Tóm tắt Luận văn Thực hiện pháp luật trong giải quyết thủ tục hành chính của ủy ban nhân dân phường, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật

trong giải quyết thủ tục hành chính của UBND phường, quận Tây

Hồ

Một là, tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các luật,

pháp lệnh, các văn bản quy phạm pháp luật khác về quản lý nhà

nước các lĩnh vực chuyên ngành trong đó có các quy phạm TTHC,

như Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, Luật tố cáo, Luật Đầu tư, Luật Bảo

hiểm, Pháp lệnh người có công. các nghị định, quyết định của Chính

phủ, Thủ tướng Chính phủ, của cơ quan nhà nước cấp tỉnh có quy

định TTHC, cơ chế thực hiện pháp luật giải quyết TTHC, kiểm soát

TTHC cũng như các văn bản quy định về tiếp nhận, xử lý, phản ảnh,

kiến nghị của tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện pháp luật về

giải quyết TTHC

pdf26 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 08/03/2022 | Lượt xem: 268 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận văn Thực hiện pháp luật trong giải quyết thủ tục hành chính của ủy ban nhân dân phường, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
u của 6 cá nhân, tổ chức, do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định và bảo đảm thực hiện. - Pháp luật về giải quyết TTHC thể hiện hài hòa giữa mục tiêu quản lý của nhà nước với các nhu cầu khách quan, chính đáng của tổ chức, cá nhân đối với việc giải quyết TTHC - Mục tiêu điều chỉnh của pháp luật giải quyết TTHC là nhằm thiết lập một trật tự hợp lý, ổn định của các quan hệ phát sinh trong quá trình giải quyết TTHC 1.2. Thực hiện pháp luật trong giải quyết thủ tục hành chính 1.2.1. Khái niệm và đặc điểm thực hiện pháp luật trong giải quyết thủ tục hành chính 1.2.1.1. Khái niệm thực hiện pháp luật trong giải quyết thủ tục hành chính Thực hiện pháp luật về giải quyết TTHC là quá trình các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền giải quyết TTHC, tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải quyết TTHC tiến hành các hành vi cụ thể, hợp pháp, phù hợp với nội dung, yêu cầu của các quy phạm pháp luật về giải quyết TTHC nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý hành chính nhà nước, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân. 1.2.1.2. Đặc điểm của thực hiện pháp luật về giải quyết thủ tục hành chính ở UBND phường Hoạt động áp dụng pháp luật về giải quyết TTHC có những đặc điểm chung của hoạt động áp dụng pháp luật, mà cụ thể là: - Là hoạt động mang tính chất quyền lực nhà nước; - Là hoạt động phải tuân theo những trình tự, thủ tục chặt chẽ do pháp luật quy định; - Là hoạt động điều chỉnh có tính cá biệt, cụ thể đối với quan hệ xã hội xác định. Những quy phạm pháp luật xác định các quy tắc xử sự chung thông qua hoạt động áp dụng pháp luật đã được cá biệt hóa thành những quy tắc xử sự cụ thể, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh, vụ việc cụ thể, với những chủ thể cụ thể; - Là hoạt động mang tính tính tổ chức, tính pháp chế và tính sáng tạo. 7 1.2.2. Các hình thức thực hiện pháp luật trong giải quyết thủ tục hành chính 1.2.2.1. Thi hành pháp luật Thi hành pháp luật trong giải quyết thủ tục hành chính là hình thức thực hiện pháp luật trong giải quyết thủ tục hành chính, trong đó các cơ quan, tổ chức, cá nhân phải thực hiện nghĩa vụ của mình trong giải quyết thủ tục hành chính bằng hành vi tích cực. 1.2.2.2. Tuân thủ pháp luật Tuân thủ pháp luật trong giải quyết thủ tục hành chính là hình thức thực hiện pháp luật trong giải quyết thủ tục hành chính, trong đó các cơ quan, tổ chức, cá nhân không tiến hành những hoạt động mà pháp luật trong giải quyết thủ tục hành chính cấm. 1.2.2.3. Sử dụng pháp luật Sử dụng pháp luật trong giải quyết thủ tục hành chính là hình thức thực hiện pháp luật trong giải quyết thủ tục hành chính, trong đó các cơ quan, tổ chức, cá nhân được thực hiện những hành vi mà pháp luật trong giải quyết thủ tục hành chính cho phép. 1.2.2.4. Áp dụng pháp luật Áp dụng pháp luật trong giải quyết thủ tục hành chính là hình thức thực hiện pháp luật trong đó nhà nước, thông qua các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền tổ chức cho các cá nhân, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật trong giải quyết thủ tục hành chính hoặc tự mình căn cứ vào các quy định của pháp luật trong giải quyết thủ tục hành chính. 1.2.3. Nội dung thực hiện pháp luật trong giải quyết thủ tục hành chính Thứ nhất, thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong giải quyết thủ tục hành chính. Thứ hai, hướng dẫn pháp luật trong giải quyết thủ tục hành chính. Thứ ba, tiến hành triển khai việc thực hiện và giải quyết các thủ tục hành chính theo đúng thẩm quyền ở mỗi cấp hành chính trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước. Thứ tư, kiểm tra, thanh tra việc công khai các thủ tục hành chính, quy trình giải quyết các thủ tục, công tác khiếu nại, tố cáo và 8 xử lý các vi phạm pháp luật trong giải quyết thủ tục hành chính theo đúng thẩm quyền. Thứ năm, tổng hợp công tác giải quyết thủ tục hành chính theo quy định để tổng kết việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trong giải quyết thủ tục hành chính. 1.2.4. Vai trò của thực hiện pháp luật trong giải quyết thủ tục hành chính Một là, việc thực hiện pháp luật trong giải quyết thủ tục hành chính nhằm thực hiện chức năng quản lý nhà nước. Hai là, hoạt động giải quyết thủ tục hành chính thể hiện tập trung nhất, sinh động nhất vai trò của nhà nước đối với công cuộc cải cách nền hành chính nói chung Ba là, bằng các cơ chế đảm bảo cho việc thực hiện pháp luật trong giải quyết thủ tục hành chính, chức năng giải quyết được trao cho các cơ quan hành chính nhà nước nhằm phát huy vai trò của Nhà nước trong việc quản lý xã hội. 1.3. Quy trình và các yếu tố bảo đảm thực hiện pháp luật trong giải quyết thủ tục hành chính 1.3.1. Quy trình thực hiện pháp luật trong giải quyết thủ tục hành chính Một là, quy trình thực hiện pháp luật về giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND phường và của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Hai là, quy trình thực hiện pháp luật về giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa liên thông tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp phường và của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp phường. 1.3.2. Các yếu tố bảo đảm thực hiện pháp luật trong giải quyết thủ tục hành chính 1.3.2.1. Ý thức pháp luật 1.3.2.2. Chất lượng của hệ thống văn bản pháp luật quy định về giải quyết thủ tục hành chính 1.3.2.3. Công tác tổ chức bộ máy và hoạt động thực hiện pháp luật trong giải quyết thủ tục hành chính 1.3.2.4. Cơ sở vật chất 9 Tiểu kết chƣơng 1 Trong chương 1, tác giả đã trình bày và phân tích các vấn đề lý luận chung về thực hiện pháp luật, giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện pháp luật trong giải quyết thủ tục hành chính. Cụ thể, chương 1 đã phân tích khái niệm liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện pháp luật, việc thực hiện pháp luật trong giải quyết thủ tục hành chính; phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động thực hiện pháp luật trong giải quyết thủ tục hành chính như các yếu tố về pháp luật, về nhận thức, về cơ sở vật chất... Chương 1 cũng đã trình bày và phân tích cơ sở lý luận cơ bản liên quan tới hoạt động thực hiện pháp luật trong giải quyết thủ tục hành chính. Kết quả nghiên cứu của chương 1 là căn cứ khoa học lý luận để tác giải tiến hành nghiên cứu, khảo sát và phân tích thực trạng việc thực hiện pháp luật trong giải quyết thủ tục hành chính được trình bày cụ thể ở chương 2. 10 Chƣơng 2 THỰC TRẠNG THỰC HIỆN PHÁP LUẬT TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN PHƢỜNG, QUẬN TÂY HỒ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 2.1. Các yếu tố ảnh hƣởng đến thực hiện pháp luật trong giải quyết thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân phƣờng, quận Tây Hồ 2.1.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của quận Tây Hồ Quận Tây hồ nằm ở phía Tây Bắc thủ đô Hà Nội; Phía Đông giáp quận Long Biên; Phía Tây giáp quận Bắc Từ Liêm và quận Cầu Giấy; Phía Nam giáp quận Ba Đình; Phía Bắc giáp huyện Đông Anh. Quận Tây Hồ có địa hình tương đối bằng phẳng, có chiều hướng thấp dần từ Bắc xuống Nam. Với sự chủ động, sáng tạo, xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch, đề án được triển khai, trong đó có chương trình về “Phát triển kinh tế; quản lý, khai thác hiệu quả Hồ Tây và các vùng phụ cận giai đoạn 2015 - 2020”. Đồng thời, tranh thủ mọi nguồn lực, phát triển hạ tầng đô thị, hạ tầng xã hội, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế vững chắc theo đúng định hướng cơ cấu dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp. 2.1.2. Tổ chức bộ máy thực hiện thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân phường, quận Tây Hồ Phòng Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận Tây Hồ tham mưu giúp UBND quận thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn trong quản lý nhà nước trong giải quyết thủ tục hành chính theo quy định. Phòng Nội vụ quận Tây Hồ gồm 10 CBCC. Tại các phường thuộc UBND quận, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính là bộ phận chịu trách nhiệm trong công tác giải quyết các thủ tục hành chinh của phường đó. 2.2. Thực tiễn thực hiện pháp luật trong giải quyết thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân phƣờng, quận Tây Hồ 2.2.1. Công tác ban hành các văn bản về thực hiện pháp luật trong giải quyết thủ tục hành chính của UBND phường, quận Tây Hồ Hàng năm, UBND quận căn cứ các Kế hoạch của UBND Thành phố Hà Nội về công tác cải cách hành chính, Kế hoạch số 223/KH-UBND và chỉ đạo Ban Thường vụ quận ủy Tây Hồ để xây 11 dựng, ban hành và tổ chức hội nghị quán triệt các kế hoạch về công tác cải cách hành chính. 2.2.2. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong giải quyết thủ tục hành chính của UBND phường, quận Tây Hồ Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục trong việc nâng cao dân trí pháp lý, ý thức pháp luật trong nhân dân, đưa pháp luật vào cuộc sống xã hội, tăng cường quản lý xã hội bằng pháp luật. Để triển khai thi hành và tuyên truyền pháp luật trong giải quyết thủ tục hành chính của UBND phường tại quận Tây Hồ, trong thời gian qua quận đã xây dựng và chỉ đạo các phường trên địa bàn triển khai kế hoạch tuyên truyền phổ biến và các văn bản liên quan phù hợp với tình hình thực tế tại từng phường cụ thể. 2.2.3. Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của UBND phường, quận Tây Hồ 2.2.3.1. Cải cách thể chế - Để chuẩn hóa quy trình ban hành văn bản, quyết định hành chính, đáp ứng yêu cầu quản lý điều hành của đơn vị, UBND quận đã áp dụng quy trình quản lý văn bản theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, thuê đơn vị tư vấn giúp xây dựng và đánh giá nội bộ. - Việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền - Hàng năm, UBND quận đều ban hành các kế hoạch rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận (Kế hoạch số 245/KH-UBND(TP) ngày 29/12/2016;Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 16/01/2018) để kịp thời phát hiện các văn bản hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với quy định để sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ theo quy định. 2.2.3.2. Cải cách thủ tục hành chính - Thực hiện Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội. UBND quận đã chỉ đạo Văn phòng HĐND&UBND quận chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện đầy đủ, đúng quy định của Quyết định. - Việc công khai giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận “Một cửa” quận, phường được thực hiện bằng 03 hình thức: 12 - Nhằm nâng cao hiệu qủa, chất lượng công tác cải cách hành chính, UBND quận chú trọng vào việc cải cách thủ tục hành chính, do đó UBND quận đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND các phường trên địa bàn quận thực hiện rà soát, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính, - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính luôn được UBND quận coi trọng và ưu tiên đầu tư; Hàng năm, UBND quận đã đầu tư kinh phí cho Văn phòng HĐND&UBND quận, UBND 8 phường để trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Thực hiện quy định về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, từ năm 2017 đến nay - Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, lắng nghe các ý kiến phản hồi của cá nhân, tổ chức về việc tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính của các phòng chuyên môn và UBND các phường; 2.2.3.3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước - Việc sắp xếp kiện toàn tổ chức, bộ máy các phòng, ban chuyên môn - Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí: 2.2.3.4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức - Việc xây dựng, đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức - Kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng - Việc bố trí công chức theo đúng vị trí việc làm đã được phê duyệt - Việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công việc liên quan đến thủ tục hành chính - Việc tổ chức thực hiện các biện pháp để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực và công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, viên chức: 2.2.3.5. Cải cách tài chính công - Năm 2017, 2018 UBND quận tiếp tục thực hiện Nghị định số 130/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan Nhà nước; 13 - Đổi mới cơ chế quản lý và sử dụng tài sản công của cơ quan, đơn vị: - Việc thực hiện các quy định về thực hành tiết kiệm chống lãng phí: 2.2.3.6. Hiện đại hóa hành chính - Xây dựng, đổi mới phương thức làm việc của các cơ quan hành chính: - Về đổi mới phương thức hội họp - Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin: - Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008: - Hiện đại hóa công sở 2.2.4. Công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật trong giải quyết thủ tục hành chính của UBND phường, quận Tây Hồ Xác định đây là một nội dung quan trọng để đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong giải quyết thủ tục hành chính của UBND phường, quận Tây Hồ. Trong những năm qua, công tác giải quyết thủ tục hành chính của UBND phường thuộc quận Tây Hồ được thực hiện đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật về hồ sơ, trình tự, thủ tục, đáp ứng kịp thời yêu cầu chính đáng của người dân, chấn chỉnh và xử lý nghiêm những sai sót trong quá trình thực hiện pháp luật trong giải quyết thủ tục hành chính của UBND phường thuộc quận không có đơn thư khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực giải quyết các thủ tục hành chính tại địa phương. 2.3. Đánh giá thực trạng thực hiện pháp luật trong giải quyết thủ tục hành chính của UBND phƣờng, quận Tây Hồ 2.3.1. Kết quả đạt được Thứ nhất, thông qua việc thực hiện Đề án 30 về đơn giản hóa TTHC ở tất cả các ngành, các cấp, nhất là tại các cơ quan nhà nước cấp phường mà một số lượng lớn các TTHC rườm rà, chồng chéo, không hợp lý, dễ bị lợi dụng để sách nhiễu, tiêu cực đã được loại bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung; nhiều TTHC mới được ban hành theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch, đáp ứng được yêu cầu về hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước. Thứ hai, cũng thông qua việc rà soát TTHC cùng với việc tiến hành đánh giá tác động của các quy định TTHC trong các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện việc công bố, công khai 14 và cập nhật TTHC, xây dựng và vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, thực hiện việc tiếp nhận và xử lý các phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính,trong đó có quy định TTHC mà người dân và doanh nghiệp đã phát hiện nhiều bất hợp lý trong quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức các CQHC, trong đó có tổ chức bộ máy chính quyền địa phương các cấp. Thứ ba, việc áp dụng cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông ở tất cả các cấp hành chính thực sự là khâu đột phá trong thực hiện pháp luật về giải quyết TTHC, với ý nghĩa nhiều mặt Thứ tư, việc thực hiện Nghị định về Kiểm soát TTHC giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức đã đem lại những kết quả quan trọng. Lần đầu tiên Nghị định đã xác định những nguyên tắc thực hiện TTHC, kiểm soát việc ban hành TTHC, trách nhiệm và thẩm quyền ban hành, công bố TTHC, hình thành Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC. Thứ năm, kết quả quan trọng trong thực hiện pháp luật về giải quyết TTHC là đã góp phần nâng cao trách nhiệm về nhiều mặt của người đứng đầu các CQHC nhà nước cấp phường. 2.3.2. Hạn chế - Các quy phạm quy định TTHC trong một số lĩnh vực vẫn còn nhiều hạn chế, mà cụ thể là TTHC còn rườm rà, chồng chéo, chưa hợp lý, mặc dù đã được các cơ quan rà soát; một số TTHC mới được xây dựng vẫn có xu hướng bảo vệ và tạo thuận lợi cho quản lý nhà nước, hạn chế độ thông thoáng, chưa thật sự xuất phát từ lợi ích thiết thực, chính đáng của người dân và doanh nghiệp - Tình trạng CBCC thực hiện pháp luật về giải quyết TTHC còn hạn chế về văn hóa giao tiếp, trình độ chuyên môn, tính chuyên nghiệp và kỹ năng áp dụng pháp luật; vẫn còn những biểu hiện trễ nải, cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu, tiêu cực, tham nhũng diễn ra khá phổ biến ở nhiều CQHC; tình trạng người dân và doanh nghiệp vẫn phải đi lại nhiều lần trong giải quyết thủ tục vẫn chưa được khắc phục. - Vẫn còn những TTHC mặc dù đã qua rà soát nhưng không hợp lý, chưa phù hợp với thực tế; việc đặt ra những “giấy phép con” dưới nhiều hình thức do các cơ quan quản lý tự quy định vẫn diễn ra; tình trạng ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có những quy định TTHC vi phạm quy định của Luật Ban hành văn bản quy 15 phạm pháp luật của HĐND, UBND (năm 2004) về thẩm quyền, hình thức, trình tự thủ tục ban hành vẫn diễn ra. - Cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết TTHC do nhiều nguyên nhân đã dẫn đến chưa thực sự phát huy tác dụng. Một số nơi, trong triển khai cơ chế còn lúng túng, sự phối hợp giữa các cấp, các ngành còn nhiều hạn chế, thiếu đồng bộ, việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan nhằm thực hiện cơ chế còn chậm, chưa đầy đủ, đồng bộ, cơ sở vật chất tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. - Việc hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết TTHC còn hạn chế do kinh phí hạn hẹp; cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực mới chỉ tập trung ở một số ít các địa phương. 2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế Thứ nhất, nguyên nhân khách quan Thứ hai, nguyên nhân chủ quan Tiểu kết chƣơng 2 Những thành tựu cơ bản đạt được trong hoạt động thực hiện pháp luật trong giải quyết thủ tục hành chính của UBND phường, quận Tây Hồ đã góp phần khẳng định vị thế, vai trò của công tác giải quyết thủ tục hành chính và đảm bảo việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân đảm bảo đúng quy trình về thời gian, trình tự theo luật định, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và khuyến khích người dân tích cực thực hiện các quy định về giải quyết thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, việc thực hiện pháp luật trong giải quyết thủ tục hành chính của UBND phường, quận Tây Hồ đã gặp phải những vướng mắc từ các quy định của pháp luật hiện hành và vẫn còn một số hạn chế trong công tác tổ chức bộ máy, công tác chỉ đạo, đầu tư cơ sở vật chất cũng như tăng cường tính chuyên nghiệp trong công tác thực hiện pháp luật trong giải quyết thủ tục hành chính. Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, các cơ quan có thẩm quyền cần có những giải pháp hữu hiệu để nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật trong giải quyết thủ tục hành chính của UBND phường, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội trong thời gian tới. 16 Chƣơng 3 QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM THỰC HIỆN PHÁP LUẬT TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN PHƢƠNG, QUẬN TÂY HỒ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 3.1. Quan điểm bảo đảm thực hiện pháp luật trong giải quyết thủ tục hành chính của UBND phƣờng, quận Tây Hồ 3.1.1. Thực hiện pháp luật trong giải quyết thủ tục hành chính phải đảm bảo nguyên tắc pháp quyền Xét trên cả hai phương diện lý luận và thực tiễn nguyên tắc pháp quyền là nguyên tắc cơ bản, trọng tâm chi phối tới các nguyên tắc khác của nội dung thực hiện pháp luật nói chung và thực hiện pháp luật trong giải quyết thủ tục hành chính nói riêng. Để phát huy tối đa hiệu quả của nguyên tắc pháp quyền, yêu cầu đặt ra đối với hoạt động xây dựng, hoàn thiện pháp luật trong giải quyết thủ tục hành chính phải đảm bảo thống nhất, chính xác, khoa học, phù hợp với Hiến pháp, pháp luật có liên quan và phù hợp với thực tiễn yêu cầu điều chỉnh các sự kiện, quan hệ xã hội trong giải quyết thủ tục hành chính. 3.1.2. Thực hiện pháp luật trong giải quyết thủ tục hành chính phải vì mục đích bảo đảm quyền con người, quyền công dân Việc thực hiện pháp luật trong giải quyết thủ tục hành chính phản ánh trách nhiệm của cơ quan nhà nước, của đội ngũ công chức trong tổ chức thực hiện pháp luật trong giải quyết thủ tục hành chính phải đặt mục tiêu bảo vệ quyền con người, quyền công dân là phương châm hoạt động của mình, trên cơ sở đúng pháp luật. Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để cá nhân tự giác, chủ động thực hiện pháp luật trong giải quyết thủ tục hành chính để bảo vệ quyền, lợi chính đáng của mình khi có nhu cầu. 3.1.3. Thực hiện pháp luật trong giải quyết thủ tục hành chính phải đảm bảo các nguyên tắc kịp thời, trung thực, khách quan và chính xác Về tính kịp thời, yêu cầu mọi thủ tục hành chính khi phát sinh trên thực tế đều phải được giải quyết phải đảm bảo thời hạn Luật 17 định; tránh để xảy ra tình trạng chậm trễ do lỗi của cơ quan, cá nhân có thẩm quyền. Về tính trung thực, khách quan và chính xác, đòi hỏi mọi thông tin liên quan đến thủ tục hành chính phải được ghi chép đầy đủ, chính xác. Người dân hoặc tổ chức phải cung cấp thông tin một cách trung thực, chính xác, chứng minh được yêu cầu của mình. Việc thực hiện nghiêm túc nguyên tắc này là cơ sở đảm bảo mọi thủ tục hành chính đều được Nhà nước ghi nhận, xác nhận và giải quyết một cách kịp thời, đầy đủ và chính xác. 3.1.4. Thực hiện pháp luật trong giải quyết thủ tục hành chính phải gắn với cải cách hành chính nhà nước Cải cách hành chính có thể hiểu một cách chung nhất là làm cho hệ thống trở nên hiệu quả hơn, chất lượng các thể chế nhà nước đồng bộ, khả thi, đi vào cuộc sống, cơ chế hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của bộ máy, chất lượng đội ngũ cán bộ làm việc trong các cơ quan nhà nước đạt hiệu quả, hiệu lực cao hơn. Cải cách hành chính nhà nước đã trở thành một trong những đòi hỏi khách quan của sự phát triển và đổi mới. Đảng và Nhà nước ta đã xác định: cải cách hành chính là nội dung trọng tâm của công cuộc đổi mới và cải cách nhà nước theo hướng xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Trong những năm qua, các cấp ủy Đảng và chính quyền quận Tây Hồ đã hết sức quan tâm, thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến tổ chức quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng và nhà nước về cải cách hành chính. 3.2. Giải pháp bảo đảm thực hiện pháp luật trong giải quyết thủ tục hành chính của UBND phƣờng, quận Tây Hồ 3.2.1. Tiếp tục sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện nội dung các văn bản pháp luật về giải quyết thủ tục hành chính Thứ nhất, quan tâm và xử lý tốt mối quan hệ giữa xây dựng pháp luật với thực hiện pháp luật, giữa việc quy định TTHC với việc thực hiện pháp luật về giải quyết TTHC Xây dựng pháp luật là để điều chỉnh các mối quan hệ trong xã hội, giữ cho xã hội ổn định, trật tự, phát triển theo đúng các quy luật 18 khách quan của xã hội. Tuy nhiên, có pháp luật nhưng pháp luật ấy không được thực hiện thì cũng không có ý nghĩa gì, cùng lắm cũng chỉ làm “lay động không khí”. Như vậy, xây dựng pháp luật và thực hiện pháp luật luôn là một chỉnh thể thống nhất, có mối quan hệ biện chứng với nhau; xây dựng pháp luật tốt thì pháp luật có tính khả thi, thực hiện pháp luật trở thành nhu cầu nội tại của mọi người dân. Thứ hai, tiếp tục hoàn thiện chất lượng các văn bản QPPL về giải quyết TTHC Một là, tại Điều 7, Nghị định số 63 quy định 5 nguyên tắc quy định TTHC, gồm: đơn giản, dễ hiểu và dễ thực hiện; phù hợp với mục tiêu quản lý hành chính nhà nước; bảo đảm quyền bình đẳng của các đối tượng thực hiện TTHC; tiết kiệm thời gian và chi phí của cá nhân, tổ chức và CQHC nhà nước; đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả của các quy định về TTHC; TTHC phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định trên cơ sở bảo đảm tính liên thông giữa các thủ tục liên quan, thực hiện phân công, phân cấp rõ ràng, minh bạch, hợp lý; dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định TTHC thuộc thẩm quyền của cơ quan nào, cơ quan đó phải có trách nhiệm hoàn chỉnh. Hai là, TTHC có nguồn là văn bản quy phạm pháp luật. Vì thế, việc quy định TTHC phải tuân theo trình tự, thủ tục do Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, với cấp tỉnh là Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND (năm 2004), Nghị định số 63 không có những quy định cụ thể vấn đề này. Thực tế cho thấy các cuộc họp của UBND cấp tỉnh chỉ chủ yếu cho ý kiến về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật mà rất ít, thậm chí không có thời gian bàn bạc, cho ý kiến về các TTHC trong các văn bản ấy, mặc dù những thủ tục này đã được “bóc tách” kèm theo. 3.2.2. Kiện toàn, nâng cao năng lực tổ chức và chất lượng hoạt động của bộ máy thực hiện giải quyết thủ tục hành chính của UBND phường, quận Tây Hồ Thực tiễn cho thấy hiệu lực, hiệu quả thực hiện pháp luật về giải quyết TTHC phụ thuộc phần quan trọng vào chất lượng thực hiện chức năng, nhiệm vụ của hai tổ chức trên. Mặc dù có nhiều cố 19 gắng, đạt được nhiều kết quả quan trọng song do là những thiết chế mới, chỉ được hình thành tro

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_van_thuc_hien_phap_luat_trong_giai_quyet_thu_tu.pdf
Tài liệu liên quan