Tóm tắt Luận văn Tuyển chọn công chức lãnh đạo quản lý các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân nhân huyện Sơn hòa, tỉnh Phú Yên

Trong thời gian qua, tỉnh Phú Yên nói chung và huyện Sơn

Hòa nói riêng chưa tổ chức thực hiện việc thi tuyển công chức lãnh

đạo, quản lý cấp phòng, chỉ mới triển khai thực hiện thí điểm việc thi

tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Nhìn

chung, việc thực hiện thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý

các đơn vị sự nghiệp ở địa phương bước đầu đã tạo được môi trường

cạnh tranh, mở rộng phạm vi, đối tượng đặ ký dự tuyển ; phát hiện,

thu hút được những người có năng lực, trình độ, phẩm chất tốt theo

nguyên tắc cạnh tranh, cộng khai để bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo,

quản lý ; đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy đảng trong công tác cán

bộ, được dư luận xã hội đồng tình, ủng hộ ; đồng thời góp phần cung

cấp các cứ liệu thực tiễn để có thể nghiên cứu rút kinh nghiệm, góp

pdf24 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 18/03/2022 | Lượt xem: 400 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận văn Tuyển chọn công chức lãnh đạo quản lý các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân nhân huyện Sơn hòa, tỉnh Phú Yên, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
lãnh đạo, quản lý các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên. - Phân tích, đánh giá thực trạng công tác tuyển chọn công chức lãnh đạo quản lý các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân. - Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển chọn công chức lãnh đạo quản lý các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên. 4. Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu của luận văn 4.1. Đối tượng nghiên cứu: công tác tuyển chọn công chức lãnh đạo quản lý các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên. 4.2. Phạm vi nghiên cứu 4 - Về đối tượng nghiên cứu: Công tác tuyển chọn công chức lãnh đạo quản lý tại 12 cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên. - Về thời gian nghiên cứu: Luận văn tập trung khảo sát, đánh giá thực trạng công tác tuyển chọn công chức lãnh đạo quản lý các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên giai đoạn từ 2015-2019. - Về không gian nghiên cứu: Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên. 5. Phƣơng pháp nghiên cứu 5.1. Phương pháp luận Luận văn dựa trên quan điểm của Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức. 5.2. Phương pháp nghiên cứu cụ thể Sử dụng các phương pháp nghiên cứu: khảo cứu tài liệu; phân tích, tổng hợp; thống kê; so sánh và các phương pháp hỗ trợ có tính kỹ thuật khác. 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn 6.1. Ý nghĩa lý luận Đề tài sẽ góp phần hệ thống hóa lý luận về công tác tuyển chọn công chức lãnh đạo quản lý các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên. 6.2. Ý nghĩa thực tiễn Luận văn sẽ đề xuất những giải pháp có giá trị thực tiễn cao nhằm giúp Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hòa thực hiện có hiệu quả công tác tuyển chọn công chức lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan 5 chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, từng bước hoàn thiện, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức lãnh đạo, quản lý, nâng cao năng lực thực thi công vụ, tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh trên địa bàn huyện trong thời gian tới. 7. Kết cấu của luận văn Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo và Phụ lục, phần Nội dung luận văn gồm có ba chương: Chương 1. Cơ sở khoa học về tuyển chọn công chức lãnh đạo quản lý các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên. Chương 2. Thực trạng công tác tuyển chọn, bổ nhiệm công chức lãnh đạo quản lý các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên. Chương 3. Phương hướng và giải pháp hoàn thiện công tác tuyển chọn công chức lãnh đạo quản lý các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên. Chƣơng 1 CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ TUYỂN CHỌN CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN 1.1. Một số khái niệm 1.1.1.Cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân là: Cơ quan có nhiệm vụ tham mưu, giúp UBND cùng cấp thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân cùng cấp và theo quy định 6 của pháp luật, góp phần bảo đảm sự thống nhất quản lý của ngành hoặc lĩnh vực công tác từ trung ương đến cơ sở. Tại Điều 9, Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì: Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân được tổ chức ở cấp huyện, là cơ quan tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực ở địa phương và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân cấp, ủy quyền của cơ quan nhà nước cấp trên. Chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về nghiệp vụ của cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực cấp trên. Được tổ chức bảo đảm phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo và điều kiện, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương; bảo đảm tinh gọn, hợp lý, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực từ trung ương đến cơ sở; không trùng lặp với nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan nhà nước cấp trên đặt tại địa bàn. 1.1.2. Công chức và công chức lãnh đạo quản lý 1.1.2.1. Công chức Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp, công nhân công an, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước”. 1.1.2.2. Lãnh đạo quản lý 7 Lãnh đạo là dẫn dắt tổ chức phong trào theo đường lối cụ thể, là đề ra chủ trương và tổ chức động viên thực hiện; còn quản lý là tổ chức và điều khiển các hoạt động theo các yêu cầu đã đề ra. Quản lý là một quá trình hiện thực hóa những đường lối, chủ trương chiến lược thông qua việc thực hiện các chức năng quản lý và phù hợp với yêu cầu, điều kiện của cơ quan, địa phương cụ thể. 1.1.2.3. Công chức lãnh đạo quản lý Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hay còn gọi là “người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước”, là thuật ngữ dung để chỉ thiết chế giữ vị trí pháp lý cao nhất trong cơ quan hành chính nhà nước, thực hiện vai trò lãnh đạo, quản lý hoạt động của cơ quan. Căn cứ những quy định của Đảng, Nhà nước thì: Công chức lãnh đạo, quản lý các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện là những công chức được bổ nhiệm có thời hạn vào một vị trí hoặc chức danh làm việc trong các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, được hưởng tiền lương, phụ cấp (chức vụ lãnh đạo theo quy định) từ ngân sách nhà nước để thực hiện các chức năng lãnh đạo, điều hành công việc của cơ quan chuyên môn của đơn vị mình theo các mục tiêu, yêu cầu nhất định 1.1.3. Tuyển chọn công chức lãnh đạo quản lý các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. Bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý là việc người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền ra quyết định cử công chức giữ một chức vụ lãnh đạo, quản lý có thời hạn trong cơ quan hành chính nhà nước. Việc bổ nhiệm phải thực hiện theo một quy trình quy định và phải đảm bảo đúng thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý được thực hiện theo quy định của pháp luật và của cơ quan có thẩm quyền. 8 Thi tuyển công chức lãnh đạo, quản lý là việc công chức có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện kiện theo quy định tham gia dự tuyển để được lựa chọn bổ nhiệm giữ chức danh lãnh đạo, quản lý có thời hạn trong cơ quan hành chính nhà nước. Việc tuyển chọn công chức lãnh đạo quản lý các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện dù được thực hiện ở hình thức nào thì cũng phải đảm bảo đúng thẩm quyền, phân cấp quản lý, trình tự, thủ tục, quy trình, hướng dẫn của Trung ương và địa phương đảm bảo theo nguyên tắc “Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể quyết định; đồng thời phát huy đầy đủ trách nhiệm cá nhân, trước hết là người đứng đầu trong công tác quản lý cán bộ. 1.2. Vai trò và đặc điểm chức lãnh đạo quản lý các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện 1.2.1.Vai trò công chức lãnh đạo quản lý: Ủy ban nhân dân huyện là cơ quan hành chính có thẩm quyền chung ở địa phương, thực hiện chức năng quản lý hành chính Nhà nước theo địa giới hành chính huyện đối với mọi ngành, lĩnh vực thuộc địa phương mình, đảm bảo việc thi hành các quy định của các cơ quan Nhà nước cấp trên và của Hội đồng nhân dân huyện, giám sát việt thi hành pháp luật của các đơn vị cơ sở, của các cơ quan hành chính của Trung ương đóng tại địa phương trong phạm vi thuộc những vấn đề thuộc quyền quản lý. Công chức lãnh đạo quản lý của các cơ quan chuyên môn chính là người trực tiếp điều hành lãnh đạo việc thực hiện các nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân huyện, quyết định hiệu quả, chất lượng hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện. Do đó, công chức lãnh đạo quản lý các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban 9 nhân dân huyện có vai trò quan trọng trong bộ máy chính quyền ở địa phương. 1.2.2. Đặc điểm công chức lãnh đạo quản lý Công chức lãnh đạo quản lý các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện là một bộ phận công chức hành chính; vì vậy, mang những đặc điểm chung của đội ngũ công chức hành chính như sau: - Là chủ thể của nền công vụ, là hạt nhân cơ bản của nền công vụ và cũng chính là yếu tố đảm bảo cho nền công vụ hoạt động, vận hạnh có hiệu lực, hiệu quả. - Là lực lượng lao động chuyên nghiệp, có tính chuyên môn hóa cao. - Là đội ngũ tương đối ổn định, mang tính kế thừa, nhưng luôn đòi hỏi không ngừng nâng cao về chất lượng. - Hoạt động của công chức lãnh đạo quản lý các cơ quan hành chính nhà nước diễn ra thường xuyên, liên tục. - Đội ngũ công chức lãnh đạo quản lý các cơ quan hành chính nhà nước phải am hiểu, tôn trọng luật pháp và thông lệ quốc tế. 1.3. Nội dung và hình thức tuyển chọn công chức lãnh đạo quản lý các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện 1.3.1. Điều kiện tuyển chọn: Điều kiện tuyển chọn, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý được quy định khá đầy đủ, rõ ràng tại Công văn số 2424/BNV- CCVC, ngày 09/5/2017 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng. 10 1.3.2. Tiêu chuẩn tuyển chọn Tiêu chuẩn chung để tuyển chọn công chức lãnh đạo quản lý là cần phải có chuyên môn tốt nghiệp đại học trở lên, phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác cần tuyển chọn. Đối với công chức, viên chức dưới 45 tuổi phải tốt nghiệp đại học hệ chính quy hoặc sau đại học, chuyên ngành đào tạo nói chung phải phù hợp với lĩnh vực công tác được giao; trong đó, ưu tiên cán bộ có trình độ sau đại học với bậc đại học đào tạo hệ chính quy. Đối với cán bộ từ 45 tuổi trở lên ưu tiên tốt nghiệp đại học hệ chính quy. Đang giữ ngạch chuyên viên và tương đương trở lên; có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo quy định của ngạch chuyên viên trở lên; có hồ sơ, lý lịch rõ ràng, đầy đủ được cơ quan có thẩm quyền xác nhận; có bản kê khai tài sản; có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao; tham gia thực hiện tốt các hoạt động của địa phương, bản thân và gia đình chấp hành và thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Ngoài tiêu chuẩn quy định trên, nếu có quy định tiêu chuẩn riêng của Bộ, ngành Trung ương cho từng chức danh cụ thể thì thực hiện theo Quy định đó. 1.3.3. Hình thức tuyển chọn 1.3.3.1. Bổ nhiệm Bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý các cơ quan chuyên môn cấp huyện cần tuân thủ theo một trình tự gồm: thứ nhất, cơ quan, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm công chức lãnh đạo trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chủ trương; thứ hai, sau khi được cơ quan có thẩm quyền đồng ý, lãnh đạo cơ quan, đơn vị tiến hành thực hiện các bước quy trình (4 bước) theo quy định và lập hồ sơ đề nghị cấp thẩm quyền bổ nhiệm 1.3.3.1. Thi tuyển 11 Cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh tuyển chọn phải thông báo công khai về nhu cầu, tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh tuyển chọn trên phương tiện thông tin đại chúng (ít nhất 01 lần), trang thông tin điện tử và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan có thẩm quyền. - Tiếp nhận hồ sơ, lập danh sách những người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia dự tuyển, bảo đảm nguyên tắc có số dư tổ chức thi tuyển theo trình tự gồm: Thành lập Hội đồng thi tuyển; tổ chức thi viết; tổ chức thi trình bày Đề án; xác định người trúng tuyển và bổ nhiệm người trúng tuyển. 1.3.4. Hồ sơ tuyển chọn - Văn bản đề nghị của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh tuyển chọn. Văn bản thống nhất của tập thể lãnh đạo hoặc cấp ủy cơ quan có thẩm quyền; Biên bản các cuộc họp Hội đồng thi tuyển; Sơ yếu lý lịch công chức ; Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu; Bản kê khai tài sản, thu nhập; Giấy chứng nhận sức khoẻ; Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi công tác và nơi cư trú đối với người tham gia dự tuyển. 1.4. Các yếu tố ảnh hƣởng đến tuyển chọn, bổ nhiệm công chức lãnh đạo quản lý các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện 1.4.1. Yếu tố khách quan Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X), Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Hòa đã chỉ đạo tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của cơ quan, đơn vị cấp huyện theo đúng quy định, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 12 - Điều kiện kinh tế- xã hội của một huyện miền núi có ảnh hưởng không nhỏ đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức nói chung và công tác tuyển chọn, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý nói riêng 1.4.2. Yếu tố chủ quan Trung ương chưa ban hành chính thức quy định về tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý mà chỉ đang triển khai thực hiện thí điểm ở một số tỉnh, thành trực thuộc Trung ương nên việc triển khai thực hiện có những khó khăn nhất định. Công tác quy hoạch cán bộ chưa mang tính đột phá; công tác nhận xét, đánh giá cán bộ thực hiện chưa chặt chẽ, có lúc chưa đúng thực chất đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tuyển chọn công chức lãnh đạo, quản lý. 1.5. Kinh nghiệm công tác tuyển chọn công chức 1.5.1. Kinh nghiêm của Đà Nẵng 1.5.2. Kinh nghiệm của Quảng Ninh 1.5.3. Bài học cho huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên Chƣơng 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN CHỌN CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN HÕA, TỈNH PHÖ YÊN 2.1. Đặc điểm tự nhiên và tình hình kinh tế- xã hội của huyện Sơn Hòa 13 2.1.1. Đặc điểm tự nhiên 2.1.2. Tình hình kinh tế- xã hội của huyện Sơn Hòa 2.2. Khái quát cơ cấu tổ chức bộ máy và đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hòa Cơ cấu tổ chức bộ máy các cơ quan huyện gồm: 12 cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện và 02 đơn vị sự nghiệp trực thuộc và 01 Ban quản lý dự án. 2.2.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy Trước khi triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá X) và các quy định của cấp trên, UBND huyện có 13 phòng, 02 Ban quản lý dự án, 22 đơn vị sự nghiệp. Sau khi triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), UBND huyện còn 12 phòng chuyên môn, 02 đơn vị sự nghiệp và 01 Ban Quản lý dự án. 2.2.2. Số lượng công chức Năm 2015, Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên giao cho huyện 107 biên chế công chức; thực hiện chủ trương tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Sở Nội vụ đã tiến hành thu hồi 10 biên chế theo lộ trình và giao biên chế cho huyện là 97 biên chế, giảm 10 biên chế so với năm 2015. Tổng biên chế được giao cho 12 cơ quan chuyên môn là 97 biên chế; trong đó số lượng công chức hiện có của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hòa là 81 người; trong đó, nam 57 người, chiếm 70,37%; nữ 24 người, chiếm 29,63%; công chức là người dân tộc thiểu số 05 người, chiếm 6,17%; công chức trẻ dưới 30 tuổi chiếm 4,94% so với tổng số công chức. Trong đó, số lượng công chức lãnh đạo quản lý hiện có của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hòa thuộc diện nghiên cứu của luận văn là 21 người; cán bộ lãnh đạo, 14 quản lý là người dân tộc thiểu số 04 người, chiếm 19,05% ; công chức lãnh đạo, quản lý có tuổi đời từ 40 tuổi trở xuống 09 người, chiếm 42,86% so với tổng số công chức lãnh đạo, quản lý. 2.2.3. Trình độ công chức Trong đó, công chức lãnh đạo, quản lý hiện có của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hòa thuộc diện nghiên cứu của luận văn có trình độ chuyên môn đồng đều và tương đối cao; số công chức lãnh đạo quản lý có trình độ tốt nghiệp đại học và sau đại học tăng theo từng năm, tính đến 31/10/2019, số công chức lãnh đạo, quản lý có trình đại học 15 người, chiếm 71,43%; thạc sĩ 06 người, chiếm 28,57 so với tổng số công chức lãnh đạo, quản lý. - Về trình độ lý luận chính trị : Tất cả công chức lãnh đạo, quản lý các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hòa được đào tạo lý luận chính trị bài bản, đúng quy trình quy định. Việc đào tạo trình độ lý luận chính trị góp phần bồi dưỡng, rèn luyện nâng phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, đạo đức thực thi công vụ. - Về trình độ tin học, ngoại ngữ : Phần lớn công chức lãnh đạo, quản lý các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện đều có chứng chỉ tin học, ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu theo quy định, không có trường hợp nào thiếu hoặc chưa qua đào tạo theo quy định của Nhà nước. - Về cơ cấu ngạch công chức : Đa số công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện ở ngạch chuyên viên và tương đương. Công chức giữ ngạch chuyên viên chính chỉ 04 người. 2.3. Thực trạng công tác tuyển chọn, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2015- 2019 tại huyện Sơn Hòa 15 2.3.1. Về công tác bổ nhiệm Công tác bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý của huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên chủ yếu thực hiện đảm bảo theo các bước quy trình quy định Đảng, Nhà nước, gồm : - Đối với nhân sự tại chỗ, quy trình thực hiện gồm 04 bước: Bước 1: Trên cơ sở chủ trương của cấp thẩm quyền và nguồn cán bộ trong quy hoạch, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị thảo luận, cho ý kiến về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới thiệu nhân sự để trình hội nghị ở bước 2. Bước 2: Tổ chức hội nghị cán bộ, công chức lần 1 để thảo luận, thống nhất về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới thiệu nhân sự và tiến hành giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín. Bước 3: trên cơ sở kết quả giới thiệu nhân sự ở bước 2, tiến hành thảo luận và giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín. Bước 4: Tổ chức hội nghị cán bộ, công chức cơ quan, đơn vị lần 2 để bỏ phiếu biểu quyết về nhân sự. Trên cơ sở kết quả phiếu biểu quyết, cơ quan đơn vị lập tờ trình kèm theo hồ sơ cán bộ đề nghị cấp thẩm quyền xem xét bổ nhiệm. - Đối với nguồn nhân sự từ nơi khác: Sau khi có chủ trương của cấp thẩm quyền, cơ quan tham mưu về công tác cán bộ chủ trì, phối hợp tiến hành gặp cán bộ được đề nghị bổ nhiệm; tập thể lãnh đạo, cấp ủy nơi cán bộ đang công tác và nơi tiếp nhận cán bộ đối với nhân sự; xác minh lý lịch của cán bộ. Trên cơ sở kết quả làm việc với các cơ quan, cơ quan tham mưu về công tác cán bộ lập tờ trình kèm theo hồ sơ cán bộ đề nghị cấp thẩm quyền xem xét điều động, bổ nhiệm. Trong giai đoạn 2015- 2019, Ủy ban nhân dân huyện đã tiến hành bổ nhiệm và điều động, bổ nhiệm 14 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Nhìn chung, trong thời gian qua công tác bổ nhiệm 16 công chức lãnh đạo, quản lý của huyện từng bước đi vào nền nếp; đảm bảo nguyên tắc, tiêu chuẩn, thủ tục, quy trình theo quy định 2.3.2. Về thực hiện thí điểm thi tuyển theo vị trí Trong thời gian qua, tỉnh Phú Yên nói chung và huyện Sơn Hòa nói riêng chưa tổ chức thực hiện việc thi tuyển công chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng, chỉ mới triển khai thực hiện thí điểm việc thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Nhìn chung, việc thực hiện thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các đơn vị sự nghiệp ở địa phương bước đầu đã tạo được môi trường cạnh tranh, mở rộng phạm vi, đối tượng đặ ký dự tuyển ; phát hiện, thu hút được những người có năng lực, trình độ, phẩm chất tốt theo nguyên tắc cạnh tranh, cộng khai để bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo, quản lý ; đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy đảng trong công tác cán bộ, được dư luận xã hội đồng tình, ủng hộ ; đồng thời góp phần cung cấp các cứ liệu thực tiễn để có thể nghiên cứu rút kinh nghiệm, góp phần đổi mới phương thức tuyển chọn chức danh lãnh đạo cấp phòng 2.4. Đánh giá chung về công tác tuyển chọn, bổ nhiệm công chức lãnh đạo quản lý 2.4.1. Những kết quả đạt được Chất lượng đội ngũ công chức lãnh đạo, quản lý các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân huyện từng bước được nâng lên, đa số công chức lãnh đạo, quản lý đã được đào tạo, bồi dưỡng cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, kiến thức pháp luật, quản lý nhà nước ngày càng tăng, bước đầu đáp ứng được yêu cầu của công cuộc đổi mới. 2.4.2. Những hạn chế và nguyên nhân Công tác tuyển chọn, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý trong những năm qua có một số hạn chế cơ bản , đó là: 17 - Công tác tuyển dụng công chức ở các cơ quan đơn vị còn gặp nhiều khó khăn. - Chất lượng công tác đánh giá công chức có mặt còn hạn chế, chưa đúng với thực chất. Công tác quy hoạch công chức lãnh đạo, quản lý còn những hạn chế nhất định, chưa mang tính đột phá. - Việc tuyển chọn, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý chủ yếu thực hiện theo một quy trình được quy định sẵn; vì vậy, có lúc, có nơi việc tuyển chọn, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý có lúc còn mang tính cảm tính. Tính kế thừa trong đội ngũ công chức lãnh đạo, quản lý ở một số cơ quan, đơn vị thiếu tính ổn đinh. Chƣơng 3 PHƢƠNG HƢỚNG, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN CHỌN CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN HÒA, TỈNH PHÚ YÊN 3.1. Quan điểm, định hƣớng về công tác cán bộ của Đảng và Nhà nƣớc trong giai đoạn hiện nay 3.1.1. Quan điểm của Đảng về công tác cán bộ Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, là khâu then chốt trong công tác xây dựng đảng. Phải thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đổi mới công tác cán bộ gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. phải quán triệt quan điểm Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ theo nguyên tắc tập trung dân chủ đi đôi với phát huy trách nhiệm của các tổ chức và người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị. 18 Và gần đây nhất là Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) xác định: tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc hệ trọng của Đảng. 3.1.2. Định hướng của Chính phủ về sắp xếp bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện Thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP, ngày 03/02/2018 của Chính phủ, ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Kế hoạch số 07-KH/TW Bộ Chính trị; trong đó, đang chú ý là Bộ Nội vụ đã hoàn thành dự thảo Nghị định thay thế cho Nghị định số 37/2014/NĐ-CP, ngày 05/5/2014 của Chính phủ, quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Việc sắp xếp, sáp nhập các phòng chuyên môn có tính đến hiệu lực, hiệu quả của nó để có một bộ máy hành chính nhà nước, đặc biệt là chính quyền địa phương thực sự tinh gọn, hiệu quả, phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn. 3.1.3. Phƣơng hƣớng, nhiệm vụ công tác cán bộ của huyện Sơn Hòa giai đoạn 2010- 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Trên cơ sở các quan điểm, chủ trương của Trung ương, Chính phủ về công tác cán bộ, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Hòa đã tiến hành sửa đổi, bổ sung và ban hành nhiều văn bản về công tác cán bộ đảm bảo theo các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. 19 3.2. Giải pháp hoàn thiện công tác tuyển chọn công chức lãnh đạo quản lý các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hòa 3.2.1. Nhóm giải pháp về thể chế Cụ thể hóa và hoàn thiện các quy định, quy chế, quy trình mới của cấp trên về công tác cán bộ bảo đảm đúng với thẩm quyền được phân cấp, đồng bộ, thống nhất, tuân thủ các quy định, quy chế của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác cán bộ, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ. 3.2.2. Nhóm giải pháp về tổ chức, bộ máy Tập trung thực hiện quyết liệt, có hiệu quả việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị cấp huyện tinh gọn, xây dựng vị trí việc làm, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của các cơ quan, đơn vị. 3.2.3. Nhóm giải pháp về nhân sự Đổi mới công tác tuyển dụng, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ. Đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ, chú trọng luân chuyển cán bộ, công chức trong quy hoạch, cán bộ trẻ về cơ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_van_tuyen_chon_cong_chuc_lanh_dao_quan_ly_cac_c.pdf
Tài liệu liên quan