Tóm tắt Luận văn Năng lực cán bộ ủy ban nhân dân cấp xã ở thành phồ Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lắk

Tiêu chí đánh giá năng lực cán bộ UBND cấp xã là tập hợp

các dấu hiệu, điều kiện, đặc trưng, các chỉ số định tính, định lượng

làm căn cứ để nhận biết, đánh giá cán bộ UBND cấp xã trên thực tế.

Căn cứ xác định tiêu chí đó là: Nhiệm vụ, quyền hạn của cán

bộ UBND cấp xã, hoạt động thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ và

17

nhiệm kỳ có một số cán bộ thay đổi vị trí công tác hoặc không trúng

cử phải nghỉ việc, ngược lại có không ít trường hợp cán bộ, công

chức nhà nước được điều động, bổ nhiệm về làm cán bộ UBND cấp

xã. Do đó có sự hạn chế về mặt kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ.

Hai là, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ UBND cấp xã tại

thành phố Buôn Ma Thuột chất lượng còn thấp. Kết quả đào tạo, bồi

dưỡng cán bộ UBND cấp xã về mặt số lượng nhìn chung tương đối

đảm bảo nhưng thực tế về chất lượng chiều sâu, cũng như các kỹ

năng trong quá trình thực thi công vụ, giải quyết công việc và xử lý

những vấn đề phát sinh của phần lớn cán bộ chưa đáp ứng được yêu

cầu ngày càng cao của công việc, chưa ngang tầm với yêu cầu nhiệm

vụ, còn bất cập, hẫng hụt về nhiều mặt: trí thức và năng lực quản lý

nhà nước về xã hội, kinh tế thị trường, pháp luật, hành chính, kỹ

năng thực thi công vụ cũng như khả năng vận dụng khoa học công

nghệ hiện đại trong công tác quản lý còn rất hạn chế.

pdf14 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 87 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tóm tắt Luận văn Năng lực cán bộ ủy ban nhân dân cấp xã ở thành phồ Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lắk, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
qua Thứ ba, trên cơ sở lý luận và thực tiễn nêu trên, tác giả đã đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cán bộ UBND cấp xã tại thành phố Buôn Ma Thuột nhằm đáp ứng nhu cầu công việc và thực tiễn bao gồm: Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm và tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác cán bộ; đổi mới công tác đánh giá cán bộ UBND cấp xã đối với từng chức danh; thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ, bố trí sắp xếp và đề bạt cán bộ; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ; xây dựng và rèn luyện tác phong và thái độ ứng xử cho đội ngũ này. Thực tế cho thấy một nhà nước muốn giàu mạnh thì phải có một nền hành chính vững vàng, mà để có thể xây dựng được nền 22 Tiểu kết chương 3 Xây dựng đội ngũ cán bộ UBND cấp xã có kiến thức, kỹ năng, có động lực làm việc và sử dụng công nghệ thông tin là mối quan tâm hàng đầu của Đảng và Nhà nước ta nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới trong giai đoạn hiện nay. Trong những năm qua, được sự quan tâm của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, tỉnh Đắk Lắk và sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền thành phố Buôn Ma Thuột, năng lực cán bộ công chức nói chung, cán bộ UBND cấp xã tại thành phố nói riêng ngày càng được nâng lên, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên năng lực cán bộ UBND cấp xã tại thành phố vẫn đang còn nhiều hạn chế về năng lực, kỹ năng. Trong Chương 3, luận văn tập trung đưa ra những quan điểm nhằm nâng cao chất năng lực năng lực cán bộ đồng thời đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công chức như: Tăng cường và đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác cán bộ; Đổi mới công tác đánh giá cán bộ UBND cấp xã đối với từng chức danh; Thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ, bố trí sắp xếp và đề bạt cán bộ; Nâng cao kỹ năng lãnh đạo, quản lý và xây dựng rèn luyện tác phong, phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ UBND cấp xã. 3 và giải quyết các thủ tục hành chính còn nhiều lúng dẫn đến sai phạm gây khiếu kiện trong nhân dân... Hiện nay, trong bối cảnh thành phố đang tiếp tục đẩy mạnh chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong các cơ quan chuyên môn cũng như đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã nhằm bảo đảm cho bộ máy hành chính nhà nước ở thành phố hoạt động có hiệu lực, hiệu quả thì việc xây dựng đội ngũ cán bộ Ủy ban nhân dân cấp xã tại thành phố Buôn Ma Thuột có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mà Đảng bộ và nhân dân thành phố giao phó là một nội dung hết sức quan trọng và cần thiết. Để hoàn thành chức năng quản lý nhà nước, đẩy mạnh sự phát triển về mọi mặt cho địa phương, Ủy ban nhân dân thành phố cần có được cái nhìn tổng thể về thực trạng đội ngũ cán bộ đang đảm nhiệm các vị trí trong bộ máy hành chính của thành phố ở cấp xã, từ đó có được định hướng phát triển đội ngũ này cả về chất lượng lẫn số lượng, đảm bảo cho hoạt động của chính quyền cơ sở, đồng thời đáp ứng nhu cầu phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội địa phương. Xuất phát từ yêu cầu cấp thiết đó, trên cơ sở vận dụng những kiến thức khoa học đã được tiếp thu tại nhà trường và kinh nghiệm thực tiễn công tác của bản thân trong những năm qua, tôi chọn đề tài: “Năng lực cán bộ Ủy ban nhân dân cấp xã tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk” làm đề tài nghiên cứu của luận văn với mục tiêu đánh giá thực trạng cán bộ Ủy ban nhân dân cấp xã tại thành phố Buôn Ma Thuột, từ đó đề xuất giải pháp để phát triển đội ngũ này đáp ứng với yêu cầu đổi mới, nâng hiệu quả hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp xã. 4 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Các luận án, luận văn có phạm vi nghiên cứu chung về cán bộ công chức cấp xã nói chung, cán bộ UBND cấp xã nói riêng, các tác giả đã làm rõ các khái niệm liên quan đến cán bộ cấp xã, năng lực, vai trò, sự cần thiết phải nâng cao năng lực đồng thời đưa ra những phương hướng, giải pháp cơ bản nhằm nâng cao năng lực của cán bộ, công chức cấp cơ sở ở các địa phương khác nhau. Nhìn chung, các công trình này chủ yếu đề cập đến những vấn đề cơ bản của cán bộ, công chức như: quan niệm về cán bộ, đặc điểm của cán bộ, công chức cấp xã, đưa ra các giải pháp, kiến nghị khoa học cho việc đổi mới công vụ, công chức ở Việt Nam hiện nay, hoặc những công trình nghiên cứu có tính lý luận chung về nhà nước, pháp luật, và có những nội dung nhất định đề cập đến cán bộ, công chức. Đồng thời các công trình nghiên cứu chủ yếu liên quan đến vấn đề chất lượng, năng lực và giải pháp nâng cao chất lượng, năng lực chung cho cán bộ công chức cấp xã. Tuy nhiên để đi sâu nghiên cứu nội dung đề cập đến năng lực cán bộ UBND cấp xã nói riêng không nhiều, còn ở dạng chung nhất, nghiên cứu trên phạm vị khá rộng. Đặc biệt là chưa có công trình nghiên cứu nào đề cập đến năng lực cán bộ UBND cấp xã tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk trong gia đoạn hiện nay như đề tài của tác giả. Đây chính là cơ sở và động lực để tác giả nghiên cứu đề tài này. Mặc dù vậy, dưới góc độ khoa học, các công trình nghiên cứu, bài viết nói trên là hết sức có giá trị bởi qua nghiên cứu, tham khảo các đề tài đã góp phần giúp tác giả kế thừa có chọn lọc những nội dung liên quan để xây dựng nội dung nghiên cứu cho luận văn của mình. 21 Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁN BỘ ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TẠI THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT, TỈNH ĐẮK LẮK 3.1. Mục tiêu, quan điểm nâng cao năng lực cán bộ Ủy ban nhân dân cấp xã tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 3.1.1. Mục tiêu 3.1.2. Quan điểm 3.2. Giải pháp nâng cao năng lực cán bộ Ủy ban nhân dân cấp xã tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 3.2.1. Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm và tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác cán bộ 3.2.2. Đổi mới công tác đánh giá cán bộ Ủy ban nhân dân cấp xã đối với từng chức danh 3.2.3. Thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ, bố trí sắp xếp và đề bạt cán bộ Uỷ ban nhân dân cấp xã 3.2.4. Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Ủy ban nhân dân cấp xã 3.2.5. Xây dựng và rèn luyện tác phong và thái độ ứng xử cho cán bộ Ủy ban nhân dân cấp xã 3.2.6. Cải thiện điều kiện và môi trường làm việc của cán bộ Ủy ban nhân dân cấp xã 3.2.7. Kiến nghị đối với Nhà nước 20 chất, tinh thần trách nhiệm trong công việc đảm nhận mà thay vào đó làm tăng thói xu nịnh, xây dựng các mối quan hệ với cấp trên để phát triển. Bảy là, bản thân một số cán bộ chưa nhận thức đúng vị trí, vai trò của chính quyền cơ sở, ngại tiếp thu cái mới do đó chưa thực sự tự giác tu dưỡng, rèn luyện, nỗ lực phấn đấu trong công việc Tám là, môi trường làm việc, chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ UBND cấp xã tuy đã được nâng lên, song còn thấp, chưa theo kịp tốc độ phát triển, thực tiễn của cuộc sống nên chưa thật sự tạo động lực để khuyến khích, thu hút cán bộ có trình độ, năng lực. Tiểu kết chương 2 Trên cơ sở đối chiếu với cơ sở lý luận ở Chương 1, tại Chương 2, tác giả đã phân tích những yếu tố về điều kiện tự nhiên, tình hình phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2014 - 2018 của thành phố Buôn Ma Thuột tác động đến công tác nâng cao năng lực cán bộ UBND cấp xã. Những yếu tố này chứa đựng những thuận lợi những cũng không ít khó khăn, cần đó sự quan tâm của Nhà nước và chính quyền địa phương nhằm đưa nền kinh tế - xã hội của địa phương và quá trình nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ,công chức nói chung, cán bộ UBND cấp xã nói riêng phát triển đúng định hướng. Bên cạnh những điểm mạnh, năng lực cán bộ UBND cấp xã tại thành phố vẫn còn tồn tại những hạn chế về mặt năng lực, kỹ năng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Thực tế, những hạn chế trong việc xây dựng năng lực đội ngũ cán bộ UBND cấp xã tại thành phố thời gian qua bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân khác nhau, tuy nhiên chung quy lại là do công tác cán bộ của địa phương chưa thật sự đồng bộ và hiệu quả. 5 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn 3.1. Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở làm sáng tỏ khung lý thuyết về chất lượng công chức, luận văn phân tích thực trạng chất lượng công chức của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, luận văn phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng công chức của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk, tìm ra nguyên nhân dẫn đến những hạn chế, từ đó đề xuất một số giải pháp có tính khả thi nhằm nâng cao chất lượng công chức tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn 3.1. Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở làm rõ lý luận về năng lực cán bộ UBND cấp xã và phân tích, đánh giá thực trạng năng lực cán bộ UBND cấp xã tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, luận văn đề xuất giải pháp nâng cao năng lực cán bộ UBND cấp xã của thành phố Buôn Ma Thuột trong thời gian tới. 3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt được mục đích trên, luận văn tập trung thực hiện những nhiệm vụ nghiên cứu dưới đây: - Hệ thống hóa cơ sở lý luận về năng lực cán bộ UBND cấp xã; - Phân tích và đánh giá thực trạng năng lực cán bộ UBND cấp xã tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. - Đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực cán bộ UBND cấp xã tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk trong thời gian tới. 6 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn 4.1. Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của luận văn là năng lực của cán bộ UBND cấp xã tại thành phố Buôn Ma Thuột. 4.2. Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: Luận văn chỉ tập trung nghiên cứu cơ sở lý luận về năng lực cán bộ UBND cấp xã; thực trạng năng lực cán bộ UBND cấp xã tại thành phố Buôn Ma Thuột; đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực cán bộ UBND cấp xã thành phố Buôn Ma Thuột. - Về không gian: tại 21 phường, xã trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. - Về thời gian: giai đoạn 2014-2018. 5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 5.1. Phương pháp luận Đề tài được nghiên cứu dựa trên cơ sở phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác – Lênin; quan điểm và chính sách của Đảng, chính sách và pháp của nhà nước đối với cán bộ UBND cấp xã. 5.2. Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng các phương pháp: - Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Tác giả tổng quan các bài luận văn, luận án, bài viết trên các tạp chí về chủ đề cán bộ, năng lực cán bộ, nhằm xây dựng hệ thống lý luận về năng lực cán bộ UBND cấp xã. - Phương pháp điều tra xã hội học: Thông qua phương pháp này để có thêm cơ sở để đánh giá năng lực cán bộ UBND cấp xã một cách khách quan. 19 hạn chế. Công tác kiểm tra, giám sát đội ngũ cán bộ UBND cấp xã hiệu quả còn thấp, nhất là yếu về giám sát tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong quản lý nhà nước. Chưa phát hiện kịp thời sai phạm để ngăn chặn. Ở một số xã, phường còn vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ. Việc xử lý những sai phạm, tiêu cực ở một số nơi chưa nghiêm minh nên tính răn đe không cao. Năm là, công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức của bộ máy tổ chức các sở, ban ngành chưa thật hiệu quả, còn một bộ phận công chức có trình độ nhận thức thấp kém, thiếu ý thức trong công việc dẫn đến hiệu quả thấp. Một số công chức vẫn chưa nắm vững quan điểm, đường lối phát triển kinh tế-xã hội cũng như chức năng QLNN của địa phương, nên chưa đáp ứng tốt yêu cầu quản lý. Điều này dẫn đến tình trạng làm việc có tính cầm chừng qua loa. Sáu là, thực tế cho thấy việc đánh giá xếp loại cán bộ chưa gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, chưa lấy hiệu quả công việc làm thước đo để đánh giá cán bộ, chưa có những tiêu chí rõ ràng, từ đó chủ nghĩa bình quân còn tồn tại khá phổ biến, dẫn đến công tác lập kế hoạch, quy hoạch phát triển nguồn nhân lực có độ tin cậy chưa cao, việc đánh giá hiệu quả công vụ của cán bộ còn lung túng, chủ yếu là căn cứ vào bằng cấp, chưa chú ý đến năng lực thực tiễn của cán bộ, chưa đánh giá đúng năng lực trình độ; Công tác nhận xét, đánh giá công chức chưa thực sự nghiêm túc, khoa học, thậm chí bị coi thường. Hiện tượng “dĩ hòa, vi quý”, bè phái, bao che dẫn đến nhận xét cán bộ sai lệch trong quá trình đánh giá, phê bình. Kết quả đánh giá vì vậy chưa có tính kích thích, tạo sự thi đua về thực lực trong việc nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện kỹ năng, phẩm 18 Công tác tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ UBND cấp xã hầu hết dựa vào các văn bản Trung ương, chưa có chính sách đặc thù riêng nên bị động và khó khăn trong công tác triển khai thực hiện. Vì vậy, nhìn chung hoạt động đào tạo, bồi dưỡng thành phố Buôn Ma Thuột nói chung dành cho đội ngũ cán bộ cấp xã hiệu quả chưa cao, hạn chế kể cả về cơ chế, nội dung, chương trình, phương pháp, nguồn nhân lực và cơ sở vật chất. Khi được khảo sát về vấn đề đào tạo, bồi dưỡng, trong thời gian công tác, 13,8% cán bộ được cơ quan cử đi đào tạo, bồi dưỡng 1 lần, 81,03% cán bộ được cử đi đào tạo bồi dưỡng trên 2 lần và 5,17% cán bộ chưa từng được cử đi đào tại bồi dưỡng. Trong số cán bộ được cử đi đào tạo, bồi dưỡng, 83,64% cán bộ đánh giá chương trình mình được tham gia đào tạo bồi dưỡng là phù hợp, 16,36% đánh giá ở mức độ bình thường. Ba là, nhiều cán bộ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ không đúng chuyên ngành nên chưa am hiểu nhiều về lĩnh vực chuyên môn, bởi vậy còn có nhiều hạn chế trong việc điều hành, quản lý nhằm phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, tình trạng bố trí trái nghề đang diễn ra đối với bộ phận cán bộ UBND cấp xã tại thành phố Buôn Ma Thuột. Việc tham gia nâng cao trình độ chuyên môn chủ yếu thông qua các khóa đào tạo theo hình thức vừa làm, vừa học, liên thông, chuyển đổi hoặc đào tạo từ xa nên chất lượng sau đào tạo không cao, việc ứng dụng kiến thức chuyên môn được đào tạo trong qua trình thực thi công vụ còn hạn chế. Bốn là, công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, kiểm soát đối với hoạt động chính quyền cấp xã tại thánh phố Buôn Ma Thuột còn 7 - Phương pháp thống kê mô tả: Tổng hợp, phân tích các số liệu, các yếu tố cấu thành năng lực cán bộ UBND cấp xã tại thành phố Buôn Ma Thuột. - Phương pháp so sánh, phân tích và tổng hợp: Tác giả so sánh số liệu giữa các năm để làm cơ sở cho việc phân tích thực trạng năng lực lực cán bộ UBND cấp xã tại thành phố Buôn Ma Thuột giai đoạn 2014-2018. 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn 6.1. Ý nghĩa lý luận Luận văn đã hệ thống hoá được cơ sở lý luận về cán bộ, năng lực cán bộ UBND cấp xã như khái niệm, đặc điểm, vai trò của cán bộ UBND cấp xã; năng lực của cán bộ UBND cấp xã. 6.2. Ý nghĩa thực tiễn Luận văn đã đánh giá được thực trạng năng lực của cán bộ UBND cấp xã tại thành phố Buôn Ma Thuột và đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực của cán bộ UBND cấp xã tại thành phố Buôn Ma Thuột trong thời gian tới. Luận văn có thể là tài liệu tham khảo hữu ích cho các cơ quan quản lý cán bộ UBND cấp xã ở thành phố Buôn Ma Thuột, cho việc giảng dạy, học tập chuyên ngành Quản lý công ở Học viện Hành chính Quốc gia và các cơ sở đào tạo khác. 7. Kết cấu luận văn Kết cấu luận vào gồm Phần Mở đầu, Phần Nội dung, Phần Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo và Phụ lục. Phần Nội dung được kết cấu thành 3 Chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về năng lực cán bộ Ủy ban nhân dân cấp xã 8 Chương 2: Thực trạng năng lực cán bộ Ủy ban nhân dân cấp xã tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk Chương 3: Định hướng và giải pháp nâng cao năng lực cán bộ Ủy ban nhân dân cấp xã tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CÁN BỘ UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ 1.1. Khái quát về cán bộ Ủy ban nhân dân cấp xã 1.1.1. Khái niệm cán bộ Ủy ban nhân dân cấp xã 1.1.2. Đặc điểm cán bộ Ủy ban nhân dân cấp xã 1.1.3. Vai trò của cán bộ Ủy ban nhân dân cấp xã 1.1.4. Tiêu chuẩn, nhiệm vụ của cán bộ Ủy ban nhân dân cấp xã 1.2. Năng lực cán bộ Ủy ban nhân dân cấp xã 1.2.1. Khái niệm và các yếu tố cấu thành năng lực cán bộ 1.2.2. Khái niệm và các yếu tố cấu thành năng lực cán bộ Ủy ban nhân dân cấp xã 1.2.3. Tiêu chí đánh giá năng lực cán bộ Ủy ban nhân dân cấp xã Tiêu chí đánh giá năng lực cán bộ UBND cấp xã là tập hợp các dấu hiệu, điều kiện, đặc trưng, các chỉ số định tính, định lượng làm căn cứ để nhận biết, đánh giá cán bộ UBND cấp xã trên thực tế. Căn cứ xác định tiêu chí đó là: Nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ UBND cấp xã, hoạt động thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ và 17 nhiệm kỳ có một số cán bộ thay đổi vị trí công tác hoặc không trúng cử phải nghỉ việc, ngược lại có không ít trường hợp cán bộ, công chức nhà nước được điều động, bổ nhiệm về làm cán bộ UBND cấp xã. Do đó có sự hạn chế về mặt kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ. Hai là, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ UBND cấp xã tại thành phố Buôn Ma Thuột chất lượng còn thấp. Kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ UBND cấp xã về mặt số lượng nhìn chung tương đối đảm bảo nhưng thực tế về chất lượng chiều sâu, cũng như các kỹ năng trong quá trình thực thi công vụ, giải quyết công việc và xử lý những vấn đề phát sinh của phần lớn cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của công việc, chưa ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ, còn bất cập, hẫng hụt về nhiều mặt: trí thức và năng lực quản lý nhà nước về xã hội, kinh tế thị trường, pháp luật, hành chính, kỹ năng thực thi công vụ cũng như khả năng vận dụng khoa học công nghệ hiện đại trong công tác quản lý còn rất hạn chế. Việc xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng còn bộc lộ nhiều bất cập, cách làm chủ yếu vẫn căn cứ vào công văn từ cấp trên hoặc thông báo chiêu sinh từ các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng. Rất ít cơ quan, trên cơ sở nhu cầu của công việc chủ động liên hệ đăng ký lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ. Đồng thời cán bộ tham gia vào các khóa học chủ yếu do yêu cầu đáp ứng tiêu chuẩn hoặc chuyển ngạch hơn là nâng cao trình độ và năng lực. Việc lập quy hoạch, kế hoạch cử công chức đi đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ cấp cơ sở nói chung, cán bộ UBND cấp xã nói riêng tại thành phố Buôn Ma Thuột mới chỉ chú trọng đến những nhiệm vụ trước mắt, chưa có chiến lược lâu dài cho sự phát triển của cơ quan. 16 vụ nhân dân vẫn còn chưa tận tình, gây nên những trở ngại trong việc thực hiện các chủ trương của nhà nước về cải cách hành chính, về mối quan hệ giữa cơ quan nhà nước với người dân. Mặt khác, một bộ phận cán bộ chưa sử dụng hiệu quả thời gian làm việc; việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính có phần chưa nghiêm túc, tác phong, lề lối làm việc vẫn còn thiếu chỉnh chu, tình trạng công chức “đi muộn về sớm” diễn ra phổ biến. Bốn là, trong quá trình thực hiện chức năng quản lý nhà nước, đội ngũ cán bộ thiếu sự năng động, sáng tạo. Vẫn còn tình trạng một số cán bộ không làm tròn nhiệm vụ của mình, buông lỏng chức năng mà trách nhiệm cần phải thực hiện; chưa gắn giữa trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn, quyền lợi với nhau một cách chặt chẽ, bị xử lý vi phạm kỷ luật. Bên cạnh đó sự hợp tác phối hợp, hiệp đồng trong công việc, sự chia sẻ thông tin, tinh thần và phương pháp làm việc nhóm của cán bộ UBND cấp xã còn thấp. Rõ ràng những hạn chế nói trên của một bộ phận cán bộ UBND cấp xã tại thành phố chung quy lại là do công tác xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở của thành phố chưa thật sự đồng bộ và hiệu quả. Qua phân tích ta thấy, những hạn chế trong năng lực của cán bộ UBND cấp xã tại thành phố Buôn Ma Thuột thời gian qua bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân khác nhau: Thứ nhất, đa số cán bộ UBND cấp xã là những người dân cư trú, sinh sống tại địa phương, gắn bó với nhân dân địa phương, do đó những mối quan hệ họ hàng, thân tộc... rất dễ chi phối, ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực thi công vụ của họ. Đồng thời đội ngũ cán bộ cơ sở cũng thường xuyên biến động, không ổn định, sau mỗi 9 các yêu cầu về chất lượng của đội ngũ cán bộ UBND cấp xã trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. Trên cơ sở các quan điểm, quy định về đánh giá cán bộ cũng như quan niệm về năng lực cán bộ, đối với cán bộ UBND cấp xã, năng lực đội ngũ này được đánh giá trên các tiêu chí: 1.2.3.1. Kiến thức 1.2.3.2. Kỹ năng 1.2.3.3. Phẩm chất chính trị, đạo đức 1.2.3.4. Kết quả thực thi nhiệm vụ 1.2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cán bộ Ủy ban nhân dân cấp xã Tiểu kết chương 1 Cán bộ UBND cấp xã là những người thực thi công vụ, họ trực tiếp chuyển tải đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Trung ương và nhà nước cấp trên về các nội dung tiến hành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đến với nhân dân địa phương đồng thời cũng là những người trực tiếp động viên, tổ chức và chỉ đạo nhân dân tuân thủ thực hiện. Do đó cán bộ UBND cấp xã quyết định sự thành bại của việc thực hiện các đường lối, chủ trương, chính sách thông qua vai trò là cầu nối giữa Đảng, nhà nước và nhân dân. Nâng cao năng lực cán bộ UBND cấp xã để có thể xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, đủ tài, đủ sức, có tâm, có tầm đáp ứng được nhu cầu công việc và các yêu cầu nhiệm vụ mới đặt ra trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập sâu rộng với quốc tế. 10 Trong nội dung Chương 1, đề tài đã tập trung phân tích và làm rõ những vấn đề liên quan về cán bộ UBND cấp xã, năng lực cán bộ UBND cấp xã, các tiêu chí đánh giá năng lực cán bộ UBND cấp xã. Bên cạnh đó, đề tài cũng đã hệ thống hóa và làm sáng tỏ cơ sở khoa học về năng lực cán bộ UBND cấp xã , đồng thời đã đưa ra những yếu tố ảnh hưởng đến năng lực của đội ngũ này. Những phân tích và kết luận ở Chương 1 sẽ làm cơ sở cho hoạt động đánh giá thực trạng năng lực cán bộ UBND cấp xã mà đề tài tập trung phân tích ở Chương 2. Chương 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CÁN BỘ ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TẠI THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT, TỈNH ĐẮK LẮK 2.1. Khái quát về thành phố Buôn Ma Thuột 2.2. Khái quát về cán bộ Ủy ban nhân dân cấp xã tại thành phố Buôn Ma Thuột 2.2.1. Số lượng 2.2.2. Cơ cấu 2.3. Phân tích thực trạng năng lực cán bộ Ủy ban nhân dân cấp xã tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 2.3.1. Kiến thức 2.3.2. Kỹ năng 2.3.4. Phẩm chất 2.3.5. Kết quả thực thi nhiệm vụ 2.4. Đánh giá chung về năng lực cán bộ Ủy ban nhân dân cấp xã tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 2.4.1. Ưu điểm và nguyên nhân 15 Đồng thời, khi được khảo sát về sự hài lòng của cán bộ UBND cấp xã tạo thành phố đối với công việc hiện tại thì 86,2% cán bộ cảm thấy hài lòng và 13,8% cán bộ cảm thấy bình thường với công việc hiện tại. Hai là, kỹ năng nghề nghiệp là một trong những thiếu hụt lớn của cán bộ UBND cấp xã của thành phố hiện nay. Điều này làm cho cán bộ thiếu tính chuyên nghiệp trong công tác, hiệu quả công việc không cao. Một bộ phận không nhỏ cán bộ có hạn chế về kỹ năng quản lý, kỹ năng nghiệp vụ, nhất là kỹ năng giao tiếp; kỹ năng phân công, ủy quyền,... trong khi đây là những kỹ năng cần thiết và quan trọng trong quá trình thực thi công vụ. Trong giải quyết công việc, một bộ phận cán bộ vẫn làm việc mang tính chủ quan, tùy tiện theo cảm tính cá nhân. Một số cán bộ lười học tập, ít rèn luyện, đã bộc lộ những yếu kém bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, giải quyết công việc nhiều lúc còn lúng túng, thiếu sự nhạy bén năng động, thường dựa vào những kinh nghiệm đã không còn phù hợp. Một số cán bộ còn ngại va chạm, né tránh những vụ việc phức tạp, khó khăn, vẫn còn hiện tượng nể nang trong giải quyết công việc khiến hiệu quả thực thi công vụ chưa cao. Vì vậy, khi khảo sát mức độ hài lòng của 50 công chức đang công tác tại UBND các xã, phường về việc điều hành, giải quyết công việc của cán bộ UBND cấp xã thì 66% công chức đánh giá hài lòng, 30% đánh giá bình thường và 4% đánh giá không hài lòng. Ba là, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật của một bộ phận cán bộ UBND cấp xã tại thành phố còn yếu kém. Phong cách làm việc của một bộ phận cán bộ còn chậm đổi mới, tinh thần phục 14 những hạn chế, tồn tại cần được nhận diện và phân tích trước yêu cầu của thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước, xây dựng một nền hành chính chuyên nghiệp, chính quy hiện đại: Một là, trình độ của cán bộ UBND cấp xã tại thành phố tuy đã được nâng lên nhưng vẫn còn một bộ phận nhỏ chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra trong thời kỳ mới. Tỷ lệ cán bộ còn thiếu kiến thức về QLNN vẫn còn cao. Trình độ tin học, ngoại ngữ vẫn chưa đảm bảo yêu cầu, đặc biệt là theo quy định mới cần phải đảm bảo chuẩn hóa cả về tin học và ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ. Đa số cán bộ có bằng cấp, chứng chỉ tin học thì cũng chỉ biết đánh máy mà thiếu các kỹ năng cơ bản trong việc tra cứu thông tin trên mạng hay chọn lọc, cập nhật thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng nhất là phương t

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_van_nang_luc_can_bo_uy_ban_nhan_dan_cap_xa_o_th.pdf
Tài liệu liên quan