Bài giảng Lịch sử 8 - Bài 21: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)

Chỉ thị 12-5-1941 của Hít-le gửi các sĩ quan, binh lính Đức trước khi tấn công Liên Xô.

Hãy nhớ và thực hiện:

1. Không có thần kinh, trái tim và sự thương xót. Anh được chế tạo từ thép Đức.

2. Hãy tiêu diệt trong mình mọi sự thương xót và đau khổ, hãy giết bất kì người Nga nào và không được dừng lại, dù trước mặt anh là ông già hay phụ nữ, con gái hay con trai.

3. Chúng ta bắt thế giới phải đầu hàng. Anh là người Đức, và là người Đức anh phải tiêu diệt mọi sự sống cản trở con đường của anh.

 

ppt19 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 04/06/2013 | Lượt xem: 9342 | Lượt tải: 20download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Lịch sử 8 - Bài 21: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
I. Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh thế giới thứ hai LIÊN XÔ KHỐI TƯ BẢN ANH - PHÁP - MỸ KHỐI PHÁT XÍT ĐỨC - Ý - NHẬT MÂU THUẪN Mut –Sô –li-ni Tô-Jo Hit-le I. Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh thế giới thứ hai Tranh biếm hoạ ở châu Âu năm 1939: Hít- le được ví như người khổng lồ xung quanh là các chính khách châu Âu đã nhượng bộ Hít-le Ba Lan 1/9/1939 Đan Mạch 9/4/1940 Na Uy 9/4/1940 Pháp 10/5/1940 Nam Tư 4/1941 Hy Lạp 4/1941 Rumani 10/1940 Hungari11/1940 Bungari 3/1941 I. Những diễn biến chính 1. Chiến tranh bùng nổ và lan rộng toàn thế giới ( từ 1/9/1939 đến đầu năm 1943) Mặt trận Châu Âu I. Những diễn biến chính 1. Chiến tranh bùng nổ và lan rộng toàn thế giới ( từ 1/9/1939 đến đầu năm 1943) Mặt trận Châu Âu Mặt trận Xô - Đức Chỉ thị 12-5-1941 của Hít-le gửi các sĩ quan, binh lính Đức trước khi tấn công Liên Xô. Hãy nhớ và thực hiện: 1. Không có thần kinh, trái tim và sự thương xót. Anh được chế tạo từ thép Đức. 2. Hãy tiêu diệt trong mình mọi sự thương xót và đau khổ, hãy giết bất kì người Nga nào và không được dừng lại, dù trước mặt anh là ông già hay phụ nữ, con gái hay con trai. 3. Chúng ta bắt thế giới phải đầu hàng. Anh là người Đức, và là người Đức anh phải tiêu diệt mọi sự sống cản trở con đường của anh. ( Theo Tổ quốc Xô viết 1917-1980 NXB Chính trị quốc gia Mát-xcơ-va (tiếng Nga)M.,1981) HỒ CHÍ MINH NÓI VỀ CHIẾN TRANH THẾ GiỚI THỨ HAI (1939-1945) “Năm 1939, cuộc chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ. Đầu tiên, nó là cuộc chiến tranh đế quốc: bọn đế quốc phát xít Đức-Ý-Nhật đánh nhau với bọn đế quốc Anh-Pháp-Mỹ. Đến tháng 6-1941, phát xít Đức tấn công thành trì cách mạng thế giới là Liên Xô, Liên Xô bất đắc dĩ phải đánh lại, và liên minh với Anh-Mỹ để chống phe phát xít. Từ đó, cuộc chiến tranh trở nên chiến tranh giữa phe dân chủ và phe phát xít.” I. Những diễn biến chính 1. Chiến tranh bùng nổ và lan rộng toàn thế giới ( từ 1/9/1939 đến đầu năm 1943) Mặt trận Châu Âu Mặt trận Xô - Đức Mặt trận Châu Á – Thái Bình Dương Lược đồ Nhật Bản xâm lược Trung Quốc và các nước Đông Nam Á trong chiến tranh thế giới thứ II I. Những diễn biến chính 1. Chiến tranh bùng nổ và lan rộng toàn thế giới ( từ 1/9/1939 đến đầu năm 1943) Mặt trận Châu Âu Mặt trận Xô - Đức Mặt trận Châu Á – Thái Bình Dương Mặt trận Bắc Phi Li bi 9/1940 Ai Cập 9/1940 Quân Ý tấn công Ai Cập Hái: Vì sao chiÕm ®­îc ¸o vµ TiÖp Kh¾c, ph¸t xÝt Đøc l¹i ch­a ®¸nh Liªn X« ngay - Vì thÊy vÉn ch­a ®ñ søc ®¸nh Liªn X« nªn ph¸t xÝt Đøc quay ra ®¸nh Ch©u ¢u. Hái : Cuéc chiÕn tranh thÕ giíi lÇn thø II næ ra vµo ngµy th¸ng năm nµo? Hái: Anh-Ph¸p ®· dïng chÝnh s¸ch gì ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho ph¸t xÝt Đøc ch©m ngßi næ cho cuéc chiÕn tranh thÕ giíi lÇn thø II иp ¸n: Anh-Ph¸p dïng chÝnh s¸ch tháa hiÖp, nh­îng bé cho ph¸t xÝt Đøc. Hái: Ph¸t xÝt Đøc tiÕn ®¸nh Liªn X« vµo thêi gian nµo? иp ¸n: Ngµy 22/6/1941 иp ¸n: - DiÔn ra trªn kh¾p c¸c mÆt trËn: Ch©u ¢u, X«-Đøc, Ch©u ¸-Th¸i Bình D­¬ng,B¾c Phi. Hái: Cuéc chiÕn tranh thÕ giíi lÇn thø II giai ®o¹n tõ 1/9/1939 ®Õn ®Çu n¨m 1943 diÔn ra trªn những mÆt trËn nµo? Hái: Tªn trËn chiÕn lÞch sö giữa ph¸t xÝt NhËt víi ®Õ quèc Mü ë ®¶o Hawoai? иp ¸n: TrËn chiÕn Tr©n Ch©u C¶ng. Ng«i sao Tri thức иp ¸n: - Cuéc chiÕn tranh thÕ giíi lÇn thø II næ ra vµo ngµy 1/9/1939. Về nhà: Học bài Làm bài tập: vở bài tập Lịch sử 8. Chuẩn bị nội dung phần tiếp theo: - Đọc kĩ nội dung bài học - Trả lời câu hỏi cuối mỗi phần và cuối bài Sưu tầm tư liệu (bài viết, hình ảnh) về chiến tranh thế giới thứ hai; hậu quả của chiến tranh …

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptBài giảng điện tử-lịch sử- chiến tranh thế giới thứ 2.ppt
Tài liệu liên quan