hîp mét c¸ch hµi hßa gi÷a truyÒn thèng d©n téc, phong tôc tËp qu¸n, ®¹o ®øc víi gi¸o dôc ph¸p luËt cho phï hîp víi sù ph¸t triÓn cña x· héi trong thêi kú héi nhËp kinh tÕ - quèc tÕ lµ ®iÒu mµ chóng ta ®ang vµ sÏ ph¶i lµm cho tèt. Nh- vËy, míi ph¸t huy ®-îc hiÖu qu¶ c«ng t¸c gi¸o dôc ph¸p luËt trªn thùc tÕ. 1.3. §Æc thï cña gi¸o dôc ph¸p luËt trong qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam 1.3.1. §Æc thï vÒ ®èi t-îng gi¸o dôc ph¸p luËt trong qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam §èi t-îng gi¸o dôc ph¸p luËt trong qu©n ®éi lµ qu©n nh©n, nh©n viªn quèc phßng, d©n qu©n tù vÖ, lùc l-îng dù bÞ ®éng viªn. Nh÷ng ng-êi mµ ®· cã nh÷ng hiÓu biÕt nhÊt ®Þnh vÒ x· héi, cã tr×nh ®é v¨n hãa nhÊt ®Þnh, cã hiÓu biÕt nhÊt ®Þnh vÒ ph¸p luËt. Tuy nhiªn, qu©n nh©n còng lµ nh÷ng c«ng d©n phôc vô trong qu©n ®éi. V× vËy, ®èi t-îng gi¸o dôc võa lµ ng-êi c«ng d©n võa lµ ng-êi qu©n nh©n trong mét thÓ thèng nhÊt kh«ng thÓ xem nhÑ khÝa c¹nh nµo. §èi t-îng gi¸o dôc ph¸p luËt trong qu©n ®éi chñ yÕu cã thÓ ®-îc ph©n thµnh n¨m nhãm sau: Nhãm thø nhÊt, h¹ sÜ quan, binh sÜ thùc hiÖn nghÜa vô qu©n sù, ®Æc biÖt lµ chiÕn sÜ míi. Nhãm thø hai, häc viªn c¸c nhµ tr-êng qu©n ®éi. Nhãm thø ba, sÜ quan, c¸n bé chØ huy ®¬n vÞ. Nhãm thø t-, c¸n bé, c«ng chøc quèc phßng, c«ng nh©n, nh©n viªn hîp ®ång cña c¸c ®¬n vÞ lµm kinh tÕ hoÆc c¸c ®¬n vÞ chuyªn m«n, nghiÖp vô kh¸c. Nhãm thø n¨m, d©n qu©n tù vÖ, lùc l-îng dù bÞ ®éng viªn trong thêi gian tËp trung huÊn luyÖn hoÆc kiÓm tra t×nh tr¹ng s½n sµng chiÕn ®Êu. 1.3.2. VÒ néi dung gi¸o dôc ph¸p luËt trong qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam XuÊt ph¸t tõ ®Æc thï cña ®èi t-îng gi¸o dôc, cña ho¹t ®éng qu©n sù còng nh- môc ®Ých cña gi¸o dôc ph¸p luËt trong qu©n ®éi mµ néi dung cña gi¸o dôc ph¸p luËt dµnh cho ®èi t-îng c¸n bé, chiÕn sÜ trong qu©n ®éi còng cã nh÷ng nÐt ®Æc thï riªng kh¸c víi c¸c ®èi t-îng kh¸c. §ã lµ ngoµi viÖc ph¶i trang bÞ nh÷ng kiÕn thøc ph¸p luËt c¬ b¶n nh-: luËt hiÕn ph¸p, luËt d©n sù, luËt h×nh sù, luËt h«n nh©n vµ gia ®×nh, luËt an toµn giao th«ng ®-êng bé... th× cßn ph¶i cung cÊp nh÷ng néi dung c¬ b¶n vÒ quyÒn vµ nghÜa vô cña c«ng d©n ®èi víi nhiÖm vô quèc phßng, ®èi víi viÖc x©y dùng nÒn quèc phßng toµn d©n, ®-êng lèi chiÕn tranh nh©n d©n, x©y dùng thÕ trËn quèc phßng toµn d©n kÕt hîp víi thÕ trËn an ninh nh©n d©n, x©y dùng qu©n ®éi c¸ch m¹ng chÝnh qui tinh nhuÖ tõng b-íc hiÖn ®¹i, tr¸ch nhiÖm, nghÜa vô cña c«ng d©n ®èi víi viÖc b¶o vÖ Tæ quèc vµ gi÷ g×n an ninh quèc gia... Ngoµi ra, cßn ph¶i trang bÞ cho qu©n nh©n n¾m ®-îc §iÒu lÖnh, §iÒu lÖ Qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam, c¸c qui ®Þnh cña Bé Quèc phßng ®èi víi qu©n nh©n, chøc n¨ng, nhiÖm vô quyÒn h¹n cña qu©n ®éi, c¸c chØ thÞ, mÖnh lÖnh cña c¸c c¬ quan cÊp trªn, c¸c chØ thÞ, mÖnh lÖnh, qui ®Þnh cña l·nh ®¹o chØ huy ®èi víi ®¬n vÞ. Thªm vµo ®ã, néi dung gi¸o dôc ph¸p luËt trong qu©n ®éi cßn ph¶i ®-îc x©y dùng xuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm, nhiÖm vô vµ ho¹t ®éng cña tõng nhãm ®èi t-îng ®Ó võa b¶o ®¶m ®-îc yÕu tè c¬ b¶n, chuyªn s©u võa thiÕt thùc, hiÖu qu¶. 1.3.3. §Æc ®iÓm vÒ h×nh thøc, ph-¬ng ph¸p gi¸o dôc ph¸p luËt trong qu©n ®éi nh©n d©n VÞªt Nam - VÒ h×nh thøc gi¸o dôc ph¸p luËt H×nh thøc gi¸o dôc nãi chung vµ gi¸o dôc ph¸p luËt nãi riªng trong qu©n ®éi rÊt phong phó phï hîp víi nhiÒu ®èi t-îng gi¸o dôc vµ ®Æc thï tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña qu©n ®éi nh-ng cã thÓ qui n¹p thµnh hai nhãm h×nh thøc lµ nhãm h×nh thøc gi¸o dôc chung vµ nhãm h×nh thøc gi¸o dôc c¸ biÖt. - VÒ ph-¬ng ph¸p gi¸o dôc ph¸p luËt + Ph-¬ng ph¸p gi¸o dôc thuyÕt phôc + Ph-¬ng ph¸p nªu g-¬ng + Ph-¬ng ph¸p rÌn luyÖn 15 16 + Ph-¬ng ph¸p xö lý t×nh huèng + Ph-¬ng ph¸p thi ®ua Ngoµi c¸c ph-¬ng ph¸p nªu trªn cßn cã ph-¬ng ph¸p b¾t buéc xö ph¹t, ph-¬ng ph¸p gi¸o dôc ph¸p luËt lµ võa thuyÕt phôc võa b¾t buéc, trong ®ã thuyÕt phôc lµ chÝnh. 1.3.4. §Æc thï vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam Qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam lµ mét tæ chøc ®Æc thï cã c¬ cÊu tæ chøc theo hÖ thèng däc rÊt chÆt chÏ tõ trªn xuèng d-íi, tÝnh thèng nhÊt ý chÝ vµ hµnh ®éng cao. Ho¹t ®éng cña qu©n ®éi ngoµi viÖc ph¶i tu©n theo ph¸p luËt chung cña Nhµ n-íc th× cßn ph¶i tu©n theo §iÒu lÖnh, §iÒu lÖ qu©n ®éi, ®Æt d-íi sù l·nh ®¹o tuyÖt ®èi, trùc tiÕp vÒ mäi mÆt cña §¶ng. C¸c tæ chøc ®¶ng trong qu©n ®éi ®-îc thµnh lËp ®ång bé theo hÖ thèng tõ trªn xuèng d-íi ë c¸c ®¬n vÞ. Kû luËt qu©n ®éi rÊt nghiªm minh vµ hµ kh¾c, mÆt kh¸c ho¹t ®éng hµng ngµy cña bé ®éi rÊt vÊt v¶, c¨ng th¼ng Lao ®éng cña bé ®éi còng kh¸c c¸c lao ®éng kh¸c ë ngoµi x· héi lµ kh«ng trùc tiÕp t¹o ra cña c¶i vËt chÊt, s¶n phÈm, dÞch vô hay lîi nhuËn mµ chñ yÕu lµ lµm t¨ng kh¶ n¨ng kü thuËt, chiÕn thuËt, kh¶ n¨ng t¸c chiÕn cña bé ®éi, x©y dùng b¶n lÜnh chÝnh trÞ v÷ng vµng, t¹o ra tiÒm lùc quèc phßng vµ søc m¹nh qu©n sù ®Ó b¶o vÖ v÷ng ch¾c ®éc lËp, chñ quyÒn, thèng nhÊt toµn vÑn l·nh thæ cña Tæ quèc. 1.3.5. §Æc thï vÒ môc ®Ých gi¸o dôc ph¸p luËt cho c¸n bé, chiÕn sü trong qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam Ho¹t ®éng gi¸o dôc nãi chung vµ gi¸o dôc ph¸p luËt nãi riªng ph¶i trang bÞ cho bé ®éi cã kiÕn thøc toµn diÖn trªn mäi lÜnh vùc, c¶ vÒ chÝnh trÞ, ®¹o ®øc vµ ph¸p luËt, ®Æc biÖt lµ nh÷ng kiÕn thøc ph¸p luËt phæ th«ng nh- luËt d©n sù, luËt h×nh sù, luËt h«n nh©n vµ gia ®×nh, luËt hµnh chÝnhvµ c¶ luËt vÒ quèc phßng nh- c¸c qui ®Þnh cña §iÒu lÖnh, §iÒu lÖ qu©n ®éi, c¸c qui ®Þnh vÒ quan hÖ cÊp trªn cÊp d-íi, quan hÖ víi ®ång chÝ ®ång ®éi, trong mèi quan hÖ víi nh©n d©n, trong viÖc thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô cña qu©n ®éi, nh÷ng kiÕn thøc trong viÖc b¶o vÖ bÝ mËt nhµ n-íc, bÝ mËt qu©n sù, gi÷ g×n vµ b¶o vÖ vò khÝ, trang bÞ khÝ tµi qu©n sù, b¶o vÖ c¸c c«ng tr×nh quèc phßng, c¸c qui ®Þnh vÒ biªn giíi, biÓn, ®¶o... ®ång thêi ph¶i x©y dùng b¶n lÜnh, t©m lý, th¸i ®é tr-íc nh÷ng ©m m-u, thñ ®o¹n cña c¸c thÕ lùc thï ®Þch. 1.4. Sù cÇn thiÕt ph¶i gi¸o dôc ph¸p luËt trong qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam 1.4.1. XuÊt ph¸t tõ yªu cÇu x©y dùng Nhµ n-íc ph¸p quyÒn ViÖt Nam x· héi chñ nghÜa 1.4.2 XuÊt ph¸t tõ ®-êng lèi ®æi míi cña §¶ng vµ Nhµ n-íc ta 1.4.3 XuÊt ph¸t tõ yªu cÇu nhiÖm vô b¶o vÖ Tæ quèc trong t×nh h×nh míi 1.4.4 XuÊt ph¸t tõ yªu cÇu x©y dùng qu©n ®éi c¸ch m¹ng, chÝnh qui, tinh nhuÖ, tõng b-íc hiÖn ®¹i 1.5. Vai trß cña gi¸o dôc ph¸p luËt trong qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam 1.5.1. Gi¸o dôc ph¸p luËt trong qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam lµm cho ®-êng lèi cña §¶ng vµ Nhµ n-íc thÊm nhuÇn vµo c¸n bé, chiÕn sÜ, n©ng cao kiÕn thøc cho bé ®éi. 1.5.2. Gi¸o dôc ph¸p luËt trong qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý nhµ n-íc, t¨ng c-êng søc m¹nh cña qu©n ®éi, phßng ngõa hµnh vi vi ph¹m kû luËt cña bé ®éi. 1.5.3. Gi¸o dôc ph¸p luËt gãp phÇn quan träng trong båi d-ìng nh©n c¸ch cho ®éi ngò c¸n bé, chiÕn sÜ trong qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam. 1.5.4. Gi¸o dôc ph¸p luËt t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸n bé, chiÕn sÜ trong qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng ph¸p lý. 1.6. C¬ së ph¸p lý vÒ gi¸o dôc ph¸p luËt trong qu©n ®éi Ngµy 17/01/2003, Thñ t-íng ChÝnh phñ ®· ban hµnh QuyÕt ®Þnh sè 13/2003/Q§-TTg cña Thñ t-íng ChÝnh phñ phª duyÖt ch-¬ng tr×nh phæ biÕn gi¸o dôc ph¸p luËt tõ n¨m 2003- 2007, ngµy 09/12/2003, Ban BÝ th- Trung -¬ng §¶ng céng s¶n ViÖt Nam ®· ban hµnh ChØ thÞ sè 32/CT/TW vÒ t¨ng c-êng sù l·nh ®¹o cña §¶ng trong c«ng t¸c phæ biÕn, gi¸o dôc ph¸p luËt, thÓ hiÖn quyÕt t©m cña §¶ng vµ Nhµ n-íc, toµn d©n ta trong viÖc n©ng cao ý thøc chÊp hµnh ph¸p luËt cña c¸n bé, nh©n d©n. TiÕp ®ã, Thñ t-íng ChÝnh phñ ®· ban hµnh QuyÕt ®Þnh sè 37/2008/Q§-TTg phª duyÖt ch-¬ng tr×nh phæ biÕn, gi¸o dôc ph¸p luËt tõ n¨m 2008 ®Õn n¨m 17 18 2012 vµ QuyÕt ®Þnh sè 270/Q§-TTg ngµy 27/02/2009 phª duyÖt §Ò ¸n: "cñng cè, kiÖn toµn vµ n©ng cao chÊt l-îng nguån nh©n lùc trong c«ng t¸c phæ biÕn, gi¸o dôc ph¸p luËt ®¸p øng yªu cÇu ®æi míi, ph¸t triÓn cña ®Êt n-íc". C¨n cø vµo QuyÕt ®Þnh sè 37/2008/Q§-TTg ngµy 12 th¸ng 03 n¨m 2008 cña Thñ t-íng ChÝnh phñ phª duyÖt ch-¬ng tr×nh phæ biÕn gi¸o dôc ph¸p luËt tõ n¨m 2008 ®Õn n¨m 2012. Bé Quèc phßng ®· ra ChØ thÞ sè 63/2008/CT-BQP ngµy 22/4/2008 cña Bé tr-ëng Bé Quèc phßng vÒ triÓn khai c«ng t¸c phæ biÕn, gi¸o dôc ph¸p luËt trong Qu©n ®éi nh©n d©n vµ lùc l-îng Dù bÞ ®éng viªn, D©n qu©n tù vÖ tõ n¨m 2008 ®Õn n¨m 2012. Và rÊt nhiÒu v¨n b¶n ph¸p luËt quan träng kh¸c. Ch-¬ng 2 Thùc tr¹ng c«ng t¸c gi¸o dôc ph¸p luËt trong qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam 2.1. Thùc tr¹ng c«ng t¸c gi¸o dôc ph¸p luËt trong qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam 2.1.1. Thùc tr¹ng c«ng t¸ c tæ chøc vµ b¶o ®¶m thùc hiÖn c«ng t¸c gi¸o dôc ph¸p luËt trong qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam 2.1.1.1. VÒ c«ng t¸ c tæ chøc Ngµy15-04-1998, Bé tr-ëng Bé Quèc phßng ®· ra QuyÕt ®Þnh sè 492/1998/Q§-BQP vÒ viÖc thµnh lËp Héi ®ång Phèi hîp c«ng t¸c phæ biÕn, gi¸o dôc ph¸p luËt Bé quèc phßng vµ ChØ thÞ sè 785/1998/CT- BQP ngµy 26-06-1998 vÒ viÖc triÓn khai c«ng t¸c phæ biÕn, gi¸o dôc ph¸p luËt trong qu©n ®éi tõ n¨m 1998 ®Õn n¨m 2002 vµ thµnh lËp Héi ®ång Phæ biÕn gi¸o dôc ph¸p luËt ë c¸c ®¬n vÞ. Theo ®ã, Héi ®ång Phèi hîp c«ng t¸c phæ biÕn, gi¸o dôc ph¸p luËt ®-îc thµnh lËp thèng nhÊt ë hai cÊp lµ cÊp Bé Quèc phßng vµ cÊp c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc Bé Quèc phßng. §Õn nay, Bé Quèc phßng ®· thµnh lËp ®-îc 43 Héi ®ång, ngoµi ra ë cÊp s- ®oµn vµ Bé chØ huy qu©n sù tØnh nhiÒu n¬i còng thµnh lËp Héi ®ång Phèi hîp c«ng t¸c phæ biÕn, gi¸o dôc ph¸p luËt. §©y lµ nh÷ng c¬ quan tham m-u gióp l·nh ®¹o, chØ huy c¸c cÊp chØ ®¹o c«ng t¸c phæ biÕn, gi¸o dôc ph¸p luËt trong qu©n ®éi. Th-êng xuyªn duy tr× c«ng t¸c kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc gi¸o dôc, phæ biÕn ph¸p luËt ë c¸c ®¬n vÞ. Nhê vµo c«ng t¸c chØ ®¹o vµ tæ chøc thùc hiÖn t-¬ng ®èi tèt mµ t×nh h×nh vi ph¹m ph¸p luËt trong toµn qu©n tõ n¨m 2003 - 2011 gi¶m ®¸ng kÓ. 2.1.1.2. VÒ c«ng t¸c ®¶m b¶o thùc hiÖn ho¹t ®éng gi¸o dôc ph¸p luËt NhËn thøc ®-îc vai trß quan träng cña c«ng t¸c phæ biÕn, gi¸o dôc ph¸p luËt trong thêi gian qua §¶ng ñy Qu©n sù Trung -¬ng, Bé Quèc phßng, Tæng côc ChÝnh trÞ ®· dµnh sù quan t©m ®óng møc ®Õn c«ng t¸c nµy. §¶m b¶o nguån kinh phÝ ho¹t ®éng, ra nh÷ng chØ thÞ cÇn thiÕt vÒ néi dung gi¶ng d¹y, ®µo t¹o nguån nh©n lùc, in Ên ph¸t hµnh tµi liÖu gi¸o dôc Tuy nhiªn, nguån kinh phÝ ®¶m b¶o cho c«ng t¸c phæ biÕn, gi¸o dôc ph¸p luËt cßn h¹n hÑp, ch-a th-êng xuyªn cè ®Þnh nªn c«ng t¸c gi¸o dôc ph¸p luËt ch-a thÓ ho¹t ®éng theo chiÒu s©u. 2.1.2. Thùc tr¹ng ®éi ngò nh÷ng ng-êi lµm c«ng t¸c gi¸o dôc ph¸p luËt trong qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam Lùc l-îng lµm c«ng t¸c phæ biÕn, gi¸o dôc ph¸p luËt ®· vµ ®ang dÇn ®-îc cñng cè, kiÖn toµn, ®ång thêi cã sù ph¸t triÓn m¹nh vÒ sè l-îng vµ chÊt l-îng. Theo sè liÖu thèng kª cña 14 bé, ngµnh, hiÖn cã h¬n 2.200 c¸n bé ph¸p chÕ tham gia ho¹t ®éng phæ biÕn, gi¸o dôc ph¸p luËt. Lùc l-îng biªn tËp viªn, phãng viªn ph¸p luËt ë c¸c c¬ quan b¸o, ®µi; b¸o c¸o viªn ph¸p luËt ë c¸c Bé, ngµnh, ®oµn thÓ trung -¬ng t¨ng h¬n vÒ sè l-îng, sè ng-êi cã tr×nh ®é chuyªn m«n chiÕm tû lÖ cao. HiÖn nay ®éi ngò b¸o c¸o viªn, tuyªn truyÒn viªn, gi¸o viªn lµm c«ng t¸c phæ biÕn gi¸o dôc ph¸p luËt trong toµn qu©n lµ 64.431 ®ång chÝ, trong ®ã tr×nh ®é ®¹i häc vµ sau ®¹i häc lµ 82%, cao ®¼ng chiÕm 17%; sè cßn l¹i tèt nghiÖp trung cÊp lµ 1%. MÆc dï trong qu©n ®éi cã rÊt nhiÒu qu©n, binh chñng kh¸c nhau, víi nhiÒu ®èi t-îng c¸n bé, chiÕn sÜ, qu©n nh©n chuyªn nghiÖp, viªn chøc quèc phßngë nhiÒu tr×nh ®é kh¸c nhau, ho¹t ®éng víi nhiÖm vô cô thÓ còng kh¸c nhau, nh-ng cã sù thèng nhÊt trong tæ chøc biªn chÕ cña qu©n ®éi nªn ®éi ngò gi¸o viªn, b¸o c¸o viªn ®-îc tæ chøc chÆt chÏ theo 03 nhãm: Nhãm 1: 19 20 §éi ngò gi¸o viªn, b¸o c¸o viªn; nhãm 2: §éi ngò b¸o c¸o viªn lµ c¸n bé chÝnh trÞ; nhãm 3: §éi ngò tuyªn truyÒn viªn, gåm c¶ c¸n bé chÝnh trÞ, qu©n sù, hËu cÇn, kü thuËt, c¸n bé ®oµn, héi viªn cña c¸c tæ chøc quÇn chóng Tuy nhiªn, nguån nh©n lùc hiÖn cã cña c«ng t¸c phæ biÕn, gi¸o dôc ph¸p luËt cßn nhiÒu ®iÓm bÊt cËp, ch-a ngang tÇm nhiÖm vô vµ ®¸p øng ®-îc ®ßi hái míi cña x· héi. 2.1.3. Thùc tr¹ng vÒ néi dung gi¸o dôc ph¸p luËt trong qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam 2.1.3.1. Thùc tr¹ng vÒ néi dung gi¸o dôc ph¸p luËt chung Néi dung tuyªn truyÒn ph¸p luËt ngµy cµng thiÕt thùc, ®i vµo chiÒu s©u, th-êng xuyªn cËp nhËt nh÷ng néi dung ph¸p luËt míi. C¸c tµi liÖu do c¬ quan ph¸p luËt trong qu©n ®éi biªn so¹n cã néi dung võa ®¶m b¶o ®-îc tÝnh lý luËn ë chõng mùc cÇn thiÕt, võa ®¶m b¶o ®-îc tÝnh thùc tiÔn lµm cho c¸c ®èi t-îng thÊy viÖc häc tËp ph¸p luËt lµ thiÕt thùc. Bªn c¹nh ®ã, vÉn cßn mét sè mÆt h¹n chÕ nh-: TÝnh hÖ thèng trong c¬ cÊu néi dung gi¸o dôc ph¸p luËt ch-a cao. V× ®iÒu kiÖn thêi gian vµ kh©u tæ chøc biªn so¹n nªn nh×n chung néi dung gi¸o dôc ph¸p luËt ch-a mang tÝnh hÖ thèng ë møc cÇn thiÕt (tõ nhËn thøc chung vÒ nhµ n-íc, ph¸p luËt ®Õn nh÷ng vÊn ®Ò vÒ chÊp ph¸p h×nh sù cô thÓ ë ®¬n vÞ c¬ së). Do ®ã, kiÕn thøc ph¸p luËt cßn ch¾p v¸. §©y lµ vÊn ®Ò chóng ta ph¶i nghiªm tóc nghiªn cøu ®Ó x©y dùng ch-¬ng tr×nh phæ biÕn gi¸o dôc ph¸p luËt trong thêi gian tíi ®¶m b¶o tÝnh thèng nhÊt. Ho¹t ®éng gi¸o dôc ph¸p luËt chñ yÕu vµo viÖc phæ biÕn c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt nhiÒu h¬n lµ gi¸o dôc; chØ chuyÓn ®Õn ®èi t-îng néi dung m¸y mãc chø kh«ng ph¶i lµ tinh thÇn cña ph¸p luËt cho nªn ®èi t-îng khã tiÕp thu khã kh¨n trong nhËn thøc. Trong gi¸o dôc ph¸p luËt coi träng trang bÞ cho ®èi t-îng hiÓu biÕt ph¸p luËt mµ xem nhÑ gi¸o dôc t×nh c¶m, lßng tin ph¸p luËt vµ ý thøc chÊp hµnh ph¸p luËt. MÆc dï néi dung vµ thêi gian theo quy ®Þnh ch-a ph¶i lµ nhiÒu nh-ng mét sè ®¬n vÞ cßn c¾t xÐn, lµm lÊy lÖ nªn kÕt qu¶ ®¹t ®-îc ch-a cao. Mét sè ®¬n vÞ cßn lóng tóng trong viÖc x¸c ®Þnh néi dung phæ biÕn, gi¸o dôc ph¸p luËt theo "phÇn mÒm", ®Æc biÖt cho c¸c ®èi t-îng nh- c«ng nh©n, viªn chøc quèc phßng, lùc l­îng dù bÞ ®éng viªn, d©n qu©n tù vÖ 2.1.3.2. Néi dung gi¶ng d¹y ph¸p luËt trong c¸c nhµ tr-êng qu©n ®éi HiÖn nay, ngoµi c¸c tr-êng chuyªn luËt (c¸c khãa ®µo t¹o cö nh©n luËt) vµ b¸n chuyªn luËt (§¹i häc biªn phßng), c¸c tr-êng qu©n ®éi chñ yÕu ®µo t¹o kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ Nhµ n-íc vµ ph¸p luËt víi sè l-îng thêi gian kh«ng nhiÒu tõ 45 ®Õn 60 tiÕt. Ch-¬ng tr×nh gi¶ng d¹y ph¸p luËt gåm nh÷ng néi dung c¬ b¶n sau: Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ nhµ n-íc vµ ph¸p luËt nãi chung vµ nhµ n-íc vµ ph¸p luËt x· héi chñ nghÜa nãi riªng nh-: Sù ra ®êi vµ b¶n chÊt cña nhµ n-íc vµ ph¸p luËt; tæ chøc bé m¸y nhµ n-íc, kh¸i niÖm chung vÒ ph¸p luËt x· héi chñ nghÜa, ph¸p luËt vµ ph¸p chÕ; Mét sè ngµnh luËt cô thÓ nh-: luËt HiÕn ph¸p, luËt H×nh sù vµ Tè tông h×nh sù, ph¸p luËt hµnh chÝnh qu©n sù, vÊn ®Ò t«n träng vµ b¶o vÖ c¸c quyÒn vµ tù do d©n chñ cña c«ng d©n, luËt H«n nh©n vµ gia ®×nh ViÖt Nam, LuËt D©n sù, LuËt hµnh chÝnh, LuËt NghÜa vô qu©n sù vµ LuËt sÜ quan 2.1.4. Thùc tr¹ng vÒ h×nh thøc, ph-¬ng ph¸p gi¸o dôc ph¸p luËt trong qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam 2.1.4.1. VÒ h×nh thøc gi¸o dôc ph¸p luËt trong qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam Gi¸o dôc ph¸p luËt trong qu©n ®éi nh÷ng n¨m qua ®-îc tiÕn hµnh theo c¸c h×nh thøc chñ yÕu sau: D¹y vµ häc ph¸p luËt: lªn líp, th¶o luËn, trao ®æi vÒ c¸c chñ ®Ò ph¸p luËt, tËp xö lý t×nh huèng ph¸p lý x¶y ra trong cuéc sèng; phæ biÕn, nãi chuyÖn ph¸p luËt t¹i c¸c c¬ quan ®¬n vÞ, nhµ tr-êng; tuyªn truyÒn qua c¸c ph-¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng; tham gia c¸c cuéc thi t×m hiÓu ph¸p luËt ®-îc tæ chøc, h-ëng øng c¸c phong trµo thi ®ua thùc hiÖn nghiªm kû luËt qu©n ®éi, ph¸p luËt cña nhµ n-íc; tham gia gãp ý vµo c¸c dù ¸n luËt; tæ chøc c¸c buæi diÔn ®µn, h¸i hoa d©n chñ cã c¸c chñ ®Ò liªn quan tíi ph¸p luËt; ho¹t ®éng duy tr× ®iÒu lÖnh, kû luËt cña qu©n ®éi, xö lý vi ph¹m cña chØ huy c¸c ®¬n vÞ, th«ng qua ho¹t ®éng b¶o vÖ ph¸p luËt cña c¸c c¬ quan b¶o vÖ ph¸p luËt nh- cña c¬ quan §iÒu tra h×nh sù, cña ViÖn kiÓm s¸t qu©n sù khi thùc hiÖn kiÓm s¸t viÖc tu©n theo ph¸p luËt vµ thùc hµnh quyÒn c«ng tè, cña c¸c tßa ¸n qu©n sù qua xÐt xö l-u ®éng, xÐt xö ®iÓn h×nh ë c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ, th«ng b¸o xÐt xö vÒ c¸c vô ¸n, vÒ c¸c nguyªn nh©n, ®iÒu kiÖn ph¹m téi; h×nh thøc gi¸o dôc qua t- vÊn trî gióp ph¸p lý; h×nh thøc gi¸o dôc ph¸p luËt c¸ thÓ. 21 22 ¦u ®iÓm: Th-êng xuyªn nghiªn cøu ®æi míi h×nh thøc, ph-¬ng ph¸p gi¸o dôc, tuyªn truyÒn ph¸p luËt phï hîp víi tõng ®èi t-îng. Néi dung tuyªn truyÒn ph¸p luËt ngµy cµng thiÕt thùc vµ ®i vµo chiÒu s©u, h×nh thøc biÖn ph¸p ngµy mét ®a d¹ng, dÔ hiÓu, dÔ nhí...phï hîp víi kh¶ n¨ng tiÕp thu cña tõng ®èi t-îng gi¸o dôc ph¸p luËt. TiÕn hµnh kiÓm tra, s¬ kÕt, tæng kÕt nghiªm tóc, chØ ra nh÷ng mÆt ®· lµm ®-îc, nh÷ng mÆt cßn h¹n chÕ, tõ ®ã rót ra nh÷ng kinh nghiÖm quý b¸u ®Ó nh©n réng trong toµn qu©n. TÝch cùc x©y dùng "Tñ s¸ch ph¸p luËt" víi sè l-îng s¸ch t-¬ng ®èi lín, phong phó vÒ néi dung, ®a d¹ng vÒ h×nh thøc, ®¸p øng nhu cÇu t×m hiÓu ph¸p luËt cña ®¬n vÞ. TriÓn khai "Ngµy ph¸p luËt" trong c¸c ®¬n vÞ b-íc ®Çu cã nh÷ng kÕt qu¶ rÊt kh¶ quan. §©y cã thÓ sÏ lµ h×nh thøc tuyªn truyÒn ph¸p luËt mang l¹i hiÖu qu¶ cao vµ rÊt thiÕt thùc ®èi víi qu©n ®éi. Nh-îc ®iÓm: Néi dung, h×nh thøc, ph-¬ng ph¸p phæ biÕn, gi¸o dôc ph¸p luËt ë mét sè ®¬n vÞ cßn ®¬n ®iÖu; chÊt l-îng ch-a cao, ch-a g¾n gi¸o dôc chÝnh trÞ, t- t-ëng víi gi¸o dôc ph¸p luËt; gi¸o dôc c¬ b¶n víi gi¸o dôc th-êng xuyªn; gi¸o ¸n bµi gi¶ng mét sè gi¸o viªn, b¸o c¸o viªn chuÈn bÞ cßn s¬ sµi, ch-a cã liªn hÖ vËn dông lµm bµi gi¶ng kh« cøng, thiÕu tÝnh thuyÕt phôc, n¨ng lùc, kiÕn thøc, ph-¬ng ph¸p s- ph¹m cßn h¹n chÕ; C«ng t¸c qu¶n lý, ®¨ng ký néi dung häc tËp ph¸p luËt ë mét sè ®¬n vÞ ch-a khoa häc nªn cã ®¬n vÞ cßn bá sãt néi dung, qu©n sè häc ch-a hÕt, nhÊt lµ c¸c ®¬n vÞ ph©n t¸n, ho¹t ®éng ®éc lËp xa chØ huy. Mét sè c¸n bé, chiÕn sÜ häc tËp cßn ®¬n gi¶n, chñ quan, ghi chÐp kh«ng ®Çy ®ñ, sau khi häc kh«ng n¾m ch¾c c¸c néi dung c¬ b¶n cña luËt. ViÖc lång ghÐp c¸c ho¹t ®éng bæ trî ®Ó tuyªn truyÒn phæ biÕn, gi¸o dôc ph¸p luËt ë mét sè ®¬n vÞ ch-a ®-îc th-êng xuyªn, ch-a ®a d¹ng, cã ®¬n vÞ ch-a chó träng gi¸o dôc n©ng cao nhËn thøc vÒ kû luËt qu©n ®éi, ph¸p luËt nhµ n-íc víi c«ng t¸c qu¶n lý rÌn luyÖn kû luËt. H×nh thøc mêi chuyªn gia nãi chuyÖn ph¸p luËt ch-a ®-îc c¸c ®¬n vÞ quan t©m ®óng møc. H×nh thøc nµy gÇn nh- kh«ng ®-îc sö dông ë c¸c ®¬n vÞ cÊp trung, s- ®oµn. H×nh thøc gi¸o dôc ph¸p luËt th«ng qua c¸c ph-¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng riªng cña qu©n ®éi nh- TruyÒn h×nh qu©n ®éi, Ph¸t thanh qu©n ®éi, c¸c b¸o qu©n ®éi ch-a ®-îc sö dông nhiÒu, ®Õn nay vÉn ch-a cã chuyªn môc riªng vÒ gi¶i ®¸p, t×m hiÓu ph¸p luËt, chÝnh s¸ch mét c¸ch th-êng xuyªn. T- vÊn ph¸p luËt, mét h×nh thøc gi¸o dôc ph¸p luËt thiÕt thùc ch-a ®-îc tæ chøc thùc hiÖn trong qu©n ®éi. ViÖc phæ biÕn, gi¸o dôc ph¸p luËt ®-îc thùc hiÖn theo kÕ ho¹ch b¾t buéc nªn ®éi lóc t¹o t©m lý øc chÕ cho ng-êi häc dÉn ®Õn ý thøc tù gi¸c häc tËp cña mét sè ®¬n vÞ, mét sè ng-êi ch-a cao. 2.1.4.2. VÒ ph-¬ng ph¸p gi¸o dôc ph¸p luËt trong qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam Ph-¬ng ph¸p gi¶ng d¹y vÒ c¬ b¶n vÉn lµ ®éc tho¹i thuyÕt tr×nh, gi¸o huÊn mét chiÒu; gi¸o viªn gi¶ng, häc viªn ghi nªn ch-a kh¬i dËy ®-îc tÝnh chñ ®éng tÝch cùc cña häc viªn trong viÖc t×m tßi tù nghiªn cøu häc tËp. C«ng t¸c phæ biÕn, gi¸o dôc ph¸p luËt cho c¸c ®èi t-îng ch-a kÞp thêi, ch-a tËp trung ë mét sè néi dung chñ yÕu, ch-a ®i vµo chiÒu s©u cña tõng lÜnh vùc vµ tõng lo¹i ®èi t-îng. C«ng t¸c n¾m b¾t, ph¸t hiÖn gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò t- t-ëng n¶y sinh cña bé ®éi ë mét sè ®¬n vÞ ch-a kÞp thêi, nh¹y bÐn, viÖc xö lý kû luËt ®Ó gi¸o dôc r¨n ®e, phßng ngõa cßn h¹n chÕ; thËm chÝ cã ®¬n vÞ sî mÊt thµnh tÝch kh«ng b¸o c¸o trung thùc, che giÊu khuyÕt ®iÓm lµm h¹n chÕ ®Õn hiÖu qu¶ gi¸o dôc ph¸p luËt. 2.2. Nguyªn nh©n nh÷ng ®iÓm m¹nh, h¹n chÕ cña c«ng t¸c gi¸o dôc ph¸p luËt trong qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam 2.2.1. Nguyªn nh©n cña c¸c mÆt ®· ®¹t ®-îc L·nh ®¹o, thñ tr-ëng Bé Quèc phßng ®· cã nh÷ng chØ ®¹o cÇn thiÕt vµ kÞp thêi cho c«ng t¸c phæ biÕn, gi¸o dôc ph¸p luËt. C¸c ®¬n vÞ ®· cã sù chñ ®éng, s¸ng t¹o trong thùc hiÖn nhiÖm vô, kh¾c phôc khã kh¨n, tËn dông ®-îc c¸c kh¶ n¨ng s½n cã vÒ vËt chÊt còng nh- lùc l-îng ®Ó

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfll_vu_bich_ngoc_giao_duc_phap_luat_trong_quan_doi_nhan_dan_viet_nam_mot_so_van_de_ly_luan_va_thuc_ti.pdf
Tài liệu liên quan