Tóm tắt Luận văn Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Trong công tác quản lý nhà nước, ở bất kỳ hoạt động lĩnh vực

nào, cũng cần thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo,

nhằm tạo sự công bằng, khách quan trong mọi lĩnh vực nói chung và

công tác thi đua, khen thưởng nói riêng. Bên cạnh đó, mục đích

chính của công tác thanh tra, kiểm tra để phát hiện những bất cập,

khó khăn, vướng mắc của cơ sở, những tiêu cực để có biện pháp

hướng dẫn, khắc phục và đồng thời có giải pháp ngăn ngừa trong

công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng

pdf27 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 08/03/2022 | Lượt xem: 140 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận văn Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh Phú Yên, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Hồ Chí Minh về thi đua; - Trần Thị Hà (2013), Cơ sở lý luận và thực tiễn đổi mới thi đua, khen thưởng trong giai đoạn hiện nay, Đề tài cấp nhà nước, Mã số đề tài: 02/2010, đề tài đã tập trung nghiên cứu, làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn về thi đua, khen thưởng trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nhằm đổi mới hoạt động thi đua, khen thưởng và quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng. Thông qua đó làm căn cứ để kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua, Khen thưởng. - Bên cạnh đó cũng có nhiều luận án, luận văn nghiên cứu về thi đua, khen thưởng, tiêu biểu như: + Phạm Thị Xuyến (2018), Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, luận văn thạc sĩ Quản lý công, Học viện Hành chính Quốc gia. Luận văn nêu lên thực trạng công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Đắk Lắk, bên cạnh những mặt đã đạt được còn có nhiều hạn chế và đề ra các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng tại địa phương trong thời gian tới; + Nguyễn Thị Kim Hằng (2018), Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng của UBND Quận 12, TP Hồ Chí Minh, luận văn thạc sĩ Quản lý công, Học viện Hành chính Quốc gia. Luận văn đã phân tích thực trạng của công tác thi đua khen thưởng của UBND Quận 12, đồng thời đánh giá lại những mặt làm được, chưa làm được, tìm ra nguyên nhân khách quan, chủ quan để từ đó đề xuất giải pháp hoàn 5 thiện công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng của Ủy ban nhân dân Quận; + Nguyễn Thị Hạnh (2017), Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng ở tỉnh Bắc Ninh hiện nay, luận văn thạc sĩ Quản lý công, Học viện Hành chính Quốc gia. Luận văn nêu lên thực trạng quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng ở tỉnh Bắc Ninh tuy có những bước chuyển biến rõ rệt, đồng bộ và nề nếp hơn tuy nhiên phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng còn nhiều hạn chế, yếu kém Qua đó tác giả đã đề ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; + Nguyễn Vũ Lộc (2017), Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Phú Yên, luận văn thạc sĩ Quản lý công, Học viện Hành chính Quốc gia; Luận văn phân tích thực trạng quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Phú Yên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế bất cập cần khắc phục. Từ đó tác giả đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng tại tỉnh Phú Yên; + Đào Thị Thùy Dung (2015), “Đổi mới hoạt động quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng tỉnh Bắc Giang trong giai đoạn hiện nay”, luận văn thạc sĩ Quản lý công, Học viện Hành chính Quốc gia. Luận văn đã phân tích thực trạng công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm đổi mới quản lý nhà nước trong công tác này tại địa phương; + Trần Thị Thanh Loan (2014) “Quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng trên địa bàn thành phố Hải Phòng”, luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý công, Học viện Hành chính Quốc gia. Luận 6 văn đề cập đến những vấn đề về quản lý nhà nước đối với công tác thi đua, khen thưởng tại thành phố Hải Phòng trong giai đoạn 2009 – 2014, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm tăng cường công tác này tại địa phương; Tuy nhiên, hiện nay chưa có tài liệu nghiên cứu đầy đủ và chính thức về thực trạng quản lý nhà nước đối với thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Vì vậy, trong luận văn này tác giả nêu rõ thực trạng quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh Phú Yên từ năm học 2013-2014 đến năm học 2017-2018 và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực giáo dục của tỉnh Phú Yên trong thời gian tới. 3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn - Mục đích: đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm góp phần tăng cường quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh Phú Yên và từ đó có thể có được sự đổi mới trong công tác thi đua, khen thưởng tại địa phương trong thời gian tới. - Nhiệm vụ: + Nghiên cứu, hệ thống lại những vấn đề lý luận cơ bản về thi đua, khen thưởng; hệ thống lại một số vấn đề lý luận chung về quản lý nhà nước đối với công tác thi đua, khen thưởng. + Phân tích đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh Phú Yên trong thời gian qua. 7 + Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh Phú Yên trong những năm tiếp theo. 4. Đối tượng phạm vi nghiên cứu của luận văn - Đối tượng nghiên cứu: Lý luận và thực tiễn hoạt động quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực giáo dục theo quy định pháp luật hiện hành về thi đua, khen thưởng. Phạm vi nghiên cứu: - Về nội dung: Luận văn tập trung nghiên cứu các nội dung quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực giáo dục theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng hiện hành. - Về không gian: trên địa bàn tỉnh Phú Yên. -Về thời gian:từ năm học 2013-2014 đến năm học 2017-2018. 5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của luận văn - Phương pháp luận: Luận văn được thực hiện dựa trên phương pháp luận biện chứng duy vật. - Phương pháp nghiên cứu: Luận văn sử dụng những phương pháp như: phân tích tài liệu; phương pháp thống kê, so sánh, đối chiếu; phương pháp phân tích, tổng hợp. 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn - Về lý luận: Góp phần hệ thống lại những cơ sở lý luận của quản lý nhà nước đối với thi đua, khen thưởng nói chung và thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực giáo dục nói riêng. - Về thực tiễn: Nội dung của những giải pháp mà luận văn đưa ra có thể có ý nghĩa khuyến nghị bổ ích đối với những cơ quan, 8 cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng của lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 7. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, phần kết luận và danh mục tài liệu tham khảo luận văn gồm có 3 chương. Chương 1: Cơ sở lý luận của quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng. Chương 2: Thực trạng quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh Phú Yên. CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 1.1. Lý luận chung về thi đua, khen thưởng 1.1.1. Khái niệm thi đua Tại Khoản 1, Điều 3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013 có định nghĩa khái niệm thi đua như sau: “Thi đua là hoạt động có tổ chức với sự tham gia tự nguyện của cá nhân, tập thể nhằm phấn đấu đạt được thành tích tốt nhất trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. [22, tr.1]. 1.1.2. Khái niệm khen thưởng Tại Khoản 2, Điều 3 Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003 (đã sửa đổi, bổ sung năm 2005, 2013): Khen thưởng là việc ghi nhận, biểu dương, tôn vinh công trạng và khuyến khích bằng lợi ích vật 9 chất đối với cá nhân, tập thể có thành tích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. [22, tr. 1]. 1.1.3. Mối quan hệ giữa thi đua và khen thưởng Thi đua và khen thưởng là hai hoạt động có mối quan hệ chặt chẽ, tác động biện chứng lẫn nhau. Mối quan hệ đó được biểu hiện: Thi đua là động lực thúc đẩy cá nhân, tập thể thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ, trên cơ sở đó để thực hiện việc khen thưởng. 1.1.4. Nguyên tắc về thi đua, khen thưởng 1.2. Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng 1.2.4. Khái niệm Quản lý nhà nước là sự tác động có chủ đích của Nhà nước vào các quan hệ xã hội nhằm làm cho các quan hệ đó diễn ra theo chiều hướng tích cực cho sự phát triển của đất nước và mỗi con người. Nói cách khác, quản lý nhà nước là việc thực thi các loại quyền lực nhà nước nhằm tác động và điều chỉnh mọi quan hệ xã hội nhằm làm cho đất nước ổn định phát triển và bền vững [19, tr.9]. 1.2.5. Đặc điểm - Thứ nhất, tính lệ thuộc vào chính trị - Thứ hai, tính pháp quyền - Thứ ba, tính công khai, minh bạch - Thứ tư, tính công bằng - Thứ năm, tính kịp thời 1.2.6. Nội dung của quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng Thứ nhất, ban hành các văn bản pháp luật về thi đua, khen thưởng. Thứ hai, xây dựng chính sách về thi đua, khen thưởng. 10 Thứ ba, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng. Thứ tư, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng. Thứ năm, sơ kết, tổng kết, tặng thưởng các hình thức khen thưởng; đánh giá hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng. Thứ sáu, Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng và giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng. 1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng 1.3.1. Cơ sở pháp lý 1.3.2. Sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền và vai trò của người đứng đầu 1.3.3. Nhâṇ thức về vai trò, vi ̣ trí, ý nghiã của công tác thi đua, khen thưởng Tiểu kết chương 1 Thông qua Chương 1 luận văn đã hệ thống hóa cơ sở lý luận chung của quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng. Qua đó, ta thấy rõ sự khác nhau giữa thi đua và khen thưởng, mối quan hệ khắng khít giữa thi đua và khen thưởng. Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng bao gồm nhiều nội dung khác nhau với nhiều việc cụ thể khác nhau. Thực hiện đầy đủ, đúng đắn các nội dung đó là tiền đề đảm bảo công tác quản lý đạt hiệu quả. Tuy nhiên, thực tế hiệu quả quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng thường bị chi phối bởi nhiều yếu tố khác nhau, tùy theo đặc điểm từng địa phương, cơ quan, 11 đơn vị. quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng nhằm thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng về công tác thi đua, khen thưởng. Đồng thời, tiến hành tổ chức và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ở đơn vị để thi đua, khen thưởng trở thành nguồn động viên lớn trong quá trình lao động, sản xuất và học tập,... góp phần quan trọng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả, chất lượng công tác thi đua, khen thưởng cần tập trung thực hiện tốt nội dung quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng mà Luật Thi đua, Khen thưởng đã xác định, nhất là việc xây dựng ban hành các văn bản pháp luật, chính sách về thi đua, khen thưởng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng; kiện toàn bộ máy tổ chức; đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng; đa dạng các nội dung, hình thức thi đua khen thưởng, CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN 2.1. Khái quát về công tác thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh Phú Yên 2.1.1. Điều kiện tư ̣nhiên, kinh tế - xã hội của Phú Yên 12 2.1.2. Ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hóa – xã hội đến công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Phú Yên 2.1.3. Hệ thống Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên tác động đến quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng 2.1.4. Cách thức tổ chức, triển khai thi đua, khen thưởng của ngành Giáo dục Phú Yên 2.1.5. Giá tri,̣ hiêụ quả, tính thưc̣ chất của nôị dung, phong trào thi đua 2.2. Thực tiễn Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh Phú Yên 2.2.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Thi đua- Khen thưởng tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo đối với công tác thi đua, khen thưởng Toàn ngành giáo dục đã bám sát sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh và của Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh và Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng. Hằng năm, căn cứ vào Chỉ thị phát động thi đua đầu năm của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng kế hoạch phát động các phong trào thi đua theo các chủ đề, chủ điểm, gắn các đợt thi đua với kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, của tỉnh và của ngành 2.2.2. Hoạt động ban hành các văn bản quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng Từ khi Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định số 42/2010/NĐ- CP, ngày 15/4/2010; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP, ngày 27/4/2012; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP, ngày 01/7/2014 và Nghị định số 13 91/2017/NĐ-CP, ngày 31/7/2017 của Chính phủ, trên cơ sở đó Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành Quyết định số 197/2011/QĐ-UBND ngày 29/01/2011; Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 27/3/2015; Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND, ngày 27 tháng 4 năm 2018 về việc ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh, qua đó công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng từng bước đi vào nề nếp và được thực hiện nghiêm túc theo quy định, đã cụ thể hóa quy định về đối tượng, nguyên tắc, phạm vi, nội dung, hình thức và các danh hiệu thi đua; thẩm quyền quyết định khen thưởng và đề nghị khen thưởng. 2.2.3. Công tác thực hiện chính sách về thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực giáo dục Trong thời gian qua, nhận thức được tầm quan trọng của chính sách trong việc tạo động lực để thúc đẩy thi đua, khen thưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên đã thực hiện đầy đủ những quy định về chính sách về thi đua, khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng. Trong giai đoạn năm học 2013-2014 đến năm học 2017-2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND, ngày 27/3/2015 và Quyết định số 13/2018/QĐ- UBND ngày 27/4/2018 của UBND tỉnh Phú Yên về việc ban hành quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh. 2.2.4. Công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực giáo dục 14 Xác định được tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn về tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng và nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức làm thi đua của ngành giáo dục và đào tạo Ban Thi đua, Khen thưởng, Sở Nội vụ, đã phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lớp tập huấn về nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng đối với đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng của các phòng Giáo dục và Đào tạo, các nhà trường và các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về công tác thi đua, khen thưởng. 2.2.5. Công tác đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức, người lao động làm công tác thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực giáo dục Mặc dù có Luật Thi đua, Khen thưởng, các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng của trung ương, địa phương và của ngành giáo dục tỉnh Phú Yên đối với các cơ sở giáo dục, nhưng công chức, viên chức và người lao động làm công tác thi đua, khen thưởng còn hạn chế về công tác tuyên truyền, hướng dẫn đến giáo viên, nhân viên chưa hiệu quả, chẳng hạn như: Hồ sơ trình xét thi đua, khen thưởng của các cơ sở giáo dục còn nhiều sai sót, thực hiện chưa đúng quy định; báo cáo thành tích viết không theo mẫu quy định, không đúng thể thức văn bản, do đó hồ sơ phải sửa nhiều lần, từ đó mất nhiều thời gian, không đảm bảo tiến độ trình khen thưởng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cao. 2.2.6. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo xử lý vi phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực giáo dục 15 Cùng với việc thanh tra, kiểm tra của ngành, hàng năm Sở Giáo dục và Đào tạo có sự phối hợp với cơ quan chuyên môn là Ban Thi đua-Khen thưởng của tỉnh để tiến hành các cuộc thanh tra, kiểm tra theo chuyên đề do vậy công tác thi đua, khen thưởng của ngành đã dần đi vào nền nếp, ổn định được tỉnh ghi nhận đánh giá cao. Có sự lồng ghép giữa công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực chuyên môn nói chung và trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng nói riêng. 2.2.7. Công tác sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả thi đua và thực hiện công tác khen thưởng trong lĩnh vực giáo dục Để phong trào thi đua đạt hiệu quả thì việc sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả các phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng thành tích phong trào thi đua là một nội dung quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng. Qua đó, để đánh giá lại phong trào thi đua trong từng năm học, trong từng giai đoạn, rút ra được kinh nghiệm để có giải pháp cho phong trào thi đua cho những năm sau; đồng thời ghi nhận, biểu dương, tôn vinh, khen thưởng những thành tích xuất sắc của tập thể, cá nhân trong quá trình thực hiện phong trào, cũng như khen thưởng thường niên. 2.3. Đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh Phú Yên 2.3.1. Những kết quả đạt được và nguyên nhân 2.3.1.1. Những kết quả tích cực đạt được Trong thời gian qua công tác thi đua, khen thưởng của ngành từng bước đi vào nề nếp, hệ thống văn bản chỉ đạo về thi đua, khen thưởng được xây dựng đầy đủ, kịp thời, tạo hành lang pháp lý cho 16 việc thực hiện quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trong ngành đã cụ thể hóa đầy đủ các văn bản pháp lý liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của ngành. Hoạt động thi đua thường niên và thi đua khối có nhiều chuyển biến tích cực, thực hiện nghiêm túc việc đăng ký thi đua đầu năm. Công tác phát hiện, bồi dưỡng và tuyên truyền nhân rộng các gương điển hình tiên tiến được ngành quan tâm chỉ đạo. 2.3.1.2. Nguyên nhân đạt được Trong thời gian qua, công tác thi đua, khen thưởng luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát và kịp thời của Lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan chuyên môn Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ. Bên cạnh đó, sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở; công tác chỉ đạo, điều hành, tinh thần trách nhiệm của hầu hết lãnh đạo các cơ sở giáo dục và các trường đã tạo điều kiện cho việc quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng đạt những kết quả nhất định. 2.3.2. Những hạn chế, bất cập và nguyên nhân. 2.3.2.1. Những hạn chế Công tác lãnh đạo, chỉ đạo về thi đua khen thưởng ở một số cơ quan, đơn vị trong ngành, nhất là ở cơ sở người đứng đầu chưa quan tâm đúng mức đến quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng. Một số nội dung, chỉ tiêu, biện pháp thi đua còn chung chung, chưa tập trung đột phá dứt điểm khâu yếu, mặt yếu; việc phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng, tuyên truyền nhân rộng điển hình tiến tiến trong ngành còn đơn điệu, thiếu linh hoạt, sáng tạo. Quy chế hướng dẫn chưa cụ thể hóa, còn mang tính chung chung, còn nhiều định tính, ít định lượng. 17 Chưa thực hiện tốt mối quan hệ giữa thi đua và khen thưởng, nhiều đơn vị còn xem nhẹ phong trào thi đua, nặng về tổng kết khen thưởng. Nội dung, biện pháp, hình thức thi đua ở một số đơn vị chậm đổi mới, phong trào thi đua thiếu tính sáng tạo nên hiệu quả chưa cao. Việc ký kết thi đua khối đôi lúc còn chậm. Việc tổ chức họp thi đua, bình xét các danh hiệu và hình thức thi đua đôi lúc chưa đảm bảo đúng người, đúng việc. Một số đơn vị chi cho công tác thi đua, khen thưởng không đúng với các quy định về việc trích lập và sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo xử lý vi phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng chưa được quan tâm đúng mức. Năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng còn hạn chế. 2.3.2.2. Nguyên nhân Vẫn còn một số bộ phận cán bộ lãnh đạo, quản lý nhận thức chưa đầy đủ về tầm quan trọng về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng trong việc tạo động lực thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Công tác tuyên truyền, giáo dục, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua, khen thưởng thời gian qua còn hạn chế, chưa thực sự lan tỏa trong ngành Giáo dục và Đào tạo tại tỉnh Phú Yên. Do công tác tuyên truyền phổ biến các quy định về công tác thi đua, khen thưởng ở một số đơn vị chưa tốt. Công tác quản lý 18 nhà nước trong lĩnh vực khen thưởng có nơi chưa được thực hiện đúng quy định, quy trình, không có sự kiểm tra, giám sát kịp thời. Một số trường chưa cấp hành nghiêm quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản quy định chi tiết thi hành. Còn có trường hợp đề nghị khen thưởng chưa bám sát tiêu chuẩn quy định. Tiểu kết chương 2 Trên đây là thực trạng công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng của ngành đã từng bước đi vào nề nếp, hệ thống văn bản hướng dẫn về công tác thi đua khen thưởng được ban hành đầy đủ, cụ thể, rõ ràng. Hoạt động thi đua thường niên và thi đua khối được đẩy mạnh. Tuy nhiên, vẫn còn một số những hạn chế nhất định liên quan đến nhận thức của một bộ phận cán bộ quản lý, công chức, viên chức và người lao động về vai trò, vị trí của công tác thi đua khen thưởng; về đổi mới thi đua khen thưởng; về năng lực đội ngũ làm công tác thi đua khen thưởng; về công tác về kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua; Để công tác thi đua, khen thưởng ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và có chất lượng, đáp ứng được yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong tình hình hiện nay thì cần có những giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng, biến thi đua, khen thưởng thành động lực to lớn thúc đẩy toàn ngành thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. 19 Thông qua thực trạng tác giả đã thực hiện đánh giá, nhận xét về những kết quả đã đạt được, cũng như những hạn chế còn tồn tại trong quá trình quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh Phú Yên; phân tích nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên. Từ thực trạng trên, tác giả đề ra các giải pháp phù hợp để hoàn thiện hơn công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh Phú Yên. CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN 3.1. Phương hướng 3.1.1. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam 3.1.2. Chủ trương của Tỉnh ủy Phú Yên 3.2. Giải pháp 3.2.1. Đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực giáo dục Trước hết là việc tổ chức học tập quán triệt nội dung Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính Trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng và các văn bản pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, nhất là Luật sửa đổi bổ sung và văn bản hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua khen thưởng của Ủy ban nhân dân tỉnh, của ngành giáo dục đào tạo đến toàn thể cán bộ, giáo viên nhân viên. 20 3.2.2. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Đảng, Nhà nước về thi đua, khen thưởng Để thi đua, khen thưởng thực sự là động lực thúc đẩy phát triển xã hội nói chung thì cần nâng cao nhận thức cho mọi người về công tác thi đua, khen thưởng, bởi nhận thức có vai trò rất quan trọng đối với hoạt động của con người; từ nhận thức đúng, đầy đủ mới có hành động đúng mang lại kết quả, sự thành công. 3.2.3. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức và cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh Phú Yên Một là, xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động làm công tác thi đua, khen thưởng tạo sự thống nhất từ Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo đến các cơ sở giáo dục đủ về số lượng và đáp ứng yêu cầu về chất lượng. Hai là, đổi mới nội dung hoạt động và nâng cao trách nhiệm của các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng từ Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo đến các cơ sở giáo dục trong việc đề xuất, tham mưu nội dung các phong trào thi đua, xét công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng. Ba là, mỗi công chức, viên chức và người lao động làm công tác thi đua, khen thưởng cần phải chủ động nhận thức, tự nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, tự học hỏi, tự nghiên cứu những văn bản quy định về công tác thi đua, khen thưởng. Bốn là, thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức và người lao động làm công tác thi đua, khen thưởng. 21 Năm là, thực hiện tốt quy chế quản lý và chính sách đãi ngộ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng. 3.2.4. Tăng cườn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_van_quan_ly_nha_nuoc_ve_thi_dua_khen_thuong_tro.pdf
Tài liệu liên quan