Bản mẫu: Bản kiểm điểm cá nhân năm 2018

2. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

- Việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao theo quy định (đảng, chính quyền, đoàn thể).

+ Soạn giảng theo đúng phân phối chương trình,chuẩn kiến thức kỹ năng và phân hóa đối tượng.Nộp duyệt hồ sơ sổ sách đúng qui định. Nhận xét đánh giá học sinh theo thông tư 22. Tham gia đầy đủ các hoạt động của trường.

+ Quan taâm xaây döïng giaùo duïc ñaïo ñöùc hoïc sinh theo naêm ñieàu Baùc Hoà daïy vaø noäi quy tröôøng lôùp. Theo doõi chaët cheõ hoïc sinh coù nguy cô boû hoïc, lieân heä chaët cheõ vôùi gia ñình nhaèm thöïc hieän toát vieäc vaän ñoäng hoïc sinh ra lôùp.

+ Dự giờ, dạy đổi mới phương pháp và dạy ƯDCNTT đầy đủ theo kế hoạch của tổ chuyên môn và BGH nhà trường đã đề ra .

+ Có tinh thần cầu tiến, không ngừng học hỏi để nâng cao năng lực chuyên môn cũng như kĩ năng sống .

+ Trong cơ quan bản thân luôn nhiệt tình trong công việc, có trách nhiệm chuyên môn. Hết lòng hết sức với công việc được giao. Đảm bảo ngày giờ công.

+ Ý thức trách nhiệm cao, có tinh thần sáng tạo trong lao động, học tập, công tác.

+ Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm: Đạt GV dạy giỏi cấp trường, cấp huyện; GV Chủ nhiệm giỏi cấp huyện; SKKN cấp huyện; Chiến sĩ thi đua cơ sở, lên lớp 100%, DTSS: 100%. Thu BHYT đạt 100%.

- Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách: Trong tổ còn 1 học sinh chưa hoàn thành chuẩn kiến thức kỹ năng cuối năm học 2017- 2018.

 

doc3 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 02/03/2019 | Lượt xem: 63 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bản mẫu: Bản kiểm điểm cá nhân năm 2018, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẢNG ỦY CHI BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM , ngày 3 tháng12 năm 2018 BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN Năm 2018 ------------------------ - Hoï vaø teân: Ngaøy sinh: - Chöùc vuï Ñaûng: - Chöùc vuï chính quyeàn: - Chức vụ ñoaøn theå: - Ñôn vò coâng taùc: - Chi boä: “ I. Ưu điểm, kết quả đạt được 1. Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc - Về tư tưởng chính trị: + Nhaän thöùc ñuùng ñaén quan ñieåm, ñöôøng loái ñoåi môùi cuûa Ñaûng, trung thaønh vôùi chuû nghóa Maùc-LeâNin vaø tö töôûng Hoà Chí Minh. + Baûn thaân luoân chaáp haønh toát caùc Nghò quyeát cuûa Ñaûng, chính saùch phaùp luaät cuûa nhaø nöôùc vaø luoân coù laäp tröôøng tö töôûng vöõng vaøng. + Coù thöïc hieän vaän ñoäng gia ñình chaáp haønh toát ñöôøng loái chính saùch cuûa Ñaûng, phaùp luaät cuûa nhaø nöôùc. + Luoân coù yù thöùc töï hoïc taäp ñeå naâng cao trình ñoä, chuyeân moân nghieäp vuï, lyù luaän chính trò. - Về phẩm chất đạo đức, lối sống: + Coù loái soáng giaûn dò, tieát kieäm, ñaáu tranh choáng laõng phí vaø caùc bieåu hieän tích cöïc, giöõ gìn tö caùch ñaïo ñöùc göông maãu cuûa ngöôøi Ñaûng vieân. + Tham gia “Hoïc taäp vaø laøm theo taám göông ñaïo ñöùc Hoà Chí Minh” baèng nhöõng vieäc laøm nhö: Thöïc hieän tieát kieäm vaø giaùo duïc hoïc sinh tieát kieäm trong vieäc söû duïng ñieän, nöôùc cuûa tröôøng . Chaáp haønh toát quy ñònh cuûa Boä chính trò veà nhöõng ñieàu Ñaûng vieân khoâng ñöôïc laøm. + Luoân giöõ gìn ñoaøn keát trong noäi boä, noùi vaø laøm theo nghò quyeát cuûa chi boä. + Thöïc hieän toát quy cheá daân chuû ôû cô sôû, quan heä maät thieát vôùi nhaân daân cuõng nhö phuï huynh hoïc sinh, luoân laéng nghe yù kieán ñeà xuaát cuûa phuï huynh hoïc sinh trong giaûng daïy vaø cuøng vôùi gia ñình keát hôïp giaùo duïc ñeå ñaït chaát löôïng cao hôn. Ñoàng thôøi cuõng laéng nghe yù kieán ñoùng goùp cuûa ñoàng nghieäp nhaèm thöïc hieän toát hôn nhieäm vuï chuyeân moân trong nhaø tröôøng. - Về tác phong, lề lối làm việc: + Ñaûm baûo giôø giaác quy ñònh cuûa ñôn vò, khoâng ñi treã veà sôùm. Thöïc hieän ñuùng noäi quy, quy cheá cuûa ngaønh. Thöïc hieän ñuùng theo chuaån ngheà nghieäp giaùo vieân tieåu hoïc. + Tham gia đầy đủ các phong trào của ngành và nhà trường tổ chức. - Về ý thức tổ chức kỷ luật:  + Luôn chấp hành tốt sự phân công của tổ chức, có ý thức chấp hành quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị và nơi cư trú. Luôn lắng nge, tiếp thu và tự sữa chữa khuyết điểm sau tự phê bình và phê bình, thực hiện hoïp leä chi boä ñaày ñuû và đóng đảng phí đúng quy định. + Luoân thöïc hieän toát nguyeân taéc taäp trung daân chuû, coù yù thöùc toå chöùc kyõ luaät, phuïc tuøng söï phaân coâng, ñieàu ñoäng cuûa toå chöùc, thöïc hieän töï pheâ bình vaø pheâ bình trong hoäi hoïp. - Việc đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân. + Bản thân là cán bộ, đảng viên nên tôi nhận thức và xác định trách nhiệm của mình trước Đảng, trước chức trách nhiệm vụ được giao. Nêu cao bản lĩnh chính trị của mình trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thẳng thắn, đoàn kết, xây dựng. lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, lối sống thực dụng, nói không đi đôi với làm. Tính trung thực, khách quan, chân thành trong tự phê bình, phê bình và xây dựng đoàn kết nội bộ. 2. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao - Việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao theo quy định (đảng, chính quyền, đoàn thể). +  Soạn giảng theo đúng phân phối chương trình,chuẩn kiến thức kỹ năng và phân hóa đối tượng.Nộp duyệt hồ sơ sổ sách đúng qui định. Nhận xét đánh giá học sinh theo thông tư 22. Tham gia đầy đủ các hoạt động của trường. + Quan taâm xaây döïng giaùo duïc ñaïo ñöùc hoïc sinh theo naêm ñieàu Baùc Hoà daïy vaø noäi quy tröôøng lôùp. Theo doõi chaët cheõ hoïc sinh coù nguy cô boû hoïc, lieân heä chaët cheõ vôùi gia ñình nhaèm thöïc hieän toát vieäc vaän ñoäng hoïc sinh ra lôùp. + Dự giờ, dạy đổi mới phương pháp và dạy ƯDCNTT đầy đủ theo kế hoạch của tổ chuyên môn và BGH nhà trường đã đề ra . + Có tinh thần cầu tiến, không ngừng học hỏi để nâng cao năng lực chuyên môn cũng như kĩ năng sống . + Trong cơ quan bản thân luôn nhiệt tình trong công việc, có trách nhiệm chuyên môn. Hết lòng hết sức với công việc được giao. Đảm bảo ngày giờ công. + Ý thức trách nhiệm cao, có tinh thần sáng tạo trong lao động, học tập, công tác. + Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. - Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm: Đạt GV dạy giỏi cấp trường, cấp huyện; GV Chủ nhiệm giỏi cấp huyện; SKKN cấp huyện; Chiến sĩ thi đua cơ sở, lên lớp 100%, DTSS: 100%. Thu BHYT đạt 100%. - Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách: Trong tổ còn 1 học sinh chưa hoàn thành chuẩn kiến thức kỹ năng cuối năm học 2017- 2018. 2.3. Kết quả thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm - Bản thân luôn đề cao ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện, thể hiện cụ thể trong thực hiện công việc hàng ngày, trong quan hệ với phụ huynh học sinh, đồng nghiệp, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. - Tham gia các hoạt động tập thể, lắng nghe ý kiến của tập thể để từ đó có được kiến thức, ý kiến quyết định đúng đắn trong công tác . . Luôn vì lợi ích tập thể, tự giác trong các công việc chung. Luôn lắng nghe ý kiến đóng góp của đồng nghiệp. Đối với công việc luôn hoàn thành tốt. Luôn tìm tòi học hỏi để hoàn thiện bản thân cả về nhân cách và nghiệp vụ. II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân 1. Hạn chế, khuyết điểm - Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao: Chưa có biện pháp tốt nhất giúp tổ chuyên môn hạn chế HS CHT hiệu quả nhất. 2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm: Do các em chậm tiếp thu, chưa chú ý học tập nên không tiến bộ. III. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm - Nghieân cöùu trao ñoåi kinh nghieäm vôùi ñoàng nghieäp trong toå, xaây döïng keá hoaïch giaûng daïy phaân hoùa hoïc sinh thaät cuï theå vôùi nhöõng hoïc sinh chöa hoaøn thaønh theo yeâu caàu chuaån kieán thöùc trong toå, naâng chaát löôïng hoïc sinh ñeán cuoái naêm ñaûm baûo yeâu caàu. IV. Tự nhận mức xếp loại chất lượng 1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức: Xuất sắc 2. Xếp loại đảng viên : Hoàn thành tốt nhiệm vụ NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức - Nhận xét, đánh giá của người quản lý, sử dụng công chức, viên chức: .......... - Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức: ............................................ THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ (Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên - Nhận xét, đánh giá của chi ủy: ........................................................................ - Chi bộ đề xuất xếp loại mức chất lượng: ........................................................ T/M CHI ỦY (CHI BỘ) (Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên) Đảng ủy, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng:............................................... T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) (Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMAU KIEM DIEM DANG VIEN NAM 2018_12496791.doc