Giáo án lớp 2 môn Đạo đức - Tuần 9 đến tuần 12

I. Mục tiêu :

 1- Như thế nào là chăm chỉ học tập. Chăm chỉ học tập mang lại lợi ích gì.

 - Rèn cho học sinh tính tự giác thực hiện giờ giấc học bài, làm bài đầy đủ, bảo đảm thời gian tự học ở trường, ở nhà.

 - Học sinh có thái độ tự giác học tập.

2. Kỹ năng sống

 -Kĩ năng quản lí thời gian học tập của bản thân

II. Đồ dùng dạy- học :

 GV : Dụng cụ sắm vai.

 HS : VBT.

III. Các họat động dạy- học :

 1. Ổn định : (1 phút ) Hát

 2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút)

 -Vì sao cần phải chăm chỉ học tập ?

 - Nhận xét, đánh giá.

 3. Bài mới :

 a/ Giới thiệu bài : “Chăm chỉ học tập”

 

docx10 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 27/11/2018 | Lượt xem: 252 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 2 môn Đạo đức - Tuần 9 đến tuần 12, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 9 ĐẠO ĐỨC BÀI 5 : CHĂM CHỈ HỌC TẬP (Tiết 1) I. MỤC TIÊU : 1 - Như thế nào là chăm chỉ học tập. Chăm chỉ học tập mang lại lợi ích gì. - Rèn cho học sinh tính tự giác thực hiện giờ giấc học bài, làm bài đầy đủ, bảo đảm thời gian tự học ở trường, ở nhà. - Học sinh có thái độ tự giác học tập. 2. Kỹ năng sống -Kĩ năng quản lí thời gian học tập của bản thân II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC : GV : Phiếu BT. Dụng cụ sắm vai. HS : Xem bài trước. III. CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY- HỌC : 1. Ổn định : (1 phút ) Hát 2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút) -Vì sao cần phải chăm làm việc nhà ? - Kiểm tra VBT - Nhận xét, đánh giá. 3. Bài mới : a/ Giới thiệu bài : “Chăm chỉ học tập” b/ Các hoạt động dạy học : tg Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß 10 ph 10 ph 5 ph * Hoạt động 1: Xử lí tình huống Mục Tiêu : Hs hiểu được biểu hiện cụ thể của việc chăm chỉ học tập. -Thảo luận theo nhóm. -Kết luận : khi đang học, đang làm bài,.. *Hoạt động 2 : Thảo luận nhóm Mục tiêu : Hs biết một số biểu hiện và lợi ích của việc chăm chỉ học tập. -GV phát phiếu bài tập. -Nhận xét kết luận : ý A, B, D,Đ *Hoạt động 3 : Liên hệ thực tế. Mục tiêu : Hs tự đánh giá bản thân về việc tự chăm chỉ học tập. -GV yêu cầu hs tự liên hệ bản thân và kể từng việc cụ thể. -Nhận xét, khen ngợi. -Hs thảo luận nhóm. -Trình bày trước lớp. -Hs làm cá nhân. -Trình bày trước lớp. -Hs kể cá nhân. 4.Củng cố : (4 phút) - Vì sao cần chăm chỉ học tập ? -GV nhận xét. TUẦN 10 ĐẠO ĐỨC BÀI 5 : CHĂM CHỈ HỌC TẬP (Tiết 2) I. MỤC TIÊU : 1- Như thế nào là chăm chỉ học tập. Chăm chỉ học tập mang lại lợi ích gì. - Rèn cho học sinh tính tự giác thực hiện giờ giấc học bài, làm bài đầy đủ, bảo đảm thời gian tự học ở trường, ở nhà. - Học sinh có thái độ tự giác học tập. 2. Kỹ năng sống -Kĩ năng quản lí thời gian học tập của bản thân II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC : GV : Dụng cụ sắm vai. HS : VBT. III. CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY- HỌC : 1. Ổn định : (1 phút ) Hát 2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút) -Vì sao cần phải chăm chỉ học tập ? - Nhận xét, đánh giá. 3. Bài mới : a/ Giới thiệu bài : “Chăm chỉ học tập” b/ Các hoạt động dạy học : tg Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß 10 ph 10 ph 5 ph * Hoạt động 1: Đóng vai Mục Tiêu : Giúp hs có kỹ năng ứng xử các tình huống trong cuộc sống. -GV nêu tình huống SGK. -Kết luận : Hs cần phải đi học đều và đúng giờ. *Hoạt động 2 : Thảo luận nhóm Mục tiêu : Hs bày tỏ thái độ, ý kiến liên quan đến chuẩn mực đạo đức.. -GV phát phiếu bài tập. -Nhận xét kết luận. *Hoạt động 3 : Phân tich tiếu phẩm.. Mục tiêu : Giúp hs đánh giá hành vi chăm chỉ học tập và giải thích. -GV yêu cầu hs diễn tiểu phẩm do gv hướng dẫn. -GV nêu câu hỏi gợi ý cho hs phân tích tiểu phẩm. -Nhận xét kết luận : Giờ ra chơi, dành cho hs vui chơi bớt căng thẳng, Kết luận chung : Chăm chỉ học tập là bổn phận của người học sinh, -Hs thảo luận nhóm. -Các nhóm đóng vai. -Nhóm thảo luận theo phiếu. -Đại diện nhóm trình bày . -Hs diễn. 4.Củng cố : (4 phút) - Chăm chỉ học tập mang lại lợi ích gì? -GV nhận xét. TUẦN 11 ĐẠO ĐỨC «n tËp thùc hµnh kü n¨ng gi÷a häc kú I A/ Mơc tiªu: 1. KiÕn thøc: Giĩp häc sinh cđng cè kiÕn thøc vỊ 5 chuÈn mùc ®¹o ®øc ®· häc tõ tuÇn 1. 2. Kü n¨ng: Cã kü n¨ng häc tËp, sinh ho¹t ®ĩng giê. BiÕt nhËn vµ sưa lçi khi m¾c lçi. BiÕt sèng gän gµng ng¨n n¾p. Cã ý thøc ch¨m chØ häc tËp. 3. Th¸i ®é: Cã th¸i ®é, ý thøc tù gi¸c häc tËp. B/ §å dïng d¹y häc: - PhiÕu th¶o luËn, vë bµi tËp. C/ Ph­¬ng ph¸p : - Quan s¸t, s¾m vai, th¶o luËn, hái ®¸p, thùc hµnh luyƯn tËp D/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß 1. ỉn ®Þnh tỉ chøc: (1’) 2. KiĨm tra bµi cị: (3-5’) - ThÕ nµo lµ ch¨m chØ häc tËp? - NhËn xÐt. 3. Bµi míi: (28’) a. GT bµi: - Ghi ®Çu bµi: b. Néi dung: - YC häc sinh lªn bèc th¨m c©u hái. - YC tr¶ lêi c©u hái m×nh bèc ®­ỵc. ? T¹i sao cÇn ph¶i häc tËp, sinh ho¹t ®ĩng giê. ? NhËn lçi vµ sưa lçi cã t¸c dơng g×. ? Gän gµng ng¨n n¾p cã t¸c dơng g×. ? T¹i sao chĩng ta l¹i ph¶i ch¨m lµm viƯc nhµ. ? Ch¨m chØ häc tËp cã lỵi g×. 4. Cđng cè – dỈn dß: (2’) - §Ĩ thùc hiƯn tèt quyỊn vµ nghÜ vơ cđa ng­êi häc sinh. Ngay tõ khi cßn nhá c¸c con cÇn ph¶i rÌn luyƯn cho m×nh ý thøc tù gi¸c, tÝch cùc trong häc tËp. BiÕt nhËn lçi vµ sưa lçi. Cã ý thøc sèng gän gµng, ng¨n n¾p, thùc hiƯn mäi c«ng viƯc häc tËp, sinh ho¹t cho ®ĩng giê giÊc - NhËn xÐt tiÕt häc. H¸t - Cè g¾ng hoµn thµnh c¸c bµi tËp ®­ỵc giao, kh«ng bá häc, trèn häc. CÇn h¨ng h¸i ph¸t biĨu ý kiÕn, chĩ ý nghe gi¶ng, thùc hiƯn giê nµo viƯc nÊy. - Nh¾c l¹i. - Tõng häc sinh lªn bèc th¨m. - Suy nghÜ tr¶ lêi. - Häc tËp sinh ho¹t ®ĩng giê ®¹t kÕt qu¶ tèt h¬n vµ ®¶m b¶o søc khoỴ cho b¶n th©n. - NhËn lçi vµ sưa lçi giĩp ta mau tiÕn bé vµ ®­ỵc mäi ng­êi yªu quý. Cßn thĨ hiƯn m×nh ®· dịng c¶m. - Gän gµng ng¨n n¾p lµm cho nhµ cưa thªm s¹ch, ®Đp khi cÇn sư dơng kh«ng mÊt c«ng t×m kiÕm l©u. - Ch¨m lµm viƯc nhµ ®Ĩ giĩp «ng bµ, cha mĐ lµ thĨ hiƯn t×nh c¶m yªu th­¬ng, quan t©m ®èi víi «ng bµ, cha mĐ. - Giĩp cho häc tËp ®¹t kÕt qu¶ tèt h¬n, ®­ỵc thÇy c« b¹n bÌ yªu mÕn, bè mĐ vui lßng. Thùc hiƯn tèt quyỊn ®­ỵc häc tËp cđa trỴ em. TUẦN 12 ĐẠO ĐỨC BÀI 6 : QUAN TÂM GIÚP ĐỠ BẠN (Tiết 1) I. MỤC TIÊU : 1 - HS biết : Quan tâm giúp đỡ bạn là luôn vui vẻ, thân ái với các bạn, sẵn sàng giúp đỡ bạn khi gặp khó khăn. - Sự cần thiết của việc quan tâm giúp đỡ bạn. Quyền không bị phân biệt đối xử của trẻ em. 2. Kỹ năng sống - Rèn cho học sinh có hành vi quan tâm, giúp đỡ bạn bè trong cuộc sống hằng ngày. -Kĩ năng thể hiện sự cảm thơng với bạn bè II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC : GV : Tranh, câu chuyện : Giờ ra chơi. Phiếu học tập. HS : Xem bài trước III. CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY- HỌC : 1. Ổn định : (1 phút ) Hát 2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút) -Vì sao cần phải chăm chỉ học tập ? - Kiểm tra VBT - Nhận xét, đánh giá. 3. Bài mới : a/ Giới thiệu bài : “Quan tâm giúp đỡ bạn” b/ Các hoạt động dạy học : tg Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß 10 ph 10 ph 5 ph * Hoạt động 1: Kể chuyện trong giờ ra chơi. Mục Tiêu : Giúp hs hiểu được việc quan tâm giúp đỡ bạn.. -GV kể chuyện. -GV nêu câu hỏi, nội dung chuyện. -Kết luận : Khi bạn ngã em cần hỏi thăm, *Hoạt động 2 : Việc làm nào là đúng. Mục tiêu : Hs biết được một số việc quan tâm giúp đỡ bạn. -GV đính tranh. -Y/C hs chỉ được những hành vi nào là quan tâm giúp đỡ bạn. Tại sao ? -Nhận xét kết luận. *Hoạt động 3 : Vì sao cần quan tam giúp đỡ bạn. Mục tiêu : HS biết được lý do vì sao cần quan tâm giúp đỡ bạn.. -GV phát phiếu học tập. -GV cho hs bày tỏ ý kiến. -Nhận xét kết luận : Quan tâm giúp đỡ bạn là việc làm cần thiết của mỗi hs, -Hs theo dõi. -Hs trả lời. -Hs quan sát. -Thảo luận nhóm theo tranh . -Các nhóm đính tranh trình bày. -Hs đánh dấu vào trước những lý do quan tâm giúp đỡ bạn mà em tán thành. 4.Củng cố : (4 phút) - Vì sao cần phải quan tâm giúp đỡ bạn ? -GV nhận xét.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxtuần 9-12 t11.docx