Chuyên đề Cơ sở khoa học của quy hoạch sử dụng đất đai huyện Lộc Bình- Tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2001- 2010

Trang

Lời nói đầu 1

LỜI CẢM ƠN! 3

 

Chương I: Cơ sở khoa học của qui hoạch sử dụng đất đai 4

I.Khái niệm và sự cần thiết của qui hoạch sử dụng đất đai . 4

1. Khái niệm: 4

2. Sự cần thiết phải quy hoạch sử dụng đất 5

II. Những căn cứ để lập quy hoạch sử dụng đất 9

1. Căn cứ pháp lý để xây dựng kế hoạch 9

2. Căn cứ vào quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của vùng quy hoạch. 10

3. Căn cứ quy hoạch sử dụng đất của cấp quản lý vùng quy hoạch . 11

4. Căn cứ vào hiện trạng sử dụng và tiềm năng vùng quy hoach. 12

III. Nội dung của quy hoạch sử dụng đất. 13

1. Công tác điều tra và thu thập số liệu. 13

2. Đánh giá điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội . 14

3. Đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất đai 14

4. Xây dựng các phương án quy hoạch 15

4.1 Phân bổ đất nông-lâm nghiệp 15

4.2 Phân bố đất chuyên dùng . 18

4.3 Phân đất khu dân cư 20

4.5. Tổng hợp phương án quy hoạch 22

IV. Các phương pháp chính xây dựng quy hoạch 22

1. Kết hợp phân tích định tính và định lượng 22

2. Phương pháp phân tích kết hợp vi mô và vĩ mô 22

3. Phương pháp cân bằng tương đối 23

4. Phương pháp toán kinh tế, dự báo và ứng dụng công nghệ tin học trong quy hoạch sử dụng đất đai . 23

 

Chương II: Định hướng quy hoạch sử dụng đất đai huyện Lộc Bình- Tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2001- 2010 24

I. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên. 24

1. Điều kiện tự nhiên 24

1.1. Vị trí địa lý 24

1.2 Địa hình 24

1.3.Khí hậu thời tiết 25

1.4. Thuỷ văn, nguồn nước 26

2.Tài nguyên thiên nhiên. 26

2.1 Tài nguyên đất 26

2.2 Tài nguyên khoáng sản. 27

2.3 Tài nguyên rừng. 27

2.4 Tiềm năng du lịch. 28

3.Cảnh quan môi trường của huyện 28

4. Nhận xét chung 29

II. Thực trạng phát triển kinh tế -xã hội gây áp lực đối với đất đai. 29

1.Thực trạng phát triển các ngành kinh tế 30

1.1 Ngành nông - lâm nghiệp 30

1.2. Ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng cơ bản 32

1.3. Thương mại dịch vụ 33

2 Dân số lao động và mức sống dân cư 33

2.1 Dân số và lao động 33

2.2 Mức sống dân cư 34

3. Thực trạng phát triển đô thị. 35

4. Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng 35

5. An ninh biên giới 37

III Tình hình quản lý và hiện trạng sử dụng đất 38

1.Tình hình quản lý đất đai trước và sau khi có luật đất đai 1993 38

2. Tình hình biến động đất đai qua các năm 39

2.1. Đất nông nghiệp 40

2.2. Đất lâm nghiệp 40

2.3. Đất chuyên dùng 40

2.4. Đất ở 41

2.5. Đất chưa sử dụng. 41

3. Hiện trạng sử dụng đất đai năm 2001 41

3.1. Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp 45

3.2. Đất lâm nghiệp 46

3.3. Đất chuyên dùng 46

2.4 Đất ở đô thị 48

2.5.Đất khu dân cư nông thôn . 48

2.6 Đất chưa sử dụng . 48

3. Nhận xét về tình hình quản lý và hiện trạng sử dụng đất đai 49

III. Định hướng quy hoạch sử dụng đất 50

1. Tiềm năng đất đai 50

2.Quan điểm khai thác sử dụng đất. 52

3. Các căn cứ để đưa ra phương án sử dụng đất của huyện. 53

3.1. Căn cứ pháp lý: 53

3.2. Căn cứ và các cơ sở thông tin dữ liệu 54

4. Định hướng sử dụng đất đai từ nay đến năm 2010 60

4.1. Định hướng sử dụng đất nông nghiệp. 60

4.2. Định hướng sử dụng đất lâm nghiệp . 61

4.3. Định hướng phát triển đất chuyên dùng 61

4.4. Định hướng sử dụng đất ở 62

4.5.Đất chưa sử dụng 63

IV. Phương án quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đai đến năm 2010 63

1. Đất nông nghiệp 63

2. Đất lâm nghiệp. 67

3.Đất chuyên dùng. 69

4. Đất ở Đô Thị 78

5. Đất ở Nông Thôn. 79

6. Đất chưa sử dụng 79

7.Tổng hợp phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 80

7.1. Tiểu vùng 1 80

7.2. Tiểu vùng II 81

7.3.Tiểu vùng 3 82

7.4. Tiểu vùng 4 82

7.5. Tiểu vùng 5 83

7.6. Tiểu vùng 6 83

 

Chương III: Các giải pháp thực hiện phương án qui hoạch sử dụng đất. 85

1. Giải pháp về tổ chức hành chính 85

2. Giải pháp về tổ chức thực hiện. 86

3. Giải pháp đầu tư. 87

4. Những chính sách và biện pháp nhằm phát triển và bảo vệ quỹ đất nông nghiệp. 88

5. Những biện pháp và chính sách nhằm tiết kiệm sử dụng đất. 89

6. Giải pháp về vốn 91

7. Giải pháp về thị trường . 91

 

Kết luận và kiến nghị 92

 

Tài liệu tham khảo 94

 

doc97 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 01/07/2013 | Lượt xem: 2333 | Lượt tải: 14download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Cơ sở khoa học của quy hoạch sử dụng đất đai huyện Lộc Bình- Tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2001- 2010, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCơ sở khoa học của quy hoạch sử dụng đất đai huyện Lộc Bình- Tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2001- 2010.DOC
Tài liệu liên quan