Tóm tắt Luận văn Quản lý nhà nước về đất đai tại tỉnh Champasak, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào - Chanthavisouk Somsawien

Kièm tra. xứ lý vi phạm đoi với NNN trong quá trinh cư trú lả một bộ phận quan trọng cua công tác kièm tra. xứ lỷ VI phạm dồi với NNN trên địa bàn Tinh Savannakhct do lực lượng CA trực nếp tiến hành. Công tác nãy dã dược CA xác dinh lã một chuyên đè quan trọng nhằm đấu tranh ngãn chặn các hành vi vi phạm cùa NNN phục vụ các yêu cầu nghiệp vụ. dam bào an ninh chinh trị và TTATXH. Nhận thức dược ỳ nghĩa, tầm quan trọng cua hoạt dộng kiêm tra vã xư lý vi phạm pháp luật cùa NNN. thói gian qua. lực lượng CA Tinh Savannakhet dã chu động xây dựng ke hoạch, tò chức lực lượng, phương tiện, biện pháp, phối kết hợp với các cơ quan chức nãng tiến hành kiêm tra việc chắp hành pháp luật trong quá trinh NNN cư trủ ơ Thủ dô. Qua kièm tra phát hiện hàng ngàn trướng hợp cá nhãn, tô chửc NNN vi phạm pháp luật ơ hầu het các lĩnh vực hoạt động tại Lão. trong dó dáng lưu ý nôi lẽn hoạt động cư trú trái phép, tuyên truyền, phát triên. sinh hoạt dạo tôn giáo trái pháp luật, dầu tư chui, kinh doanh, hành nghề trái phép, lứa dào.

Đê có một lực lượng chuyên trách cho công tác kièm tra và xư lý vi phạm pháp luật của NNN trong quá trinh cư trú tại Thú dô. Phòng quàn lý xuất nhập cành dã de xuất Ban giám dốc CA Tinh Savannakhet thành lập dội Quán lý cư trú và kiêm tra xuất nhập cánh de chuyên trách thực hiện công tác kiêm tra và xứ lý những vi phạm pháp luật ve cư trủ cua NNN ưong thời gian NNN cư trú tại tinhTinh Savannakhet.

Thực tiền VI phạm pháp luật ve cư trú cua NNN ớ tinhTinh Savannakhet tập trung vào các vi phạm sau:

- Ọuả hạn thị thực, quả hạn tạm trù.

- Không khai hão tạm trú

- Cư trú trái phép

- Không có giầy tờ tùy thán, không xuất trình được giấy tờ tùy thân khi cơ quan có thấm quyền yêu cầu kiểm tra

 

pdf26 trang | Chia sẻ: trungkhoi17 | Lượt xem: 410 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận văn Quản lý nhà nước về đất đai tại tỉnh Champasak, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào - Chanthavisouk Somsawien, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_van_quan_ly_nha_nuoc_ve_dat_dai_tai_tinh_champa.pdf
Tài liệu liên quan