Bài giảng sử: Phong trào dân chủ 1936-1939

Cuộc vận động dân chủ 1936 – 1939 là phong trào quần chúng rộng lớn, có tổ chức dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Buộc chính quyền thực dân nhượng bộ một số yêu sách của nhân dân

Đông đảo quần chúng được giác ngộ tham gia vào mặt trận, trở thành đội quân chính trị hùng hậu

Đảng ta trưởng thành và tích lũy được được nhiều kinh nghiệm lãnh đạo

Như một cuộc tập dượt, chuẩn bị cho thành công của Cách mạng Tháng Tám

 

ppt13 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 30/05/2013 | Lượt xem: 8324 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng sử: Phong trào dân chủ 1936-1939, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỤC TIÊU BÀI HỌC: Phong trào dân chủ 1936-1939 diễn ra trong bối cảnh như thế nào? 2. Chủ trương sách lược của Đảng Cộng sản Đông Dương (7.1936) 3. Các phong trào đấu tranh tiêu biểu 4. Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của phong trào dân chủ 1936-1939 I. Tình hình thế giới và trong nước. 1. Tình hình thế giới. Đầu những năm 30 của thế kỉ XX: CNPX:Đức, Italia, Nhật, nguy cơ lớn đe dọa hòa bình an ninh thế giới. 7.1935, Đại hội lần thứ VII Quốc tế Cộng sản. + Kẻ thù: chủ nghĩa phát xít + Nhiệm vụ: chống chủ nghĩa phát xít. + Mục tiêu: giành dân chủ, bảo vệ hoà bình. + Biện pháp: thành lập mặt trận nhân dân rộng rãi. - 6.1936, Chính phủ Mặt trận nhân dân lên cầm quyền ở Pháp I. Tình hình thế giới và trong nước. 1. Tình hình thế giới. 2. Tình hình trong nước. a. Chính trị Chính phủ Pháp: + Cử phái đoàn sang điều tra tình hình thuộc địa + Cử Toàn quyền mới + Ân xá một số tù chính trị + Nới rộng quyền tự do dân chủ - Ở Việt Nam Đảng CS Đông Dương là chính đảng mạnh nhất Thuận lợi cho cách mạng Việt Nam Em rút ra nhận xét gì về kinh tế Việt Nam lúc bấy giờ? Những năm 1936-1939 kinh tế Việt Nam phục hồi và phát triển xong vẫn lạc hậu và lệ thuộc vào kinh tế Pháp b. Kinh tế I. Tình hình thế giới và trong nước. 1. Tình hình thế giới. 2. Tình hình trong nước. I. Tình hình thế giới và trong nước. 1. Tình hình thế giới. 2. Tình hình trong nước. c. Xã hội Em có nhận xét gì về đời sống các tầng lớp nhân dân ta? II.Phong trào dân chủ 1936-1939 1. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (7.1936) *Thời gian: 7.1936 *Địa điểm: Thượng Hải – Trung Quốc *Chủ trì: Lê Hồng Phong *Nội dung: CMTS dân quyền Chống đế quốc và phong kiến, Bọn phản động thuộc địa và tay sai, chống phát xít, chống chiến tranh CMTS dân quyền Chống phong kiến và đế quốc Phong kiến và thực dân Pháp nói chung Đấu tranh chính trị, bãi công chuyển sang biểu tình quần chúng hoặc biểu tình có vũ trang, hoạt động bí mật Lực lượng chủ yếu là công nông Em có nhận xét gì về chủ trương sách lược của Đảng trong thời kì 1936-1939 so với chủ trương của Đảng trong thời kì 1930-1931? Sử dụng các hình thức đấu tranh hòa bình, công khai và bí mật, hợp pháp và nửa hợp pháp Lực lượng đấu tranh không phân biệt thành phần giai cấp Bước đầu thực hiện liên minh công nông Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương sau đổi thành Măt trân dân chủ Đông Dương II.Phong trào dân chủ 1936-1939 1. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 7.1936 2. Những phong trào đấu tranh tiêu biểu a. Đấu tranh đòi các quyền tự do, dân sinh, dân chủ THẢO LUẬN THEO NHÓM Tìm hiểu diễn biến, kết quả, ý nghĩa Nhóm 1: Phong trào Đông Dương Đại hội Nhóm 2: Phòng trào “ Đón rước ” G. Gôđa và Brêviê Nhóm 3: Phong trào đấu tranh ngày 1/5/1938 - Giữa năm 1936: Phong trào Đông Dương Đại hội Đầu năm 1937: Phong trào “đón rước” G.Gôđa và toàn quyền mới ở Đông Dương Brêviê. - Phong trào đấu tranh ngày 1.5.1938 ở Hà Nội và nhiều thành phố khác b. Đấu tranh nghị trường c. Đấu tranh trên lĩnh vực báo chí: Em có nhận xét gì về quy mô, lực lượng tham gia, hình thức đấu tranh trong phong trào dân chủ ? Nội dung Phong trào Rộng lớn khắp cả nước Đông đảo quần chúng nhân dân Mittinh, hội họp, biểu tình … công khai hợp pháp PHONG TRÀO DÂN CHỦ 1936 - 1939 3. Ý nghĩa bài và học kinh nghiệm của phong trào dân chủ 1936 – 1939. Cuộc vận động dân chủ 1936 – 1939 là phong trào quần chúng rộng lớn, có tổ chức dưới sự lãnh đạo của Đảng. Buộc chính quyền thực dân nhượng bộ một số yêu sách của nhân dân Đông đảo quần chúng được giác ngộ tham gia vào mặt trận, trở thành đội quân chính trị hùng hậu Đảng ta trưởng thành và tích lũy được được nhiều kinh nghiệm lãnh đạo Như một cuộc tập dượt, chuẩn bị cho thành công của Cách mạng Tháng Tám II.Phong trào dân chủ 1936-1939 Phong trào dân chủ 1936 – 1939 có ý nghĩa gì đối với sự phát triển của Cách mạng Việt Nam? Đảng rút ra những bài học gì từ phong trào? Thời kì 1936-1939 tình hình thế giới và trong nước có nhiều chuyển biến Hội nghị Ban Chấp hành TW Đảng Cộng sản Đông Dương (7.1936) Kẻ thù: Phản động thuộc địa Pháp và tay sai Nhiệm vụ: Chống chế phản động thuộc địa, chống phát xít, chống chiến tranh, đòi tự do dân sinh, dân chủ … Hình thức tập hợp lực lượng: Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương sau đổi thành Mặt trận dân chủ Đông Dương Hình thức và phương pháp đấu tranh: Sử dụng các hình thức đấu tranh hòa bình, công khai và bí mật, hợp pháp và nửa hợp pháp Lực lượng đấu tranh: Không phân biệt thành phần giai cấp (lực lượng dân chủ tiến bô)̣ Phong trào đấu tranh tiêu biểu Đấu tranh đòi các quyền tự do dân sinh, dân chủ Đấu tranh nghị trường Đấu tranh trên lĩnh vực báo chí Phong trào dân chủ 1936-1939 như một cuộc tập dượt chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa Tháng Tám Kẻ thù: Phản động thuộc địa Pháp và tay sai Mít tinh kỉ niệm ngày Quốc tế Lao động (1.5.1938) tại khu Đấu Xảo (nay thuộc khu vực Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptBài giảng điện tử-lịch sử- PHONG TRÀO DÂN CHỦ 1936-1939.ppt
Tài liệu liên quan