Tóm tắt Luận văn Nghiên cứu thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại các khách sạn 4 sao ở Hạ Long

MỤC LỤC

TRANG PHỤ BÌA

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC BẢNG

DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ VÀ BIỂU ĐỒ

MỞ ĐẦU. 1

1. Lý do chọn đề tài. 90

2. Mục tiêu nghiên cứu. 91

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu . 91

4. Phƣơng pháp nghiên cứu. 92

5. Kết cấu của luận văn. 93

CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

TRONG KINH DOANH KHÁCH SẠN.

1.1. Một số khái niệm cơ bản.

1.1.1. Nguồn nhân lực trong kinh doanh khách sạn

1.1.2. Quản trị nguồn nhân lực trong kinh doanh khách sạn .

1.2. Mục tiêu quản trị nguồn nhân lực trong kinh doanh khách sạn.

1.3. Chức năng của quản trị nguồn nhân lực trong kinh doanh khách sạn.

1.4. Nguyên tắc quản trị nguồn nhân lực trong kinh doanhkhách sạn.

1.4.1. Nguyên tắc đảm bảo tính thang bậc

1.4.2. Nguyên tắc uỷ quyền .

1.4.3. Nguyên tắc phối hợp .

1.4.4. Nguyên tắc thống nhất .

1.5. Các yếu tố ảnh hƣởng tới quản trị nguồn nhân lực trong kinh doanh

khách sạn.1.5.1. Môi trường bên trong.

1.5.2. Môi trường bên ngoài .

1.6. Nội dung quản trị nguồn nhân lực trong kinh doanh khách sạn.

1.6.1. Hoạch định nguồn nhân lực .

1.6.2. Phân tích và thiết kế công việc

1.6.3. Tuyển dụng lao động.

1.6.4. Phân công, bố trí công việc.

1.6.5. Đào tạo, phát triển nhân lực .

1.6.6. Đánh giá thực hiện công việc

1.6.7. Trả công lao động và các chính sách đãi ngộ lao động .

1.6.8. Hoạt động kiểm tra, giám sát

1.6.9. Xây dựng và duy trì quan hệ lao động

CHƢƠNG 2. ƢU ĐIỂM, HẠN CHẾ TRONG QUẢN TRỊ NGUỒN

NHÂN LỰC TẠI CÁC KHÁCH SẠN HERITAGE HẠ LONG, BIỆT THỰ

HOÀNG GIA, SÀI GÒN HẠ LONG VÀ MITHRIN HẠ LONG .

2.1. Khái quát về tình hình hoạt động và nguồn nhân lực tại các khách sạn 4 sao ở Hạ Long .

2.1.1. Giới thiệu chung về hệ thống cơ sở lưu trú ở Quảng Ninh.

2.1.1.1. Số lượng cơ sở lưu trú tại Quảng Ninh

2.1.1.2. Số lượng và chất lượng nguồn nhân lực trong các cơ sở lưu trú tại Quảng Ninh.

2.1.2. Tình hình hoạt động của các khách sạn 4 sao ở Hạ Long

2.1.3. Số lượng và chất lượng nguồn nhân lực của các khách sạn 4 sao ở Hạ Long.

2.2. Công tác hoạch định nguồn nhân lực.2.3. Phân tích và thiết kế công việc .

2.4. Công tác tuyển dụng lao động.

2.5 Công tác phân công, bố trí công việc.

2.6. Công tác đào tạo, phát triển nhân lực.

2.6.1. Kinh phí đào tạo .

2.6.2. Nội dung, hình thức đào tạo.

2.6.3. Đánh giá kết quả đào tạo.

2.7. Công tác đánh giá thực hiện công việc.

2.8. Trả công lao động và các chính sách đãi ngộ

2.8.1. Thực hiện các chính sách tiền lương cơ bản

2.8.2. Phụ cấp về vật chất và chính sách động viên tinh thần .

2.9. Công tác kiểm tra giám sát.

2.10. Xây dựng và duy trì quan hệ lao động.

CHƢƠNG 3. NHỮNG ĐỀ XUẤT VÀ KINH NGHIỆM VỀ CÔNG

TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÁC KHÁCH SẠN 4 SAOỞ HẠ LONG.

3.1. Mục tiêu, định hƣớng phát triển của ngành du lịch, khách sạn trong

thời gian tới.

3.1.1. Trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

3.1.2. Trên địa bàn thành phố Hạ Long

3.2. Một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại

các khách sạn 4 sao ở Hạ Long .

3.2.1. Hoàn thiện công tác hoạch định nguồn nhân lực.

3.2.2. Xây dựng, cập nhật và sử dụng thường xuyên bản mô tả và bản

tiêu chuẩn công việc trong tuyển dụng và đánh giá nhân viên .

3.2.3. Tăng cường kiểm soát hệ số luân chuyển lao động .

3.2.4. Hoàn thiện công tác đánh giá sau các khoá đào tạo .

3.2.5. Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc.

3.2.6. Cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao chất lượng môi trường

làm việc trong các khách sạn. .

3.3. Một số kinh nghiệm thực tế từ công tác quản trị nguồn nhân lực tại

các khách sạn 4 sao ở Hạ Long .

3.3.1. Kinh nghiệm về tuyển dụng và sử dụng lao động .

3.3.2. Kinh nghiệm về đào tạo, phát triển nhân lực

3.3.3. Kinh nghiệm về công tác đánh giá thực hiện công việc.

3.3.4. Kinh nghiệm về công tác trả công và đãi ngộ lao động .

3.3.5. Kinh nghiệm về công tác kiểm tra, giám sát

3.3.6. Kinh nghiệm về xây dựng và duy trì quan hệ lao động .

KẾT LUẬN.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤCDANH MỤC CÁC B

pdf18 trang | Chia sẻ: lavie11 | Lượt xem: 612 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tóm tắt Luận văn Nghiên cứu thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại các khách sạn 4 sao ở Hạ Long, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
2009 MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ VÀ BIỂU ĐỒ MỞ ĐẦU ............................................................................................... 1 1. Lý do chọn đề tài ............................................................................. 90 2. Mục tiêu nghiên cứu........................................................................ 91 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu ................................................... 91 4. Phƣơng pháp nghiên cứu ................................................................ 92 5. Kết cấu của luận văn ....................................................................... 93 CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG KINH DOANH KHÁCH SẠN ....... Error! Bookmark not defined. 1.1. Một số khái niệm cơ bản......................... Error! Bookmark not defined. 1.1.1. Nguồn nhân lực trong kinh doanh khách sạnError! Bookmark not defined. 1.1.2. Quản trị nguồn nhân lực trong kinh doanh khách sạn ... Error! Bookmark not defined. 1.2. Mục tiêu quản trị nguồn nhân lực trong kinh doanh khách sạn .. Error! Bookmark not defined. 1.3. Chức năng của quản trị nguồn nhân lực trong kinh doanh khách sạn .................................................................... Error! Bookmark not defined. 1.4. Nguyên tắc quản trị nguồn nhân lực trong kinh doanh khách sạn................................................... Error! Bookmark not defined. 1.4.1. Nguyên tắc đảm bảo tính thang bậcError! Bookmark not defined. 1.4.2. Nguyên tắc uỷ quyền ............ Error! Bookmark not defined. 1.4.3. Nguyên tắc phối hợp ............ Error! Bookmark not defined. 1.4.4. Nguyên tắc thống nhất ......... Error! Bookmark not defined. 1.5. Các yếu tố ảnh hƣởng tới quản trị nguồn nhân lực trong kinh doanh khách sạn ..................................................... Error! Bookmark not defined. 1.5.1. Môi trường bên trong........... Error! Bookmark not defined. 1.5.2. Môi trường bên ngoài .......... Error! Bookmark not defined. 1.6. Nội dung quản trị nguồn nhân lực trong kinh doanh khách sạn.. Error! Bookmark not defined. 1.6.1. Hoạch định nguồn nhân lực .. Error! Bookmark not defined. 1.6.2. Phân tích và thiết kế công việcError! Bookmark not defined. 1.6.3. Tuyển dụng lao động............ Error! Bookmark not defined. 1.6.4. Phân công, bố trí công việc... Error! Bookmark not defined. 1.6.5. Đào tạo, phát triển nhân lực . Error! Bookmark not defined. 1.6.6. Đánh giá thực hiện công việc Error! Bookmark not defined. 1.6.7. Trả công lao động và các chính sách đãi ngộ lao động . Error! Bookmark not defined. 1.6.8. Hoạt động kiểm tra, giám sát Error! Bookmark not defined. 1.6.9. Xây dựng và duy trì quan hệ lao độngError! Bookmark not defined. CHƢƠNG 2. ƢU ĐIỂM, HẠN CHẾ TRONG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÁC KHÁCH SẠN HERITAGE HẠ LONG, BIỆT THỰ HOÀNG GIA, SÀI GÒN HẠ LONG VÀ MITHRIN HẠ LONG ... Error! Bookmark not defined. 2.1. Khái quát về tình hình hoạt động và nguồn nhân lực tại các khách sạn 4 sao ở Hạ Long ........................................... Error! Bookmark not defined. 2.1.1. Giới thiệu chung về hệ thống cơ sở lưu trú ở Quảng Ninh ................................ ................. Error! Bookmark not defined. 2.1.1.1. Số lượng cơ sở lưu trú tại Quảng NinhError! Bookmark not defined. 2.1.1.2. Số lượng và chất lượng nguồn nhân lực trong các cơ sở lưu trú tại Quảng Ninh ............................................. Error! Bookmark not defined. 2.1.2. Tình hình hoạt động của các khách sạn 4 sao ở Hạ LongError! Bookmark not defined. 2.1.3. Số lượng và chất lượng nguồn nhân lực của các khách sạn 4 sao ở Hạ Long............................. Error! Bookmark not defined. 2.2. Công tác hoạch định nguồn nhân lực ...... Error! Bookmark not defined. 2.3. Phân tích và thiết kế công việc ................ Error! Bookmark not defined. 2.4. Công tác tuyển dụng lao động................. Error! Bookmark not defined. 2.5 Công tác phân công, bố trí công việc ........ Error! Bookmark not defined. 2.6. Công tác đào tạo, phát triển nhân lực...... Error! Bookmark not defined. 2.6.1. Kinh phí đào tạo ................. Error! Bookmark not defined. 2.6.2. Nội dung, hình thức đào tạo .. Error! Bookmark not defined. 2.6.3. Đánh giá kết quả đào tạo...... Error! Bookmark not defined. 2.7. Công tác đánh giá thực hiện công việc..... Error! Bookmark not defined. 2.8. Trả công lao động và các chính sách đãi ngộError! Bookmark not defined. 2.8.1. Thực hiện các chính sách tiền lương cơ bảnError! Bookmark not defined. 2.8.2. Phụ cấp về vật chất và chính sách động viên tinh thần .. Error! Bookmark not defined. 2.9. Công tác kiểm tra giám sát ..................... Error! Bookmark not defined. 2.10. Xây dựng và duy trì quan hệ lao động ... Error! Bookmark not defined. CHƢƠNG 3. NHỮNG ĐỀ XUẤT VÀ KINH NGHIỆM VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÁC KHÁCH SẠN 4 SAO Ở HẠ LONG ............................................... Error! Bookmark not defined. 3.1. Mục tiêu, định hƣớng phát triển của ngành du lịch, khách sạn trong thời gian tới .................................................. Error! Bookmark not defined. 3.1.1. Trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh Error! Bookmark not defined. 3.1.2. Trên địa bàn thành phố Hạ LongError! Bookmark not defined. 3.2. Một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại các khách sạn 4 sao ở Hạ Long ..................... Error! Bookmark not defined. 3.2.1. Hoàn thiện công tác hoạch định nguồn nhân lực .......... Error! Bookmark not defined. 3.2.2. Xây dựng, cập nhật và sử dụng thường xuyên bản mô tả và bản tiêu chuẩn công việc trong tuyển dụng và đánh giá nhân viên . Error! Bookmark not defined. 3.2.3. Tăng cường kiểm soát hệ số luân chuyển lao động ....... Error! Bookmark not defined. 3.2.4. Hoàn thiện công tác đánh giá sau các khoá đào tạo ..... Error! Bookmark not defined. 3.2.5. Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc........ Error! Bookmark not defined. 3.2.6. Cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao chất lượng môi trường làm việc trong các khách sạn. ........ Error! Bookmark not defined. 3.3. Một số kinh nghiệm thực tế từ công tác quản trị nguồn nhân lực tại các khách sạn 4 sao ở Hạ Long ..................... Error! Bookmark not defined. 3.3.1. Kinh nghiệm về tuyển dụng và sử dụng lao động .......... Error! Bookmark not defined. 3.3.2. Kinh nghiệm về đào tạo, phát triển nhân lựcError! Bookmark not defined. 3.3.3. Kinh nghiệm về công tác đánh giá thực hiện công việc.. Error! Bookmark not defined. 3.3.4. Kinh nghiệm về công tác trả công và đãi ngộ lao động . Error! Bookmark not defined. 3.3.5. Kinh nghiệm về công tác kiểm tra, giám sátError! Bookmark not defined. 3.3.6. Kinh nghiệm về xây dựng và duy trì quan hệ lao động .. Error! Bookmark not defined. KẾT LUẬN ................................................. Error! Bookmark not defined. TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1. Lượng khách du lịch đến Quảng Ninh giai đoạn 2000 – 2008 .......... 34 Bảng 2.2. Phân bố hệ thống cơ sở lưu trú tại Quảng Ninh................................ 36 Bảng 2.3. Hệ thống khách sạn tại Quảng Ninh 2008 năm theo hạng sao .......... 37 Bảng 2.4. Số cơ sở lưu trú tại Quảng Ninh theo hình thức sở hữu ................... 38 Bảng 2.5. Số lượng lao động du lịch Quảng Ninh từ 2001 đến 2008 ................ 39 Bảng 2.6. Số lượng lao động trong các cơ sở lưu trú tại Quảng Ninh ............... 39 Bảng 2.7. Cơ cấu lao động trong các cơ sở lưu trú của Quảng Ninh theo trình độ ........................................................................................................ 41 Bảng 2.8. Phân bố nguồn nhân lực trong các cơ sở lưu trú tại Quảng Ninh theo địa bàn .................................................................................................. 42 Bảng 2.9. Hình thức sở hữu của 10 khách sạn 4 sao ở Hạ Long ...................... 43 Bảng 2.10. Không gian chính của các khách sạn 4 sao ở Hạ Long .................. 45 Bảng 2.11. Loại phòng và phong cách phục vụ của các nhà hàng trong khách sạn 4 sao ở Hạ Long ........................................................................... 47 Bảng 2.12. Doanh thu của 10 khách sạn 4 sao ở Hạ Long năm 2008 ............... 49 Bảng 2.13. Số lượng lao động của 10 khách sạn 4 sao ở Hạ Long................... 51 Bảng 2.14. Số lượng lao động tại 4 khách sạn giai đoạn 2006 – 2008 .............. 52 Bảng 2.15. Cơ cấu lao động theo giới tính của 4 khách sạn ............................. 53 Bảng 2.16. Cơ cấu lao động theo độ tuổi của 4 khách sạn .............................. 53 Bảng 2.17. Cơ cấu lao động theo trình độ học vấn của 4 khách sạn ................ 55 Bảng 2.18. Phân công lao động theo bộ phận tại các khách sạn ...................... 68 Bảng 2.19. Kinh phí đầu tư cho hoạt động đào tạo tại 4 khách sạn giai đoạn 2007 – 2008.................................................................................................. 71 Bảng 2.20. Số lượng nhân viên đã được cấp chứng chỉ “Đào tạo viên (Trainer)” của VTOS .................................................................................... 74 Bảng 2.21. Tiêu chí đánh giá thực hiện công việc tại các khách sạn ................ 78 Bảng 2.22. Kết quả đánh giá thực hiện công việc của các khách sạn ............... 81 Bảng 2.23. Chính sách tiền lương, hợp đồng lao động tại các khách sạn ......... 82 Bảng 2.24. Một số chỉ tiêu về tiền lương của người lao động tại các khách sạn ..................................................................................................... 83 Bảng 2.25. Hình thức khen thưởng, kỷ luật tại các khách sạn ......................... 84 Bảng 2.26. Ưu điểm, hạn chế của công tác quản trị nguồn nhân lực tại 04 khách sạn ..................................................................................................... 89 Bảng 3.27. Phiếu điều tra về đánh giá của nhân viên đối với chương trình đào tạo ......................................................................................................... 99 Bảng 3.28. Danh sách các cơ sở đào tạo du lịch ở Quảng Ninh....................... 108 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ VÀ BIỂU ĐỒ Sơ đồ 1.1. Nội dung quản trị nguồn nhân lực trong kinh doanh khách sạn ............................................................... Error! Bookmark not defined. Sơ đồ 1.2. Mối quan hệ qua lại giữa hoạch định nguồn nhân lực và các hoạt động quản trị nguồn nhân lực ..................... Error! Bookmark not defined. Sơ đồ 1.3. Các bước tuyển dụng lao động trong kinh doanh khách sạn .. Error! Bookmark not defined. Sơ đồ 1.4. Vai trò của đánh giá thực hiện công việc Error! Bookmark not defined. Sơ đồ 1.5. Những hậu quả của sự bất mãn về thù lao lao động và các chính sách đãi ngộ lao động ....................................... Error! Bookmark not defined. Biểu đồ 2.1. Tỷ trọng ngành Du lịch trong GDP Quảng Ninh năm 2008... 33 Biểu đồ 2.2. Lượng khách du lịch đến Quảng Ninh giai đoạn 2000 -2008. 34 Biểu đồ 2.3. Doanh thu du lịch Quảng Ninh giai đoạn 2000 – 2008.......... 35 Biểu đồ 2.4 – 2.5. Số lượng cơ sở lưu trú và số lượng phòng theo loại hạng . ............................................................................................................. 37 Biểu đồ 2.6. Số lượng lao động trong các cơ sở lưu trú tại Quảng Ninh .... 40 Biểu đồ 2.7. Cơ cấu lao động trong các cơ sở lưu trú của Quảng Ninh theo trình độ ................................................................................................. 41 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Cho tới những năm 60 của thế kỷ XX, tại Việt Nam, quản trị nguồn nhân lực như một chức năng chuyên nghiệp trong kinh doanh khách sạn hầu như không tồn tại. Khi mới bắt đầu xuất hiện, nó chỉ tập trung vào những thành phần nhỏ của quản trị nguồn nhân lực như tuyển dụng và trả thù lao cho người lao động. Chính sách mở cửa của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết 45/CP của Chính phủ về đổi mới công tác quản lý và phát triển du lịch đã mở đường cho sự phát triển nhanh chóng của ngành du lịch Việt Nam nói chung, kinh doanh khách sạn nói riêng. Thời đại kinh tế tri thức, nền kinh tế thị trường với nhiều vận hội và thách thức đã đặt ra yêu cầu mới đối với công tác quản trị nguồn nhân lực trong kinh doanh khách sạn. Lúc này, quản trị nguồn nhân lực không còn đơn thuần là vấn đề quản trị hành chính nhân viên mà được nâng lên một tầm cao mới, trở thành chìa khoá thành công, mang lại “lợi thế so sánh, lợi thế cạnh tranh” cho các khách sạn. Nhưng đến nay, còn nhiều vấn đề lý thuyết về nguồn nhân lực cũng như công tác quản trị nguồn nhân lực trong kinh doanh khách sạn chưa được tìm hiểu và hệ thống hoá một cách hoàn chỉnh trong các nghiên cứu về du lịch. Các thông tin về thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực trong kinh doanh khách sạn trong phạm vi cả nước và các địa phương còn nhiều hạn chế. Tại Quảng Ninh – một trong những trung tâm du lịch trọng điểm của Việt Nam, hệ thống cơ sở lưu trú nói chung, hệ thống khách sạn nói riêng cũng có sự gia tăng không ngừng về số lượng và chất lượng trong những năm gần đây. Nếu như năm 2000 toàn Tỉnh mới có 224 cơ sở lưu trú, trong đó 3 khách sạn được xếp hạng 4 sao thì năm 2008, đã có 847 cơ sở, trong đó 10 khách sạn được xếp hạng 4 sao. Điều đáng chú ý là 10 khách sạn 4 sao trên đều tập trung ở Thành phố Hạ Long – 1 trong 4 trung tâm du lịch được đầu tư phát triển tại Quảng Ninh, chiếm 1,18% tổng số cơ sở lưu trú trên toàn tỉnh nhưng giải quyết việc làm cho 1.696 lao động, tương đương 23,17% tổng số lao động trong ngành du lịch toàn tỉnh. Hiện nay, chưa có một công trình nghiên cứu nào về công tác quản trị nguồn nhân lực tại các khách sạn này - lĩnh vực có cả ý nghĩa khoa học và thực tiễn, tác động trực tiếp tới một bộ phận không nhỏ trong nguồn nhân lực du lịch tại Quảng Ninh. Xuất phát từ sự cần thiết về lý luận và thực tiễn nói trên, tác giả đã lựa chọn vấn đề “Nghiên cứu thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại các khách sạn 4 sao ở Hạ Long” làm đề tài luận văn thạc sỹ với mong muốn góp phần hoàn thiện hệ thống lý luận cũng như nâng cao hiệu quả thực tế của công tác quản trị nguồn nhân lực tại các khách sạn 4 sao ở Hạ Long. 2. Mục tiêu nghiên cứu Luận văn đặt ra các mục tiêu nghiên cứu chủ yếu sau đây: - Hệ thống hoá cơ sở lý luận về quản trị nguồn nhân lực trong kinh doanh khách sạn. - Lựa chọn 4 trong số 10 khách sạn 4 sao trên địa bàn Hạ Long làm đối tượng nghiên cứu điểm hình, đánh giá và chỉ ra ưu điểm, hạn chế cùng nguyên nhân của hạn chế của công tác quản trị nguồn nhân lực tại các khách sạn đó. - Đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại các khách sạn 4 sao ở Hạ Long. - Rút ra những kinh nghiệm từ quản trị nguồn nhân lực trong các khách sạn 4 sao ở Hạ Long. 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu của luận văn là thực trạng quản trị nguồn nhân lực trong kinh doanh khách sạn. - Phạm vi nghiên cứu của luận văn: + Phạm vi về vấn đề nghiên cứu: Luận văn chỉ tập trung nghiên cứu thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại các khách sạn 4 sao ở Hạ Long – những doanh nghiệp kinh doanh lưu trú sử dụng một số lượng lớn nhân lực, nơi mà quản trị nguồn nhân lực đã được chú trọng, thực hiện như một chức năng chuyên nghiệp. + Phạm vi về không gian: Do hạn hẹp về thời gian nghiên cứu, tác giả xin được lựa chọn 4 trong tổng số 10 khách sạn 4 sao ở Hạ Long hiện nay làm nghiên cứu điển hình. Đây là 4 khách sạn được lựa chọn từ những khách sạn thuộc 4 hình thức sở hữu khác nhau, cụ thể là: STT TÊN KHÁCH SẠN HÌNH THỨC SỞ HỮU 1. Heritage Hạ Long Có vốn đầu tư của nhà nước 2. Biệt thự Hoàng Gia Liên doanh 3. Sài Gòn Hạ Long Cổ phần 4. Mithrin Hạ Long Trách nhiệm hữu hạn + Phạm vi về thời gian: nghiên cứu về tình hình hiện tại, các số liệu được sử dụng chủ yếu được thống kê vào thời điểm 31/12/2008 trở về trước. 4. Phƣơng pháp nghiên cứu - Nghiên cứu tư liệu: các tài liệu có sẵn về lý luận và thực tiễn quản trị nguồn nhân lực nói chung, quản trị nguồn nhân lực trong kinh doanh khách sạn nói riêng từ nhiều nguồn như sách, báo, tài liệu của các khách sạn, mạng internet, Các tài liệu được xử lý bằng nhiều phương pháp sau khi thu thập như: tổng hợp, phân tích, thống kê, - Phương pháp điều tra, khảo sát thực tế tại 10 khách sạn 4 sao trên địa bàn Hạ Long, trong đó khảo sát sâu tại 4 khách sạn Heritage Hạ Long, Biệt thự Hoàng Gia, Sài Gòn Hạ Long và Mithrin Hạ Long. - Các phương pháp thu thập thông tin cá biệt trong phương pháp nghiên cứu xã hội học được sử dụng nhằm đảm bảo có những thông tin, đánh giá chính xác nhất về thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại 4 khách sạn trong phạm vi nghiên cứu, bao gồm: + Phương pháp quan sát. + Phương pháp phỏng vấn: tác giả đã tiến hành các cuộc phỏng vấn với các chuyên gia về quản trị nguồn nhân lực tại các khách sạn cũng như với nhân viên tại 4 khách sạn được lựa chọn nghiên cứu. 5. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, tài liệu tham khảo, phụ lục, luận văn được kết cấu thành 3 chương cụ thể như sau: Chương 1. Cơ sở lý luận về quản trị nguồn nhân lực trong kinh doanh khách sạn. Chương 2. Ưu điểm, hạn chế trong quản trị nguồn nhân lực tại các khách sạn Heritage Hạ Long, Biệt thự Hoàng Gia, Sài Gòn Hạ Long và Mithrin Hạ Long. Chương 3. Những đề xuất và kinh nghiệm về công tác quản trị nguồn nhân lực tại các khách sạn 4 sao ở Hạ Long. TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt 1. Trần Thị Lan Anh (2000), Để quản lý khách sạn du lịch có hiệu quả, Tạp chí Du lịch Việt Nam, Số 6/2000, trang 22. 2. Bộ luật Lao động, Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2006), NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội. 3. Các văn bản quy định chế độ tiền lương – Bảo hiểm xã hội năm 2004 (2005), NXB Lao động – Xã hội, Hà Nội. 4. Đoàn Mạnh Cương (2007), Kinh nghiệm về đào tạo và bồi dưỡng nhân viên phục vụ trong khách sạn liên doanh, tạp chí Du lịch Việt Nam, số 11/2007, trang 16 – 17. 5. Trần Xuân Cầu, Mai Quốc Chánh (chủ biên) (2008), Giáo trình Kinh tế nguồn nhân lực, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội. 6. Trần Kim Dung (2005), Quản trị nguồn nhân lực, NXB Thống Kê, TP Hồ Chí Minh, Tái bản lần thứ 4, có bổ sung. 7. Trần Kim Dung (1998), Tình huống và bài tập thực hành quản trị nguồn nhân lực, NXB Giáo dục, Hà Nội. 8. Trịnh Xuân Dũng (1999), Giáo trình Quản trị kinh doanh khách sạn, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội. 9. Vũ Cao Đàm (2006), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội. 10. Nghị quyết 45/CP của Chính phủ về đổi mới công tác quản lý và phát triển du lịch, ngày 22/6/1993. 11. Nguyễn Trọng Đặng, Nguyễn Doãn Thị Liễu, Vũ Đức Minh, Trần Thị Phùng (2000), Quản trị doanh nghiệp khách sạn – du lịch, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội. 12. Nguyễn Văn Điềm, Nguyễn Ngọc Quân (chủ biên) (2007), Giáo trình Quản trị nhân lực, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội. 13. Nguyễn Văn Đính, Nguyễn Văn Mạnh (2000), Kinh nghiệm đào tạo nhân lực cho du lịch Việt Nam từ các nước liên minh Châu Âu, Tạp chí Du lịch Việt Nam, số 11/2000, trang 18 – 19 & 23. 14. Nguyễn Văn Đính, Trần Thị Minh Hoà (chủ biên) (2008), Giáo trình Kinh tế du lịch, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội. 15. Thu Hằng (biên soạn) (2008), Cẩm nang quản lý, NXB Lao động – Xã hội, Hà Nội. 16. Phạm Xuân Hậu (2001), Quản trị chất lượng dịch vụ khách sạn – du lịch, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội. 17. Robert Heller (2006), Cẩm nang quản lý nhân sự, NXB Tổng hợp, TP Hồ Chí Minh. 18. Lương Trung Hiếu (2001), Kỳ vọng của du khách Châu Âu với ngành khách sạn Việt Nam , Tạp chí Du lịch Việt Nam, số 5/2001, trang 26. 19. Hoàng Văn Hoan (2006), Hoàn thiện quản lý nhà nước về lao động trong kinh doanh du lịch ở Việt Nam , NXB Thống kê, Hà Nội. 20. Hương Huy (biên dịch) (2007), Quản trị nguồn nhân lực (Tập 1), NXB Giao thông Vận tải, Hà Nội. 21. Hương Huy (biên dịch) (2008), Quản trị nguồn nhân lực (Tập 2), NXB Giao thông Vận tải, Hà Nội. 22. James H. Donnelly JR, James L. Gibson, John M. Ivancevich (2008), Quản trị học căn bản, NXB Lao động – Xã hội, Hà Nội. 23. Nguyễn Thị Mai Linh (2006), Phát triển nguồn nhân lực du lịch Quảng Ninh trong quá trình hội nhập, Tạp chí Du lịch Việt Nam, số 12/2007, trang 81. 24. Nguyễn Thị Mai Linh (2007), Tăng cường đầu tư cơ sở đào tạo du lịch nhằm phát triển nguồn nhân lực, Tạp chí Du lịch Việt Nam, số 11/2007, trang 14 – 15. 25. Luật Doanh nghiệp (2004), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 26. Luật Du lịch (2005), NXB Tư pháp, Hà Nội. 27. Nguyễn Văn Mạnh, Hoàng Thị Lan Hương (đồng chủ biên) (2008), Giáo trình Quản trị kinh doanh khách sạn, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội. 28. Đổng Ngọc Minh, Vương Lôi Đình (chủ biên) (2000), Kinh tế du lịch và du lịch học, NXB Trẻ, TP Hồ Chí Minh. 29. Lục Bội Minh (chủ biên) (1998), Quản lý khách sạn hiện đại , NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 30. Vũ Đức Minh (2004), Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực của các doanh nghiệp du lịch nhà nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong tiến trình hội nhập khu vực và thế giới , Luận án Tiến sỹ kinh tế, Trường Đại học Thương mại, Hà Nội. 31. Nghị định số 205/2004/NĐ-CP của Chính phủ về quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước (2004). 32. Đình Phúc, Khánh Linh (biên soạn) (2007), Quản lý nhân sự, NXB Tài chính, Hà Nội. 33. Quy định pháp luật về bảo hiểm Y tế (2003), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 34. Phạm Văn Quyết, Nguyễn Quý Thanh (2001), Phương pháp nghiên cứu xã hội học, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, In lần thứ 2. 35. Sở Du lịch Quảng Ninh (2007), Báo cáo tóm tắt sơ kết 6 năm (2001 - 2006) thực hiện Nghị quyết 08/NQ-TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đổi mới và phát triển du lịch Quảng Ninh giai đoạn 2001 – 2010. 36. Sở Du lịch Quảng Ninh (2000), Báo cáo tổng kết hoạt động du lịch năm 2000 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2001 . 37. Sở Du lịch Quảng Ninh (2001), Báo cáo tổng kết hoạt động du lịch năm 2001 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2002 . 38. Sở Du lịch Quảng Ninh (2002), Báo cáo tổng kết hoạt động du lịch năm 2002 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2003 . 39. Sở Du lịch Quảng Ninh (2003), Báo cáo tổng kết hoạt động du lịch năm 2003 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2004 . 40. Sở Du lịch Quảng Ninh (2004), Báo cáo tổng kết hoạt động du lịch năm 2004 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2005 . 41. Sở Du lịch Quảng Ninh (2005), Báo cáo tổng kết hoạt động du lịch năm 2005 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2006 . 42. Sở Du lịch Quảng Ninh (2006), Báo cáo tổng kết hoạt động du lịch năm 2006 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2007 . 43. Sở Du lịch Quảng Ninh (2007), Báo cáo tổng kết hoạt động du lịch năm 2007 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2008 . 44. Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch Quảng Ninh (2008), Báo cáo tổng kết hoạt động du lịch năm 2008 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2009 . 45. Tổng cục Du lịch Việt Nam (2006), Chương trình phát triển nguồn nhân lực du lịch Việt Nam đến năm 2015, Hà Nội. 46. Nguyễn Hữu Thân (2008), Quản trị nhân sự, NXB Lao động – Xã hội, Hà Nội, Tái bản lần thứ 9. 47. Trần Đức Thanh (2003), Nhập môn khoa học du lịch, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, In lần thứ 3. 48. Tỉnh uỷ Quảng Ninh (2001), Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đổi mới và phát triển du lịch Quảng Ninh giai đoạn 2001 – 2010. 49. Tỉnh uỷ Quảng Ninh (2005), Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đẩy mạnh phát triển các ngành dịch vụ đến năm 2010 và định hướng đến 2015. 50. UBND Thành phố Hạ Long (2005), Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Thành phố Hạ Long đến 2015 và tầm nhìn đến 2020 . 51. UBND Tỉnh Quảng Ninh (2001), Quy hoạch phát triển du lịch Quảng Ninh thời kỳ 2001 – 2010. 52. UBND Tỉnh Quảng Ninh (2002), Quyết định của UBND Tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch mạng lưới cơ sở đào tạo nghề tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2002 – 2010. 53. UBND Tỉnh Quảng Ninh (2008), Báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân Tỉnh về nhiệm vụ kinh tế – xã hội năm 2008. 54. Viện nghiên cứu và đào tạo về quản lý (2008), Quản lý nguồn lực trong doanh nghiệp, NXB Lao động Xã hội, Hà Nội. Tiếng Anh 55. Boella, MJ. (1988), Human Resource Management in the Hotel and Catering Industry, Stanley Thornes, Cheltenham. 56. Go Frank M. Go, Mary L. Monachello, Tom Bawn (1996), Human Resource Management in the hospitality industry, New York. 57. Lee Choong Ki, Kim Seong Seop, Kang Seyoung (2002), Perceptions of casino impacts – a Korean longitudinal study, South Korea. 58. Anthony F. Luc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfv_l2_01527_5289_2006758.pdf
Tài liệu liên quan