Câu hỏi và bài tập Tin học 8

1. a) Vì 45 chia hết cho 3, điều kiện được thỏa mãn nên giá trị của X được tăng lên 1, tức bằng 6; b) Điều kiện không được thỏa mãn nên câu lệnh không được thực hiện, tức X giữ nguyên giá trị 5.

2. Thuật toán:

Bước 1. Nhập số n.

Bước 2. Nếu n chia hết cho 2, ghi ra màn hình “n là số chẵn”; ngược lại, ghi ra màn hình “n là số lẻ”.

Bước 3. Kết thúc thuật toán.

 

doc40 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 03/06/2013 | Lượt xem: 18074 | Lượt tải: 19download

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCâu hỏi và bài tập Tin học 8.doc
Tài liệu liên quan