Chuyên đề Công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng VINACONEX

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I. NHỮNG ĐẶC DIỂM KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX. 3

I.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY. 3

I.2.CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY 3

I.3: MÔ HÌNH TỔ CHỨC VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC. 4

I.3.1. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty. 0

I.3.2. Giám đốc Công ty. 3

I.3.3 Các phó Giám đốc. 6

I.3.4. Kế toán trưởng. 9

I.3.5 Phòng tổ chức hành chính : 10

I.3.6 Phòng Tài chính - Kế hoạch: 14

I.3.7 Phòng kỹ thuật: 19

I.3.8 Trung tâm thị trường và quản lý dự án. 21

I.3.9 Trung tâm kháo sát xây dựng 25

I.3.10 Các văn phòng tư vấn thiêt kế xây dựng: 29

I.3.11 Các văn phòng thiết kế cấp thoát nước và môi trường. 32

PHẦN II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ 37

CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CỦA CÔNG TY CPTV 37

XÂY DỰNG VINACONEX 37

 II.1. Đặc điểm công tác kế toán: 37

 II.2. Thực trạng công tác tiền lương của Công ty CPTV xây dựng Vinaconex. .39

II.2.1. Hình thức tổ chức hạch toán lao động tiền lương và công tác kế toán tiền lương của Công ty CPTV xây dựng Vinaconex. 39

II.3. CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CỦA CÔNG TY CPTV VINACONEX. 54

II.3.1. Nội dung các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp. 54

II.3.2. Hạch toán các khoản trích theo lương (BHXH, BHYT, KPCĐ). 55

BẢNG THANH TOÁN BHXH 56

II.3.3.Trình tự hạch toán các nghiệp vụ về tiền lương và các khoản trích theo lương phát sinh trong tháng. 57

PHẦN 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CỦA CÔNG TY CPTV XÂY DỰNG VINACONEX 74

III.1. PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG Ở CÔNG TY CPTV XÂY DỰNG VINACONEX. 74

III.2.KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CPTV XÂY DỤNG VINACON. 80

KẾT LUẬN 82

TÀI LIỆU THAM KHẢO 83

 

 

doc95 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 18/09/2014 | Lượt xem: 1103 | Lượt tải: 13download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng VINACONEX, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
h tranh và nâng cao uy tín cho Công ty, tránh được lãng phí không cần thiết và mang lại hiệu quả thiết thực cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Soạn thảo các văn bản quy định về công tác quản lý kỹ thuật và chất lượng về công tác tư vấn thiết kế, khảo sát đo đạc… cũng như các văn bản mới về chính sách xây dựng, quản lý Dự án để phổ biến tới từng kỹ sư làm việc tại các đơn vị thiết kế nhằm thống nhất và kịp thời áp dụng các quy trình, quy phạm kỹ thuật mới ban hành và nâng cao chất lượng hồ sơ thiết kế. Nghiên cứu và biên tập để đưa ra các thiết kế định hình có khả năng áp dụng rộng để tiết kiệm thời gian và chi phí, nâng cao hiệu quả thiết thực. Tham gia góp ý và đề xuất các phương án về giải pháp kỹ thuật cho các Dự án. Đề xuất các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Ngành, Nhà nước. Tổ chức Hội đồng khoa học để góp ý các phương án thiết kế và các giải pháp kỹ thuật công nghệ, làm thư ký cho Hội đồng khoa học. Công tác xây dựng, triển khai áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001: Quản lý, xem xét việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 trong toàn Công ty. Lập kế hoạch chi tiết và triển khai tiến trình đánh giá nội bộ theo đúng kế hoạch của đơn vị tư vấn cấp chứng chỉ. Các công tác khác - Hướng dẫn các đơn vị sản xuất thực hiện sản xuất theo đúng quy trình. Lập báo cáo tình hình thực hiện và kế hoạch công tác hàng tháng. I.3.8 Trung tâm thị trường và quản lý dự án. Chức năng: Trung tâm Thị trường và Quản lý dự án là bộ phận nghiệp vụ của Công ty có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Công ty thực hiện các công tác về Thị trường, Quản lý dự án, Hợp đồng kinh tế, khoán nội bộ… đảm bảo hiệu quả, chất lượng và tiến độ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Đảm bảo thực hiện đúng chế độ hiện hành của Nhà nước và của Tổng Công ty. Nhiệm vụ Công tác Marketting. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển thị trường. Xây dựng định hướng chiến lược phát triển sản xuất của Công ty. Mở rộng quan hệ với các đối tác trong và ngoài nước. Tổ chức Hội thảo, chuyên môn, chuyên đề nâng cao kiến thức phục vụ sản xuất. Công tác Đấu thầu Tư vấn. Trung tâm thị trường và quản lý dự án có trách nhiệm toàn diện và có nhiệm vụ chủ trì thực hiện trong công tác làm hồ sơ thầu. Mua hồ sơ để tham gia dự thầu. Tìm hiểu hồ sơ mời thầu và các thông tin liên quan. Phối hợp với các bộ phận khác để thực hiện các nội dung trong hồ sơ dự thầu. Chuẩn bị và hoàn tất các thủ tục hồ sơ pháp lý của Công ty. Công chứng, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ năng lực của Công ty, lý lịch khoa học của chuyên gia phục vụ cho công tác đấu thầu. Tổng hợp và đề xuất các ý kiến với Giám đốc xin ý kiến chỉ đạo để hồ sơ dự thầu thắng thầu. Công tác Hợp đồng kinh tế: Chủ trì: + Thương thảo, đàm phán các nội dung của hợp đồng kinh tế với các chủ đầu tư, trình Lãnh đạo Công ty ký kết, đồng thời ra các biện pháp triển khai thực hiện các nội dung của hợp đồng. + Căn cứ vào hợp đồng A-B, làm giấy giao nhiệm vụ thực hiện cho các đơn vị sản xuất trên cơ sở cân đối kế hoạch của Công ty. + Theo dõi và báo cáo quá trình diễn biến thực hiện các nội dung của Hợp đồng, đề ra phương án và giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện hợp đồng với bên A; các đơn vị sản xuất, các bộ phận có liên quan trình lãnh đạo công ty sử lý. + Làm các thủ tục nghiệm thu, thanh lý, quyết toán các Hợp đồng kinh tế với các đối tác sau khi hồ sơ được phê duyệt của các cấp, theo đúng bảng giá định mức kinh tế (hoặc thoả thuận) theo chế độ hiện hành của Nhà nước. Chuyển hồ sơ pháp lý sang Phòng Tài chính – Kế hoạch để thu hồi công nợ. Thống kê tổng hợp tình hình nghiệm thu thanh toán. Công tác khoán nội bộ: Làm giấy giao nhiệm vụ cho các bộ phận sản xuất. Xem xét thoả thuận hợp đồng khoán nội bộ với các đơn vị sản xuất trình lãnh đạo công ty ký duyệt. Đôn đốc các bộ phận sản xuất lập kế hoạch, tiến độ thực hiện các Hợp đồng khoán nội bộ. Sau khi hồ sơ hoàn thành: + Yêu cầu các bộ phận sản xuất đôn đốc Chủ đầu tư thẩm định và phê duyệt hồ sơ sản phẩm tư vấn đã hoàn thành để Trung tâm Thị trường và quản lý dự án làm các thủ tục nghiệm thu, thanh lý, quyết toán các Hợp đồng kinh tế với các đối tác. + Yêu cầu các bộ phận sản xuất hoàn tất các thủ tục nghiệm thu Hợp đồng khoán nội bộ. Thống kê tổng hợp tình hình nghiệm thu thanh toán. Xây dựng và giám sát việc thực hiện Quy chế khoán nội bộ áp dụng trong toàn Công ty phù hợp với thực tiễn và từng thời kỳ hoạt động của Công ty. Công tác theo dõi xuất nhập hồ sơ và lưu trữ: Làm thủ tục xuất hồ sơ cho các chủ đầu tư sau khi hồ sơ in ấn xong. Lưu trữ các tài liệu, thông tin theo từng công trình được cập nhật để dễ lưu trữ. Công tác Nghiệm thu, thanh quyết toán công trình. Lập hồ sơ thanh quyết toán các HĐKT với các chủ đầu tư, Đôn đốc các bộ phận sản xuất làm nghiệm thu, thanh lý các HĐ giao khoán. Chịu trách nhiệm về tính pháp lý về hợp đồng và đôn đốc các bộ phận sản xuất làm nghiệm thu chuyển sang Phòng Tài chính – Kế hoạch làm thanh quyết toán, thu hồi công nợ. Phối hợp cùng các đơn vị sản xuất theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư thẩm định các hồ sơ đã hoàn thành, đề xuất với Giám đốc các biện pháp giải quyết các vướng mắc trong quá trình thẩm định, phê duyệt hồ sơ đã lập để hoàn tất các thủ tục thanh quyết toán các Hợp đồng, thu hồi vốn. Công tác khác. Tìm hiều và tập hợp các thông tin về kinh tế, kỹ thuật, pháp luật, các chế độ chính sách phục vụ công tác tư vấn, khảo sát, thiết kế của Công ty. Các công việc và thủ tục có liên quan đến liên doanh nước ngoài. Đề xuất các ý kiến áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong công tác quản lý Hợp đồng và theo dõi thực hiện hợp đồng. Đóng góp ý kiến trong việc soạn thảo các quy chế của Công ty. Đề xuất các biện pháp quản lý về kỹ thuật và chất lượng. Dịch tài liệu và khai thác, trao đổi thông tin trên mạng. - Hướng dẫn các đơn vị sản xuất khác lập báo cáo và thực hiện sản xuất theo đúng quy trình. Lập báo cáo tình hình thực hiện hợp đồng và kế hoạch công tác hàng tháng. I.3.9 Trung tâm kháo sát xây dựng Chức năng: Trung tâm khảo sát đo đạc có chức năng tư vấn khảo sát đo đạc địa hình, khảo sát địa chất công trình các Dự án kiến trúc dân dụng và công nghiệp, các Dự án hạ tầng kỹ thuật, các Dự án cấp thoát nước và môi trường... đảm bảo hiệu quả, chất lượng và tiến độ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Nhiệm vụ: Công tác khảo sát đo đạc địa hình, địa chất: Thực hiện toàn bộ các khâu của công tác khảo sát đo đạc địa hình, địa chất: + Các Dự án kiến trúc dân dụng và công nghiệp, Dự án cấp thoát nước và môi trường, Dự án hạ tầng kỹ thuật, Dự án thuỷ lợi, Dự án giao thông, Dự án cầu cảng... + Lập đề cương chi phí khảo sát đo đạc địa hình, địa chất, thực hiện theo đề cương được duyệt, chịu trách nhiệm trình duyệt đề cương khảo sát đo đạc địa hình, địa chất. + Sau khi hoàn thành chịu trách nhiệm làm việc với các cơ quan chức năng để ra các quyết định phê duyệt cho bộ phận: trung tâm, phòng ban nghiệm thu thanh toán, thu hồi công nợ. + Chịu trách nhiệm trước pháp luật và công ty về sản phẩm do đơn vị thực hiện. + Giao mốc thực địa của dự án. Phối hợp với các bộ phận chức năng khác để thực hiện các phạm vi công việc theo đúng chức năng nhiệm vụ của Trung tâm. Thực hiện và kiểm tra hồ sơ khảo sát một cách hoàn chỉnh về nội dung, hình thức thể hiện trước khi chuyển cho bộ phận quản lý kỹ thuật kiểm tra để tiến hành in ấn xuất hồ sơ. Ký vào hồ sơ khảo sát theo các chức danh kỹ thuật đã được quy định. Công tác tư vấn đấu thầu: Tham gia lập hồ sơ dự thầu phần khảo sát đo đạc địa hình, khảo sát địa chất công trình cho các Dự án kiến trúc dân dụng và công nghiệp, Dự án cấp thoát nước và môi trường, Dự án hạ tầng kỹ thuật, Dự án thuỷ lợi, Dự án giao thông, Dự án cầu cảng... Thực hiện các công tác của đơn vị sản xuất: Công tác tổ chức, quản lý cán bộ, chấp hành nội quy, kỷ luật lao động của Công ty đề ra, chăm lo đời sống của CBCNV bộ phận quản lý. Công tác quản trị, lưu trữ. Công tác Marketing: Tham gia, phối hợp với Công ty thực hiện. Công tác hợp đồng kinh tế: Làm việc với các đối tác để ký kết hợp đồng kinh tế. Tổ chức thực hiện theo hợp đồng đã ký. Công tác khoán nội bộ: Làm hợp đồng khoán nội bộ và tổ chức thực hiện theo hợp đồng khoán nội bộ, thanh toán lương cho CBCNV bộ phận quản lý (Công trình nào Xưởng tự tìm kiếm và thực hiện sẽ được giao khoán với mức cao hơn). Công tác nghiệm thu thanh quyết toán công trình: Theo dõi thực hiện thiết kế theo hợp đồng, trình bên A đi thẩm định, chỉnh sửa theo thẩm định và theo dõi đôn đốc chủ đầu tư ra quyết định phê duyệt. Phối hợp với Trung tâm thị trường và Quản lý dự án, Phòng Tài chính – Kế hoạch, lãnh đạo công ty và đối tác để làm nghiệm thu thanh quyết toán, thu hồi công nợ. Công tác kế hoạch, thống kê, kế toán: Bố trí cán bộ thực hiện công tác kế hoạch, kế toán, thống kê của đơn vị, báo cáo hàng tháng, quý, năm với Công ty. Chịu trách nhiệm về các chứng từ chi phí trong phạm vi nhận khoán. Công tác quản lý kỹ thuật, nghiên cứu khoa học: Tham gia, phối hợp với công ty thực hiện. Các công tác khác: Chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về tiến độ công việc, chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật các hồ sơ. Kết hợp cùng Trung tâm Thị trường và Quản lý dự án giao hồ sơ thiết kế cho A, bảo vệ các hồ sơ xuất trước cơ quan thẩm định, khách hàng và các cơ quan khác nếu yêu cầu. Tổ chức quản lý nhân lực và tiền lương theo quy chế giao khoán của Công ty. Tập hợp và thu thập tài liệu chuyên ngành để phục vụ công tác chuyên môn và nghiên cứu khoa học báo cáo Lãnh đạo Công ty. Đề xuất và phối hợp với phòng kỹ thuật trong công tác nâng cao chất lượng khảo sát, chất lượng hồ sơ khảo sát. Nghiên cứu ý tưởng và phương án thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực của Trung tâm. Phối hợp với Trung tâm Thị trường và Quản lý dự án và phòng Tổ chức Hành chính hoặc chủ động trong công tác tìm kiếm các Dự án trong lĩnh vực liên quan. Cung cấp nhân lực, hồ sơ chuyên gia... cho công tác đấu thầu dự án. Phối hợp với Trung tâm Thị trường và Quản lý dự án trong công tác xây dựng kế hoạch tháng, quý, năm về công tác tư vấn thiết kế của Trung tâm theo yêu cầu của Công ty; công tác ký kết Hợp đồng kinh tế và khoán nội bộ. Phối hợp với phòng Tài chính – Kế hoạch trong công tác thanh toán Hợp đồng kinh tế, Hợp đồng nội bộ và thu hồi công nợ. Thực thi các nhiệm vụ đột xuất khác do Giám đốc hoặc Ban Giám đốc giao. Lập báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng, năm. Lập báo cáo và kế hoạch sản xuất hàng tháng. I.3.10 Các văn phòng tư vấn thiêt kế xây dựng: Chức năng: Các văn phòng tư vấn thiết kế xây dựng là các bộ phận sản xuất của Công ty có chức năng tư vấn thiết kế theo các ngành nghề đã được quy định của Công ty, đảm bảo hiệu quả, chất lượng và tiến độ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Nhiệm vụ: Công tác tư vấn thiết kế: Chủ trì và lập các Báo cáo đầu tư xây dựng công trình; Dự án đầu tư xây dựng công trình; Báo cáo kinh tế – kỹ thuật công trình; thiết kế bản vẽ thi công các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; các dự án quy hoạch; các dự án hạ tầng kỹ thuật. Thẩm tra các Báo cáo đầu tư xây dựng công trình; dự án đầu tư xây dựng công trình; các hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công. Phối hợp với các bộ phận chức năng khác để thực hiện các phạm vi công việc theo đúng chức năng nhiệm vụ của Văn phòng (tổ chức triển khai các công đoạn thuộc lĩnh vực kết cấu công trình: Kiến trúc, xây dựng, giao thông, thuỷ lợi, cấp thoát nước...). Thực hiện và kiểm tra hồ sơ Dự án, hồ sơ thiết kế một cách hoàn chỉnh về nội dung, hình thức thể hiện trước khi chuyển cho bộ phận quản lý kỹ thuật kiểm tra để tiến hành in ấn xuất hồ sơ. Ký vào hồ sơ Dự án, hồ sơ thiết kế theo các chức danh kỹ thuật đã được quy định. Sau khi hoàn thành chịu trách nhiệm làm việc với các cơ quan chức năng để ra các quyết định phê duyệt cho bộ phận: Trung tâm, phòng ban nghiệm thu thanh toán, thu hồi công nợ. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và công ty về sản phẩm do đơn vị thực hiện. Công tác giám sát: Tổ chức thực hiện công tác giám sát thiết kế và thực hiện quyền giám sát tác giả tại hiện trường thi công bao gồm: Kiểm tra, phát hiện, báo cáo Giám đốc để giải quyết các vấn đề kỹ thuật phát sinh, tham gia việc nghiệm thu từng phần hoặc toàn bộ công trình. Phản ánh kịp thời các vướng mắc hoặc tồn tại (nếu có) được quy định trong quá trình thi công công trình. Công tác tư vấn đấu thầu: Tham gia lập hồ sơ dự thầu cho các Dự án Công trình dân dụng và công nghiệp; Dự án quy hoạch; Dự án hạ tầng kỹ thuật. Thực hiện các công tác của đơn vị sản xuất: Công tác tổ chức, quản lý cán bộ, chấp hành nội quy, kỷ luật lao động của Công ty đề ra, chăm lo đời sống của CBCNV bộ phận quản lý. Công tác quản trị, lưu trữ. Công tác Marketing: Tham gia, phối hợp với Công ty thực hiện. Công tác hợp đồng kinh tế: Làm việc với các đối tác để ký kết hợp đồng kinh tế. Tổ chức thực hiện theo hợp đồng đã ký. Công tác khoán nội bộ: Làm hợp đồng khoán nội bộ và tổ chức thực hiện theo hợp đồng khoán nội bộ, thanh toán lương cho CBCNV bộ phận quản lý (Công trình nào Xưởng tự tìm kiếm và thực hiện sẽ được giao khoán với mức cao hơn). Công tác nghiệm thu thanh quyết toán công trình: Theo dõi thực hiện thiết kế theo hợp đồng, trình bên A đi thẩm định, chỉnh sửa theo thẩm định và theo dõi đôn đốc chủ đầu tư ra quyết định phê duyệt. Phối hợp với Trung tâm thị trường và Quản lý dự án, Phòng Tài chính – Kế hoạch, lãnh đạo công ty và đối tác để làm nghiệm thu thanh quyết toán, thu hồi công nợ. Công tác kế hoạch, thống kê, kế toán: Bố trí cán bộ thực hiện công tác kế hoạch, kế toán, thống kê của đơn vị, báo cáo hàng tháng, quý, năm với Công ty. Chịu trách nhiệm về các chứng từ chi phí trong phạm vi nhận khoán. Công tác quản lý kỹ thuật, nghiên cứu khoa học: Tham gia, phối hợp với công ty thực hiện. Các công tác khác: Đề xuất với Giám đốc chỉ định chức danh Chủ nhiệm dự án cho các Dự án được giao thực hiện. Chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về tiến độ công việc, chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật các hồ sơ. Kết hợp với Trung tâm Thị trường và Quản lý dự án giao hồ sơ của Văn phòng cho A, bảo vệ các hồ sơ trước cơ quan thẩm định, khách hàng và các cơ quan khác nếu yêu cầu. Tổ chức quản lý nhân lực và tiền lương theo quy chế giao khoán của Công ty. Tập hợp và thu thập tài liệu chuyên ngành để phục vụ công tác chuyên môn và nghiên cứu khoa học báo cáo lãnh đạo công ty. Đề xuất và phối hợp với phòng kỹ thuật trong công tác nâng cao chât lượng hồ sơ Dự án, hồ sơ thiết kế. Nghiên cứu ý tưởng và phương án thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực của Văn phòng. Phối hợp với Trung tâm Thị trường và Quản lý dự án và Phòng Tổ chức Hành chính hoặc chủ động trong công tác tìm kiếm các Dự án trong lĩnh vực liên quan; Cung cấp nhân lực, hồ sơ chuyên gia... cho công tác đấu thầu dự án. Phối hợp với Trung tâm Thị trường và Quản lý dự án trong công tác xây dựng kế hoạch tháng, quý, năm về công tác tư vấn thiết kế của Văn phòng theo yêu cầu của Công ty; Công tác ký kết Hợp đồng kinh tế và khoán nội bộ. Phối hợp với phòng Tài chính – Kế hoạch trong công tác thanh toán Hợp đồng kinh tế, Hợp đồng nội bộ và thu hồi công nợ. Thực thi các nhiệm vụ đột xuất khác do Giám đốc hoặc Ban Giám đốc giao. Lập báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng, năm. Lập báo cáo và kế hoạch sản xuất hàng tháng. I.3.11 Các văn phòng thiết kế cấp thoát nước và môi trường. Chức năng: Các văn phòng tư vấn thiết kế cấp thoát nước và môi trường là các Văn phòng sản xuất của Công ty có chức năng tư vấn thiết kế theo các ngành nghề đã được quy định của Công ty, đảm bảo hiệu quả, chất lượng và tiến độ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Nhiệm vụ: Công tác tư vấn thiết kế: Chủ trì và lập các Báo cáo đầu tư xây dựng công trình; dự án đầu tư xây dựng công trình, báo cáo kinh tế – kỹ thuật xây dựng công trình tư vấn thiết kế cho các Dự án cấp thoát nước, Dự án môi trường... Thẩm tra các Báo cáo đầu tư xây dựng công trình; dự án đầu tư xây dựng công trình; các hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công. Phối hợp với các bộ phận chức năng khác để thực hiện các phạm vi công việc theo đúng chức năng nhiệm vụ của Văn phòng (tổ chức triển khai phần cấp thoát nước và môi trường của các Dự án kiến trúc dân dụng và công nghiệp, Dự án quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật...). Thực hiện và kiểm tra hồ sơ Dự án, hồ sơ thiết kế một cách hoàn chỉnh về nội dung, hình thức trước khi chuyển cho bộ phận quản lý kỹ thuật kiểm tra để tiến hành in ấn xuất hồ sơ. Ký vào hồ sơ Dự án, hồ sơ thiết kế theo các chức danh kỹ thuật đã được quy định. Sau khi hoàn thành chịu trách nhiệm làm việc với các cơ quan chức năng để ra các quyết định phê duyệt cho bộ phận: Trung tâm, phòng ban nghiệm thu thanh toán, thu hồi công nợ. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và công ty về sản phẩm do đơn vị thực hiện. Công tác giám sát: Tổ chức thực hiện công tác giám sát thiết kế và thực hiện quyền giám sát tác giả tại hiện trường thi công bao gồm: Kiểm tra, phát hiện, báo cáo Giám đốc để giải quyết các vấn đề kỹ thuật phát sinh, tham gia việc nghiệm thu từng phần hoặc toàn bộ công trình. Phản ánh kịp thời các vướng mắc hoặc tồn tại (nếu có) được quy định trong quá trình thi công công trình. Công tác tư vấn đấu thầu: Tham gia lập hồ sơ dự thầu phần kỹ thuật cho các Dự án cấp thoát nước và môi trường. Hỗ trợ phần chuẩn bị lập hồ sơ dự thầu cho các Dự án Công trình dân dụng và công nghiệp; Dự án quy hoạch; Dự án hạ tầng kỹ thuật theo quyết định của Giám đốc. Thực hiện các công tác của đơn vị sản xuất: Công tác tổ chức, quản lý cán bộ, chấp hành nội quy, kỷ luật lao động của Công ty đề ra, chăm lo đời sống của CBCNV bộ phận quản lý. Công tác quản trị, lưu trữ. Công tác Marketing: Tham gia, phối hợp với Công ty thực hiện. Công tác hợp đồng kinh tế: Làm việc với các đối tác để ký kết hợp đồng kinh tế. Tổ chức thực hiện theo hợp đồng đã ký. Công tác khoán nội bộ: Làm hợp đồng khoán nội bộ và tổ chức thực hiện theo hợp đồng khoán nội bộ, thanh toán lương cho CBCNV bộ phận quản lý (Công trình nào Xưởng tự tìm kiếm và thực hiện sẽ được giao khoán với mức cao hơn). Công tác nghiệm thu thanh quyết toán công trình: Theo dõi thực hiện thiết kế theo hợp đồng, trình bên A đi thẩm định, chỉnh sửa theo thẩm định và theo dõi đôn đốc chủ đầu tư ra quyết định phê duyệt. Phối hợp với Trung tâm thị trường và Quản lý dự án, Phòng Tài chính – Kế hoạch, lãnh đạo công ty và đối tác để làm nghiệm thu thanh quyết toán, thu hồi công nợ. Công tác kế hoạch, thống kê, kế toán: Bố trí cán bộ thực hiện công tác kế hoạch, kế toán, thống kê của đơn vị, báo cáo hàng tháng, quý, năm với Công ty. Chịu trách nhiệm về các chứng từ chi phí trong phạm vi nhận khoán. Công tác quản lý kỹ thuật, nghiên cứu khoa học: Tham gia, phối hợp với công ty thực hiện. Các công tác khác: Đề xuất với Giám đốc chỉ định chức danh Chủ nhiệm dự án cho các Dự án được giao thực hiện. Chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về tiến độ công việc, chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật các hồ sơ. Kết hợp cùng với Trung tâm Thị trường và Quản lý dự án giao hồ sơ thiết kế cho A, bảo vệ các hồ sơ trước cơ quan thẩm định, khách hàng và các cơ quan khác nếu yêu cầu. Tổ chức quản lý nhân lực và tiền lương theo qui chế giao khoán của Công ty. Tập hợp và thu thập tài liệu chuyên ngành để phục vụ công tác chuyên môn và nghiên cứu khoa học báo cáo Lãnh đạo Công ty. Đề xuất và phối hợp với Phòng Kỹ thuật trong công tác nâng cao chất lượng hồ sơ Dự án, hồ sơ thiết kế. Nghiên cứu ý tưởng và phương án thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực của văn phòng. Phối hợp với Trung tâm Thị trường và Quản lý dự án và phòng Tổ chức Hành chính hoặc chủ động trong công tác tìm kiếm các Dự án trong lĩnh vực liên quan, cung cấp nhân lực, hồ sơ chuyên gia... cho công tác đấu thầu dự án. Phối hợp với Trung tâm Thị trường và Quản lý dự án trong công tác xây dựng kế hoạch tháng, quý, năm về công tác tư vấn thiết kế của văn phòng theo yêu cầu của Công ty; công tác ký kết Hợp đồng kinh tế và khoán nội bộ. Phối hợp với phòng Tài chính – Kế hoạch trong công tác thanh toán Hợp đồng kinh tế, Hợp đồng nội bộ và thu hồi công nợ. Thực thi các nhiệm vụ đột xuất khác do Giám đốc hoặc Ban Giám đốc giao Lập báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng, năm. Lập báo cáo và kế hoạch sản xuất hàng tháng. PHẦN II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CỦA CÔNG TY CPTV XÂY DỰNG VINACONEX II.1. Đặc điểm công tác kế toán: Hình thức bộ máy kế toán là tập trung phù hợp với đặc điểm bộ máy quản lý trong công ty. Bộ máy kế toán gồm 15 người, trong đó có 8 kế toán Văn phòng, một kế toán trưởng, một kế toán tổng hợp, một thủ quỹ, còn lại 4 kế toán phần hành. Sơ đồ 2: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán ở Công ty CPTV xây dựng VINACONEX. Kế toán tổng hợp Kế toán phụ trách các VP sản xuất Kế toán thanh toán Kế toán TSCĐ Kế toán tiền lương Bộ phận thủ quỹ Kế toán trưởng Kế toán Văn phòng Chức năng và nhiệm vụ của các bộ phận kế toán ở công ty CPTV xây dựng VINACONEX như sau: - Kế toán trưởng: là người giúp việc cho Giám đốc về công tác chuyên môn tại bộ phận kế toán, chịu trách nhiệm với cấp trên về việc chấp hành luật pháp thể lệ, chế độ kế toán hiện hành, cung cấp các thông tin về tình hình tài chính một cách chính xác kịp thời và toàn diện. - Kế toán tổng hợp: Tập hợp chi phí sản xuất, tính giá thành từng loại sản phẩm đồng thời kiêm luôn kế toán thuế. - Kế toán phụ trách các văn phòng: Có trách nhiệm kiểm tra đôn đốc chứng từ sao cho kịp thời và hợp lệ sau đó hạch toán chứng từ chi phí và vào sổ. -Kế toán văn phòng: Là người tập hợp chứng từ chi phí, đối chiếu công nợ và làm Hợp đồng, nghiệm thu khoán nội bộ các công trình và chịu trách nhiệm các công việc hành chính của văn phòng. - Kế toán TSCĐ : Theo dõi tình hình TSCĐ tính khấu hao, phân bổ cho các đối tượng sử dụng theo dõi về nguyên giá, giá trị còn lại của TSCĐ và theo dõi tình hình nhập xuất tồn của vật tư. - Kế toán thanh toán: có trách nhiệm chuyển khoản, quản lý vốn tại Ngân hàng kiểm tiền lương BHXH theo dõi tình hình biến động của nguồn vốn tại Ngân hàng, tình hình sử dụng và huy động vốn đề khai thác thuế khá nặng tiềm tăng của nguồn vốn và theo dõi chính xác, phản ánh kịp thời tài khoản của công ty tại Ngân hàng. - Kế toán lao động tiền lương và BHXH: Là tính toán hợp lý phân bổ chính xác chi phí về tiền lương và trích BHXH, BHYT, KPCĐ cho các đối tượng sử dụng có liên quan, thanh toán tiền lương và các khoản kịp thời cho công nhân viên. - Bộ phận thủ quỹ chịu trách nhiệm bảo quản kho (tiền mặt) tránh mất mát thiếu hụt và theo dõi thu chi tiền mặt căn cứ vào chứng từ hợp lý ở công ty CPTV xây dựng Vinaconex. Trình tự ghi sổ kế toán áp dụng theo hình thức nhật ký chung Trình tự ghi sổ kế toán áp dụng theo hình thức Nhật ký chung của Công ty CPTV xây dựng Vinaconex . Sơ đồ 3: Trình tự ghi sổ kế toán áp dụng theo hình thức Nhật ký chung Chứng từ gốc gồm Bảng thanh toán tiền lương Bảng thanh toán tiền thưởng Bảng thanh toán BHXH. Nhật ký chung Sổ cái TK 334, 338 Báo cáo Bảng tổng hợp Ghi hàng ngày Ghi cuối ngày Đối chiếu II.2. Thực trạng công tác tiền lương của Công ty CPTV xây dựng Vinaconex. II.2.1. Hình thức tổ chức hạch toán lao động tiền lương và công tác kế toán tiền lương của Công ty CPTV xây dựng Vinaconex. a. Đặc điểm chung về hạch toán tiền lương. Cũng như các doanh nghiệp sản xuất khác và theo chế độ kế toán hiện hành, công tác hạch toán lao động tiền lương ở Công ty CPTV xây dựng Vinaconex được tiến hành như sau: Việc thu thập số liệu tình hình từ dưới lên theo hai kênh: thời gian lao động (coi như là hao phí lao động vật chất) và tiền lương, các khoản phụ cấp tiền lương (thể hiện hao phí lao động về giá trị). Hai khâu này có quan hệ mật thiết với nhau, dựa vào thời gian lao động, kết quả lao động để tính trả lương cho người lao động. Trình tự tiến hành công việc hạch toán trên đây diễn ra theo quá trình từ dưới lên (công nhân tự hạch toán, tổ sản xuất chấm công, hạch toán sản phẩm), nhân viên Văn phòng tập hợp số liệu theo tổ, ca làm việc, giám đốc văn phòng xem xét duyệt chứng từ, tổng hợp tiền lương của Văn phòng. Hàng tháng phòng tổ chức xem xét duyệt chứng từ của Văn phòng, đồng thời chuyển cho phòng kế toán kiểm tra các khoản chi trả và giám đốc duyệt chi các khoản lương, thưởng, BHXH... hàng tháng. Căn cứ vào tiền lương đã được duyệt kế toán lương và thủ quỹ trả lương trực tiếp hàng tháng cho người lao động, đồng thời kế toán lương tập hợp các khoản chi trả lương, BHXH... tiến hành phân bổ vào giá thành sản phẩm. Bởi vậy, trình tự luân chuyển chứng từ để hoạch toán tiền lương như sau: Sơ đồ 4: Trình tự luân chuyển chứng từ kế toán tiền lương Bảng thanh toán tiền lương Văn phòng TVTK XD số 1 Phòng kế toán công ty Bảng thanh toán tiền lương Văn phòng TVTK CTN và MT số 1 Bảng thanh toán tiền lương Văn phòng TVTK XD số 2 Bảng thanh toán tiền lương Văn phòng TVTK CTN và MT số 2 Bảng thanh toán tiền lương Văn phòng TVTK XD số 3 Bảng thanh toán tiền lương Văn phòng TVTK CTN và MT số 13 Bảng than

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc28496.doc
Tài liệu liên quan