Chuyên đề Đấu thầu và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác Đấu thầu tại Công ty xây dựng Hồng Hà

Lời mở đầu 1

Chương I: Sự cần thiết phát triển nuôi trồng thuỷ sản vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long. 3

I. Một số vấn đề cơ bản về nuôi trồng thuỷ sản. 3

1. Các quan điểm và đặc điểm nuôi trồng thuỷ sản. 3

1.1. Các quan điểm. 3

1.2 Đặc điểm của nuôi trồng thuỷ sản. 3

2. Các phương thức và hình thức nuôi trồng thuỷ sản. 4

2.1. Các phương thức nuôi trồng thuỷ sản. 4

2.2. Các hình thức nuôi trồng thuỷ sản. 6

II. Một số yếu tố thuận lợi cho phát triển nuôi trồng thuỷ sản vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long. 10

1. Tiềm năng phát triển nuôi trồng thuỷ sản ở Đồng Bằng Sông Cửu Long. 10

1.1. Điều kiện tự nhiên. 10

1.2. Tiềm năng mặt nước và tài nguyên sinh vật. 13

1.3. Tiềm năng mặt nước nuôi trồng thuỷ sản. Error! Bookmark not defined.

2. Xu hướng thị trường. 17

2.1 Thị trường nội địa. 18

2.2 Thị trường thuỷ sản thế giới. 19

III. Sự cần thiết phát triển nuôi trồng thuỷ sản vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long . 21

Chương II: Thực trạng phát triển nuôi trồng thuỷ sản vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long giai đoạn 1996- 2002. 24

I. Thực trạng nuôi trồng thuỷ sản vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long. 24

1. Thực trạng nuôi trồng thuỷ sản nước mặn lợ. 24

1.1. Thực trạng chung về diện tích và sản lượng. 24

1.2 Thực trạng về nuôi trồng thuỷ sản của một số đối tượng chủ yếu. 28

2.Thực trạng phát triển nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt. 44

2.1. Thực trạng chung về diện tích và sản lượng. 45

2.2 Thực trạng phát triển nuôi nước ngọt của một số đối tượng chủ yếu. 51

II. Thực trạng một số yếu tố hỗ trợ phát triển nuôi trồng thuỷ sản. 56

1.Thực trạng các dịch vụ cho phát triển nuôi trồng thuỷ sản. 56

1.1. Thực trạng sản xuất giống. 56

1.2. Sử dụng thức ăn công nghiệp cho nuôi trồng thuỷ sản. 59

1.3. Công tác khuyến ngư và chuyển giao công nghệ. 59

1.4. Tín dụng cho nuôi trồng thuỷ sản. 60

2. Thực trạng về thị trường sản phẩm nuôi trồng thuỷ sản vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long. 61

2.1. Tiêu thụ trong nước. 61

2.2. Hoạt động xuất khẩu. 62

3.Thực trạng về tác động của một số chính sách đến phát triển nuôi trồng thuỷ sản. 66

3.1. chính sách đất đai. 66

3.2. chính sách khuyến nông . 66

3.3. chính sách thuế. 67

3.4. Chính sách đầu tư. 67

III. Đánh giá chung về phát triển nuôi trồng thuỷ sản vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long. 68

1. Những kết quả đạt được. 68

1.1. Kết quả hoạt động nuôi trồng thuỷ sản. 68

1.2 Một số yếu tố hỗ trợ phát triển nuôi trồng thuỷ sản. 69

2. Những tồn tại trong phát triển nuôi trồng thuỷ sản. 71

2.1. Kết quả hoạt động nuôi trồng thuỷ sản. 71

2.2 Một số yếu tố hỗ trợ phát triển nuôi trồng thuỷ sản. 72

3. Nguyên nhân của những tồn tại. 74

3.1 Qui hoạch. Error! Bookmark not defined.

3.2. Tổ chức và chỉ đạo chậm được tăng cường và đổi mới. Error! Bookmark not defined.

3.3. Cán bộ kỹ thuật. Error! Bookmark not defined.

3.4. Cơ chế quản lý. 75

3.5. Chính sách. 75

3.6. Vốn đầu tư. 75

Chương III: Một số giải pháp phát triển nuôi trồng thuỷ sản vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long đến năm 2010 76

I. Quan điểm, mục tiêu và định hướng phát triển nuôi trồng thuỷ sản vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long. 76

1. Quan điểm phát triển nuôi trồng thuỷ sản . 76

1.1. Quan điểm phát triển nuôi trồng thuỷ sản của ngành thuỷ sản. 76

1.2 Quan điểm phát triển nuôi trồng thuỷ sản vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long . 76

2. Định hướng phát triển nuôi trồng thuỷ sản vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long. 77

2.1 Cơ cấu diện tích nuôi trồng. 77

2.2. Cơ cấu đối tượng nuôi . 78

2.3 Giống và thức ăn. 78

2.4. Phương thức và kỹ thuật nuôi. 79

2.5. Sản lượng nuôi trồng . 79

3. Mục tiêu phát triển nuôi trồng thuỷ sản vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long. 79

3.1. Mục tiêu chung 79

3.2 Mục têu cụ thể. 79

II. Một số giải pháp phát triển thuỷ sản vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long. 80

1. Qui hoạch. 80

2. Thuỷ lợi. 81

3. Dịch vụ hỗ trợ nuôi trồng thuỷ sản . 83

3.1 Dịch vụ về cung cấp giống. 83

3.2 Dịch vụ thức ăn. 84

3.3 Dịch vụ tập huấn và khuyến ngư. 85

3.4. Dịch vụ tín dụng. 85

4. Kỹ thuật sản xuất. 86

5. Tổ chức sản xuất. 87

6. Khoa học công nghệ. 88

7. Phát triển nguồn nhân lực. 89

8. Môi trường và dư lượng hoá chất. 90

9. Mở rộng và phát triển thị trường. 90

10. Chính sách khuyến khích và phát triển nuôi trồng thuỷ sản . 92

10.1 Chính sách sử dụng đất, mặt nước nuôi trồng thuỷ sản. 93

10.2. Chính sách về trợ giá một số giống nuôi trồng thuỷ sản. 93

10.3 Chính sách hỗ trợ cho nuôi trồng thuỷ sản gặp rủi ro. 93

10.4. Chính sách vốn. 93

10.5 Chính sách thuế. 94

11. Vốn đầu tư. 94

11.1. Tạo vốn 94

11.2. Quản lý và điều hành vốn. 95

III. Một số kiến nghị. 96

1. Kiến nghị Chính phủ. 96

2. Kiến các địa phương. 97

Kết luận 97

Phụ lục 99

Danh mục tài liệu tham khảo 100

 

doc92 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 01/07/2013 | Lượt xem: 1117 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Đấu thầu và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác Đấu thầu tại Công ty xây dựng Hồng Hà, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
¸t chÊt l­îng kÜ thuËt trong tong c«ng ®o¹n s¶n xuÊt cña c¸c tæ, ®éi s¶n xuÊt c«ng tr×nh vµ tiÕn hµnh nghiÖm thu khi c«ng viÖc hoµn thµnh theo ®óng quy tr×nh quy ph¹m cña Nhµ N­íc. Mua s¾m, cÊp ph¸t vËt t­, trang thiÕt bÞ b¶o hé lao ®éng vµ kiÓm tra an toµn lao ®éng trªn toµn c«ng tr×nh theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc vµ biÖn ph¸p thi c«ng ®· ®­îc duyÖt 2. §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng §Ó ®¸p øng yªu cÇu kinh doanh theo xu thÕ héi nhËp vµ theo h­íng CNH ®Êt n­íc, do ®ã yªu cÇu vÒ chÊt l­îng, sè l­îng c¸n bé qu¶n lÝ trong c«ng ty vµ c«ng nh©n kÜ thuËt ph¶i ®­îc n©ng lªn víi nh÷ng biÖn ph¸p nh­ cho vµo häc c¸c tr­êng ®¹i häc, sau ®¹i häc vµ häc t¹i chç c¸c ch­¬ng tr×nh ®iÒu hµnh s¶n xuÊt, qu¶n lÝ kinh tÕ, líp qu¶n lÝ ®Çu t­, lÝ luËn chÝnh trÞ cÊp cao vµ c¸c lÜnh vùc kh¸c nh­ ngo¹i ng÷, tæ chøc chØ ®¹o ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh. B¶ng3- N¨ng lùc c¸n bé chuyªn m«n vµ c«ng nh©n kÜ thuËt cña C«ng ty XD-Hång Hµ. TT C¸n bé chuyªn m«n vµ CNKT theo nghÒ Sè l­îng Theo th©m niªn BËc thî >=5 n¨m >=10 n¨m >=15 n¨m 3/7 4/7 5/7 I HÖ trªn ®¹i häc 6 - Phã tiÕn sÜ 1 1 - Th¹c sÜ 5 3 2 II HÖ ®¹i häc 87 - Kü s­ x©y dùng 69 21 43 5 - Kü s­ c«ng tr×nh giao th«ng 10 5 5 - Kü s­ kinh tÕ 8 2 6 III HÖ trung cÊp 18 - Trung cÊp x©y dùng 10 2 5 3 - Trung cÊp kÕ to¸n 8 1 7 IV C«ng nh©n kü thuËt 617 - NÒ 330 140 160 30 - Méc 68 38 30 - S¾t, hµn 94 57 37 - §iÖn, n­íc 62 44 18 - M¸y 43 25 18 - L¸i xe + m¸y 20 15 2 3 Tæng 728 34 69 8 180 319 118 Nguån: Phßng tæng hîp Cty XDHH-2001. Víi trªn 100 c¸n bé ®¹i häc vµ trªn ®¹i häc vµ gÇn 20 nh©n viªn lµ trung häc víi sè n¨m kinh nghiÖm c«ng t¸c lµ trªn 32 n¨m cïng víi ®éi ngò c¸n bé trÎ n¨ng næ míi nhËn vµo ®· t¹o cho C«ng ty mét ­u thÕ c¹nh tranh trong thÞ tr­êng. Nh­ng kh«ng ngõng ë ®ã C«ng ty vÉn lu«n chó träng ®Çu t­ vµo con ng­êi ®Ó n©ng cao n¨ng lùc c¸ nh©n còng nh­ toµn C«ng ty. Hµng n¨m c«ng ty cö c¸n bé vµ lao ®éng ®i häc t¹i c¸c tr­êng ®¹i häc vµ sau ®¹i häc trªn 20 ng­êi, vµ hµng tr¨m triÖu ®ång ®Ó thuª chuyªn gia vÒ ®µo t¹o ng¾n h¹n t¹i c«ng ty vÒ c¸c vÊn ®Ò chÝnh trÞ t­ t­ëng, kinh tÕ, c¸c lo¹i ngµnh nghÒ cña c«ng ty. VÒ n©ng cao ®µo t¹o tay nghÒ cho c«ng nh©n: nÕu tÝnh n¨m 1996 c«ng nh©n bËc 3 trë lªn cã h¬n 400 ng­êi míi chØ chiÕm 67% tæng sè c«ng nh©n th× n¨m 1999 c«ng nh©n bËc 3 trë lªn cã gÇn 600 ng­êi chiÕm gÇn 91% tæng sè c«ng nh©n vµ n¨m 2002 võa qua lµ 700 c«ng nh©n tõ bËc 3 trë lªn chiÕm 93%. Trong 617 c«ng nh©n kü thuËt th× hÇu hÕt lµ trong biªn chÕ cña c«ng ty nh­ lµ c«ng nh©n ®iÖn n­íc,m¸y...,mét phÇn nhá lµ sè c«ng nh©n bæ sung theo thêi vô tuú theo yªu cÇu tõng c«ng tr×nh nh­ng sè c«ng nh©n nµy hÇu nh­ lµ liªn tôc lµm viÖc cho c«ng ty theo h×nh thøc kho¸n c«ng tõng c«ng tr×nh. Vµ c«ng ty lu«n chó träng ®Çu t­ vÒ tay nghÒ cho c«ng nh©n nhÊt lµ ®µo t¹o t¹i chç. Ngoµi ra C«ng ty lu«n quan t©m ®Õn tõng c¸ nh©n lao ®éng cña C«ng ty vÒ mäi hoµn c¶nh vµ vÊn ®Ò n©ng l­¬ng, n©ng bËc l­¬ng còng nh­ h­ëng c¸c chÕ ®é phóc lîi x· héi. C«ng ty lu«n lµ doanh nghiÖp hµng ®Çu ®Êt n­íc vÒ c¸c ho¹t ®éng tõ thiÖn, nh©n ®¹o… 3. §Æc ®iÓm vÒ n¨ng lùc m¸y mãc thiÕt bÞ L·nh ®¹o vµ c¸n bé c«ng ty ®· n¾m b¾t ®­îc tÇm quan träng cña m¸y mãc thiÕt bÞ x©y dùng trong viÖc ®¶m b¶o tiÕn ®é thi c«ng, ®¹t yªu cÇu chÊt l­îng. §Ó b¶o ®¶m tÝnh c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng c«ng ty x©y dùng Hång Hµ ngay tõ ®Çu ®· tËp trung ®Çu t­ vµo c¸c trang thiÕt bÞ, m¸y mãc kü thuËt hiÖn ®¹i, chó träng c«ng t¸c ¸p dông tiÕn bé kü thuËt vµ c«ng nghÖ x©y l¾p. §iÒu ®ã lµm næi bËt n¨ng lùc vÒ thiÕt bÞ m¸y mãc cña c«ng ty, nã ®¶m b¶o cho c«ng ty cã thÓ thùc thi c¸c c«ng tr×nh nhá cho ®Õn lín vµ phøc t¹p. N¨ng lùc m¹nh vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ cã ý nghÜa quan träng kh«ng chØ mang l¹i hiÖu qu¶ trong thi c«ng x©y dùng mµ cßn lµ mét thÕ m¹nh cña c«ng ty trong Hå s¬ dù thÇu bëi khi tham gia dù thÇu, n¨ng lùc m¸y mãc thiÕt bÞ cã ý nghÜa quan träng ®èi víi chñ ®Çu t­, nã chøng tá r»ng nhµ thÇu cã ®ñ n¨ng lùc thi c«ng c«ng tr×nh hay kh«ng. Do yªu cÇu thi c«ng, c«ng ty ®· ®Çu t­ mét khèi l­îng Cèp pha thÐp, vµ dµn gi¸o c«ng nghiÖp kh¸ lín vµ nã ®ang vËn hµnh kh¸ lµ hiÖu qu¶ trong thi c«ng. Bªn c¹nh ®ã c«ng ty x©y dùng Hång Hµ ®· t¨ng c­êng trang bÞ kÜ thuËt phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lÝ vµ lËp Hå s¬ dù thÇu. ViÖc nèi m¹ng vi tÝnh vµ trang bÞ c«ng cô cho c¸c phßng ban ®· t¨ng kh¶ n¨ng chÝnh x¸c vµ hiÖu qu¶ trong viÖc thi c«ng vµ lËp Hå s¬ dù thÇu. Tuy nhiªn, c«ng ty vÉn cßn ph¶i ®èi phã t×nh tr¹ng sö dông ch­a hîp lÝ, hiÖu qu¶ khèi l­îng m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn cã. Ph­¬ng tiÖn lµm viÖc ë c¸c chi nh¸nh ch­a ®ång bé, ban qu¶n lÝ cßn nhiÒu v­íng m¾c. §iÒu nµy ®· ¶nh h­ëng ®Õn c«ng t¸c §Êu thÇu cña c«ng ty. Bªn c¹nh ®Çu t­ ®æi míi c¸c lo¹i trang thiÖt bÞ m¸y mãc trªn c«ng ty cßn ®Çu t­ mét l­îng vèn hµng n¨m kho¶ng 100 triÖu ®ång ®Ó nghiªn cøu c¶i tiÕn c¸c trang thiÕt bÞ m¸y mãc vµ tù s¸ng chÕ ra mét sè lo¹i vËt dông hç trî thi c«ng.§iÒu ®ã thÓ hiÖn ë b¶ng sau: B¶ng 4-N¨ng lùc thiÕt bÞ x©y dùng cña C«ng ty x©y dùng Hång Hµ: Lo¹i m¸y thi c«ng vµ m· hiÖu Sè l­îng N­íc s¶n xuÊt Sè thiÕt bÞ C«ng suÊt ho¹t ®éng Së h÷u §i thuª 1 2 3 4 5 6 ¤ t« IFA 4 §øc 4 5 tÊn ¤ t« Kamaz 4 SNG 4 7 tÊn CÈu tù hµnh TADANO 2 NhËt 2 25 tÊn M¸y ®µo HITACHI 1 NhËt 1 0,7 m3 M¸y ®µo TY 45 1 SNG 1 0,45m3 M¸y vËn th¨ng 8 NhËt 8 Q = 500kg, H=28m M¸y trén bª t«ng 12 TQ 12 400lÝt M¸y trén v÷a 8 NhËt 8 80 lÝt M¸y c¾t uèn thÐp 2 §µi Loan 2 Dc¾t = 40 M¸y hµn 6 §µi Loan 6 24 KVA M¸y ®Çm dïi 18 NhËt 18 1,4 kw M¸y ®Çm bµn 4 NhËt 4 1,5 kw M¸y ®Çm cãc 2 Hµn Quèc 2 1 kw Xe c¶i tiÕn 20 ViÖt Nam 20 M¸y c¾t ®¸ 4 NhËt 4 D c¾t = 40 M¸y mµi Granit« 5 NhËt 5 2,8 kw M¸y kinh vÜ DT 06 2 NhËt 2 M¸y thuû b×nh Sokia c32 2 NhËt 2 Gi¸o Minh Khai 8.600 ViÖt Nam 8.600 m2 Gi¸o Pal 2.00 ViÖt Nam 2.000 m2 Cét chèng PS 16 5.000 Hµn Quèc 5.000 m2 Cèp pha t«n 1.100 ViÖt Nam 1.100 m2 M¸y b¬m n­íc 6 NTT 6 36m3/giê M¸y b¬m n­íc 3 NhËt 3 225 w Cèp pha gç d¸n 2cm 2.000 2.000 M¸y phun s¬n 4 NhËt 4 M¸y ph¸t ®iÖn Hon da 1 NhËt 1 75KVA M¸y khoan BT ®Æc chñng 3 §øc 3 4,5 kw C¸c lo¹i m¸y gia c«ng chÕ biÕn gç - m¸y xö Horizontal saw CD – 7M 1 NhËt 1 5kw - M¸y gia c«ng tinh All pur pose LH – 500 4 NhËt 4 4,5kw - M¸y bµo Automatic plaer BC - 500 3 NhËt 1 4,5 kw - Sóng b¾n ®inh GMP – T10 4 NhËt 4 - M¸y CK 300 1 ViÖt Nam 1 -M¸y bµo tay Makita 8 NhËt 8 C¸c lo¹i m¸y gia c«ng khung nh«m kÝnh: - M¸y c¾t bµn Makita LS 3030 1 NhËt 1 4600v/ph,4380w - M¸y c¾t Makita LS 1030 1 NhËt 1 4600v/ph, 4380w - M¸y c­a säc Bosh PST -54 1 §øc 1 350w -M¸y khoan bµn SC -6 5 §µi Loan 5 - M¸y koan BT cÇm tay Bosh 6 §øc 6 800w -M¸y mµi TY 16 3 SNG 3 2820v/ph - Kim bÊm c¬ khÝ 8 §µi Loan 8 - Nivo 1,2m (95 0058-48ich) 5 Mü 5 - Tay b¾t l¾p kÝnh 6 §øc 6 4. §Æc ®iÓm vÒ vèn- tµi chÝnh cña c«ng ty. Lµ mét DNNN nªn sè vèn kinh doanh còng nh­ ®Çu t­ XDCB hµng n¨m cã tõ c¸c lo¹i vèn trªn thÞ tr­êng. Víi tæng l­îng vèn trªn 100 tû ®ång vµ xu h­íng cßn tiÕp tôc t¨ng lªn. NÕu tÝnh tõ n¨m 1993 c«ng ty míi cã kho¶ng 2 tû ®ång th× ®Õn nh÷ng n¨m gÇn ®©y c«ng ty cã gi¸ trÞ hµng n¨m trªn 100 tû ®ång kÓ c¶ nguån vèn Ng©n s¸ch cÊp ( kho¶ng 700 triÖu vèn ®Çu t­ XDCB, vµ kho¶ng 6 tû ®ång vèn kinh doanh tøc kho¶ng 10% tæng l­îng vèn ). Nguån vèn ng©n s¸ch ®ã tuy lµ do Tæng C«ng ty giao l¹i theo mét c¸ch ph©n phèi cßn qu¸ Ýt so víi nhu cÇu vèn cña C«ng ty nh­ng ®· gãp phÇn vµo trong chiÕn l­îc kinh doanh lµ kh«ng nhá. Theo sè liÖu b¸o c¸o n¨m 2002, Vèn cña c«ng ty gåm cã: Vèn ph¸p ®Þnh: 5.003.153.000 Trong ®ã: + Vèn cè ®Þnh 2.065.159.000 + Vèn l­u ®éng 2.937.994.000 Theo nguån vèn: + Vèn do ng©n s¸ch Nhµ n­íc cÊp: 4.692.000.000 VND + Vèn doanh nghiÖp tù bæ sung: 311.135.000 VND Tæ chøc doanh nghiÖp theo h×nh thøc: h¹ch to¸n ®éc lËp, lµ mét ®¬n vÞ thµnh viªn n»m trong Tæng c«ng ty x©y dùng S«ng Hång. Tãm t¾t t×nh h×nh tµi s¶n cã vµ nî cña c«ng ty T×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty lu«n lµ mét yÕu tè ®­îc kh¸ch hµng vµ c¸c bªn mêi thÇu ®­a ra xem xÐt tr­íc tiªn. C«ng ty x©y dùng Hång Hµ tuy míi thµnh lËp nh­ng ®· thÓ hiÖn tÝnh n¨ng ®éng nhÊt lµ trªn c¸c nguån vèn, trong thêi gian qua c«ng ty lu«n t×m c¸ch huy ®éng ®­îc tõ c¸c nguån vèn trªn thÞ tr­êng víi mét l­îng vèn kinh doanh hµng n¨m lµ kho¶ng 50 tû ®ång. MÆt kh¸c bªn c¹nh vèn ng©n s¸ch th× nguån vèn bæ sung tõ lîi nhuËn vµ c¸c nguån huy ®éng kh¸c cña c«ng ty lµ kho¶ng 20% tæng sè vèn ®Çu t­ trong n¨m. Cßn l¹i gÇn 70% lµ vèn ®i vay, víi mét l­îng vèn vay cßn qu¸ lín nh­ vËy ®ßi hái C«ng ty ph¶i t×m c¸ch huy ®éng tõ c¸c nguån kh¸c, v× hiÖn nay viÖc huy ®éng vèn tõ c¸c nguån nh­: cæ phiÕu, cæ phÇn cßn qu¸ Ýt nã míi chØ chiÕm 3-4% vèn kinh doanh cña c«ng ty. Qua b¶ng sè liÖu vÒ tµi s¶n nî cã qua b¸o c¸o cña c«ng ty nh­ sau: B¶ng 5-Tãm t¾t n¨ng lùc tµi chÝnh cña c«ng ty giai ®o¹n1998-2001 (trªn c¬ së b¸o c¸o t×nh h×nh tµi chÝnh ®· ®­îc kiÓm to¸n, kÌm theo b¶n sao b¸o c¸o tµi chÝnh ®· ®­îc Tæng c«ng ty XD S«ng Hång duyÖt). §¬n vÞ: triÖu ®ång. TT Tµi s¶n N¨m 1998 N¨m 1999 N¨m 2000 N¨m 2001 1 Tæng tµi s¶n cã 45,890 46,580 47650 48270 2 TS cã l­u ®éng 31760 32170 32790 35100 3 Tæng TS nî 45890 46580 47650 48270 4 TS nî l­u ®éng 33970 34860 35070 38320 5 Lîi nhuËn tr­íc thuÕ 435,650 586,982 632,225 1024 6 Lîi nhuËn sau thuÕ 326,737 440,236 474,168 768,042 Nguån: Phßng tæng hîp Cty XD Hång Hµ. Xem xÐt sè liÖu ë b¶ng trªn chóng ta thÊy víi l­îng vèn t¨ng hµng n¨m chØ kho¶ng 3-5% nh­ng lîi nhuËn cña C«ng ty hµng n¨m l¹i t¨ng tõ 20-40%. §iÒu ®ã kh¼ng ®Þnh sù lµm ¨n t­¬ng ®èi hiÖu qu¶ cña C«ng ty. Vµ c«ng ty ®· sö dông vèn ®Çu t­ mét c¸ch hîp lÝ víi sè vèn l­u ®éng chiÕm kho¶ng 60-70% tæng sè tµi s¶n, ®ã lµ mét ph­¬ng thøc kinh doanh hîp lÝ cho ngµnh x©y dùng. III. T×nh h×nh tham gia c«ng t¸c ®Êu thÇu ë c«ng ty x©y dùng hång hµ 1. Kh¸i qu¸t chung vÒ ho¹t ®éng ®Êu thÇu ë C«ng ty x©y dùng Hång Hµ C«ng t¸c ®Êu thÇu lµ mét ho¹t ®éng v« cïng quan träng, bëi nã kh«ng chØ liªn quan ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña c«ng ty trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, mµ nã cßn lµ vÊn ®Ò gãp phÇn æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn x· héi. Víi sù ®æi míi kinh tÕ ®Æc biÖt trong lÜnh vùc x©y dùng c¬ b¶n ®· buéc ph¶i cã mét quy chÕ ®Êu thÇu ®Ó qu¶n lý mét c¸ch thèng nhÊt, hiÖu qu¶ ho¹t ®éng ®Êu thÇu trong c¶ n­íc. C«ng ty x©y dùng Hång Hµ lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n­íc, ho¹ch to¸n ®éc lËp cã kh¶ n¨ng tham gia ®Êu thÇu c¸c c«ng tr×nh, dù ¸n thuéc lÜnh vùc kinh doanh ngµnh nghÒ m×nh. C«ng ty tham gia ®Êu thÇu víi t­ c¸ch lµ mét nhµ thÇu ®éc lËp, chÞu sù qu¶n lý cña Tæng c«ng ty vÒ tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn ®Êu thÇu. Chóng ta xem xÐt qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c«ng ty kh¸ lµ nhanh chãng, cã ®­îc kÕt qu¶ vµ uy tÝn ®ã kh«ng chØ nhê vµo n¨ng lùc m¸y mãc thiÕt bÞ cña c«ng ty mµ cßn nhê vµo qu¸ tr×nh chuÈn bÞ ®Êu thÇu t­¬ng ®èi khoa häc cña c«ng ty, cô thÓ: Khi bªn mêi thÇu cã th«ng b¸o mêi thÇu, C«ng ty nÕu muèn tham gia ®Êu thÇu th× ph¶i cö c¸n bé ®Õn ®Ó mua hå s¬ mêi thÇu. Tr­íc khi mua hå s¬ mêi thÇu, c¸n bé cña c«ng ty xem xÐt, ®¸nh gi¸ yªu cÇu cña gãi thÇu cã phï hîp víi kh¶ n¨ng cña c«ng ty hay kh«ng? nÕu thùc hiÖn nã kh¶ n¨ng cã l·i th× nhµ thÇu ph¶i tÝnh ®­îc t­¬ng ®èi lîi nhuËn lµ bao nhiªu.. Sau ®ã khi xem xÐt ®¸nh gi¸ s¬ bé c«ng ty míi mua hå s¬ mêi thÇu. C«ng t¸c ®Êu thÇu cña C«ng ty x©y dùng Hång Hµ ®­îc chia lµm 2 giai ®o¹n do 2 phßng chøc n¨ng ®¶m nhiÖm. Phßng kinh doanh: chÞu tr¸ch nhiÖm ë giai ®o¹n tiÕp thÞ mua hå s¬ dù thÇu. Phßng kinh tÕ vµ phßng kü thuËt: chÞu tr¸ch nhiÖm ë giai ®o¹n lËp, nép hå s¬ dù thÇu, ký kÕt hîp ®ång vµ giao kho¸n. ViÖc tham gia c«ng t¸c ®Êu thÇu cña C«ng ty x©y dùng Hång Hµ ®­îc coi träng ®· gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng ®Êu thÇu thÇu cña c«ng ty. T×nh h×nh ®Êu thÇu c«ng ty thêi gian qua. MÆc dï m«i tr­êng ®Êu thÇu lµ mét m«i tr­êng c¹nh tranh cao, chØ nh÷ng doanh nghiÖp cã n¨ng lùc thùc sù míi cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®­îc, vËy nh­ng C«ng ty x©y dùng Hång Hµ ®· dµnh ®­îc nh÷ng hîp ®ång cho m×nh th«ng qua ®Êu thÇu. §Êy lµ nh÷ng ®iÒu kiÖn gióp cho c«ng ty cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn cïng víi sù ph¸t triÓn cña x· héi. B¶ng 6 : T×nh h×nh ®Êu thÇu t¹i c«ng ty giai ®o¹n 1998-2002. N¨m Tæng sè ®¬n tham gia Sè ®¬n th¾ng thÇu Sè ®¬n th¾ng thÇu tõ 5 tû trë lªn Gi¸ trÞ th¾ng thÇu (tû VN§) PhÇn tr¨m th¾ng thÇu (%) 1998 37 10 8 59 27 1999 38 13 3 57 34,2 2000 32 15 1 59 47 2001 40 16 4 65 40 2002 39 15 4 68 38,5 Nguån: Phßng Tæng hîp c«ng ty XD Hång Hµ. NhËn xÐt t×nh h×nh ®Çu thÇu t¹i C«ng ty th«ng qua biÓu ®å sau. BiÓu ®å 1: Tû lÖ th¾ng thÇu - thua thÇu cña C«ng ty N¨m 1998 c«ng ty tham gia 37 cuéc ®Êu thÇu vµ dµnh ®­îc 10 hîp ®ång ( 27% ), nh­ng ®Õn n¨m 1999 th× tuy chØ sè th¾ng thÇu so víi n¨m 1998 t¨ng nh­ng sè c«ng tr×nh th¾ng thÇu trªn 5 tû ®ång l¹i gi¶m xuèng vµ gi¸ trÞ ®¹t ®­îc tõ ®Êu thÇu còng gi¶m xuèng. Sau khi gia nhËp vµo Tæng c«ng ty x©y dùng S«ng Hång 10/1999 C«ng ty ®· t¨ng gi¸ trÞ tróng thÇu lªn mét c¸ch v­ît bËc 47% chØ sè th¾ng thÇu vµ sau ®ã cã xu h­íng gi¶m nh­ng s¶n l­îng l¹i t¨ng lªn, ®Õn n¨m 2002 s¶n l­îng trong x©y l¾p lµ 68 tû. §iÒu nµy nãi lªn sù ph¸t triÓn vµ uy tÝn cña c«ng ty ®ang dÇn dÇn cã vÞ thÕ trªn thÞ tr­êng. C¸c c«ng tr×nh th¾ng thÇu. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y c«ng ty x©y dùng Hång Hµ ngµy cã mét chuyÓn biÕn trong kinh doanh, thÓ hiÖn rÊt râ ë c¸c c«ng tr×nh th¾ng thÇu cña c«ng ty ngµy cµng t¨ng lªn. D­íi ®©y lµ mét sè c«ng tr×nh th¾ng thÇu tõ 5 tû ®ång trë lªn trong 5 n¨m qua: B¶ng 7: Danh s¸ch c¸c c«ng tr×nh th¾ng thÇu cã gi¸ trÞ 5 tû ®ång trë lªn trong 5 n¨m qua. §¬n vÞ: tû ®ång TT Tªn c«ng tr×nh Gi¸ trÞ hîp ®ång Thêi gian thùc hiÖn K.c«ng H.thµnh Tªn ®¬n vÞ 1 Trô së ®iÒu hµnh c«ng ty TCCG Th¨ng Long 5,7 95 97 C«ng ty TCCG Th¨ng Long 2 C¶i t¹o n©ng cÊp nhµ ë sv tr­êng §H kiÕn tróc TP. HCM 5,2 96 97 Tr­êng §H kiÕn tróc TP. HCM 3 Tr­êng §H Mü ThuËt Hµ Néi-42 YÕt Kiªu 30,2 98 2002 Tr­êng §H Mü ThuËt Hµ Néi-42 YÕt Kiªu 4 Trô së lµm viÖc UBND. H. Tõ Liªm 5,1 97 97 UBND. H. Tõ Liªm 5 Trô së ®iÒu hµnh nhµ m¸y XM Bót S¬n 5,5 97 97 Bé x©y dùng 6 Trô së lµm viÖc Tæng côc TDTT-36 TrÇn Phó 6,6 97 98 Tæng côc TDTT 7 Trô së ®iÒu hµnh SX NM c¬ khÝ Th¨ng Long 5,9 97 98 NM c¬ khÝ Th¨ng Long 8 Trô së 7 tÇng viÖn C«ng nghÖ th«ng tin 5,6 97 98 viÖn C«ng nghÖ th«ng tin 9 Tr­êng tiÓu häc b¸n c«ng b¸n tró Kh­¬ng Th­îng 5,3 97 98 Ban QLDA quËn §èng §a 10 Tr­êng cao ®¼ng SP Hµ Néi 6,8 97 98 Tr­êng cao ®¼ng SP Hµ Néi 11 Trung t©m triÓn l·m VHNT ViÖt nam 22,6 98 2001 Trung t©m triÓn l·m VHNT ViÖt nam 12 Tr­êng PTTH Quang Trung- thÞ x· Hµ §«ng 5,7 97 98 Ban QLDA XD Thi x· Hµ §«ng 13 Tr­êng trÎ em c©m ®iÕc X· §µn- q. §èng §a 5,5 97 98 Së GD & §T Hµ Néi 14 Tr­êng PTTH Ngäc Håi 5,2 98 98 Së GD & §T Hµ Néi 15 XÝ nghiÖp chÕ biÕn QuÕ vµ n«ng s¶n xuÊt khÈu 6,8 98 98 C«ng ty XNK tæng hîp 1 16 Khoa qu¶n lÝ tr­êng §H. KTQD 6,1 98 98 tr­êng §H. KTQD 17 Nhµ lµm viÖc chi nh¸nh ng©n hµng C«ng th­¬ng Phóc Yªn 5,2 98 99 ng©n hµng C«ng th­¬ng Phóc Yªn 18 Trung t©m ®iÒu hµnh SX vµ NC c«ng nghÖ SXVL ®¸ èp l¸t 6,1 98 2000 C«ng ty ph¸t triÓn kho¸ng s¶n 19 Dù ¸n n©ng cÊp tr­êng tiÓu häc tØnh Qu¶ng Nam-§µ N½ng 7,7 98 2000 ChÝnh phñ NhËt B¶n 20 Trung t©m h­íng dÉn nghiÖp vô nhµ v¨n ho¸ 6,1 99 2000 Trung t©m h­íng dÉn nghiÖp vô nhµ v¨n ho¸ 21 Tr­êng mÇm non Hoa Hång- Hång ThÞnh 5,8 99 2000 Ban QLDA quËn §èng §a 22 Trô së §H-c«ng ty B×nh §iÒn miÒn Nam 5,6 99 2000 C«ng ty ph©n bãn MiÒn Nam 23 X©y míi nhµ G- BÖnh viªn C 11,5 99 2002 BÖnh viªn C 24 Khoa ung biÕu bÖnh viªn chî RÉy 8,3 2000 2001 bÖnh viªn chî RÉy 25 Nhµ häc sè 1- nh¹c viªn Hµ Néi 13,7 2001 2002 Nh¹c viªn Hµ Néi 26 PhÇn mãng+tÇng hÇm bÖnh viÖn 108 7,4 2001 2002 BÖnh viÖn 108 27 HÖ thèng n­íc khu Liªn hiÖp thÓ thao quèc gia 12,633 2001 2002 Ban QLDA Khu Liªn hiÖp thÓ thao quèc gia 28 Nhµ häc th­ viÖn tr­êng §H. KHXH & NV 10,38 2002 2002 Tr­êng §H. KHXH & NV Nh÷ng thµnh qu¶ b­íc ®Çu cña c«ng ty ®¹t ®­îc lµ kÕt qu¶ cña nhiÒu yÕu tè song mét trong nh÷ng yÕu tè quan träng hµng ®Çu lµ c«ng ty ngµy cµng coi träng c«ng t¸c ®Êu thÇu. 2. Qu¸ tr×nh thùc hiÖn c«ng t¸c ®Êu thÇu t¹i C«ng ty x©y dùng Hång Hµ Qu¸ tr×nh tham gia ®Êu thÇu cña c«ng ty ®­îc chia ra lµm ba giai ®o¹n: + TiÒn ®Êu thÇu: giai ®o¹n nµy bao gåm c¸c c«ng viÖc nh­ t×m kiÕm c¸c c¬ héi “b¸n hµng”, mua Hå S¬ Dù ThÇu, lËp ®¬n dù thÇu. §©y lµ giai ®o¹n cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh b¹i cña c«ng ty. §©y lµ giai ®o¹n qu¶ng c¸o vÒ c«ng ty, vÒ n¨ng lùc vµ uy tÝn, do phßng Kinh doanh ®¶m nhiÖm ®ång thêi cßn cã tr¸ch nhiÖm t×m hiÓu vÒ thÞ tr­êng vµ nhu cÇu thÞ tr­êng còng nh­ c¸c c«ng tr×nh ®­îc duyÖt mµ c«ng ty cã thÓ tham gia ®Êu thÇu vµ ph©n tÝch kÜ l­ìng c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn gãi thÇu s¾p ®Êu thÇu nh­: chñ ®Çu t­, ban qu¶n lÝ dù ¸n c«ng tr×nh, nguån vèn ®Çu t­, tæng møc vèn ®Çu t­, c¬ quan lËp dù ¸n. Sau khi ph©n tÝch c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn gãi thÇu phßng kinh doanh quyÕt ®Þnh mua hå s¬ mêi thÇu hay kh«ng, nÕu cã th× chuyÓn cho phßng kinh tÕ kÜ thuËt. Do c«ng t¸c ®Êu thÇu ®ßi hái kh¾t khe vÒ mÆt thêi gian còng nh­ chÝnh x¸c c¸c kÕt qu¶ tÝnh to¸n nªn phßng kinh tÕ kÜ thuËt ph¶i ®¶m b¶o vÒ lËp mét hå s¬ dù thÇu ®Çy ®ñ bèn phÇn: Néi dung vÒ hµnh chÝnh ph¸p lÝ Néi dung vÒ kÜ thuËt C¸c néi dung vÒ th­¬ng m¹i tµi chÝnh C¸c tµi liÖu kh¸c. + §Êu thÇu: lµ giai ®o¹n quyÕt ®Þnh xem c«ng ty cã tróng gãi thÇu ®ã hay kh«ng. Nã bao gåm viÖc mua hå s¬ dù thÇu vµ kÝ hîp ®ång thi c«ng nÕu tróng thÇu. Giai ®o¹n nµy khi ®ù¬c tuyªn bè tróng thÇu, c«ng ty tiÕn hµnh nép b¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång, nhËn l¹i b¶o l·nh dù thÇu, tiÕn hµnh ®i vµo th­¬ng th¶o hoµn thiÖn hîp ®ång vµ thi c«ng c«ng tr×nh + HËu ®Êu thÇu: uy tÝn cña c«ng ty ®­îc quyÕt ®Þnh qua giai ®o¹n nµy do viÖc cã ®¶m b¶o hay kh«ng tiÕn ®é thi c«ng, chÊt l­îng c«ng tr×nh, an toµn lao ®éng... giai ®o¹n nµy gåm thi c«ng, bµn giao, quyÕt ®Þnh vµ b¶o d­ìng ®Þnh k× c«ng tr×nh. 2.1. C«ng t¸c tiÕp thÞ, mua hå s¬ dù thÇu Sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng kh«ng n»m ngoµi quy luËt c¹nh tranh kh¾c nhiÖt. Cã nghÜa lµ c¹nh tranh võa lµ ®éng lùc thóc ®Èy sù ph¸t triÓn, võa lµ con ®­êng dÉn ®Õn sù diÖt vong cña c¸c ®¬n vÞ yÕu kÐm. Ng­êi ta nãi r»ng c¹nh tranh trong c¸c doanh nghiÖp x©y dùng kh«ng nh÷ng khèc liÖt mµ cßn gay g¾t h¬n mét sè lÜnh vùc kh¸c. V× vËy, ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp x©y dùng ph¶i t×m c¸c biÖn ph¸p vµ ph­¬ng thøc ¸p dông cho c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. Tr­íc t×nh h×nh ®ã C«ng ty x©y dùng Hång Hµ ®· coi c«ng t¸c tiÕp thÞ vµ mua hå s¬ mêi thÇu lµ mét ho¹t ®éng rÊt quan träng gãp phÇn tíi sù th¾ng thÇu cña c«ng ty. Trong giai ®o¹n mua hå s¬ mêi thÇu th× phßng kinh doanh cßn cã nhiÖm vô t×m hiÓu nguån th«ng tin vÒ: - Chñ ®Çu t­ : dùa trªnc¸c th«ng tin trªn m¹ng, trªn b¸o chÝ, qua trao ®æi tiÕp xóc víi nhau ®Ó t×m ra c¸c nhu cÇu võa phï hîp víi kh¶ n¨ng cña nhµ thÇu võa lµm tho¶ m·n c¸c ®iªï kiÖn cña bªn mêi thÇu.Trong bÊt cø thêi ®iÓm nµo th× nhu cÇu lµ rÊt lín, ®iÒu quan träng viÖc n¾m b¾t ®­îc th«ng tin vÒ chñ ®Çu t­ ph¶i kÞp thêi nh»m hoµn thiÖn ngµy mét tèt h¬n c¸c ®iÒu kiÖn trong n¨ng lùc thùc tÕ mµ nhµ thÇu ®· vµ ®ang cã. - Ban qu¶n lý dù ¸n c«ng tr×nh: ®©y lµ trung t©m qu¶n lý c¸c dù ¸n c«ng tr×nh lín mµ nhµ thÇu ph¶i lu«n quan t©m nh»m t×m kiÕm ®­îc c¸c dù ¸n phï hîp víi n¨ng lùc cña m×nh. - C¬ quan lËp dù ¸n: ®©y lµ mét tËp hîp c¸c c¬ quan, c¸c phßng ban chuyªn vÒ lËp dù ¸n cho c¸c chñ ®Çu t­. TiÕp xóc víi bé phËn nµy nhµ thÇu dÔ dµng ®¸nh gi¸ ®­îc tÝnh chÊt quan träng cña tõng dù ¸n, tõng gãi thÇu trªn c¬ së ®· cã sù ph©n tÝch ®¸nh gi¸ cña c¬ quan lËp dù ¸n vµo tõng b­íc, tõng giai ®o¹n cña mét gãi thÇu. - Giíi thiÖu uy tÝn, n¨ng lùc cña c«ng ty.Bé phËn c«ng ®oµn c«ng ty phèi hîp cung víi c¸c bé phËn chøc n¨ng kh¸c tiÕn hµnh tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ x· héi nh»m qu¶ng b¸, giíi thiÖu vÒ tiÒm lùc,n¨ng lùc cña c«ng ty,khuyÕch tr­¬ng uy tÝn cña c«ng ty. C«ng ty ®¸nh gi¸ cao vÒ ®éi ngò c¸c bé "ngo¹i giao" trong c«ng t¸c giíi thiÖu n¨ng lùc cña c«ng ty vµ t×m hiÓu vÒ c¸c yÕu tè quan träng cña c¸c bªn mêi thÇu. Bëi vËy lµ nh÷ng th«ng tin quý gi¸ gãp phÇn quyÕt ®Þnh ®Õn sù th¾ng thÇu cña c«ng ty. Trong c«ng t¸c tiÕp thÞ vµ mua hå s¬ mêi thÇu cña c«ng ty, c¸c chi phÝ ®­îc thanh to¸n theo kÕ ho¹ch do gi¸m ®èc c«ng ty duyÖt. Riªng quy ®Þnh vÒ chi phÝ vµ lÖ phÝ ®Êu thÇu theo quy chÕ ®Êu thÇu míi ®· quy ®Þnh gióp c«ng ty gi¶m ®¸ng kÓ chi phÝ mua hå s¬ mêi thÇu. Tr­íc ®©y c«ng ty th­êng ph¶i mua víi gi¸ mét hå s¬ lµ 1.000.000 ®ång ®Õn 1.500.000 ®ång th× nay thèng nhÊt lµ 500.000 ®ång. 2.2. C«ng t¸c lËp, nép hå s¬ dù thÇu vµ ký kÕt hîp ®ång TiÕp thÞ hay viÖc nghiªn cøu th­ mêi thÇu nh»m thu thËp nh÷ng th«ng tin ban ®Çu vÒ c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn dù ¸n: - Chñ ®Çu t­, chñ qu¶n ®Çu, ban qu¶n lý dù ¸n nh»m x¸c ®Þnh møc ®é thuËn lîi trong ®Êu thÇu còng nh­ thi c«ng c«ng tr×nh c¶ vÒ kü thuËt vµ tµi chÝnh. - Nguån vèn vµ quy m« dù ¸n, ®Æc ®iÓm kü thuËt còng nh­ tµi chÝnh nh»m x¸c ®Þnh sù phï hîp cña yªu cÇu x©y dùng vµ n¨ng lùc cña c«ng ty ®Ó sím cã c¨n cø tham gia hoÆc ng­îc l¹i. - Tranh thñ t×m hiÓu møc ®é ®¸nh gi¸ chung cña thÞ tr­êng vÒ n¨ng lùc cña c«ng ty nh»m x¸c ®Þnh chÝnh x¸c h¬n c¸c chiÕn l­îc trong c«ng t¸c lËp hå s¬ dù thÇu còng nh­ ®Êu thÇu. C¸c th«ng tin tiÕp thÞ nµy cã ý nghÜa më ®­êng cho viÖc lËp hå s¬ dù thÇu, tËp trung khai th¸c c¸c thÕ m¹nh mµ c¸c ®¬n vÞ kh¸c kÌm h¬n còng nh­ b­íc ®Çu t¹o ra sù chó ý vµ quan t©m cña chñ ®Çu t­ ®èi víi c«ng ty x©y dùng Hång Hµ. Sau khi mua hå s¬ mêi thÇu, c«ng ty xem xÐt c¸c ®iÒu kiÖn cña gãi thÇu ®èi víi ®¬n vÞ dù thÇu. C«ng t¸c ®Êu thÇu ®ßi hái kh¾t khe vÒ thêi gian còng nh­ sù chÝnh x¸c vÒ kÕt qu¶ tÝnh to¸n, nªn th«ng th­êng ®Ó hoµn thµnh mét hå s¬ dù thÇu toµn bé c¸n bé trong phßng kü thuËt ®­îc huy ®éng. 2.2.1. C«ng t¸c lËp hå s¬ dù thÇu Cã thÓ nãi r»ng ®©y lµ c«ng viÖc quan träng nhÊt quyÕt ®Þnh ®Õn kh¶ n¨ng th¾ng thÇu cña c«ng ty. Hå s¬ dù thÇu thÓ hiÖn n¨ng lùc cña nhµ thÇu ®èi víi bªn mêi thÇu vµ lµ c¨n cø ®Ó bªn mêi thÇu ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng cña c«ng ty lùa chän nhµ thÇu. Hå s¬ dù thÇu ®ßi hái kiÕn thøc, n¨ng lùc, c«ng søc vµ thêi gian rÊt nhiÒu nh»m gióp cho nhµ thÇu thÓ hiÖn ®­îc kh¶ n¨ng "tréi" cña m×nh tr­íc héi ®ång chÊm thÇu. T¹i C«ng ty x©y dùng Hång Hµ trong qu¸ tr×nh lËp hå s¬ dù thÇu ®Æc biÖt cÇn chó ý tíi ph©n tÝch rñi ro dù ¸n. MÆc dï trong ®iÒu lÖ qu¶n lý ®Çu t­ vµ x©y dùng ban hµnh kÌm theo nghÞ ®Þnh 52/1999 N§- CP t¹i ®iÒu 27 néi dung thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ cã ®Ò cËp: c¸c vÊn ®Ò rñi ro cña dù ¸n cã thÓ x¶y ra trong qu¸ tr×nh ®Çu t­. Nh­ng vÉn ch­a cã mét ®Þnh chÕ ph¸t lý nµo cho viÖc qu¶n lý rñi ro dù ¸n... DÉu vËy, ë c«ng ty ®Æc ®iÓm nµy lµ rÊt næi bËt lµm t¨ng thªm ®iÓm m¹nh cña m×nh. Cïng víi sù ®¶m b¶o mét nguån vèn lín ë ®èi t¸c liªn doanh, céng víi sù gióp ®ì ®Æc biÖt vÒ mÆt kiÕn thøc cña c¸c chuyªn gia n­íc ngoµi. Khi lËp mét hå s¬ dù thÇu c¸n bé l·nh ®¹o cña c«ng ty ®· ph©n tÝch rñi ro vµ t×m ra c¸ch qu¶n lý nã, ®iÒu nµy thÓ hiÖn tõ kh©u: x¸c ®Þnh môc tiªu ®Õn x¸c ®Þnh c¸c rñi ro ®Õn l­îng ho¸ c¸c rñi ro, cho ®Õn viÖc gi¶i quyÕt c¸c rñi ro. Qu¶n lý rñi ro trong x©y dùng gióp lµm t¨ng hiÓu biÕt vÒ dù ¸n mét c¸ch cÆn kÏ h¬n, t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc lËp mét kÕ ho¹ch dù ¸n liªn tôc h¬n, chÝnh x¸c h¬n c¶ vÒ chi phÝ vµ thêi gian. ViÖc t×m hiÓu, ph©n tÝch vÒ qu¶n lý rñi ro trong x©y dùng, víi môc ®Ých qu¶n lý rñi ro ®­îc x¸c ®Þnh lµ yÕu tè "thêi gian" cña c«ng tr×nh ( tiÕn ®é thi c«ng); chi phÝ cña c«ng tr×nh ( gi¸ thµnh c«ng tr×nh) hay chÊt l­îng c«ng tr×nh. Trong hå s¬ dù thÇu c«ng tr×nh x©y dùng gåm c¸c néi dung c¬ b¶n sau: (1) Th­ mêi thÇu. (2) §¬n dù thÇu. (3) B¶n l·nh dù thÇu. (4) C¸c phôc lôc kh¸c. (5) Cam kÕt ®¶m b¶o vèn ®Ó thi c«ng. (6) C¸c tµi liÖu vÒ doanh nghiÖp. + QuyÕt ®Þnh thµnh lËp doanh nghiÖp sè 1942/CP do Bé kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­ cÊp ngµy 28/6/0997. + GiÊy phÐp hµnh nghÒ x©y dùng sè 997/BX§ ngµy 3/7/1998 cña Bé x©y dùng. + B¶n giíi thiÖu qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, n¨ng lùc thi c«ng vµ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. (7) B¶ng tÝnh gi¸ thi c«ng (8) Quy tr×nh thi c«ng. (9) TiÕn ®é thi c«ng. (10) Th­ gi¶m gi¸. Mét bé Hå s¬ dù thÇu lu«n lu«n ph¶i ®¶m b¶o ®ñ 4 phÇn.Trong bèn phÇn ®ã th× néi dung kÜ thuËt vµ néi dung th­¬ng m¹i tµi chÝnh lµ tèn nhiÒu c«ng søc cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty vµ nhÊt lµ hai bé phËn cã tû träng cao nhÊt: Néi dung vÒ kÜ thuËt. * B¶n vÏ vµ ®Ò xuÊt biÖn ph¸p thi c«ng. + Dùa trªn c¬ së thiÕt kÕ kü thuËt vµ b¶n vÏ kÜ thuËt trong Hå s¬ mêi thÇu bãc t¸ch khèi l­îng c«ng viÖc cÇn lµm. Nh÷ng nhãm c«ng viÖc nµy do c¸c nhãm kh¸c nhau thùc hiÖn.Nhãm kü thuËt chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mÆt kü thuËt, thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc thuéc chøc n¨ng. KÕt qu¶ cña c«ng viÖc ®­îc thÓ hiÖn qua b¶ng tiªn l­îng dù to¸n chi tiÕt, tiªn l­îng dù to¸n chi tiÕt cã vai trß quan träng trong Hå s¬ dù thÇu. Nã ®­îc nhµ thÇu xem, ®äc vµ hiÓu râ c«ng viÖc nµo cÇn ph¶i lµm vµ lµ c¨n cø ®Ó tÝnh gi¸ trÞ dù thÇu. §iÒu quan träng ë ®©y lµ nhãm kü thuËt ph¶i kh¼ng ®Þnh tiªn l­îng ®· bao gåm tÊt c¶ c¸c c«ng viÖc ph¶i lµm trong qu¸ tr×nh thi c«ng. Bëi v×, cã nh

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐấu thầu và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác Đấu thầu tại Công ty xây dựng Hồng Hà.DOC