Bài ôn tập cuối tuần 9 môn Toán 1 + Tiếng Việt 1

*/ Đọc – viết: (Các con viết bằng bút mực vào vở chính tả ở nhà.)

 Nhaø beù Thi coù baø, boá meï vaø beù Thi. Boá beù Thi laø kó sö. Meï beù laø y taù, ôû y teá xaõ. Baø ôû nhaø beá beù Thi, baø ru khe kheõ, nheø nheï cho beù deã nguû. Khi beù ñaõ nguû, baø ra heø nghe ra – ñi – oâ. Beù Thi ñaõ nghó: Beù seõ laø y taù nhö meï.

*/ Bài tập 1. Điền vào chỗ chấm cho thích hợp:

s hay x: eû goã oå ghi

ng hay ngh: æ leã oâ teû

g hay gh: oà eà eá oã

c hay k: uõ ó aø eâ

 

docx2 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 23/11/2018 | Lượt xem: 320 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài ôn tập cuối tuần 9 môn Toán 1 + Tiếng Việt 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI ÔN TẬP CUỐI TUẦN 9 Họ và tên: .. Lớp: 1 */ TOÁN Bài 1. Tính: 3 + 2 =. 0 + 5 = 2 - 1 + 0 = . 1 + 1 + 1 = 4 + 0 = 3 - 2 = 1 + 2 - 1 = . 2 + 0 + 2 = 2 - 1 = 4 + 1 = 3 – 1 – 1 = . 3 - 1 + 3 = . Bài 2. Tính: 2 1 3 3 2 1 2 + - + - - + 1 1 1 2 1 . .. .. Bài 3. Số? 2 0 4 + 1 - 1 + 3 3 2 + 1 - 2 + 0 - 1 Bài 7. >, <, =? 2 3 – 1 5 + 0 ... 4 + 1 2 + 1 1 + 1 4 + 1 0 + 3 1 + 2 3 – 2 2 – 1 . 3 – 2 1 + 1 + 2 2 + 3 + 0 3 – 1 – 1 2 + 1 4 + 1 + 0 2 + 1 + 2 Bài 5. Viết phép tính thích hợp vào ô trống: Bài 6. Nối ô trống với số thích hợp (theo mẫu): 2 + 2 3 - 2 + 1 0 + 5 1 4 3 5 2 3 + 0 3 - 1 - 1 2 + 1 + 1 3 - 1 + 2 2 - 1 */ TIẾNG VIỆT */ Đọc – viết: (Các con viết bằng bút mực vào vở chính tả ở nhà.) Nhaø beù Thi coù baø, boá meï vaø beù Thi. Boá beù Thi laø kó sö. Meï beù laø y taù, ôû y teá xaõ. Baø ôû nhaø beá beù Thi, baø ru khe kheõ, nheø nheï cho beù deã nguû. Khi beù ñaõ nguû, baø ra heø nghe ra – ñi – oâ. Beù Thi ñaõ nghó: Beù seõ laø y taù nhö meï. */ Bài tập 1. Điền vào chỗ chấm cho thích hợp: s hay x: eû goã oå ghi ng hay ngh: æ leã oâ teû g hay gh: oà eà eá oã c hay k: uõ ó aø eâ */ Bài tập 2. Nối ô chữ ở cột A với ô chữ ở cột B để tạo thành câu. A B laø y só. ra heø nghe ra – ñi – oâ. veõ boø, veõ gaø. Boá beù laø ÔÛ nhaø, beù Cuï giaø

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxBÀI TẬP CUỐI TUẦN 9.docx
Tài liệu liên quan