Chuyên đề Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng hộ sản xuất tại chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Bình Giang tỉnh Hải Dương

MỤC LỤC

1. Lời mở đầu.trang 1

2. Chương 1: Những vấn đề cơ bản về chất lượng tín dụng của NHTM.trang 4

Những hoạt động cơ bản của NHTM.trang 4

Chất lượng tín dụng của NHTM.trang 9

3. Chương 2: Thực trạng chất lượng tín dụng đối với HSX tại chi nhánh Ngân hàng No&PTNT huyện Bình Giang.trang 27

2.1 Khái quát về chi nhánh.trang 27

2.2 Khái quát về HSX tại huyện Bình Giang.trang 29

2.3 Thực trạng chất lượng tín dụng đối với HSX tại chi nhánh Ngân hàng No&PTNT huyện Bình Giang.trang 30

3. Chương 3: Giải pháp - Kién nghị để nâng cao chất lượng tín dụng HSX tại chi nhánh Ngân hàng No&PTNT huyện Bình Giang.trang 47

3.1 Định hướng của Chi nhánh Ngân hàng No&PTNT huyện Bình Giang trong thời gian tới.trang 47

3.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả chất lượng tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng No&PTNT huyện Bình Giang.trang 49

3.3 Kiến nghị.trang 53

4. Kết luận.trang 58

5. Tài liệu tham khảo.trang 60

doc60 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 03/07/2013 | Lượt xem: 1274 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng hộ sản xuất tại chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Bình Giang tỉnh Hải Dương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGi¶i ph¸p n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông hé s¶n xuÊt t¹i chi nh¸nh Ng©n hµng n«ng nghiÖp ph¸t triÓn n«ng th«n.doc