Bài soạn Sinh học 7 tiết 16: Thực hành: mổ và quan sát cấu tạo trong giun đất

Đại diện trả lời – ghi nhớ để tiến hành mổ

Bước 1: Đặt giun nằm sấp giữa khay mổ. Cố định đầu đuôi bằng 2 đinh ghim.

Bước 2: Dùng kẹp kéo da, dùng kéo cắt 1 đường dọc chính giữa lưng về phía đuôi.

Bước 3: Đổ nước ngập cơ thể giun, dùng kẹp phanh thành cơ thể sang hai bên, phanh đến đâu cắm gim tới đó.

Bước 4: Tiếp tục dùng kẹp kéo da, dùng kéo cắt dọc cơ thể tiếp tục như vậy về phía đầu.

Bước 5 : Dùng kẹp phanh thành cơ thể sang hai bên và cắm gim cố định.

Bước 6 : Dùng dao nhẹ nhàng tách ruột khỏi thành cơ thể.

Các nhóm thực hành mổ gun đất

 

doc2 trang | Chia sẻ: binhan19 | Ngày: 12/03/2019 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài soạn Sinh học 7 tiết 16: Thực hành: mổ và quan sát cấu tạo trong giun đất, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 8 Tiết :16 Baøi 16 Thực hành :MOÅ VÀ QUAN SAÙT CẤU TẠO TRONG GIUN ĐẤT NS : 13.10.2017 Ngày dạy : 16.10( 7a2,3)- 18.10( 7a1,4)- 20.10( 7a5) I.Muïc tieâu bài học : 1. Kieán thöùc: * Quan saùt maãu moå thöïc teá xác định oáng tieâu hoaù, tuyeán sinh duïc, hệ thần kinh. 2. Kó naêng : +Söû duïng caùc duïng cuï moå duøng kính luùp quan saùt .Veõ hình vaø chuù thích. 3. Thaùi ñoä : -YÙ thöùc töï giaùc, kieân trì vaø tinh thaàn hôïp taùc trong giôø thöïc haønh. II. Phương tiện dạy học : 1. Giaùo vieân : Boä ñoà moå,khay moå, kính luùp, coàn 900.Tranh H.16.1, 16.3. 2. Hoïc sinh : Maãu vaät :giun ñaát ,khaên lau, đinh ghim, bao tay, nước rửa, tôø giaáy nhaùm. III.Tieán trình lên lớp : 1. Ổn ñònh , nắm sĩ số 2. Kieåm tra bài cũ: - Trình bày các bước tiến hành mổ giun đất? -Kieåm tra söï chuaån bò cuûa HS. 3. Hoạt động dạy học : Hoaït ñoäng 1 MỔ GIUN ĐẤT Hoaït ñoäng cuûa Giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa Hoïc sinh - Treo tranh H.16.2, cho Hs nhắc lại caùc böôùc tieán haønh moå giun đất. GV lưu ý học sinh:Khi mổ luôn luôn nâng mũi kéo lên tránh làm rách nội quan. GV theo dõi giúp đở những nhóm yếu khi moå. Đại diện trả lời – ghi nhớ để tiến hành mổ Bước 1: Đặt giun nằm sấp giữa khay mổ. Cố định đầu đuôi bằng 2 đinh ghim. Bước 2: Dùng kẹp kéo da, dùng kéo cắt 1 đường dọc chính giữa lưng về phía đuôi. Bước 3: Đổ nước ngập cơ thể giun, dùng kẹp phanh thành cơ thể sang hai bên, phanh đến đâu cắm gim tới đó. Bước 4: Tiếp tục dùng kẹp kéo da, dùng kéo cắt dọc cơ thể tiếp tục như vậy về phía đầu. Bước 5 : Dùng kẹp phanh thành cơ thể sang hai bên và cắm gim cố định. Bước 6 : Dùng dao nhẹ nhàng tách ruột khỏi thành cơ thể. Các nhóm thực hành mổ gun đất Hoaït ñoäng 2 QUAN SÁT Hoaït ñoäng cuûa Giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa Hoïc sinh - Höôùng daãn HS caùch quan saùt xác định. - Lần lượt quan sát xác định cơ quan tiêu hoá, hệ sinh dục, hệ thần kinh -Duøng keùo nhoïn taùch nheï noäi quan 1- Xác định và nêu các bộ phận cơ quan tiêu hoá? +Döïa vaøo hình 16.3A nhaän bieát caùc boä phaän heä tieâu hoùa +Döïa vaøo hình 16.3 B quan saùt boä phaän sinh duïc +Gaït oáng tieâu hoùa sang beân ñeå quan saùt heä thaàn kinh maøu traéng ôû buïng. 2- Xác định hạch não, hầu, bụng. Nêu đặc điểm cấu tạo hệ thần kinh? - Goïi ñaïi dieän nhoùm trả lời – bổ sung – chốt kiến thức. - Döïa vaøo maãu moå quan sát xác định các cơ quan theo nhóm - Chænh söûa neáu caàn. 1-Miệng, hầu, thực quản, diều, dạ dày, ruột tịt, ruột sau, hậu môn. 2- Hệ thần kinh gồm hạch và các dây thần kinh. ( 2 hạch não, hạch vòm hầu và chuỗi hạch bụng) -Đại diện nhóm báo cáo- bổ sung – nghi nhớ Tiểu kết: Hệ tiêu hoá gồm: Miệng, hầu, thực quản, diều, dạ dày, ruột tịt, ruột sau, hậu môn. Hệ thần kinh gồm : Hạch và các dây thần kinh 1. Củng cố : - Nhaän xeùt giôø thöïc haønh. - Chấm ñieåm caùc nhoùm . 2. Daën doø: - Vẽ chú thích cấu tạo trong giun đất. - Tìm hiểu vổ một số giun đốt khác

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTiet 16 Mo va quan sat giun dat.doc