Bài giảng Địa lý 8 - Bài 21: Con người và môi trường địa lí

Các hoạt động nông nghiệp diễn ra rất đa dạng và phong phú.

Sự đa dạng trong các hoạt động nông nghiệp được phát triển và phân bố trong những điều kiện khí hậu và địa hình nào?

Vậy các hoạt động trong nông nghiệp phụ thuộc trực tiếp vào điều kiện gì?

Điều kiện tự nhiên là yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển và phân bố của sản xuất nông nghiệp.

Em hãy lấy thêm một số ví dụ khác để khẳng định tính đa dạng của sản xuất nông nghiệp.

ppt22 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 04/06/2013 | Lượt xem: 3237 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Địa lý 8 - Bài 21: Con người và môi trường địa lí, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NAÊM HOÏC 2006 - 2007 Giaùo vieân:Hoà Minh Ñaïo Tröôøng THCS Nguyeãn Bænh Khieâm BAØI 21 : CON NGÖÔØI VAØ MOÂI TRÖÔØNG ÑÒA LÍ I) HOAÏT ÑOÄNG NOÂNG NGHIEÄP VÔÙI MOÂI TRÖÔØNG ÑÒA LÍ II) HOAÏT ÑOÄNG COÂNG NGHIEÄP VÔÙI MOÂI TRÖÔØNG ÑÒA LÍ III) CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CỦNG CỐ Giáo viên : Hoàng Văn Giang Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 1.KIEÅM TRA BAØI CUÕ ÑÔÙI KHÍ HAÄU NAØO SAU ÑAÂY THUOÄC CHAÂU AÂU : a) Ñòa Trung Haûi b) Nhieät ñôùi gioù muøa c) OÂn ñôùi gioù muøa d) taát caû ñeàu ñuùng Câu 1: 1.KIEÅM TRA BAØI CUÕ Caâu 2 CAÄN CÖÏC b) XÍCH ÑAÏO AÅM c) OÂN ÑÔÙI HAÛI DÖÔNG d) OÂN ÑÔÙI LUÏC ÑÒA KIEÅU CAÛNH QUAN NAØO SAU ÑAÂY THUOÄC CHAÂU PHI : 1.KIEÅM TRA BAØI CUÕ Caâu 3 Em haõy ñieàn teân caùc thaønh phaàn coøn thieáu vaøo hình veõ sau vaø cho bieát moái quan heä giöõa chuùng Ñòa hình Ñaát ? ? ? * Caùc thaønh phaàn cuûa caûnh quan töï nhieân coù moái quan heä maät thieát, taùc ñoäng qua laïi laãn nhau. * Moät yeáu toá thay ñoåi seõ keùo theo söï thay ñoåi cuûa caùc yeáu toá khaùc, daãn ñeán söï thay ñoåi caûnh quan . Nöôùc Khoâng khí Sinh vaät Trong caùc aûnh treân coù nhöõng hình thöùc hoaït ñoäng Noâng nghieäp naøo ? H .1 Cánh đồng lúa Mì H .2 Đồn điền trồng chuối ở Côxtarica H .3 Trồng Bông ở Hoa Kỳ H . 4 Chăn nuôi Cừu ở Ô-xtrây-li-a H .5 Ruộng bậc thang H. 6 Ngöôøi La Pong ñang chaên ñaøn tuaàn loäc ôû baéc AÂu Các hoạt động nông nghiệp diễn ra rất đa dạng và phong phú. ? Sự đa dạng của các hoạt động nông nghiệp được phát triển và phân bố trong những điều kiện khí hậu và địa hình nào? Vậy các hoạt động nông nghiệp phụ thuộc trực tiếp vào điều kiện gì? Điều kiện tự nhiên là yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển và phân bố của sản xuất nông nghiệp. Caùc hoạt động noâng nghiệp treân dieãn ra nhö theá naøo ? Em haõy laáy theâm moät soá ví duï khaùc ñeå khaúng ñònh tính ña daïng cuûa saûn xuaát noâng nghieäp ? H 3. Chaên deâ ôû bôø hoà Eakar H 2. Chaên boø ôû vuøng nuùi Nam mó H 1. Troàng hoà tieâu ôû Nam mó H. 5 Nuoâi thuûy saûn ôû Nha Trang – Vieät Nam H.4 Cánh đồng lúa nước * Con người ngày càng tác động tới cảnh quan tự nhiên trên quy mô lớn , cường độ lớn làm biến đổi môi trường tự nhiên. ?. Hoạt động nông nghiệp đa dạng nhưng phụ thuộc vào các điều kiện tự nhiên, vậy nó đã làm cho cảnh quan tự nhiên thay đổi như thế nào ? Quang caûnh ñoàng ruoäng ôû Italia Ñaäp thuûy ñieän Hoaø Bình treân soâng Ñaø Quan sát các hình ảnh trên, cho biết các hoạt động công nghiệp diễn ra như thế nào và nó tác động tới môi trường tự nhiên ra sao ? Khu CN luyện kim ở Đức Khai thác đồng ở DămBia CN Cheá bieán thuyû saûn Khai thaùc Boâxit ? Trong caùc hoaït ñoäng coâng nghieäp vöøa keå treân, hoaït ñoäng naøo chòu taùc ñoäng cuûa caùc yeáu toá töï nhieân, kinh teá xaõ hoäi ? - Các hoạt động công nghiệp ít chịu tác động của tự nhiên. - Loài người với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật ngày càng tác động mạnh mẽ và làm biến đổi môi trường tự nhiên. Hoaït ñoäng coâng nghieäp cuõng dieãn ra raát ña daïng. Quan sát hình ảnh ở trên cho biết những nơi xuất , nhập dầu chính ? Hoạt động này đã tác động đến môi trường tự nhiên như thế nào ? Tây nam Á Châu Âu Bắc Mĩ Nhật bản LÖÔÏC ÑOÀ NÔI KHAI THAÙC VAØ CAÙC LUOÀNG CHUYEÂN CHÔÛ DAÀU MOÛ TREÂN THEÁ GIÔÙI Để bảo vệ môi trường con người phải làm gì ? Để bảo vệ môi trường , con người phải lựa chọn hành động cho phù hợp với sự phát triển bền vững của môi trường. ? Em haõy cho ví duï theâm veà caùc ngaønh coâng nghieäp khaùc taùc ñoäng ñeán moâi tröôøng ? Khai thaùc daàu moû Khai thaùc than ñaù Khai thaùc quaëng ñoàng Hoaït ñoäng Coâng nghieäp 3. CUÛNG COÁ : Caâu 1 : Em haõy cho bieát loaøi ngöôøi ñaõ taùc ñoäng ñeán moâi tröôøng ñòa lí nhö theá naøo ? Hoaït ñoäng Noâng nghieäp MOÂI TRÖÔØNG ÑÒA LÍ TÍCH CÖÏC TIEÂU CÖÏC OÂ nhieãm moâi tröôøng + Nguoàn nöôùc + khoâng khí Taïo ra cuûa caûi vaät chaát Ñôøi soáng ñöôïc naâng cao + Baøi taäp 1: Thöïc hieän caùc yeâu caàu trong caâu hoûi 1; 2 (SGK-trang 76) + Baøi taäp 2 : Söu taàm hình aûnh noùi veà caùc hoaït ñoäng saûn xuaát ôû ñòa phöông . Sau ñoù quan saùt vaø nhaän xeùt ? Tieát hoïc keát thuùc + Xin chaân thaønh caûm ôn caùc thaày coâ giaùo ñaõ ñeán döï giôø . + Kính chuùc caùc Thaày coâ giaùo maïnh khoeû, Haïnh phuùc vaø thaønh ñaït.Chuùc caùc em chaêm ngoan hoïc gioûi. Thankyou, seE you a gain! Chuùc möøng Em ñaõ traû lôøi ñuùng 10 Trôû veà Raát tieác Em ñaõ traû lôøi sai Trôû veà

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptDIA LY 8.ppt