Câu hỏi kiểm tra trắc nghiệm Lịch sử – lớp 12

Câu 34:Nước cộng hoà Ănggôla thành lập vào năm nào?

a.1974 b.1975 c.1976 d.1977

Câu 35: Nước cộng hoà Ănggôla thành lập đánh dấu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân như thế nào?

a.Chủ nghĩa thực dân cũ sụp đổ trên toàn thế giới

b.Chủ nghĩa thực dân mới sụp đổ trên toàn thế giới

c.Chủ nghĩa thực dân cũ cùng thuộc địa sụp đổ ở Châu Phi

d.Nhân dân Ănggôla xây dựng xã hội chủ nghĩa

Câu 36:Ngày nay các nước Châu Phi gặp phải khó khăn như thế nào?

a.Sự bùng nổ dân số,xung đột sắc tộc b.Nợ nước ngoài,đói rét,bệnh tật,mù chữ

c.Sự xâm nhập của chủ nghĩa thực dân mới d.Tất cả a,b,c đều đúng

Câu 37:Năm 1963 các nước Châu Phi đã thành lập tổ chức nào để thúc đẩy sự nghiệp giải phóng dân tộc của mình?

a.Tổ chức liên kết Châu phi b.Tổ chức thống nhất Châu Phi

c.Tổ chức hợp nhất Châu Phi d.Tổ chức đoàn kết Châu Phi

Câu 38: Các nước khu vực Mĩ latinh bao gồm bao nhiêu nước?

a.18 nước b.19 nước c.20 nước d.21 nước

 

doc6 trang | Chia sẻ: binhan19 | Ngày: 20/03/2019 | Lượt xem: 28 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Câu hỏi kiểm tra trắc nghiệm Lịch sử – lớp 12, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CÂU HỎI KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ – LỚP 12 THỜI GIAN:15 Chọn câu trả lời đúng cho những câu hỏi sau Câu 1: Sau khi đánh bại quân Nhật (1945) vùng Đông Bắc Trung Quốc do lực lượng nào quản lý? a.Quân đội Liên Xô b.Quân đội Quốc Dân Đảng c.Quân đội Quốc Dân Đảng và Đảng Cộng Sản d.Đảng cộng sản Trung Quốc Câu 2: Vùng Đông Bắc Trung Quốc là vùng kinh tế như thế nào? a.Kinh tế nông nghiệp b.Kinh tế công nghiệp c.Có vị trí địa lý không thuận lợi d.Kinh tế ngoại thương Câu 3: Quân đội Tưởng Giới Thạch là đội quân tay sai của nước đế quốc nào? a.Thân Mĩ b. Quốc Dân Đảng lãnh đạo c.Đảng Cộng Sản lãnh đạo d.Thân Anh Câu 4: Sau chiến tranh thế giới thứ hai Trung Quốc tiếp tục nhiệm vụ của mình là gì? a.Hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân b.Bước đầu tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội c.Tiến lên xây dựng chế độ Tư bản chủ nghĩa d.Tiếp tục hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Câu 5: Tập đoàn thống trị Tưởng Giới Thạch âm mưu phát động cuộc nội chiến ở Trung Quốc lần thứ tư nhằm mục đích gì? a.Tiêu diệt Đảng Cộng Sản b.Tiêu diệt phong trào cách mạng Trung Quốc c.Xoá bỏ sự ảnh hưởng của Liên Xô d.Cả a,b đều đúng Câu 6:Cuộc nội chiến ở Trung Quốc diễn ra sau chiến tranh thế giới làn thứ hai do lực lượng nào phát động? a.Đảng Cộng Sản phát động b.Quốc dân Đảng phát động c.Do đế quốc Mĩ d.Do quần chúng nhân dân Câu 7: Quân đội Tưởng Giới Thạch tiến công vào vùng giải phóng Trung Quốc vào ngày nào? a. 20/07/1945 b.20/07/1946 c.20/08/1946 d.19/12/1946 Câu 8: Cuộc nội chiến ở Trung Quốc từ năm 1946 đến năm 1949 diên ra trong mấy giai đoạn? a.2 b.3 c.4 d.5 Câu 9: Giai đoạn một của cuộc nội chiến ở Trung Quốc kếo dài trong khoảng thời gian nào? a.20/07/1946 đến 20/07/1947 b.20/07/1946 đến 20/06/1947 c.20/06/1946 đến 20/07/1947 d.20/07/1946 đến 06/1947 Câu 10: Đường lối chiến lược của quân giải phòng Trung Quốc trong giai đoạn một như thế nào? a.Tiến công tiêu diệt sinh lực địch b.Vừa tiến công vừa phòng ngự c.Tiến công giành đất,tiêu diệt địch ,củng cố lực lượng d.Phòng ngự tích cực,không giữ đất,tiêu diệt địch và củng cố lực lượng Câu 11:Tại sao quân giải phóng Trung Quốc lại chọn đường lối phòng ngự tích cực? a.Quân đội Quốc Dân Đảng quá mạnh b.Quân đội Đảng cộng sản quá yếu c.Do so sánh lực lượng có lợi cho Đảng cộng sản d.Do so sánh lực lượng thiên về Quốc Dân Đảng Câu 12: Trong thời gian diễn ra cuộc nội chiến ở Trung Quốc, trung tâm của tập đoàn Tưởng Giới Thạch ở đâu? a.Bắc Kinh b.Nam Kinh c.Thiên Tân d.Trùng Khánh Câu 13:Nền thống trị của Quốc Dân Đảng Trung Quốc chính thức sụp đổ vào ngày nào? a.21/04/1949 b.23/04/1949 c.1/10/1949 d.24/03/1949 Câu 14:Sau khi bị thất bại, tập đoàn Tưởng Giới Thạch rút chạy đi đâu? a.Mĩ b.Hồng Công c.Đài Loan d.Hải Nam Câu 15: Nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa được thành lập vào thời gian nào? a.1/09/1949 b.1/10/1948 c.1/10/1949 d.1/11/1949 Câu 16: Nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa được thành lập năm 1949 đánh dấu nhiệm vụ của tiếp theo của Trung Quốc như thế nào? a.Hoàn thành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa b.Hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân,tiến lên tư bản chủ nghĩa c.Chuẩn bị hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân d.Hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ,tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Câu 17: Nước Cộng hoà nhân dân Trung hoa thành lập năm 1949 do ai đứng đầu? a.Chu Ân Lai b.Lưu Thiếu Kỳ c.Lâm Bưu d.Mao trạch Đông Câu 18: Cuộc đại cách mạng văn hoá vô sản ở Trng Quốc diễn ra vào thời gian nào? a.1966 đến 1969 b.1966 đến 1968 c.1966 đến 1970 d.1966 đến 1975 Câu 19: Ấn Độ là quốc gia nằm ở khu vực nào? a.Đông á b.Nam á c.Tây á d.Trung á Câu 20: Sự kiện nào ở Ấn Độ đánh dấu sự mở đầu cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Ấn Độ sau chiến tranh thế giới thứ hai? a.Cuộc biểu tình của học sinh b.Cuộc bãi công của công nhân c.Cuộc khởi nghĩa của 2 vạn thuỷ binh Bom bay d.Cuộc nổi dậy của nông dân Câu 21: Đảng giữ vai trò lãnh đạo phong trào giải phóng dân tộc ở Ấn Độ là Đảng nào a.Đảng Cộng sản b.Đảng Dân tộc c.Đảng nhân dân d.Đảng Quốc Đại Câu 22: Phong trào nông dân ở Ấn Độ diễn ra vào năm 1946 có tên gọi là “phong trào tephaga” có nghĩa là gì? a.Đòi hạ mức thuế xuống 1/2 b.Hạ mức thuế xuống còn 1/3 c.Phong trào liên kết công binh d.Phong trào liên kết công nông Câu 23:Kế hoạch Maobattơn của thực dân Anh được thực hiện vào thời gian nào? a.3/7/1947 b.3/7/1946 c.7/3/1946 d.15/08/1947 Câu 24:Nội dung cơ bản của kế hoạch Maobattơnlà gì? a.Ấn Độ chia thành 2quốc gia theo Ấn độ giáo b.Ấn Độ của những người theo Ấn giáo và Pakixtan của những người theo Hồi Giáo c.Ấn Độ chia thành nhiều quốc gia với những đặc trưng tôn giáo d.Ấn Độ nhượng lại một phần đất cho thực dân Anh còn một phần thuộc quyền tự trị Câu 25: Cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Ấn độ do giai cấp nào lãnh đạo? a.Giai cấp vô sản b.Giai cấp tư sản c.Giai cấp vô sản liên minh với giai cấp tư sản d.Trí thức phong kiến Câu 26: Sau khi giành được độc lập Ấn Độ xây dựng đất nước theo phương thức nào? a.Tiến lên xây dựng chế độ tư bản b.Tiến lên xây dựng xã hội chủ nghĩa c.Xây dựng chế độ độc tài d.Đường lối Trung lập Câu 27: Ấn Độ thử thành công bom nguyên tử vào năm nào? a.1955 b.1959 c.1974 d.1975 Câu 28:Sau khi giành được độc lập Ấn Độ đã đạt được thành tựu nhảy vọt trên lĩnh vực nào? a.Cách mạng xanh trong nông nghiệp b.Công nghiệp c.Vũ trụ d.Thông tin liên lạc Câu 29:Ngay quốc khánh của nhân dân Ấn Độ là ngày nào? a.26 /01 b.26/02 c.26/03 d.26/04 Câu 30:Năm 1956, 3 quốc gia ở Châu Phi giành được độc lập là những quốc gia nào? a.Tuynidi,Marốc,Ghinê b.Marốc,Ghinê và Xuđăng c.Tuynidi,Xuđăng và Ghana d.Tuynidi,Marốc và Xuđăng Câu 31: Trong những năm 1954-1960 các nước ở khu vực nào của Châu Phi giành được độc lập? a.Bắc Phi giành độc lập b.Tây Phi giành độc lập cCả a,b đều đúng d.Trung Phi giành độc lập Câu 32:Năm nào được lịch sử ghi nhận là “năm Châu Phi”? a.1960 b.1961 c.1962 d.1963 Câu 33: Tại sao lịch sử lại gọi sự kiện mở đầu cho giai đoạn phát triển của phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Phi là “năm Châu Phi”? a.Tất cả các nước Châu Phi đều giành độc lập b.Có 17 nước Tây Phi,Trung Phi,Đông Phi giành được độc lập c.Chủ nghĩa thực dân sụp đổ hàon tàon ở Châu Phi d.Phong trào giải phóng phát triển thành khởi nghĩa vũ trang Câu 34:Nước cộng hoà Ănggôla thành lập vào năm nào? a.1974 b.1975 c.1976 d.1977 Câu 35: Nước cộng hoà Ănggôla thành lập đánh dấu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân như thế nào? a.Chủ nghĩa thực dân cũ sụp đổ trên toàn thế giới b.Chủ nghĩa thực dân mới sụp đổ trên toàn thế giới c.Chủ nghĩa thực dân cũ cùng thuộc địa sụp đổ ở Châu Phi d.Nhân dân Ănggôla xây dựng xã hội chủ nghĩa Câu 36:Ngày nay các nước Châu Phi gặp phải khó khăn như thế nào? a.Sự bùng nổ dân số,xung đột sắc tộc b.Nợ nước ngoài,đói rét,bệnh tật,mù chữ c.Sự xâm nhập của chủ nghĩa thực dân mới d.Tất cả a,b,c đều đúng Câu 37:Năm 1963 các nước Châu Phi đã thành lập tổ chức nào để thúc đẩy sự nghiệp giải phóng dân tộc của mình? a.Tổ chức liên kết Châu phi b.Tổ chức thống nhất Châu Phi c.Tổ chức hợp nhất Châu Phi d.Tổ chức đoàn kết Châu Phi Câu 38: Các nước khu vực Mĩ latinh bao gồm bao nhiêu nước? a.18 nước b.19 nước c.20 nước d.21 nước Câu 39: Phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩlatinh sau chiến tranh thế giới thứ hai gọi là gì? a.Đại lục đứng dậy b.Đại lục nổi dậy c.Đại lục núi lửa d.Đại lục bùng cháy Câu 40:Cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Mỹlatinh sau chiến trnh thế giới thứ hai đòi hỏi giải quyết nhiệm vụ gì? a.Dân tộc b.Dân chủ c.Dân tộc và dân chủ d.Phát triển kinh tế Câu 41: Từ năm 1945 đến 1959 phong trào đấu tranh của các nước Mỹlatinh diễn ra dưới hình thức nào? a.Bãi công của công nhân,nổi dậy của nông dân b.Khởi nghĩa vũ trang của nhân dân chống lại giưới cầm quyền c..Đấu tranh nghị viện thành lập các chính phủ tiến bộ d.Cả a,b,c, đều đúng Câu 42: Cách mạng Cu Ba thắng lợi vào năm nào? a.1958 b.1959 c.1960 d.1961 Câu 43:Từ sau chiến tranh thế giới thư hai phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ latinh trải qua những giai đoạn chính nào? a.1945-1954,1954-1975,1975 đến nay b.1945-1959,1959-1975,1975 đến nay c.1945-1954,1954-1959,1959đến nay d.1945-1959,1959-1980,1980 đến nay Câu 44:Những nước công nghiệp mới (NICs) ở Mỹlatinh là những nước nào? a.ChiLê,Braxin b.Mêhicô,ChiLê b.Braxin,Mêhicô d.Panama,Braxin Câu 45: Hầu hết phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Phi đều do giai cấp nào lãnh đạo? a.Giai cấp vô sản lãnh đạo b.Giai cấp tư sản lãnh đạo c.Giai cấp vô sảnliên minh với giai cấp tư sản d.Giai cấp tiểu tư sản Câu 46: Các nước Mĩ latinh là chỉ khu vực địa lý nào? a.Vùng Bắc Mĩ b.Vùng Nam Mĩ c.Châu Mĩ d.Vùng trung và nam Mĩ Câu 47:Trước chiến tranh thế giới thứ hai các nước Mĩ latinh đều là thuộc địa của đế quốc nào? a.Thuộc địa của Anh,Pháp b.Thuộc địa của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha c.Là những nước độc lập d.Là thuộc địa kiểu mới của Mĩ và phụ thuộc mọi mặt Câu 48: Từ những năm 60 của thế kỷ XX Mĩ đã thực hiện cấm vận kinh tế đối với nước nào? a.Braxin b.Mêhicô c.CuBa d.ChiLê Câu 49:Nguyên nhân nào dưới đây không phải là nguyên nhân dẫn đến sự phát triển kinh tế của Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai? a.Điều kiện tự nhiên thuận lợi b.Không bị chiến tranh tàn phá c.Tập trung sản xuất và tư bản cao d.Ra sức bóc lột nhân dân thuộc địa Câu 50:Sau chiến tranh nền công nghiệp của Mĩ chiếm bao nhiêu so với sản lượng thế giới? a.Hơn 1/2 sản lượng công nghiệp thế giới b.Chiếm 3/4 sản lượng thế giới c.Chiếm 1/4 sản lượng thế giới d.Gấp 2 lần các nước Châu Âu Câu 51:Chế độ chính trị của Mĩ hiện nay là gì? a.Chế độ Thủ Tướng b.Chế độ quân chủ lập hiến c.Chế độ Tổng Thống d.Chế độ quân chủ Câu 52: Từ sau chiến tranh thế giới thứ hai Mĩ đã thực hiện chính sách đối ngoại cơ bản là gì? a.Quan hệ bình đẳng với các nước Châu Âu b.Thực hiện “chiến lược toàn cầu” c.Hoà bình hợp tác với các nước d.Trung lập Câu 53: Chiến lược toàn cầu của Mĩ nhằm mục tiêu cơ bản nào? a.Ngăn chặn đẩy lùi tiến tới tiêu diệt chủ nghĩa cộng sản b.Đàn áp phong trào giải phóng dân tộc và phong trào hoà bình dân chủ thế giới c.Nô dịch các nước đồng minh d.Cả a,b,c đều đúng Câu 54: Chính sách thực lực của Mĩ có nghĩa là gì? a.Chính sách xâm lược thuộc địa b.Chính sách chạy đua vũ trang c.Chính sách dựa vào sức mạnh Mĩ d.Thành lập các khối quân sự Câu 55:Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ hai diễn ra đầu tiên ở nước nào? a.Anh b.Pháp c.Đức d.Mĩ Câu 56:Nhật Hoàng chính thức tuyên bố chấp nhận đầu hàng đồng minh không điều kiện vào thời gian nào? a.19/08/1945 b.14/08/1945 c.15/08/1945 d.16/08/1945 Câu 57:Từ năm 1945 đến năm 1950 nền kinh tế Nhật Phát triển như thế nào? a.Kinh tế phát triển chậm chạp và phụ thuộc Mĩ b.Kinh tế phát triển nhảy vọt c.Kinh tế phát triển “thần kỳ” d.Kinh tế lệ thuộc vào Mĩ Câu 58:Sự kiện đánh dấu nền kinh tế Nhật phát triển sau chiến tranh thế giới thứ hai là gì? a.Cách mạng Trung Quốc thành công bTừ sau cuộc chiến tranh Triều Tiên c.Sau chiến tranh Việt Nam d.Sau cách mạng Cu Ba Câu 59:Hiến pháp mới của Nhật được công bố vào năm nào sau chiến tranh thế giới thứ hai? a.1946 b.1947 c.1948 d.1949 Câu 60: Đặc điểm cơ bản của sự phát triển khoa học-kỹ thuật Nhật Bản là gì? a.Chi phí nhiều cho nghiên cứu b.Mua phát minh sáng chế từ bên ngoài c.Chú trọng giáo dục d.trả lương cao cho các nhà khoa học

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTrac nghiem lich su 12_12383837.doc
Tài liệu liên quan