Chuyên đề Hoàn thiện công tác hạch toán xuất khẩu tại công ty giầy Hải Dương

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ XUẤT KHẨU HÀNG HÓA TẠI

CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU 3

I. VAI TRÒ CỦA HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG HÓA TRONG NỀN KINH

TẾ THỊ TRƯỜNG 3

1. Vai trò của xuất khẩu trong nền kinh tế thị trường 3

2. Mục tiêu - nhiệm vụ của xuất khẩu 6

3. Vai trò của hoạt động xuất khẩu mặt hàng giầy 7

II. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU 7

1. Các giai đoạn của hoạt động xuất nhập khẩu 7

2. Các phương thức và hình thức kinh doanh xuất khẩu hàng hóa 8

2.1. Các phương thức kinh doanh xuất khẩu hàng hóa 8

2.1.1. Xuất khẩu theo nghị định, hiệp định thư. 8

2.1.2. Xuất khẩu cân đối( Tự sản xuất kinh doanh thông qua hoạt động xuất

khẩu thường). 8

2.2. Các hình thức kinh doanh xuất khẩu hàng hóa 9

2.2.1. Hình thức kinh doanh xuất khẩu trực tiếp. 9

2.2.2. Hình thức kinh doanh xuất khẩu ủy thác. 9

2.3. Các phương thức thanh toán quốc tế dùng trong hoạt động kinh doanh xuất

khẩu hàng hóa 10

2.3.1. Phương thức chuyển tiền (Remittance). 10

2.3.2. Phương thức thanh toán bằng thư tín dụng ( Letter of credit - L/C ). 11

2.3.3. Phương thức ghi sổ hay phương thức mở tài khoản (Open account). 12

2.3.4. Phương thức thanh toán nhờ thu (Collection of payment). 13

3. Các phương thức định giá 14

3.1. Giá cố định 14

3.2. Giá quy định sau 14

3.3. Giá linh hoạt ( giá có thể điều chỉnh lại ) 14

3.4. Giá di động 15

4. Giá cả và tiền tệ áp dụng trong hoạt động xuất khẩu hàng hóa 15

4.1. Giá cả 15

4.2. Tiền tệ 16

5. Hạch toán nghiệp vụ xuất khẩu hàng hóa 16

5.1. Phạm vi và thời điểm xác định hàng xuất khẩu 16

5.1.1. Phạm vi xác định hàng xuất khẩu. 16

5.1.2. Thời điểm xác định hàng xuất khẩu. 17

5.2. Yêu cầu hạch toán hàng xuất khẩu hàng hóa 17

5.3. Chứng từ sử dụng trong hoạt động xuất khẩu hàng hóa 17

5.3.1. Chứng từ. 17

5.3.2. Tài khoản sử dụng. 18

5.4. Hạch toán nghiệp vụ xuất khẩu trực tiếp theo phương pháp kê khai thường

xuyên 19

5.5. Hạch toán nghiệp vụ xuất khẩu uỷ thác 20

5.5.1. Những vấn đề chung về xuất khẩu uỷ thác. 20

5.5.1.1. Hạch toán đơn vị giao ủy thác. 21

5.5.1.2. Hạch toán đơn vị nhận ủy thác. 22

III. YÊU CẦU QUẢN LÝ VÀ NHIỆM VỤ KẾ TOÁN XUẤT KHẨU HÀNG HÓA 25

1. Yêu cầu quản lý 25

2. Nhiệm vụ kế toán xuất khẩu hàng hóa 27

IV. HOÀN THIỆN KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG HÓA 27

1. Nội dung hoàn thiện công tác hạch toán ban đầu 27

2. Nội dung hoàn thiện quy trình hạch toán 28

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC HẠCH TOÁN NGHIỆP

VỤ XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY GIẦY HẢI DƯƠNG 30

I. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY GIẦY HẢI DƯƠNG 30

1. Đặc điểm tổ chức kinh doanh 30

1.1.Quá trình hình thành và phát triển Công ty Giầy Hải Dương. 30

1.2. Nhiệm vụ của Công ty Giầy Hải Dương 32

1.3. Cơ cấu tổ chức quản lý tại Công ty Giầy Hải Dương 33

1.3.1. Sơ đồ bộ máy quản lý Công ty Giầy 34

1.3.2. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban. 34

1.4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu tại Công ty Giầy

Hải Dương 37

1.4.1. Hoạt động sản xuất. 37

1.4.1.1. Mặt hàng sản xuất của Công ty Giầy Hải Dương. 37

1.4.1.2. Công nghệ sản xuất của Công ty Giầy Hải Dương. 38

1.4.1.3. Môi trường kinh doanh của Công ty Giầy Hải Dương. 39

1.4.2. Hoạt động xuất nhập khẩu. 41

1.4.2.1. Hoạt động nhập khẩu. 41

 

1.4.2.2. Hoạt động xuất khẩu. 43

1.4.2.3. Kết quả hoạt động kinh doanh. 43

2. Đặc điểm tổ chức kế toán tại Công ty Giầy Hải Dương 45

2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 45

2.1.1. Khái niệm. 45

2.1.2. Mô hình tổ chức bộ máy kế toán. 45

2.2. Hình thức kế toán áp dụng tại Công ty Giầy Hải Dương 46

II. TÌNH HÌNH HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY GIẦY

HẢI DƯƠNG 48

1. Quá trình xuất khẩu hàng hóa 48

2. Chứng từ kế toán 48

3. Trình tự hoạt động xuất khẩu tại Công ty Giầy Hải Dương 48

3.1. Kế toán xuất khẩu trực tiếp 48

3.2. Sổ sách phản ánh 51

CHƯƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM TỔ CHỨC HỢP LÝ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY GIẦY HẢI DƯƠNG 55

I. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ XUẤT

KHẨU TẠI CÔNG TY GIẦY HẢI DƯƠNG 55

1. Nhận xét đánh giá chung 55

2. Nhận xét đánh giá về công tác hạch toán nghiệp vụ xuất khẩu tại Công ty Giầy

Hải Dương 55

II. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT 58

1. Yêu cầu nguyên tắc hạch toán kế toán nghiệp vụ xuất khẩu hàng hóa 58

2. Một số ý kiến 60

KẾT LUẬN 63

 

 

 

doc68 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 19/06/2013 | Lượt xem: 1265 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Hoàn thiện công tác hạch toán xuất khẩu tại công ty giầy Hải Dương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docOàn thiện công tác hạch toán xuất khẩu tại Công ty giầy Hải Duơng.DOC
Tài liệu liên quan