Bài soạn VNEN 4 Tuần 19

TIẾNG VIỆT: Bài 19B: CỔ TÍCH VỀ LOÀI NGƯỜI ( tiết 1)

I. Mục tiêu:

- Đọc hiểu bài chuyện cổ tích loài người.

II. Đồ dùng:Tranh, phiếu ht

III. Các hoạt động học

 

doc9 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 03/12/2018 | Lượt xem: 377 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài soạn VNEN 4 Tuần 19, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 19 Thứ hai TOÁN: BÀI 59. KI- LÔ- MÉT VUÔNG (Tiêt 2) I.Mục tiêu: - HS biết chuyển đổi đơn vị đo diện tích . - Giải toán có liên quan đến diện tích theo đơn vị đo ki-lô-mét vuông. II.Đồ dùng: III. Các hoạt động 1 . Khởi động: 2 .GV giới thiệu, ghi đầu bài. A. Hoạt động thực hành 1. Viết số thích hợp vào chỗ trống. 1m² = .. dm² 530dm² = .. cm² 84 600cm² = .. dm² 9 000 000m² = .. km² 3km² 200m² = .. m² 32m² 49dm² = ... dm² 10 km² = .. m² 300dm² = . m² 13dm² 29cm² = .. cm² 2.Tính diện tích khu đất hình chữ nhật. a) S = 5 x 2 = 10 (km²) b) Đổi: 8000m = 8km S = 8 x 4= 32(km²) c) b = 9 : 3 = 3(km) S = 9 x 3 = 27(km²) 3. So sánh S của ba thành phố: a) S TP Hà Nội > S TP Đà Nẵng S TP Dà Nẵng < S TP Hồ Chí Minh S TH Hồ Chí Minh < S TP Hà Nội b) TP Đà Nẵng có S bé nhất; TP Hà Nội có S lớn nhất. 4. a) TP HCM có mật độ dân số lớn nhất. b) TP Hải Phòng có mật độ dân số nhỏ nhất. * Ban học tập chia sẻ bài học - Ban văn nghệ điều khiển. - HS thực hiện 3 bước học tập. - HĐ cá nhân - HĐ cá nhân - HĐ cá nhân - HĐ cá nhân - Các nhóm báo cáo. TIẾNG VIỆT: Bài 19A: SỨC MẠNH CỦA CON NGƯỜI ( tiết 1) I. Mục tiêu: Đọc hiểu bài Bốn anh tài. II. Đồ dùng: Phiếu bài tập, tranh. III. Các hoạt động học 1. Khởi động 2. Giới thiệu bài A. Hoạt động thực hành 1. Cùng nhau xem tranh: a) Bàn tay của bạn đứng gần gốc cây có móng tay rất dài. b) Đôi tai to c) Bàn tay to 2. Nghe thầy cô (hoặc bạn) đọc bài - Giọng đọc: Đọc giọng kể chuyện chậm rãi, nhấn giọng các từ ngữ miêu tả sức khỏe và tài năng của bốn anh em Cẩu Khây. 3. Đọc lời giải nghĩa - Giải nghĩa thêm từ sau: Chí hướng: Ý muốn bền bỉ, quyết đạt tới một mục tiêu cao đẹp trong cuộc sống. 4. Cùng luyện đọc 5. Nội dung bài : 1) Nối: 1. Cẩu Khây – c 2. Nắm Tay Đóng Cọc – b 3. Lấy Tai Tát Nước - d 4. Móng Tay Đục Máng - a 2) - Cã chuyÖn x¶y ra víi quª h­¬ng cña CÈu Kh©y: Yªu tinh xuÊt hiÖn, b¾t ng­êi vµ sóc vËt ®Ó ¨n thÞt. 3) Bốn người bạn rủ nhau lên đường diệt trừ yêu tinh. * Ban học tập chia sẻ bài học. Nêu nội dung bài học. - Nhận xét,chốt. - Gọi học sinh nêu nội dung bài * Nội dung bài: Ca ngîi søc khoÎ, tµi n¨ng, lßng nhiÖt thµnh lµm viÖc nghÜa cña bèn anh em CÈu Kh©y. - Ban văn nghệ điều khiển - Học sinh thực hiện ba bước học tập * Hoạt động nhóm * HĐ cả lớp * HĐ nhóm đôi * HĐ nhóm - Cá nhân: Đọc, chia sẻ yêu cầu - Hoạt động cá nhân - Cặp trao đổi. - Nhóm chia sẻ, báo cáo kết quả * HĐ cả lớp. Thứ ba TOÁN: Bài 60. HÌNH BÌNH HÀNH I. Mục tiêu: HS: biết được biểu tượng về hình bình hành. Nhận biết một số đặc điểm của hình bình hành , từ đó phận biệt hình bình hành với một số hình đã học . . II. Đồ dùng: Bộ dạy toán. III. Các hoạt động học * Khởi động * Giới thiệu bài A. Hoạt động thực hành 1. Trò chơi" ghép hình" - Ghép hình 1 - 2 thành một hình - Ghép hình 1 - 2 - 3 thành một hình 2. Gv hướng dẫn. - Yªu cÇu hs quan s¸t trong Sgk: - T×m c¸c c¹nh song song víi nhau trong h×nh b×nh hµnh ABCD +AB song song víi DC, + AD song song víi BC. - Yªu cÇu hs dïng th­íc ®o ®é dµi c¸c c¹nh cña h×nh b×nh hµnh. AB = DC, AD = BC * GV: AB vµ DC ®­îc gäi lµ 2 c¹nh ®èi diÖn, AD vµ BC còng ®­îc gäi lµ hai c¹nh ®èi diÖn. - VËy c¸c cÆp c¹nh ®èi diÖn cña h×nh b×nh hµnh cã ®Æc ®iÓm: H×nh b×nh hµnh cã hai cÆp c¹nh ®èi diÖn song song vµ b»ng nhau. - Em h·y kÓ tªn c¸c ®å vËt cã mÆt lµ h×nh b×nh hµnh ? - Gv treo b¶ng phô vÏ h×nh vu«ng, h×nh ch÷ nhËt, yªu cÇu c¸c em so s¸nh ®Æc ®iÓm c¸c h×nh. 3. Hình bình hành là: Hình 1; Hình 2; Hình 5 III. Hoạt động thực hành. 1. Tên gọi mỗi hình: Hình chữ nhật; hình tứ giác; hình tam giác; hình tròn; hình bình hành; hình vuông. 2. Hình MNPQ có cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau. - Quan sát HS thực hiện * Ban học tập chia sẻ bài học. - Nhận xét,chốt - Ban văn nghệ điều khiển - Học sinh thực hiện ba bước học tập - HĐ nhóm - HĐ cả lớp - HĐ nhóm đôi - HĐ cá nhân - HĐ cá nhân - Các nhóm lần lượt báo cáo TIẾNG VIỆT: Bài 19A: SỨC MẠNH CỦA CON NGƯỜI ( tiết 2,3) I. Mục tiêu - Tìm được chủ ngữ trong câu, hiểu ý nghia của chủ ngwxtrong câu ai làm gì? - Nghe viết đúng bài văn; phân biệt s/x, iêc/iêt. II. Đồ dùng: Phiếu bài tập III. Các hoạt động học TIẾT 2 * Khởi động * Giới thiệu bài A. Hoạt động cơ bản 6. Kiểu câu Ai làm gì? C©u 1: Mét ®µn ngçng/ v­¬n dµi cæ ... C©u 2: Hïng/ ®ót véi khÈu sóng ... C©u 3: Th¾ng/ mÕu m¸o nÊp sau TiÕn. C©u 4: Em/ liÒn nhÆt mét cµnh ... C©u 5; §µn ngçng/ kªu quµng qu¹c v­¬n dµi cæ ch¹y miÕt. C©u 1: chØ vËt do côm danh tõ t¹o thµnh. C©u 2: chØ ng­êi do danh tõ t¹o thµnh. C©u 3: chØ ng­êi do danh tõ t¹o thµnh. C©u 4: chØ ng­êi do danh tõ t¹o thµnh. C©u 5: chØ vËt do côm danh tõ t¹o thµnh. Ghi nhí: Sgk- 6 III. Hoạt động thực hành 1. Đoạn văn có 5 câu kể Ai làm gì? §¸p ¸n: C©u 3: Trong rõng, chim hãt/vÐo von. C©u 4: Thanh niªn/ lªn rÉy. C©u 5: Phô n÷ / giÆt giò bªn giÕng n­íc C©u 6: Em nhá/ ch¬i ®ïa tr­íc s©n. C©u 7: C¸c cô giµ/ chôm ®Çu bªn nh÷ng chÐ r­îu cÇn. 2. Đặt câu theo mẫu Ai làm gì? a) Các cô nông dân đang gặt lúa trên đồng. b) Các bạn học sinh tung tăng cắp sách đến trường. c) Chú lái máy cày vẫy tay chào các bạn nhỏ. d) Đàn chim bay lượn trên bầu trời. * Ban học tập chia sẻ bài học trước lớp - GV kết luận bài học. TIẾT 3 3. Nghe thầy cô đọc, viết vào vở đoạn văn: Kim tự tháp Ai Cập ( Đồ dùng: Tranh ảnh Kim Tự Tháp Ai cập) 4.Thi ghép nhanh tiếng tạo thành từ. a) Sinh - vật; sa - mạc; xinh - đẹp; xa - lạ; sử - dụng. b) Hiểu - biết; việc - làm; viết - thư; chiếc - lá; xanh- biếc. - Ban văn nghệ điều khiển - Học sinh thực hiện ba bước học tập * HĐ cả lớp. * HĐ nhóm đôi * HĐ cá nhân - Hoạt động cả lớp - Hoạt động cả lớp Hoạt động nhóm. TIẾNG VIỆT(+): ÔN TẬP I.Mục tiêu: - Giúp hs năm kiến thức về câu kể Ai làm gì? - Giúp hs có kỹ năng thực hành về câu kể Ai làm gì? II. Đồ dùng: III. Các hoạt động dạy học: 1. Khởi động: Trò chơi: Thỏ vào hang 2. Bài mới: Bài 1: Đọc truyện sau: - Y/c hs đọc bài: Nhà bác học và bà con nông dân" Bài 2: Đánh dấu vào ô trước câu trả lời đúng: - Nhận xét và chốt lại bài làm đúng: a) Là đội trưởng sản xuất. b) Hướng dẫn cấy lúa theo kỹ thuật mới. c) Ối dào, các ông ấy đi ô tô thế thì biết gì việc đi cấy. d) Giảng giải thêm cho chị đội trưởng. e) Chỉ ít phút sau, bác đã bỏ xa cô gái hàng mấy thước. g) Vừa giỏi về khoa học vừa thạo việc nhà nông. h) Bác Của là nhà nông học nổi tiếng. i) Các xã viên. Bài 3: - Nhận xét và chốt lại bài làm đúng: a) Bác hướng dẫn viên đu lịch đang chỉ đường. b) Chú An đang hàn xì. c) Anh Bắc tập đấu kiếm. d) Con cò trắng đang bay. * Các câu trên thuộc kiểu câu Ai làm gì? * Ban học tập chia sẻ bài học trước lớp - GV kết luận nội dung Cả lớp HĐ cá nhân - Hs đọc truyện - Cá nhân: Đọc, chia sẻ yêu cầu - Làm cá nhân - Cặp trao đổi. - Nhóm chia sẻ, HS lần lượt báo cáo kết quả. - Cá nhân: Đọc, chia sẻ yêu cầu - Làm cá nhân - Cặp trao đổi. - Nhóm chia sẻ, HS lần lượt báo cáo kết quả. - Các nhóm báo cáo, nhận xét. Thứ tư TOÁN: Bài 61. DIỆN TÍCH HÌNH BÌNH HÀNH( Tiêt 1) I. Mục tiêu: - Biết cách tính diện tích của hình bình hành. Vận dụng quy tắc để giải toán. II. Đồ dùng: Bộ dạy toán. III. Các hoạt động học * Khởi động * Giới thiệu bài A. Hoạt động cơ bản 1. Chơi trò chơi" Cắt ghép hình" - Gv h­íng dÉn hs c¾t tam gi¸c ADH ghÐp l¹i ®­îc h×nh ch÷ nhËt ABIH. - NhËn xÐt vÒ diÖn tÝch h×nh b×nh hµnh ABCD vµ h×nh ch÷ nhËtABIH ? 2. Gv hướng dẫn. - Yªu cÇu hs tÝnh diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ?( a x h) - So s¸nh chiÒu réng cña h×nh ch÷ nhËt vµ chiÒu cao cña h×nh b×nh hµnh ?( b»ng nhau) - ChiÒu dµi cña h×nh ch÷ nhËt lµ bao nhiªu ? (a) - DiÖn tÝch h×nh b×nh hµnh ABCD lµ bao nhiªu ?( b»ng diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt.) - Gv nhËn xÐt, chèt l¹i. S = a h (a, h cïng ®¬n vÞ ®o) 3. Tính diện tích mỗi hình sau: a) S = 9 x 5 = 45( cm²) b) S = 13 x 4 = 52( cm²) c) S = 7 x 9 = 63( cm²) * Ban học tập chia sẻ bài học trước lớp - GV kết luận nội dung. - Ban văn nghệ điều khiển - Học sinh thực hiện ba bước học tập - HĐ nhóm - HĐ cả lớp - HĐ nhóm đôi - Các nhóm báo cáo, nhận xét. TIẾNG VIỆT: Bài 19B: CỔ TÍCH VỀ LOÀI NGƯỜI ( tiết 1) I. Mục tiêu: - Đọc hiểu bài chuyện cổ tích loài người. II. Đồ dùng:Tranh, phiếu ht III. Các hoạt động học Khởi động *Giới thiệu bài A. Hoạt động cơ bản 1. Tranh vẽ về anh Nich Vôi - chếch tuy anh không có hai tay, chỉ có bàn chân nhỏ nhưng anh đã làm mọi việc. Anh là một con người giàu nghị lực, vượt lên trên số phận, có ý trí vươn lên trong cuộc sống. 2. Nghe thầy cô( Hoặc bạn) đọc bài thơ sau. . Giọng đọc : Đọc giọng tâm tình nhẹ nhàng, đọc liền mạch từng dòng thơ, nhấn mạnh cụm từ chuyện loài người ở dòng thơ cuối. 3. Cùng luyện đọc. 4. Trả lời câu hỏi: 1) Trẻ em được sinh ra đầu tiên 2) Mặt trời sinh ra để trẻ em nh́n rơ. 3) Cần t́nh yêu và lời ru. 4) Bố giúp trẻ em biết nghĩ, biết ngoan, hiểu biết. 5) Thầy giáo giúp trẻ học hành *Nội dung : Trẻ em thật đáng quư, đáng yêu. Mọi vật sinh ra trên trái đất đều là để giúp đỡ trẻ em. 5. Học thuộc lòng 4 khổ thơ đầu. - Ban văn nghệ điều khiển - HS thực hiện ba bước học tập * Hoạt động nhóm * Hoạt động cả lớp. * Hoạt động nhóm * Hoạt động nhóm * Hoạt động cả lớp Thứ năm TOÁN: Bài 61. DIỆN TÍCH HÌNH BÌNH HÀNH( Tiết 2) I- Mục tiêu: - Biết cách tính diện tích của hình bình hành. Vận dụng quy tắc để giải toán. II- Đồ dùng: III. Các hoạt động học 1) Khởi động: 2) Giới thiệu bài. B. Hoạt động thực hành. 1. Tính diện tích hình bình hành. a) Đổi: 4 dm = 40 cm S = 40 x 34 = 1340 (cm²) b) Đổi: 4 m = 40 dm S = 40 x 13 = 520(dm²) 2. Các cặp cạnh đối diện. AB - DC; AD - BC; EG - KH; EK - GH; MQ - NP; MN - QP; MQ - NP 3. Viết vào ô trống (theo mẫu): S = 14 x 13 =182( dm²) S = 23 x 16 = 368 ( m²) 4. Tính P hình bình hành: P = ( 8 + 3) x 2 = 22(cm) P = (10 + 5) x 2 = 30( dm) - Ban học tập chia sẻ. - Ban văn nghệ điều khiển - HS thực hiện ba bước học tập - HĐ cá nhân - HĐ cá nhân - HĐ cá nhân - HĐ cá nhân - Các nhóm báo cáo, lớp chia sẻ. TIẾNG VIỆT: Bài 19B: CỔ TÍCH VỀ LOÀI NGƯỜI ( tiết 2, 3) I. Mục tiêu: - Luyện tập viết mở bài văn miêu tả đồ vật. - Nghe – kể được câu chuyện Bác đánh cá và gã hung thần. II- Đồ dùng: Phiếu ht. III. Các hoạt động học 1) Khởi động: (tiết 2) 2) Giới thiệu bài. A. Hoạt động thực hành: 1.Viết mở bài trực tiếp cho bài văn tả cái bàn hoặc cái nhà của em. 2. Viết mở bài gián tiếp cho bài văn tả cái bàn hoặc cái nhà của em. 3. Đọc bài viết, bình chọn bài viết hay. * Ban học tập chia sẻ bài học trước lớp - Tổng kết bài trình bày hay. (tiết 3) 4. Nghe thầy cô kể câu chuyện Bác đánh cá và gã hung thần. 5. Hs dựa vào tranh tập kể 1 đoạn 6. Các nhóm thi kể chuyện 7. Trao đổi về câu chuyện. - Bác đánh cá là người tốt bụng, thông minh - Con quỷ là kẻ độc ác. Câu chuyện ca ngợi những người chăm chỉ hiền lành, phê phán những người độc ác. * Ban học tập chia sẻ bài học trước lớp - Tổng kết khắc sâu nội dung. - Ban văn nghệ điều khiển - HS thực hiện ba bước học tập - HĐ cá nhân - HĐ cá nhân - Hoạt động nhóm. - Hoạt động cả lớp - Hoạt động cả lớp - Hoạt động nhóm. Thảo luận nhóm đôi. - HĐ cả lớp Thứ sáu TOÁN: PHÂN SỐ I.Mục tiêu: - Em nhận biết bước đầu về phân số .Biết phân số có tử số ,mẫu số. Biết đọc viết phân số. II. Đồ dùng: phiếu ht III.Các hoạt động học *Khởi động *Giới thiệu bài A.Hoạt động cơ bản 1.Chơi trò chơi “Ghép thẻ”: - Quan sát HS thực hiện - Nhận xét,chốt. 2.Thực hiện lần lượt các hoạt động sau - Quan sát HS thực hiện - Nhận xét,chốt 3.Đọc kĩ nội dung sau và nghe thầy cô giáo hướng dẫn - Giáo viên hướng dẫn về phân số 4.Thảo luận cách viết và đọc phân số... - Quan sát HS thực hiện - Nhận xét,chốt B.Hoạt động thực hành 1.Viết rồi đọc phân số.. - Quan sát HS thực hiện - Nhận xét,chốt 2.Viết (theo mẫu) - Quan sát HS thực hiện - Nhận xét,chốt. 3.Vẽ hình biểu diễn phân số - Quan sát HS thực hiện - Nhận xét,chốt - Củng cố bài - Nhận xét tiết học -Ban văn nghệ điều khiển - Học sinh thực hiện ba bước học tập =>Báo cáo kết quả với giáo viên - Nhóm trưởng điều khiển - Nói cho các bạn nghe về cách ghép thẻ của mình, Báo cáo kết quả với giáo viên - Nhóm trưởng điều khiển - Báo cáo kết quả với giáo viên - Học sinh nghe - Trao đổi cặp đôi - Báo cáo kết quả với giáo viên - Học sinh làm bài vào vở 2 - Hai phần sáu 2 Hai phần năm 6 5 =>Báo cáo kết quả với giáo viên - Học sinh làm bài vào vở Phân số Tử số Mẫu số 4 5 4 5 7 9 7 9 8 13 8 13 Báo cáo kết quả với giáo viên - Nhóm trưởng điều khiển - Vẽ hình biểu diễn phân số =>Báo cáo kết quả với giáo viên TIẾNG VIỆT: Bài 19 C: TÀI NĂNG CỦA CON NGƯỜI ( tiết 1, 2) I.Mục tiêu: - Mở rộng vốn từ “Tài năng” - Viết được kết bài văn miêu tả đồ vật. II.Chuẩn bị: Phiếu bài tập, tranh. III. Các hình thức dạy-học: * Khởi động *Giới thiệu bài A. Hoạt động cơ bản. 1. Cùng chơi: Thi tìm nhanh các từ có tiếng tài. Tài năng, tài nghệ, tài giỏi, tài tử..... 2. Viết các từ vào hai nhóm: Đáp án: Tài có nghĩa “khả năng hơn bình thường”: Tài hoa, tài giỏi, tài nghệ, tài năng, tài đức, tài ba. Tài có nghĩa “tiền của”: Tài nguyên, tài trợ, tài sản, tài chớnh 3. Đặt câu: Vua tàu thủy Bạch Thái Bưởi là người tài đức vẹn toàn 4. ý nghĩa coâu tục ngữ: Nước lã mà vã nên hồ Tay không mà nổi cơ đồ mới ngoan b. Ca ngợi những người từ tay không đó làm nên việc lớn nhờ có tài, có ý chí -Ban văn nghệ điều khiển - Học sinh thực hiện ba bước học tập * Hoạt động cả lớp. * Hoạt động cá nhân * Hoạt động cá nhân - HĐ nhóm B. Hoạt động thực hành 5. Đọc bài văn và trả lời câu hỏi a) Phần kết bài: Má bảo....méo vành. b) Kết bài theo kiểu mở rộng. c) Lời căn dặn của mẹ về ý thức giữ gìn cái nón. B. Hoạt động thực hành. 1. Viết thêm phần kết của bài văn. Để chuyển hàng hóa nặng từ nơi này đến nơi khác con người không thể tự mình chuyển được mà phải nhờ đến máy móc. Bác cần trục làm việc rất hang say để giúp con người nên ai cũng quý bác. 2. Đọc và bình chọn.. * Ban học tập chia sẻ bài học trước lớp - Hs cả lớp hát * Hoạt động cả lớp. * Hoạt động cá nhân * Hoạt động cá nhân - HĐ lớp Tiếng Việt(+): ÔN TẬP I- Mục tiêu: - Hệ thống hoá và củng cố cách dùng câu hỏi vào mục đích khác. II- Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ. III- Các hoạt động dạy- học: HĐ1: GT bài mới HĐ2: HDHS làm BT - Bài 1: Cho tình huống sau: Trong giờ kiểm tra, bạn ngồi cạnh em muốn chép bài làm của em. Em không đồng ý và muốn nhắc nhở nhẹ nhàng để bạn khỏi phạm sai lầm bằng một câu hỏi. Hãy chọn câu phù hợp nhất: a. Cậu không học bài à ? b. Cậu không sợ cô giáo phê bình à ? c. Sao cậu tệ thế ? - GV chữa bài thống nhất kết quả. - Bài 2: Hãy viết một câu hỏi dùng với mục đích khác để đáp ứng mỡi tình huống sau: a. Khen một người bạn có lòng tốt đã giúp đỡ mình một việc quan trọng. b. Khẳng định một diều mình biết về thành tích học tập của một người bạn. c. Muốn bạn giúp mình một việc gì đó. GV thống nhất ý đúng, khen các nhóm. IV- Củng cố- dặn dò: - NX tiết học.Dặn về ôn bài. - 1 HS đọc đề - Xác định YC đề bài. - Cả lớp làm vào vở. - 3 Hs nêu k/q - Lớp nhận xét. - 2 HS đọc lại các từ trên - HS thảo luận nhóm đôi. - Đai diện các nhóm trình bày. - Nhóm khác nhận xét, bổ sung. Toán(+): ÔN TẬP I. Mục tiêu: Giúp hs chuyển đổi các đơn vị đo diện tích. Giải các bài toán có liên quan đến diện tích có đơn vị ki-lô-mét vuông (km2) II- Đồ dùng dạy học: Bảng phụ. III- Các hoạt động dạy- học: I. Khởi động: Trò chơi: Chim cá thú II. Thực hành Bài 1 : Viết vào ô trống : - Y/c học sinh đọc yêu cầu bài tập - Bài tập cho hình gì ?Tính diện tích như thế nào ? - Gv khắc sâu: - Khi tính đơn vị đo không cùng nhau ta phải làm như thế nào ? Bài 2 : Khoanh vào trước câu trả lời đúng : Một khu rừng hình vuông có cạnh bằng 5000m. Diện tích của khu rừng là : A.20 000 m2 B. 25 000 m2 C.25 k m2 D. 2km2 5000 m2 Gv khắc sâu trong nhóm - Hai đơn vị đo diện tích hơn kém nhau bao nhiêu đv? * Ban học tập chia sẻ bài học trước lớp Cả lớp * HĐ cá nhân HS thực hiện yêu cầu vào vở Chia sẻ trong nhóm 7m = 700dm 5km = 5000000m * HĐ nhóm - Nhóm thảo luận tìm phương án đúng - Chia sẻ trong nhóm - Nhóm khác nhận xét, bổ sung. SHTT: SINH HOẠT LỚP TUẦN 19 I. Mục tiêu. - Đánh giá các hoạt động của lớp trong tuần qua. - Đề ra nội dung phương hướng, nhiệm vụ trong tuần tới. II. Tiến trình sinh hoạt. 1. Đánh giá các hoạt động của lớp trong tuần qua. Chủ tịch HĐTQ, các ban nhận xét, đánh giá chung các hoạt động của lớp. 3. Đề ra nội dung phương hướng, nhiệm vụ trong tuần tới. -Thực hiện nghiêm túc nề nếp, nội quy lớp học. -Duy trì nề nếp ra vào lớp đúng giờ. -Tham gia giới thiệu sách. - Vệ sinh trường lớp theo phân công. -Chăm sóc, cắt tỉa cây cảnh. -Luyện viết chữ đẹp. 4. Vui chơi

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docVNEN 4 TUAN 19.doc