Bài 27 vai trò, đặc điểm , các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp

Đất trồng là tư liệu sản xuất chủ yếu không thể thay thế được

Đối tượng sản xuất nông nghiệp là các cây trồng vật nuôi

Sản xuất nông nghiệp có tính chất mùa vụ

Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên

-Trong nền kinh tế hiện đại, nông nghiệp trở thành ngành sản xuất hàng hoá

 

pptx18 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 13/05/2013 | Lượt xem: 10022 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài 27 vai trò, đặc điểm , các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level ‹#› Click to edit Master title style 12/9/2011 GIAÙO AÙN ÑIEÄN TÖÛ Toå Ñòa lí Tröôøng THPT Buoân Ma Thuoät G/vieân: Buøi Vaên Tieán KiỂM TRA BÀI CŨ 1. Thuoäc veà cô caáu ngaønh, coù: Noâng, laâm, ngö nghieäp. Coâng nghieäp – Xaây döïng. Dòch vuï. Taát caû ñeàu ñuùng. 2. Cô caáu laõnh thoå cuûa neàn kinh teá khoâng bao haøm: Toaøn caàu vaø khu vöïc. Trong nöôùc vaø nöôùc ngoaøi. Quoác gia. Vuøng 3.Trình baøy yù nghóa cuûa nguoàn löïc taøi nguyeân ñeán phaùt trieån kinh teá-xaõ hoäi cuûa moät nöôùc ? KiỂM TRA BÀI CŨ 1. Caùc nöôùc coù neàn kinh teá phaùt trieån cao, thöôøng coù: Soá ngöôøi lao ñoäng trong ngaønh noâng nghieäp ít. Tæ troïng KV I trong cô caáu GDP raát thaáp. Tæ troïng KV II trong cô caáu GDP raát cao. Caû a vaø b ñuùng. 2. Cô caáu kinh teá laø: Soá löôïng vaø tyû leä cuûa caùc ngaønh kinh teá theo thôøi gian. Toång theå kinh teá bao goàm caùc ngaønh kinh teá Toång theå lieân keát caùc ngaønh kinh teá theo moät kieåu caáu truùc nhaát ñònh. Caû b vaø c ñuùng 3.Trình baøy yù nghóa cuûa nguoàn löïc daân cö ñeán phaùt trieån kinh teá-xaõ hoäi cuûa moät nöôùc ? ĐỊA LÍ KINH TẾ - XÃ HỘI CHƯƠNG VII ĐỊA LÍ NÔNG NGHIỆP Bài 27 VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM , CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP. MỘT SỐ HÌNH THỨC TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP I. VAI TRÒ VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA NÔNG NGHIỆP.. II. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP. III . MỘT SỐ HÌNH THỨC TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP I. VAI TRÒ VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA NGÀNH NÔNG NGHIỆP 1) Vai trò Em hãy kể tên một số sản phẩm của ngành nông nghiệp, từ đó chỉ rõ vai trò của ngành nông nghiệp đối với đời sống, xã hội. Củ cải đường Cây ca cao Chè Bông Đậu tương Cà phê I. VAI TRÒ VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA NGÀNH NÔNG NGHIỆP 1) Vai trò I. VAI TRÒ VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA NGÀNH NÔNG NGHIỆP Đáp ứng nhu cầu về ăn, mặc, ở của con người. Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp (đặc biệt là công nghiệp nhẹ và công nghiệp thực phẩm) NÔNG NGHIỆP CÓ VAI TRÒ Thúc đẩy công nghiệp phát triển Là ngành nuôi sống xã hội không ngành nào có thể thay thế được Là mặt hàng xuất khẩu có giá trị Giải quyết việc làm cho lao động đông. Giải quyết LT-TP cho số dân đông. Tại sao ở nhiều nước đang phát triển , đông dân, phát triển nông nghiệp là nhiệm vụ hàng đầu? Đất trồng là tư liệu sản xuất chủ yếu không thể thay thế được Đối tượng sản xuất nông nghiệp là các cây trồng vật nuôi Sản xuất nông nghiệp có tính chất mùa vụ Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên -Trong nền kinh tế hiện đại, nông nghiệp trở thành ngành sản xuất hàng hoá I. VAI TRÒ VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA NGÀNH NÔNG NGHIỆP 2) Đặc điểm Trình bày các đặc điểm của sản xuất nông nghiệp? Đặc điểm nào là quan trọng nhất I. VAI TRÒ VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA NGÀNH NÔNG NGHIỆP 2) Đặc điểm NÔNG NGHIỆP Ngày càng trở thành ngành sản xuất hàng hoá Hình thành VÙNG CHUYÊN MÔN HOÁ SX Đẩy mạnh công nghiệp CHẾ BIẾN NÔNG SẢN Nâng cao năng suất chất lượng nông phẩm Nâng cao giá trị nông phẩm Tăng lợi nhuận Nền nông nghiệp sản xuất hàng hoá biểu hiện như thế nào ? Sản xuất NÔNG NGHIỆP Quảng canh Thâm canh Tăng diện tích Tăng năng suất Sử dụng nhiều phân bón và các biện pháp khoa học – kĩ thuật Đặc trưng cho sản xuất nông nghiệp ở trình độ phát triển thấp. Đặc trưng cho sản xuất nông nghiệp ở trình độ phát triển cao. Sử dụng ít phân bón, máy móc kĩ thuật Mức độ áp dụng các biện pháp khoa học kĩ thuật Trình độ sản xuất nông nghiệp Hình thức canh tác Các nhân tố ảnh hưởng đến sản xuất NÔNG NGHIỆP Nhóm nhân tố Tự nhiên Nhóm nhân tố KT-XH Đất đai Khí hậu Nước Sinh vật Dân cư Thị trường Sở hữu đất đai Tiến bộ kĩ thuật II.CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CỦA NGÀNH NÔNG NGHIỆP -Nhóm 1: nhân tố tự nhiên -Nhóm 2: nhân tố kinh tế-xã hội *Đất đai - Ảnh hưởng tới qui mô, cơ cấu, phân bố cây trồng vật nuôi, năng suất cây trồng *Nước và khí hậu - Ảnh hưởng tới cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thời vụ, khả năng xen canh, gối vụ, tính chất ổn định hay bấp bênh của SXNN.  Quy định tính mùa vụ trong sản xuất và buôn bán nông sản *Sinh vật tự nhiên Là cơ sở tạo nên các giống cây trồng,vật nuôi, cơ sở thức ăn tự nhiên cho gia súc, cơ cấu vật nuôi và sự phát triển chăn nuôi 1- Nhân tố tự nhiên II.CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CỦA NGÀNH NÔNG NGHIỆP *Dân cư Là nguồn lao động trong nông nghiệp -Là nguồn tiêu thụ nông sản *Sở hữu ruộng đất Ảnh hưởng tới con đường phát triển nông nghiệp và các hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp *Thị trường tiêu thụ Thị trường ảnh hưởng tới giá cả, có tác dụng điều tiết sự hình thành và phát triển các vùng chuyên môn hoá. *Tiến bộ khoa học kĩ thuật II.CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CỦA NGÀNH NÔNG NGHIỆP 2- Nhân tố kinh tế- xã hội Làm tăng năng suất lao động - Chủ động hơn trước: tự nhiên (làm chủ tự nhiên) Các nhân tố ảnh hưởng đến sản xuất NÔNG NGHIỆP Nhóm nhân tố Tự nhiên Nhóm nhân tố KT-XH Lµ tiÒn ®Ò c¬ b¶n Vai trß ngµy cµng quan träng Đất đai Khí hậu Nước Sinh vật Dân cư Thị trường Sở hữu đất đai Tiến bộ kĩ thuật Là cơ sở đầu tiên và quan trọng nhất Là cơ sở thức ăn cho chăn nuôi Là nguồn lao động và thị trường tiêu thụ Con đường phát triển, hình thức tổ chức SX cơ cấu mùa vụ. Chủ động trong sản xuất ảnh hưởng đến vùng chuyên canh II.CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CỦA NGÀNH NÔNG NGHIỆP 1 Vai trò: Tạo ra những tiền đề cần thiết nhằm sử dụng hợp lí các điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội của các nước, các vùng (1) Trang tr¹i (2) ThÓ tæng hîp n«ng nghiÖp (3) Vïng n«ng nghiÖp III.CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP 2 Các hình thức Trang trại Thể TH NN Vùng NN B .NN gắn với CN dịch vụ C. Hình thành các vùng CMH NN A. Gắn với quá trình CN hoá, D. Sản xuất nông phẩm hàng hoá theo hướng CMH và thâm canh E. Sử dụng có hiệu quả nhất các ĐK thuận lợi về vị trí địa lí, ĐKTN và KT F. Phân bố nôg nghiệp hợp lí H. Qui mô đất đai rất lớn I .Qui mô đất đai tương đối lớn K. Qui mô đất đai lớn F A B H I C E D K TRANG TRAÏI TROÀNG BÖÔÛI MOÄT TRANG TRAÏI TROÀNG RÖØNG THIEÁT BÒ TÖÔÙI CAÂY TÖÏ ÑOÄNG TRONG MOÄT TRANG TRAÏI MOÄT HÌNH THÖÙC CUÛA THEÅ TOÅNG HÔÏP NOÂNG NGHIEÄP (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1) L ­ ¬ n G T H ù C B ¤ N G § Ê T T R å N G N ¡ N G S U Ê T H µ N G H ã A C H ¡ n N U ¤ I Q U ¶ n G C A N H D Þ C H B Ö N H B Ê P B £ N H H î P T ¸ C X · (1)-sản xuất nông nghiệp cung cấp .... chủ yếu cho nhu cầu hàng ngày của con người (9 chữ cái) (2)-sản phẩm nông nghiệp cung cấp chủ yếu cho ngành công nghiệp dệt ở Việt Nam. (4 chữ cái) (3)-Tư liệu sản xuất của ngành nông nghiệp (8 chữ cái) (4)-Thâm canh Là hình thức Tăng sản lượng do tăng... ………… (8 chữ cái) (5)-Ngành Nông nghiệp Ngày càng Trở thành Ngành Sản xuất…..... (7 chữ cái) (6)-Hình thức tăng sản lượng do tăng diện tích canh tác gọi là ... (9 chữ cái) (7)-ngành sản xuất nông nghiệp nào cho sản phẩm Là thịt, sữa, trứng (8 chữ cái) (8)-Khí hậu có thể làm cho tình hình .... bị hạn chế Hoặc lan tràn (8 chữ cái) (9)-nông nghiệp phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên thì sản xuất... (7 chữ cái) (10)-hình thức sản xuất chủ yếu trong nông nghiệp các nước XHCN (8 chữ cái) ĐÁNH GIÁ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptxBAI 27_vaitrodacdiemnongnghiep.pptx
Tài liệu liên quan