Tóm tắt Luận văn Thực thi chính sách tiết kiệm điện trên địa bàn quận Nam Từ Liêm thành phố Hà Nội

Một là, quán triệt tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cấp phường về

tầm quan trọng của tiết kiệm điện, coi việc tiết kiệm điện là một nhiệm vụ quan trọng

hàng đầu trong những năm tiếp theo, làm cho cán bộ gần dân, quan tâm đến đời sống

của nhân dân.

Hai là, Tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng và Nhà

nước, có các chính sách giúp người sử dụng điện có hành động, phương pháp sử

dụng điện tiết kiệm. Đồng thời, tuyên truyền, cổ động, huy động sức dân, các tổ chức

kinh tế tham gia đóng góp, sản xuất, chống tư tưởng sử dụng của công một cách lãng

phí, tạo cách suy nghĩ mới, cách làm mới, từ trong nội bộ cán bộ, đảng viên, trong

mỗi gia đình, cộng đồng, khu dân cư.

Ba là, đổi mới nhận thức cho mọi người trong việc thực hiện tiết kiệm điện:

Hàng năm cần tổ chức các cuộc tọa đàm, giao lưu, lắng nghe tâm tư tình

cảm của các đơn vị, doanh nghiệp, các hộ sử dụng điện cho người sử dụng điện

được bày tỏ tâm tư nguyện vọng.

Quán triệt làm cho cán bộ làm công tác tiết kiệm điện có thái độ làm việc

đúng đắn, không còn tình trạng phó mặc cho các ngành các đơn vị cung cấp dịch

vụ về điện.

pdf26 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 08/03/2022 | Lượt xem: 72 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận văn Thực thi chính sách tiết kiệm điện trên địa bàn quận Nam Từ Liêm thành phố Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tháng 6/2019 STT Năm Sản lƣợng điện tiêu thụ ( triệu kWh) Tổn thất (%) Sản lƣợng tăng ( %) 1 Năm 2015 557,738 5,7 2 Năm 2016 615,594 4,52 9,39 3 Năm 2017 653,490 4,10 5,78 4 Năm 2018 753,773 3,68 13,30 5 Năm 2019 430,150(6 tháng) 12,38 (Nguồn: Báo cáo phòng Kinh Doanh – Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm) Với sự phát triển phụ tải tăng nhanh đặc biệt trong những năm gần đây Công ty Điện lực Nam Từ Liêm đã cố gắng đầu tư xây đựng các nguồn điện từ các trạm biến áp 110kV để đảm bảo cung cấp điện phục vụ nhu cầu sử dụng trên địa bàn quận Nam Từ Liêm. Trong đó, đáng chú ý là tình hình sử dụng điện tại các Công ty trên địa bàn quận Nam Từ Liêm Áp sử dụng điện rất lớn đòi hỏi các cấp các ngành, các công ty trên địa bàn quận Nam Từ Liêm phải có những biện pháp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả để giảm áp lực cho ngành Điện nói chung và Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm nói riêng để phục vụ nhân dân trên địa bàn quận. 2.2. Khái quát thực trạng thực thi chính sách tiết kiệm điện trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.2.1. Tình hình triển khai quy trình thực thi chính sách tiết kiệm điện trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2.2.1.1. Về hoạt động xây dựng văn bản, dự án, kế hoạch triển khai thực hiện chính sách tiết kiệm điện Xác định tiết kiệm điện là một chương trình, chính sách đúng đắn và giảm các nguồn lực kinh tế đầu tư của Tập đoàn Điện Lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, Công ty Điện lực Nam Từ Liêm ngay từ khi được thành lập ngày 01/6/20115 đã làm việc với UBND quận Nam Từ Liêm, UBND các phường trên địa bàn quận tổ chức thực hiện nghiêm túc các chương trình tiết kiệm điện của EVN Hà Nội, hưởng ứng phong trào Giờ trái đất, chương trình tiết kiệm điện vì một hành tinh xanh Để thực hiện các chương trình tiết kiệm điện Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm đã xây dựng kế hoạch triển khai gồm kế hoạch tổ chức, điều hành, kế hoạch cung cấp các nguồn vật lực, kế hoạch thực hiện ngay sau khi có quyết định phê duyệt phương án và có kế hoạch đôn đốc quá trình thực hiện, đặc biệt là xây dựng nội quy, quy chế khen thưởng để động viên những nhân tố điển hình trong quá trình thực hiện chính sách TKĐ, trong đó công tác kiểm tra, đôn đốc và tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm được đặc biệt quan tâm và kịp thời điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo đạt được các yêu cầu đề ra. 10 2.2.1.2. Về hoạt động tổ chức thực hiện văn bản, dự án, kế hoạch chính sách tiết kiệm điện Trong những năm qua, UBND thành phố Hà Nội, các sở, ban ngành thành phố, UBND quận Nam Từ Liêm, EVN HANOI, Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm ngoài thực hiện các công tác quản lý, chỉ đạo chung còn thực hiện công tác quản lý, chỉ đạo các ban ngành đoàn thể của quận, UBND các phường như sau: - Tổ chức tuyên truyền, tọa đàm với người dân địa phương về công tác an toàn điện, tiết kiệm điện, sử dụng pin năng lượng mặt trời. Thực hiện tuyên truyền tiết kiệm điện tại các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn quận Nam Từ Liêm. - Các phòng, ban chuyên môn phối hợp cùng các phường không ngừng tổ chức các buổi tập huấn trao đổi, nâng cao kiến thức trong công tác tiết kiệm điện. - Không ngừng bám sát các chế độ, chính sách hiện hành trong công tác tiết kiệm điện. - Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, thường xuyên có các đề xuất nhằm đẩy nhanh công tác tiết kiệm điện. - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhân dân thực hiện theo chế độ, chính sách của Nhà nước. - Thường xuyên thanh kiểm tra công tác quản lý sử dụng điện, thực hiện chính sách tiết kiệm điện để giảm chi phí của các hộ dân trong sinh hoạt hàng ngày. - Các cán bộ cấp cơ sở thường xuyên tiếp xúc với nhân dân để lấy ý kiến của nhân dân về công tác tiết kiệm điện cũng như quản lý hoạt động tiết kiệm điện. 2.2.1.3. Về hoạt động đánh giá, tổng kết rút kinh nghiệm thực hiện văn bản, dự án, kế hoạch tiết kiệm điện Xác định việc đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm là rất cần thiết; có thể đánh giá từng phần hay toàn bộ (sơ kết, tổng kết) hoặc đánh giá giữa kỳ. Chính vì vậy, những năm qua công tác đánh giá rút kinh nghiệm chương trình chính sách tiết kiệm điện không được UBND các cấp đề cập đến trong những đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm. Đánh giá thực hiện chính sách tiết kiệm điện chỉ được các Công ty Điện lực thông qua việc báo cáo đột xuất, báo cáo thường xuyên kết quả tổ chức thực hiện chính sách TKĐ và được EVN HANOI chỉ đạo các phòng ban nghiêm túc thực hiện, bao gồm đánh giá kết quả thực hiện các đối tượng thụ hưởng lợi trực tiếp và gián tiếp từ chính sách và đánh giá công tác chỉ đạo điều hành của các cơ quan nhà nước trên cơ sở kế hoạch được giao và những nội quy, quy chế. 2.2.2. Thực trạng chủ thể tham gia thực hiện chính sách tiết kiệm điện trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội * Về công tác quản lý chung Thực tế hiện nay, các đơn vị Bộ Công Thương, Sở Công Thương, UBND quận Nam Từ Liêm có chức năng kiểm soát công tác thực hiện chính sách tiết kiệm điện đã tập trung kiểm soát, quản lý thực hiện tiết kiệm điện tuy nhiên việc này diễn ra không thường xuyên, không bám sát tình hình thực tế, không có kế hoạch kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc thực hiện quy trình, chính sách. 11 Ban chỉ đạo tiết kiệm điện thành phố: là cơ quan thường trực của thành phố, là đơn vị đầu mối chủ trì, phối hợp với chính quyền các cấp, các tổ chức được giao nhiệm vụ thực hiện chính sách. Có phân công cán bộ phụ trách từng huyện, tuy nhiên cán bộ không thường xuyên đi cơ sở để nắm bắt cụ thể tình hình. Không thường xuyên chỉ đạo UBND cấp quận, huyện xây dựng cụ thể kế hoạch, tiến độ chương trình tiết kiệm điện hàng năm trên địa bàn và kiểm tra việc thực hiện chính sách, trình tự, thủ tục theo quy định của thành phố. Ban hành các biểu mẫu kê khai, điều tra, xác nhận và bảng tổng hợp phương án không thống nhất trên địa bàn các quận, huyện, không sát với thực tế. Chưa thực sự là đầu mối giúp UBND thành phố tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị đề xuất của UBND cấp huyện và chủ đầu tư về những vướng mắc trong việc thực thi chính sách (những nội dung chưa được phân công cho các sở, ngành) để chủ trì hoặc phối hợp, đôn đốc các sở, ngành chuyên môn hướng dẫn hoặc trình UBND thành phố giải quyết theo thẩm quyền. Các chương trình chính sách tiết kiệm điện hiện chủ yếu do các đơn vị hoạt động điện lực ( EVN, EVN HANOI, PC Nam Từ Liêm) thực hiện và triển khai chính sách. Do vậy xảy ra tình trạng vừa “đá bóng” vừa “thổi còi”, các đơn vị hoạt động điện lực là doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn không có tiếng nói pháp lý để thực thi hết hiệu lực của chính sách. Sở tài chính - Sở Công Thương: Chủ trì cùng các ngành liên quan xác định tài chính, chương trình hành động chính sách để UBND quận Nam Từ Liêm trong áp dụng thực hiện chính sách tiết kiệm điện, tuy nhiên chương trình tiết kiệm điện chưa sát với thực tế. Chưa có quy chuẩn, tiêu chuẩn, chương trình hành động cụ thể cho việc thực hiện chính sách. *Sự phân công, phối hợp giữa các ban ngành thuộc UBND quận trong việc thực hiện chính sách tiết kiệm điện Ban chỉ đạo tuyên truyền TKĐ là cơ quan thường trực có nhiệm vụ kết nối các phòng, ban ngành thuộc quận trong việc thực hiện chương trình tiết kiệm điện. Thông qua báo cáo của Ban chỉ đạo tuyên truyền TKĐ gửi đến các thành viên tuyên truyền TKĐ, các thành viên tham gia Hội đồng sẽ có ý kiến chỉ đạo về công tác chuyên môn cũng như việc thực hiện chính sách TKĐ. Ý kiến của các phòng, ban sẽ được tổng hợp lại thành Biên bản sau đó sẽ được tổng hợp để Hội đồng ban hành Thông báo kết luận. Nội dung quản lý, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện đúng trách nhiệm căn cứ chức năng, nhiệm vụ nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện công tác tuyên truyền đúng theo quy định của pháp luật và theo tiến độ thực hiện đã được UBND thành phố quy định. Thực tế hiện nay, tiết kiệm điện một chương trình tuyên truyền liên quan tới chức năng, nhiệm vụ của nhiều phòng, ban chuyên môn của UBND quận. Tổ công tác được thành lập giúp việc tuyên truyền TKĐ bao gồm thành viên của đơn vị trực tiếp làm nhiệm vụ tuyên truyền chính sách TKĐ, phòng Tài chính - kế hoạch, phòng Quản lý đô thị, phòng Văn hóa, Đài truyền thanh và một số thành viên thuộc UBND các phường, Công ty Điện Lực trên địa bàn, tuy nhiên khi tiến thực hiện chương trình 12 tiết kiệm điện các đợn vị cơ quan hành chính không có mặt để thực hiện cùng Công ty Điện Lực. Với việc tuyên truyền lợi ích việc sử dụng điện tiết kiệm, UBND phường có trách nhiệm tuyên truyền đến các hộ dân sử dụng điện, các khu đô thị, chung cư đóng trên địa bàn. Nhận thức được điều đó, UBND quận Nam Từ Liêm đã liên tục chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn quận và của các phường phải thường xuyên có liên lạc phối hợp với Công ty Điện lực để nhằm giải quyết khó khăn vướng mắc trong công tác thực hiện chính sách tiết kiệm điện (UBND các phường báo cáo khó khăn đồng thời các phòng, Ban chuyên môn thuộc quận thường xuyên kiểm tra, rà soát các hoạt động của phường). 2.3. Đánh giá chung 2.3.1. Kết quả đạt được và nguyên nhân Thứ nhất, về thực hiện mục tiêu Thực hiện chính sách TKĐ khi nhà nước đưa ra chương trình hành động tiết kiệm điện là hoạt động cụ thể của các cơ quan quản lý nhà nước và các đối tượng chính sách nhằm đạt mục tiêu chính xác, công bằng, công khai, đúng luật và giải quyết hài hòa lợi ích kinh tế giữ các bên liên quan. Muốn thực hiện thành công chính sách, Nhà nước cần xác định mục tiêu của chính sách rõ ràng, cụ thể và chuẩn xác. Các cơ quan chuyên trách triển khai mục tiêu chính sách rõ ràng, cụ thể và chuẩn xác. Mục tiêu của chính sách tiết kiệm điện trên địa bàn quận Nam Từ Liêm đã đảm bảo được quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người sử dụng điện; khuyến khích được người dân sử dụng điện một cách tiết kiệm; ổn định cuộc sống, việc làm cho người dân đảm bảo lợi ích và thành công hơn cả là góp phần thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng tiết kiệm các nguồn lăng lượng, phát triển kinh tế - xã hội của quận. Thứ hai, về việc đảm bảo tính hệ thống Trong quá trình thực hiện chính sách TKĐ các dự án trên địa bàn quận Nam Từ Liêm đã cơ bản đảm bảo được tính hệ thống trong mỗi quá trình tổ chức thực hiện và là một bộ phận của chu trình chính sách. Đó là hệ thống mục tiêu và biện pháp của chính sách; hệ thống trong tổ chức bộ máy thực hiện chính sách, gồm cơ quan ban hành, cơ quan thực hiện và đối tượng thụ hưởng chính sách; đảm bảo hệ thống trong điều hành, phối hợp thực hiện; đặc biêt là hệ thống sử dụng công cụ chính sách với các công cụ quản lý của Nhà nước. Chính sách TKĐ được hoạch định và thực hiện nhất quán từ quy hoạch, thông báo quy hoạch, công khai quy hoạch, triển khai quy hoạch, công khai mức giá, công khai đối tượng. Thứ ba, về việc đảm bảo tính khoa học, hợp lý và hợp pháp Tính khoa học trong quy trình tổ chức thực hiện chính sách TKĐ là việc phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan quản lý chính sách và phải thể hiện được sức sống để tồn tại trong thực tế. Trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, ở mỗi bước thực hiện chính sách TKĐ đã có sự phối hợp giữa các cơ quan từ việc thu hút các nguồn lực, hình thành các chương trình, kế hoạch để thực hiện có hiệu quả chính sách, thể hiện sụ 13 đồng bộ tập trung trong chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện. Mục tiêu cụ thể của chính sách phù hợp với mục tiêu phát triển của địa phương trong từng thời kỳ. Quá trình thực hiện chính sách TKĐ còn đảm bảo tính hợp lý và hợp pháp, đó là trách nhiệm của từng đối tượng chính sách và cách giải quyết các mối quan hệ trong thực hiện chính sách. Thứ tư, về việc đảm lợi ích thực sự cho các đối tượng thụ hưởng Trong việc thực hiện chính sách TKĐ, để người dân tin vào chính sách, tự giác thực hiện thì chính sách phải thực sự mang lại lợi ích cho mỗi đối tượng và toàn xã hội. Vì đây là chính sách tác động trực tiếp tới lợi ích của nhiều đối tượng: người sử dụng điện, chủ đầu tư và Nhà Nước. Việc thực hiện chính sách TKĐ trên địa bàn quận đã đảm bảo lợi ích thực sự cho các đối tượng thụ hưởng. Nhà nước đã thực hiện vai trò điều tiết các lợi ích kinh tế của chủ thể liên quan, chủ yếu thông qua chính sách tài chính, ban hành cơ chế, chính sách ... phù hợp với thực tiễn và có lợi cho người dân. Quyền lợi của người sử dụng được đảm bảo như đơn giản hóa thủ tục hành chính, tiết kiệm chi phí sinh hoạt trong gia đình. Nhà nước vừa là người ban hành chính sách vừa là người điều hòa các mối quan hệ, lợi ích giữa người dân và chủ đầu tư; tạo điều kiện thuận lợi để người dân phát huy quyền làm chủ của mình, được tham gia nhiều khâu của quá trình tiết kiệm điện, đóng góp ý kiến và được trả lời các vấn đề còn chưa rõ nhằm tạo sự đồng thuận và thống nhất cao. Kết quả trên là do những nguyên nhân sau: Quá trình thực hiện chính sách TKĐ khi nhà nước phát động tiết kiệm năng lượng được tiến hành công khai, dân chủ, minh bạch, đảm bảo quyền lợi cho các tổ chức cá nhân sử dụng điện. Các văn bản pháp lý, cơ chế chính sách về TKĐ được niêm yết công khai để người dân biết. Vì vậy đã tạo được niềm tin trong nhân dân để họ tụ giác thực hiện, góp phần đẩy nhanh việc thực hiện tiết kiệm điện và là điều kiện để chính sách được duy trì, phù hợp với thực tiễn và phát huy được tác dụng trong quá trình thực hiện. Việc thực hiện chính sách tiết kiệm điện được thực hiện thông qua nhiều hình thức và được thực hiện công bằng, công khai, minh bạch. Đây là yếu tố quan trọng, góp phần thúc đẩy chính sách TKĐ là điều kiện để chính sách được duy trì, phù hợp với thực tiễn và phát huy được tác dụng trong quá trình thực hiện. Công tác tiết kiệm điện là một trong những Chương trình mục tiêu quốc gia và là chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta, mang một ý nghĩa chính trị xã hội và kinh tế quan trọng và cũng là nền tảng thực hiện công bằng xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước được ban hành ngày và bổ sung hoàn chỉnh ngày càng đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra. Thành phố Hà Nội, các Sở ban ngành, UBND quận Nam Từ Liêm, Tập đoàn Điện Lực Việt Nam (EVN) , Tổng công ty Điện Lực TP Hà Nội (EVN HANOI), Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện hỗ trợ thường xuyên. 14 Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện Lực TP Hà Nội, Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm đã đưa công tác tiết kiệm điện vào chương trình hành động hàng năm và ban hành kế hoạch để các đơn vị thực hiện, giám sát việc thực hiện tuyên truyền tiết kiệm điện đến các tổ dân phố trong việc tuyên truyền nâng cao nhận thức trong các tầng lớp nhân dân, hỗ trợ các hộ sử dụng điện tiết kiệm, tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Bên cạnh đó, có sự nỗ lực của hệ thống chính trị trong quận, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, cùng với việc khai thác có hiệu quả việc sử dụng các thiết bị tiết kiệm năng lượng; cơ sở vật chất kỹ thuật, kết cấu hạ tầng KTXH được đầu tư hoàn thiện, quốc phòng - an ninh tiếp tục giữ vững, ổn định. Cơ cấu dân số, nguồn nhân lực tương đối dồi dào, trình độ văn hoá từng bước được đào tạo, năng lực, tay nghề được bồi dưỡng nâng cao, giáo dục, y tế được đầu tư đang từng bước hoàn thiện, là một trong những yếu tố quan trọng nâng cao chất lượng lao động cả về thể lực, trí lực. Đây là lực lượng đóng vai trò quyết định tới phát triển kinh tế, đẩy nhanh quá trình thực hiện tiết kiệm điện. 2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân Về ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện. Cho dù các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành được một số văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Điện lực và quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực. Nhưng chưa ban hành được bộ tiêu chuẩn cho các thiết bị sử dụng tiết kiệm năng lượng và thực hiện kiểm nghiệm chất lượng, hiệu suất của các thiết bị nhập khẩu, sản xuất trong nước để hạn chế lưu thông sản phẩm không đảm bảo chất lượng, định hướng cho người dân sử dụng tiết kiệm năng lượng. Hơn nữa, cũng chưa ban hành được các quy định về an toàn điện mặt trời và chỉ tiêu năng lượng cho các công trình xây dựng (Chỉ số “xanh”) để khuyến khích sử dụng năng lượng mặt trời. Về quy hoạch phát triển lưới điện. Tuy Thủ tướng Chính phủ đã ban hành được 02 Quyết định về phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực 67 quốc gia, trong đó có quy hoạch phát triển điện. Nhưng hai văn bản này chỉ có tính định hướng và các địa phương chưa ban hành được các quy hoạch chi tiết. Do đó, phần lớn các dự án điện chưa nằm trong quy hoạch của địa phương. Điều này dẫn đến hệ quả là các chủ đầu tư phải mất rất nhiều thời gian hoàn thiện hồ sơ và thủ tục xin bổ sung quy hoạch. Về công tác tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm. Công tác tuyên truyền về lợi ích về môi trường của việc sử dụng các thiết bị năng lượng tiết kiệm chưa được quan tâm đúng mức, chủ yếu tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Vì vậy, ứng dụng tiết kiệm năng lượng điện chưa được phổ biến rộng khắp mọi nơi. Tính đến hiện nay Hà Nội đã trải qua nhiều năm thực hiện chính sách tiết kiệm điện, chính sách đã đi vào cuộc sống của người dân và phát huy hiệu quả góp phần giải quyết sự thiếu điện sinh hoạt và sử dụng, góp phần ổn định xã hội thành phố. Nguồn cung cấp điện được đảm bảo, điều này góp phần tạo nên một diện mạo mới 15 cho thành phố. Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện chính sách còn gặp nhiều khó khăn, bất cấp, còn tồn tại nhiều thiếu sót, hạn chế trong khâu triển khai thông qua các giải pháp công cụ thực hiện chính sách tiết kiệm điện trên địa bàn Quận Nam Từ Liêm: Tính đến nay chưa có một chương trình tổng thể để thực hiện chính sách tiết kiệm điện, tất cả mới thực hiện tự phát của các đơn vị đặc biệt của Công ty Điện lực đóng trên địa bàn. Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội, Công ty Điện lực Nam Từ Liêm triển khai chương trình tuyên truyền tiết kiệm điện đến tầng tổ dân phố, các trường Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn quận. Vì không có chương trình tổng thể nên thực tế các doanh nghiệp đã không thực hiện hoặc thực hiện nửa vời không nhất quán thống nhất, có tiết kiệm được hay không tiết kiệm cũng không đánh giá được. Trình độ văn hoá, sử hiểu biết và ý thức của các hộ sử dụng điện là một trong những tiêu chí phản ánh chất lượng và tình trạng thực hiện tiết kiêm của mỗi địa phương, gia đình và xã hội. Sự hiểu biết biểu hiện chủ yếu ở trình độ học vấn và chuyên môn kỹ thuật. Chất lượng là yếu tố cực kỳ quan trọng để nâng cao khả năng thực hiện chính sách của các hộ sử dụng điện. Sự đô thị hóa nhanh chóng của khu vực quận Nam Từ Liêm ảnh hưởng rất lớn đến thực hiện chương trình tiết kiệm điện. Các khu chung cư, khu đô thị phát triển nhanh chóng với tiềm lực của các chủ đầu tư xây dựng các dịch vụ phục vụ dân cư trong khu đô thị của mình với tư tưởng khách hàng là số 1 nên họ không đặt nặng việc tiết kiệm điện và sử dụng điện hiệu quả. Các khu đô thị, khu chung cư để tiếp cận và tuyên truyền chương trình tiết kiệm điện không được thuận lợi, các nhà đầu tư không muốn các cơ quan đơn vị khác được tự do thực hiện các chương trình tuyên truyền của mình. Tất cả các công tác xã hội muốn thực hiện tại các khu đô thị, chung cư phải thông qua và được sự đồng ý của chủ đầu tư, ban quản lý Nguồn nhân lực để thực hiện công tác tuyên truyền tiếp kiện điện hạn chế. Hiện nay công tác tuyên truyền tiết kiệm điện chủ yếu các Công ty Điện Lực thực hiện không nhận được sự phối của các cơ quan đơn vị hành chính các cấp. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn về nguồn vốn đầu tư để thay thế nâng cấp trang thiết bị, công nghệ máy móc sản xuất. Từ đó làm ảnh hưởng sản xuất kinh doanh và các chi phí của doanh nghiệp. Các cơ quan đơn vị hành chính chưa quan tâm đến công tác tiết kiệm điện, vẫn còn thờ ơ, phó mặc cho các đơn vị điện lực. Chưa có cơ chế, chính sách để hỗ trợ, khuyến khích các đơn vị thực hiện tiết giảm điện năng sử dụng. Bộ máy hành chính từ quận đến phường chất lượng hoạt động còn thấp, hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội vẫn còn tình trạng “Hành chính hoá”, khả năng tổ chức hoạt động các phong trào, nhất là các hoạt động giúp đỡ đoàn viên, hội viên tổ chức các phong trào hoạt động tuyên truyền về tiết kiệm điện, vệ sinh lao 16 động, an toàn lao động, các chương trình về tệ nạn xã hội gần như không có. Vậy nên công tác thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn quận còn chậm không hiệu quả. Nguyên nhân của những hạn chế Về mặt chủ quan, một trong những nguyên nhân quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến thực thi chính sách tiết kiệm điện là con người. Hiện nay một bộ phận không nhỏ người dân chưa ý thức được việc sử dụng điện tiết kiệm để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Nhà nước đưa ra chính sách tiết kiệm điện và giao cho Bộ Công thương, EVN thực hiện nhưng không xây dựng một chế tài để các đơn vị thực thực hiện. Bộ công thương, EVN mới triển khai được chính tiết kiệm điện bằng đầu tư công nghệ trong hệ thống phân phối điện để giảm tổn thất điện năng. Nhà nước chưa có chính sách hỗ trợ nguồn vốn kinh phí để nghiên cứu các sản phẩm thiết bị tiết kiệm điện. Về mặt khách quan, mục tiêu và giải pháp phát triển điện năng không được xác định cụ thể và tách riêng, mà được đã được xác định chung với mục tiêu và giải pháp phát triển năng lượng tái tạo. Do đó, các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chưa ban hành được các chính sách cụ thể phù hợp với đặc điểm sản xuất và sử dụng điện năng ở Việt Nam. Cụ thể: Nhà nước chưa có các chính sách về ưu đãi tín dụng, đất đai, thuế, thu mua điện Do đó, chưa thu hút được các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào nghiên cứu sản xuất, phân phối và tiêu dùng điện tiết kiệm. Nhà nước chưa có chính sách ưu đãi đầu tư vào nghiên cứu thiết bị tiêu thụ điện tiết kiệm. Do đó, không khuyến khích được các cơ sở nghiên cứu khoa học và công nghệ đầu tư vào nghiên cứu phát triển công nghệ thiết bị điện tiết kiệm. Điều này dẫn đến phần lớn các thiết bị và công nghệ tiêu thụ điện tiết kiệm đều phải nhập khẩu và giá bán cao. Một trong những thách thức lớn nhất đối với phát triển thiết bị điện tiết kiệm là biểu giá hiện hành chưa hấp dẫn các nhà đầu tư, suất đầu tư còn cao. Trong khi đó, Chính phủ chưa ban hành giá bán năng lượng điện sạch. Về triển khai thực hiện chính sách: Công tác quy hoạch tuyên truyền công tác tiết kiệm điện còn kém do không có nhân lực chuyên trách thực hiện công tác tiết kiệm điện. Công tác tuyên truyền còn chưa sâu rộng, hình thức tuyên truyền chưa phong phú, ít đổi mới. Chủ yếu tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Vì vậy, chương trình tiết kiệm điện chưa được phổ biến rộng khắp mọi nơi. Sự phối hợp triển khai chương trình tiết kiệm điện không cao, chương trình tiết kiệm điện hiện nay được thực hiện chủ yếu tại các Công ty điện lực thực hiện, các cơ quan hành chính trên địa bàn không phối hợp và thực hiện công tác tiết kiệm điện cùng các đơn vị điện. 17 CHƢƠNG 3 ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TIẾT KIỆM ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN NAM TỪ LIÊM THÀNH PHỐ HÀ NỘI 3.1. Sự cần thiết và những định hƣớng cơ bản về thực thi chính sách tiết kiệm điện trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.1.1. Sự cần thiết thực thi chính sách tiết kiệm điện trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội Một là, giảm thiểu sự thiếu hụt nguồn điệnlớn không chỉ trong một vài năm, mà còn đảm bảo an ninh năng lượng bền vững trong tương lai, góp phần bảo đảm ổn định, phát triển của xã hội. Tiết kiệm có vai trò rất quan trọng trong đời sống xã hội, nó không thể thiếu đối với từng cá nhân và toàn bộ nền kinh tế, là vấn đề cốt lõi và xuyên suốt trong các hoạt động kinh tế, có mối quan hệ mật thiết với kinh tế và xã hội. Năng lượng có vai trò, nhiệm vụ to lớn trong xã hội, để đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước. Sử dụng năng lượng hiệu quả sẽ tiết kiệm được rất nhiều nguồn lực kinh tế của các ngành, các lĩnh vực và đời sống của nhân dân, đồng thời tiết kiệm được chi phí và nguồn lực cho đất nước. Thực hiện chính sách tiết kiện điện sẽ tạo điều kiện để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Đây sẽ là cơ sở cho nền kinh tế quốc dân tăng trường bền vững. Chính sách tiết kiệm điện luôn là mối quan tâm hàng đầu của nhà nước, nếu như những chính sách đó không đáp ứng được nhu cầu bức thiết của nhà nước, không phản ánh được nhu cầu nội tại mong muốn của nhà nước, đem lại lợi ích cho nhà nước sẽ là một trong những nguyên nhân phát sinh những vấn đề về tư tưởng, niềm tin, vào lý tưởng cách mạng của Đảng. Vì thế việc thực hiện chính sách tiết kiệm năng lượng nói chung và tiết kiệm điện nói riêng có ý ng

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_van_thuc_thi_chinh_sach_tiet_kiem_dien_tren_dia.pdf
Tài liệu liên quan