Chuyên đề Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại tổng công ty công nghiệp Sài Gòn nhà máy cơ khí CNS

(1) Nghiệp vụ nhượng bán, thanh lý TSCĐ

- Ghi giảm TSCĐ thanh lý, nhượng bán, ghi:

Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (phần giá trị hao mòn)

Nợ TK 811 – Chi phí khác (phần giá trị còn lại)

Có TK 211 _ TSCĐ hữu hình (nguyên giá)

Có TK 213 _ TSCĐ vô hình (nguyên giá)

- Các chi phí phát sinh cho hoạt động thanh lý, nhượng bán TSCĐ (nếu có), ghi:

Nợ TK 811 – Chi phí khác

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có các TK 111, 112, 141, 331 (Tổng giá trị thanh toán)

- Phản ánh số thu nhập về thanh lý, nhượng bán, TSCĐ:

+ Đối với doanh nghiệp nôp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, ghi:

Nợ TK 111, 112, 131 (Tổng giá trị thanh toán)

Có TK 711 – Thu nhập khác (Số thu nhập chưa có thuế GTGT)

Có TK 3331 – thuế GTGT phải nộp.

+ Đối với doanh nghiệp nôp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 131 (Tổng giá trị thanh toán)

Có TK 711 – Thu nhập khác (Tổng giá trị thanh toán)

- Số thuế GTGT phải nộp tính theo phương pháp trực tiếp, ghi:

Nợ TK 711 – Thu nhập khác (Số thu nhập chưa có thuế GTGT)

Có TK 3331 - thuế GTGT phải nộp.

(2) Phản ánh các khoản thu tiền phạt do khách hàng vi phạm hợp động:

- Khi thu phạt khách hàng do vi phạm hợp đồng kinh tế, ghi:

Nợ TK 111, 112,

Có TK 711 _ Thu nhập khác

(3) Phản ánh tiền bảo hiểm được các tổ chức bảo hiểm bồi thường, ghi:

Nợ TK 111, 112,

Có TK 711 _ Thu nhập khác.

- Các khoản chi phí liên quan đến xử lý các thiệt hại đối với những trường hợp đã mua bảo hiểm, ghi:

Nợ TK 811 – Chi phí khác.

Nợ TK 133- thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có các TK 111, 112, 152,

(4) Các khoản phải thu khó đòi đã xử lý xóa sổ, nay lại thu được tiền. Đối với các khoản phải thu khó đòi đã xử lý cho xóa sổ, nếu sau đó lại thu hồi được nợ, kế toán căn cứ vào giá trị thực tế của khoản nợ thu hồi được, ghi:

Nợ các TK 111, 112,

Có TK 711 _ Thu nhập khác.

Đồng thời phải ghi vào tài khoản 004 “Nợ khó đời đã xử lý”

(5) Các khoản nợ phải chi trả mà chủ nợ không đòi tính vào thu nhập khác, ghi:

Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán, hoặc

Nợ TK 338 – Phải trả, phải nộp khác

Có TK 711 _ Thu nhập khác.

(6) Trường hợp được giảm, thuế GTGT phải nộp:

- Nếu số thuế GTGT được giảm, trừ vào số thuế GTGT phải nộp trong kỳ, ghi:

Nợ TK 3331 – thuế GTGT phải nộp

Có TK 711 _ Thu nhập khác.

(7) Các khoản thu nhập kinh doanh của những năm trước bị bỏ sót hay quên ghi sổ kế toán, năm nay mới phát hiện ra, ghi:

Nợ TK 111, 131,

Có TK 711 _ Thu nhập khác.

(8) Cuối kỳ kế toán kết chuyển các khoản thu nhập khác phát sinh trong kỳ tài khoản 911’xác định kết quả kinh doanh”. ghi:

Nợ TK 711 _ Thu nhập khác.

Có TK 911 – xác định kết quả kinh doanh

 

doc45 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 02/07/2013 | Lượt xem: 3010 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại tổng công ty công nghiệp Sài Gòn nhà máy cơ khí CNS, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
i trừ phần bồi thường do trách nhiệm cá nhân gây ra, ghi: Nợ TK 632 _ Giá vốn bán hàng Có TK 152, 153, 156, 138 (1381)…. Phản ánh chi phí xây dựng, tự chế TSCĐ vượt qua mức bình thường không được tính vào nguyên giá TSCĐ hữu hình hoàn thành, ghi: Nợ TK 632 _ Giá vốn bán hàng Có TK 241 – Xây dựng cơ bản dở dang (Nếu tự xây dựng ) Có TK 154 _ Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (nếu tự chế) Hạch toán khoản trích lập, hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho cuối năm tài chính (31/12) (Do lập dự phòng năm nay lớn hoặc nhỏ hơn khoản dự phòng năm trước). Cuối năm tài chình, doanh nghiệp căn cứ vào tình hình giảm giá hàng tồn kho ở thời điểm 31/12 tính toán khoản lập dự phòng giảm giá cho hàng tồn kho, so sánh với số đã lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho năm trước, xác định số chênh lệch phải lập thêm hoặc giảm đi (nếu có) Trường hợp số dư dự phòng giảm giá hàng tồn kho năm nay phải lập lớn hơn số dự phòng giảm giá hàng tồn kho đã ở cuối niên độ kế toán năm trước, thì số chênh lệch được lập thêm, ghi: Nợ TK 632 _ Giá vốn bán hàng Có TK 159 _ Dự phòng giảm giá hàng tồn kho. Trường hợp số dự phòng hàng tồn kho phải lập năm nay nhỏ hơn số dự phòng giảm giá hàng tồn kho đã ở cuối niên độ kế toán năm trước, thì số chênh lệch nhỏ hơn được hoàn nhập, ghi: Nợ TK 159 _ Dự phòng giảm giá hàng tồn kho. Có TK 632 (5) Cuối kỳ xác định giá vốn của sản phẩm đã bán được trong kỳ để kết chuyển sang TK 911 nhằm xác định kết quả kinh doanh. Nợ TK 911 “Xác định kết quả kinh doanh” Có TK 632 Doanh thu tài chính. Nội dung doanh thu tài chính gồm. - Tiền lãi: Lãi cho vay, lãi tiền gửi, lãi bán hàng trả chậm, trả góp, lãi đầu tư trái phiều, tín phiếu, chiết khấu thanh toán được hưởng do mua hàng hóa, dịch vụ, lãi cho thuế tài chính,… - Thu nhập từ tài sản cho thuê, cho người khác sử dụng tài sản (Bằng sáng chế, nhãn hiệu thương mại, bản quyền tác giả, phần mền vi tính…). - Cổ tức; lợi nhuận được chia. - Thu nhập về hoạt động đầu tư mua, bán những khoán ngắn hạn, dài hạn. - Thu nhập về hoạt động đầu tư khác. - Chênh lệch lãi do bán ngoại tệ, khoản chênh lệch tỉ giá ngoại tệ. - Chênh lệch lãi chuyển nhượng vốn. Kết cấu tài khoản . - Tài khoản sử dụng: 515 Nợ 515 Có -Số thuế GTGT phải nộp tính theo phương pháp trực tiếp (nếu có). -Kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính thuần sang tài khoản 911 –“Xác định kết quả kinh doanh” -Doanh thu hoạt động tài chính phát sinh trong kỳ. không có số dư Kế toán một số nghiệp vụ có liên quan. Phản ánh doanh thu cổ tức, lợi nhuận được chia phát sinh trong kỳ từ hoạt động góp vốn cổ phần, liên doanh, ghi: Nợ các TK 111, 112, 138, 152, 156, 133… Nợ TK 228 _ Đầu tư dài hạn khác (Nhận cổ tức bằng cổ phiếu) Nợ TK 222 _ Vốn góp lien doanh (thu nhập bổ sung vốn góp liên doanh) Có TK 515 _ Doanh thu hoạt động tài chính. Định kỳ tính lãi và thu lãi tín phiếu, trái phiếu hoặc nhận được thông báo về cổ tức được hưởng: Trường hợp không nhận tiền lãi về, mà tiếp tục bổ sung mau trái phiếu, tín phiếu, cổ phiếu, ghi: Nợ TK 121 _ Đầu tư chứng khoán ngắn hạn Nợ TK 228 _ Đầu tư dài hạn khác Có TK 515 _ Doanh thu hoạt động tài chính. Trường hợp nhận lãi bằng tiền, ghi: Nợ các TK 111, 112… Có TK 515 _ Doanh thu hoạt động tài chính. Chuyển nhượng chứng khoán đầu tư ngắn hạn, đài hạn, căn cứ vào giá bán chứng khoán: Trường hợp có lãi, ghi: Nợ các TK 111, 112, 131,…(Theo giá thanh toán) Có TK 121 – Đầu tư chứng khoán ngắn hạn ( trị giá vốn) Có TK 228 – Đầu tư dài hạn khác ( trị giá vốn) Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính ( lãi bán chứng khoán). Trường hợp lỗ, ghi: Nợ các TK 111, 112, 131,…(Theo giá thanh toán) Nợ TK 635 – Chi phí tài chính (lỗ bán chứng khoán) Có TK 121 – Đầu tư chứng khoán ngắn hạn, ngắn hạn ( trị giá vốn) Có TK 228 – Đầu tư dài hạn khác ( trị giá vốn) Khi bán ngoại tệ: - Trường hợp có lãi, ghi: Nợ các TK 111(1111), 112(1121)(Theo tỷ giá thực tế bán) Có TK 111(1111), 112(1121)(Theo tỷ giá trên sổ kế toán) Có 515 – Doanh thu hoạt động tài chính (Số chênh lệch tỷ giá thực tế bán lớn hơn tỷ giá trên sổ kế toán) - Trường hợp bị lỗ, ghi: Nợ các TK 111(1111), 112(1121) (Tổng giá thanh toán-tỷ giá thực tế bán) Nợ TK 635 – chi phí tài chính ( số lỗ) (Số chênh lệch tỷ giá trên sổ kế toán lớn hơn tỷ giá thực tế bán) Có TK 111(1111), 112(1121)(Theo tỷ giá trên sổ kế toán) Khi triết khấu thanh toán được hưởng: Số tiền chiết khấu do thanh toán được hưởng do thanh toán tiền mua hàng trước thời hạn được người bán chấp thuận, ghi: Nợ Tk 331 – Phải trả cho người bán. Có tk 515 – Doanh thu hoạt động tài chính. Cuối kỳ, kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính thuần phát sinh trong kỳ sang tài khoản 911 –“Xác định kết quả kinh doanh”, ghi: Nợ TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính. Có TK 911- Xác định kết quả kinh doanh Chi phí tài chính. Nội dung. Chi phí tài chính bao gồm các khoản chi phí: cho vay, đi vay, chi phí góp vốn liên doanh, các khoản lỗ do nhượng bán chứng khoán, góp vốn liên doanh, chênh lệch tỷ giá ngoại tệ, khoản trích lập và hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán... Kết cấu tài khoản - Tài khoản sử dụng: 635 Nợ 635 Có -Các khoản chi phí hoạt động tài chính. -Các khoản lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn. -Các khoản lỗ chênh lệch về tỷ giá ngoại tệ phát sinh thực tế trong kỳ. -Khoản lỗ phát sinh khi bán ngoại tệ. -Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán. -Hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán. -Cuối kỳ kế toán kết chuyển toàn bộ chi phí tài chình và các khoản lỗ phát sinh trong kỳ để xác định kết quả hoạt động kinh doanh. Không có số dư Kế toán một số nghiệp vụ có liên quan. Phản ánh chi phí hoặc khoản lỗ về hoạt động đầu tư tài chính phát sinh, ghi: Nợ TK 635 – Chi phí tài chính Có TK 111, 112 Hoặc: Có TK 141 – tạm ứng Có các TK 121, 128, 221, 222,… Lãi tiền vay đã trả và phải trả, ghi: Nợ TK 635 - Chi phí tài chính Có các TK 111, 112, 341, 311, 335…. Khi phát sinh chi phí liên quan đến hoạt động bán chứng khoán, ghi: Nợ TK 635 - Chi phí tài chính Có các TK 111, 112, 141,… Các chi phí phát sinh cho hoạt động vay vốn, mua bán ngoại tệ, ghi: Nợ TK 635 – Chi phí tài chính Có TK 111, 112, 141,… Cuối năm tài chính, doanh nghiệp căn cứ vào tình hình giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn hiện có tính đến 31/12 tính toán khoản phải lập dự phòng giảm giá cho các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn này, so sánh với sổ đã lập dự phòng giảm giá năm trước (nếu có) để xác định số chênh lệch phải thêm hoặc hoàn nhập: Trường hợp số dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn cần lập năm nay lớn hơn số dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn đã lập ở cuối niên độ kế toán năm trước, thì số chênh lệch lớn hơn phải ghi: Nợ TK 635 – chi phí tài chình Có TK 129 - Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn Có TK 229 - Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn Trường hợp số dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn cần lập năm nay nhỏ hơn số dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn đã lập ở cuối niên độ kế toán năm trước, thì số chênh phải được hoàn nhập, ghi: Nợ TK 129 - Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn Nợ TK 229 - Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn Có TK 635 – chi phí tài chính. Khoản chiết khấu thanh toán cho người mua hàng hóa, dịch vụ được hưởng, ghi: Nợ TK 635 – chi phí tài chình Có các TK 131, 111, 112,… TK 129 - Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn Nợ TK 129 - Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn Nợ TK 635 – chi phí tài chình Cuối kỳ, kết chuyển toàn bộ chi phí tài chính phát sinh trong kỳ sang tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”, ghi: Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh Có TK 635 - Chi phí tài chình. Chi phí bán hàng. Khái niệm. Chi phí bán hàng là chi phì phát sinh trong quá trình tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, bao gồm: Chi phí nhân viên bán hàng: gồm các khoản tiền lương phải trả cho nhân viên bán hàng, nhân viên đóng gói, bảo quản sản phẩm hàng hoá, vận chuyển hàng đi tiêu thụ và các khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn. Chi phí vật liệu bao bì phục vụ việc đóng gói sản phẩm, bảo quản sản phẩm, nhiên liệu để vận chuyển sản phẩm đi tiêu thụ, phụ tùng thay thế cho việc sửa chữa TSCĐ cho bộ phận bán hàng. Chi phí dụng cụ, đồ dùng phục vụ hoạt động bán hàng như các dụng cụ đo lường, bán ghế, máy tính cầm tay… Chi phí khấu hao TSCĐ ở bộ phận bảo quản sản phẩm, hàng hóa, bộ phận bán hàng như: khấu hao nhà kho, cửa hàng, phương tiện vận chuyển. Chi phí dịch vụ mua ngoài phục vụ cho hoạt động bán hàng như: chi phí sửa chữa TSCĐ; tiền thuê kho bãi, tiền thuê bốc vác vận chuyển hàng hóa đi tiêu thụ; hoa hồng phải trả cho các đại lý các đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu… Chi phí khác bằng tiền đã chi ra để phục vụ cho hoạt động bán hàng gồm: chi phí giới thiệu sản phẩm hàng hóa, chi phí chào hàng, quảng cáo, chi phí tiếp khách cho bộ phận bán hàng, chi phí tổ chức cho hội nghị khách hàng, chi phí bảo quản sản phẩm… Kết cấu tài khoản. - Tài khoản sử dụng: 641 - Kết cấu tài khoản Nợ 641 Có -Các khoản giảm chi phí bán hàng(nếu có). -Kết chuyển chi phí bán hàng trong kỳ vào bên nợ TK 911-xác định kết quả kinh doanh. -Tập hợp chi phía bán hàng thực tế phát sinh trong kỳ Không có số dư Kế toán một số nghiệp vụ có liên quan. Kế toán phản ánh chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ. Tiền lương và các khoản phụ cấp phải trả cho nhân viên bộ phận bán hàng, đóng gói, bảo quản, vận chuyển sản phẩm đi tiêu thụ. Nợ TK 641 Có TK 334 Trích kinh phí công đoàn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với tỷ lệ quy định hiện hành để tính vào chi phí. Nợ TK 641 Có TK 338 (3382, 3383, 3384) Trị giá thực tế vật liệu phụ, bao bì xuất dùng phục vụ cho bộ phận bán hàng. Nợ TK 641 Có 152 Chi phí về công cụ dụng cụ phục vụ bộ phận bán hàng. Nợ TK 641 Có TK153: giá thực tế xuất kho CCDC loại phân bổ một lần. Có TK 142(242): phân bổ chi phí CCDC đã xuất dùng thuộc loại phân bổ nhiều lần. Chi phí khấu hao TSCĐ phục vụ bộ phận bán hàng. Nợ TK 641 Có TK 214 Chi phí dịch vụ mua ngoài phục vụ bộ phận bán hàng như chi phí điện, nước mua ngoài, cước phí điện thoại, fax, chi phí bảo dưởng TSCĐ thuê ngoài, hoa hồng trả đại lý… Nợ TK 641 Có TK 111, 112, 331… Cuối kỳ kết chuyển chi phí bán hàng sang TK 911để xác định kết quả kinh doanh, kế toán ghi: Nợ TK 911 “xác định kết quả kinh doanh” Có TK 641 “chi phí bán hàng” Chi phí quản lý doanh nghiệp. Khái niệm. Chi phí quản lý doanh nghiệp là chi phí có liên quan đến hoạt động quản lý kinh doanh, quản lý hành chính và quản lý điều hành chung của toàn doanh nghiệp, bao gồm: Chi phí nhân viên quản lý doanh nghiệp:gồm tiền lương và các khoản phụ cấp, ăn giữa ca phải trả cho giám đốc, nhân viên ở các phòng ban, và các khoản trích kinh phí công đoàn,bảo hiểm y tế, bảo hiểm y tế. Chi phí vật liệu phục vụ cho hoạt động quản lý doanh nghiệp. Chi phí đồ dùng văn phòng phục vụ cho công tác quản lý doanh nghiệp Chi phí khấu hao TSCĐ phục vụ chung cho toàm doanh nghiệp: nhà,văn phòng làm việc của doanh nghiệp, vật kiến trúc, phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn, thiết bị văn phòng… Thuế phí, lệ phí: thuế môn bài, thuế nhà đất và các khoản phí khác. Chi phí dự phòng: dự phòng phải thu khó đòi. Chi phí dịch vụ mua ngoài phục vụ cho quản lý doanh nghiệp như: tiền điện, nước, điện thoại, fax, thuê nhà làm văn phòng, thuê ngoài sữa chữa TSCĐ phục vụ khối văn phòng doanh nghiệp… Chi phí khác bằng tiền đã chi ra để phục vụ vho việc điều hành quản lý chung của toàn doanh nghiệp: chi phí tiếp khách, hội nghị, công tác phí, chi phí kiểm toán… Kết cấu tài khoản. - Tài khoản sử dụng: 642 Nợ 642 Có -Các khoản được phép ghi giảm chi phí quản lý. -Kết chuyển chi phí quản lý trong kỳ vào bên nợ TK 911-xác định kết quả kinh doanh -Tập hợp chi phí quản lý doanh nghiệp thực tế phát sinh trong kỳ. Không có số dư Kế toán một số nghiệp vụ có liên quan. Căn cứ vào bảng phân bổ và chứng từ gốc có liên quan, kế toán phản ánh chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ: Tiền lương và các khoản phụ cấp phải trả cho ban Giám đốc, nhân viên các phòng ban: Nợ TK 642 (6421) Có TK 334 Trích kinh phí công đoàn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với tỷ lệ quy định theo tiền lương thực tế phải chi nhân viên bộ máy quản lý và khối văn phòng của doanh nghiệp. Nợ TK 642 (6421) Có TK 338 (3382, 3383, 3384 ) Giá trị vật liệu xuất dùng chung cho quản lý doanh nghiệp như: xăng, dầu, mỡ để chạy xe, phụ tùng thay thế để sửa chữa bảo dưỡng TSCĐ dùng chung cho toàn doanh nghiệp. Nợ TK 642 (6421) Có TK 152 Chi phí về công cụ dụng cụ xuất phục vụ cho hoạt động quản lý điều hành chung cho toàn doanh nghiệp: Nợ TK 642 (6428) Có TK 153 – Phân bổ một lần. Có TK 142 – Phân bổ nhiều lần. Khấu hao TSCĐ phục vụ chung cho doanh nghiệp. Nợ TK 642 (6424) Có TK 214 Lệ phí giao thông, lệ phí qua cẩu phà, lệ phí vệ sinh đô thị… Nợ TK 642 (6424) Có TK 111, 112… Tiền điện, nước, điện thoại, fax, tiền thuê nhà, thuê ngoài bảo dưỡng sửa chữa TSCĐ dùng chung cho doanh nghiệp… Nợ TK 642 (6427) Có TK 111, 112, 331: trả định kỳ. Có TK 142 (242): Phân bổ chi phí trả trước về tiền thuê nhà, chi phí sửa chữa lớn TSCĐ… Các chi phí khác đã chi bằng tiền ngoài các chi phí kể trên để phục vụ cho hoạt động quản lý, điều hành chung toàn doanh nghiệp: chi phí tiếp tân, khách tiết, công tác phí, in ấn tài liệu,… Nợ TK 642 (6428) Có TK 111, 112, 141, 331,… Căn cứ vào biên bản kiểm kê phản ánh giá trị vật liệu thừa trong định mức được phép ghi giảm chi phí quản lý doanh nghiệp. Nợ TK 1521111 Có TK 642 Cuối kỳ, kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp sang tài khoản 911 để xác định kết quả kinh doanh: Nợ TK 911 Có TK 642 Thu nhập khác Nội dung Thu nhập khác của doanh nghiệp, gồm: Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý TSCĐ. Thu tiền được phạt do khách hàng vi phạm hợp đồng. Thu tiền các khoản nợ khó đòi đã xử lý xóa sổ. Các khoản thuế được NSNN hoàn lại. Thu các khoản nợ phải trả không xác định được chủ. Các khoản tiền thưởng của khách hàng liên quan tới tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ không tính trong Doanh thu (nếu có). Thu nhập quà biếu, quà tặng bằng tiền, hiện vật của tổ chức, cá nhân tặng cho doanh nghiệp. Kết cấu tài khoản. - Tài khoản sử dụng: 711 Nợ 711 Có -Số thuế GTGT phải nộp (nếu có) tính theo phương pháp trực tiếp đối với các khoản thu nhập khác (nếu có) ở doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp. -Cuối kỳ kế toán kết chuyển các khoản thu nhập khác trong kỷ sang tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh” -Các khoản thu nhập khác phát sinh trong kỳ. Không có số dư Kế toán một số nghiệp vụ có liên quan. Nghiệp vụ nhượng bán, thanh lý TSCĐ Ghi giảm TSCĐ thanh lý, nhượng bán, ghi: Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (phần giá trị hao mòn) Nợ TK 811 – Chi phí khác (phần giá trị còn lại) Có TK 211 _ TSCĐ hữu hình (nguyên giá) Có TK 213 _ TSCĐ vô hình (nguyên giá) Các chi phí phát sinh cho hoạt động thanh lý, nhượng bán TSCĐ (nếu có), ghi: Nợ TK 811 – Chi phí khác Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có) Có các TK 111, 112, 141, 331…(Tổng giá trị thanh toán) Phản ánh số thu nhập về thanh lý, nhượng bán, TSCĐ: + Đối với doanh nghiệp nôp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, ghi: Nợ TK 111, 112, 131 (Tổng giá trị thanh toán) Có TK 711 – Thu nhập khác (Số thu nhập chưa có thuế GTGT) Có TK 3331 – thuế GTGT phải nộp. + Đối với doanh nghiệp nôp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, ghi: Nợ các TK 111, 112, 131 (Tổng giá trị thanh toán) Có TK 711 – Thu nhập khác (Tổng giá trị thanh toán) Số thuế GTGT phải nộp tính theo phương pháp trực tiếp, ghi: Nợ TK 711 – Thu nhập khác (Số thu nhập chưa có thuế GTGT) Có TK 3331 - thuế GTGT phải nộp. Phản ánh các khoản thu tiền phạt do khách hàng vi phạm hợp động: Khi thu phạt khách hàng do vi phạm hợp đồng kinh tế, ghi: Nợ TK 111, 112,… Có TK 711 _ Thu nhập khác Phản ánh tiền bảo hiểm được các tổ chức bảo hiểm bồi thường, ghi: Nợ TK 111, 112,… Có TK 711 _ Thu nhập khác. Các khoản chi phí liên quan đến xử lý các thiệt hại đối với những trường hợp đã mua bảo hiểm, ghi: Nợ TK 811 – Chi phí khác. Nợ TK 133- thuế GTGT được khấu trừ (nếu có) Có các TK 111, 112, 152,… Các khoản phải thu khó đòi đã xử lý xóa sổ, nay lại thu được tiền. Đối với các khoản phải thu khó đòi đã xử lý cho xóa sổ, nếu sau đó lại thu hồi được nợ, kế toán căn cứ vào giá trị thực tế của khoản nợ thu hồi được, ghi: Nợ các TK 111, 112,… Có TK 711 _ Thu nhập khác. Đồng thời phải ghi vào tài khoản 004 “Nợ khó đời đã xử lý” Các khoản nợ phải chi trả mà chủ nợ không đòi tính vào thu nhập khác, ghi: Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán, hoặc Nợ TK 338 – Phải trả, phải nộp khác Có TK 711 _ Thu nhập khác. Trường hợp được giảm, thuế GTGT phải nộp: Nếu số thuế GTGT được giảm, trừ vào số thuế GTGT phải nộp trong kỳ, ghi: Nợ TK 3331 – thuế GTGT phải nộp Có TK 711 _ Thu nhập khác. Các khoản thu nhập kinh doanh của những năm trước bị bỏ sót hay quên ghi sổ kế toán, năm nay mới phát hiện ra, ghi: Nợ TK 111, 131,… Có TK 711 _ Thu nhập khác. (8) Cuối kỳ kế toán kết chuyển các khoản thu nhập khác phát sinh trong kỳ tài khoản 911’xác định kết quả kinh doanh”. ghi: Nợ TK 711 _ Thu nhập khác. Có TK 911 – xác định kết quả kinh doanh Chi phí khác. Nội dung. Chi phí khác của doanh nghiệp, gồm: Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ và giá trị còn lại của TSCĐ thanh lý, nhượng bán TSCĐ (nếu có). Tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế. Bị phạt thuế, truy nộp thuế. Các khoản chi phí do kế toán bị nhầm, hoặc bỏ sót ghi sổ kế toán. Các khoản chi phí khác còn lại. Kết cấu tài khoản. - Tài khoản sử dụng: 811 Nợ 811 Có Các khoản chi phí khác phát sinh Các khoản thu nhập khác phát sinh trong kỳ. Không có số dư Kế toán một số nghiệp vụ có liên quan. Khi các khoản chi phí khác phát sinh, như chi phí khắc phục tổn thất do rủi ro trong hoạt động kinh doanh (bão lụt, cháy nổ,…), ghi: Nợ TK 811 – Chi phí khác. Có các TK 111, 112, 141,… Kế toán nghiệp vụ nhượng bán, thanh lý TSCĐ: Thu tiền nhượng bán, thanh lý TSCĐ: Nợ các TK 111, 112, 131 Có TK 711 – Thu nhập khác. Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp(33311) (nếu có). Phản ánh phần giá trị còn lại của TSCĐ và ghi giảm TSCĐ đã nhượng bán, thanh lý dùng vào SXKD, ghi: Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (Phần giá trị đã khấu hao) Nợ TK 811 – Chi phí khác (phần còn lại) Có TK 211 – TSCĐ hữu hình (Nguyên giá) Có TK 213 – TSCĐ vô hình (Nguyên giá) Các chi phí phát sinh do hoạt động nhượng bán, thanh lý TSCĐ: Nợ TK 811 – chi phí khác Nợ TK 133 – thuế GTGT đã được khấu trừ (nếu có) Có các TK 111, 112, 141,... Các khoản tiền bị phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế, bị phạt thuế, truy nộp thuế, ghi: Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh Có TK 811 – Chi phí khác Cuối kỳ kế toán kết chuyển toàn bộ chi phí khác phát sinh trong kỳ để xác định kết quả kinh doanh, ghi: Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh Có TK 811 – Chi phí khác Kế toán xác định kết quả kinh doanh. Nội dung. - Để xác định kết quả kinh doanh,kế toán sử dụng TK 911 “xác định kết quả kinh doanh”. - TK 911 được mở chi tiết cho từng loại hoạt động (hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu, hoạt động tài chính, hoạt động khác), trong từng hoạt động có thể có thể mở chi tiết cho từng loại sản phẩm, từng ngành kinh doanh, từng loại hình phục vụ. Kết cấu tài khoản. Nợ 911 Có -Trị giá vốn của hàng hóa, dịch vụ đã tiêu thụ và toàn bộ chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư phát sinh trong kỳ. -Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. -Chi phí tài chính, chi phí khác. -Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. -Lãi sau thuế các hoạt động trong kỳ. -Doanh thu thuần về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ trong kỳ và doanh thu thuần bất động sản đầu tư trong kỳ. -Doanh thu hoạt động tài chính. -Thu nhập khác. -Lỗ về các hoạt động trong kỳ. Không có số dư - Kết quả kinh doanh được biểu hiện qua chỉ tiêu lợi nhuận thuần của hoạt động kinh doanh và được xác định như sau: Lợi nhuận thuần của hoạt động sản xuất kinh doanh Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ Giá vốn hàng bán Doanh thu hoạt động tài chính Chi phí tài chính Chi phí bán hàng = - + - - Chi phí quản lý doanh nghiệp - Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh Thu nhập khác Chi phí khác = + - Cuối kỳ kế toán kết chuyển thành Doanh thu bán hàng thuần sang TK 911, ghi: Nợ TK 511 Có TK 911 Cuối kỳ kế toán : - kết chuyển giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, lao vụ, dịch vụ đã tiêu thụ Nợ TK 911 Có TK 632 Kết chuyển chi phí bán hàng Nợ TK 911 Có TK 642 Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp. Nợ TK 911 Có TK 642 Đồng thời kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính và kết chuyển chi phí tài chính để xác định lợi nhuận thuần về hoạt động kinh doanh. + Kết chuyển Doanh thu hoạt động tài chính: Nợ TK 515 Có TK 911 + Kết chuyển chi phí tài chính. Nợ TK 911 Có TK 635 Xác định kết quả kinh doanh: Nếu kết quả kinh doanh > 0 thì doanh nghiệp lãi Nếu kết quả kinh doanh < 0 thì doanh nghiệp lỗ Kế toán xác định kết quả của hoạt động khác. Để xác định kết quả hoạt động khác, kế toán cũng sử dụng tài khoản 911. Cuối kỳ: Kết chuyển thu nhập sang tài khoản 911, kế toán ghi: Nợ TK 711 Có TK 911 Kết chuyển chi phí khác sang TK 911, kế toán ghi: Nợ TK 911 Có TK 811 Xác định kết quả hoạt động khác: Nếu thu nhập khác > chi phí khác – lãi khác. Nếu thu nhập khác < chi phí khác – lỗ khác. Kế toán xác định lợi nhuận sau thuế TNDN: Để xác định lợi nhuận sau thuế thì trong kỳ phải theo dõi chi phí thuế TNDN và xác định chênh lệch tài khoản “Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp” để kết chuyển sang tài khoản 911. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp là tổng chi phí thuế TNDN hiện hành và chi phí thuế TNDN hoãn lại khi xác định lợi nhuận hoặc lỗ của một kỳ. Thuế thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN của năm hiện hành. Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành là số thuế TNDN phải nộp tính trên thTNDN hoãn lại phải trả là thuế TNDN phải nộp trong tương lai tính trên các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế TNDN trong năm hiện hành. Tài khoản sử dụng: kế toán sử dụng TK 821 “chi phí thuế TNDN” Kết cấu và nội dung phản ánh vào TK này như sau: Nợ 821 Có -Chi phí thuế TNDN hiện hành phát sinh trong năm. -Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh trong năm. -Kết chuyển sang TK 911 để xác định kết quả kinh doanh. -Chênh lệch thuế TNDN thực tế phải nộp trong năm nhỏ hơn số thuế TNDN đã tạm nộp. -Ghi giảm chi phí thuế TNDN hoãn lại và ghi nhận tài sản thuế TNDN hoãn lại. -Kết chuyển sang tài khoản 911 để xác định kết quả kinh doanh. Không có số dư TK 821 – Có 2 TK cấp 2: 8211 “chi phí thuề TNDN hiện hành” 8212 “chi phí thuế TNDN hoãn lại” * Nội dung và phương pháp phản ánh (1) Hàng quý khi tạm nộp thuế TNDN, kế toán ghi: - Số thuế TNDN phải nộp. Nợ TK 821 (8211) Có TK 3334 Khi nộp thuế TNDN Nợ TK 3334 Có Tk 111, 112 (2) Cuối năm căn cứ vào số thuế TNDN thực tế phải nộp, sẽ ghi: - Số thuế TNDN bổ sung Nợ TK 8211 Có TK 3334 -Khi nộp thuế TNDN: Nợ TK 3334 Có TK 111, 112. Số thuế TNDN phải nộp trong năm nhỏ hơn số đã tạm nôp trong năm, sẽ ghi: Nợ TK 3334 Có TK 8211 Trường hợp phát hiện sai sót không trọng yếu của các năm trước liên quan đến thuế TNDN phải nộp. Doanh nghiệp được hạch toán vào chi phí thuế TNDN hiện hành. Nếu nộp bổ sung. + Số nợ phải nộp: Nợ TK 8211 Có TK 3334 + Khi nộp: Nợ TK 3334 Có TK 111, 112 Nếu được ghi giảm thuế TNDN Nợ TK 3334 Có TK 8211 Kết chuyển chênh lệch giữa bên Nợ và bên Có TK 821 để xác định kết quả kinh doanh, kế toán ghi: - Nếu bên Nợ 821 > bên Có 821 Nợ TK 911 Có TK 821 - Nếu bên Nợ 821 < bên Có 821 Nợ TK 821 Có TK 911 Sau đó xác định được lợi nhuận sau thuế kế toán tiến hành kết chuyển: Kết chuyển lãi Nợ TK 911 Có TK 421 “Lợi nhuận chưa phân phối” Kết chuyển lỗ Nợ TK21 Có TK 911 CHƯƠNG III KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI NHÀ MÁY CNS. Đặc điểm cơ bản của hoạt động sản xuất kinh doanh ảnh hưởng đến công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. Nhà máy chuyên sản xuất kinh doanh các loại quạt điện, động cơ, lồng quạt, linh kiện quạt, thiết kế thi công các công trình điện gia dụng; gia công cơ khí, đột dập, chế tạo khuôn mẫu võ sơn tĩnh điện, các chi tiết kim loại; ngoài ra nhà máy còn thực hiện các dịch vụ bán hàng giao tận nơi, sữa chữa, bảo hành, bảo trì các loại quạt điện. Sản xuất kinh doanh quạt điện phù hợp với khí hậu nước ta, vào mùa nóng gia tăng sản xuất, phát sinh nhiều đơn đặt hàng, công tác kế toán sẽ được điều chỉnh theo nhịp độ sản xuất kinh doanh của nhà máy. Sản phẩm của nhà máy thuộc tính cơ khí, linh kiện, giá trị không mức độ chênh lệch nhiều giữa các sản phẩm cùng loại. Vì thế nhà máy xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền, có thể tận dụng bán hàng tồn kho… Thị trường cơ khí Việt Nam còn rất nhiều tiềm năng, được nhà nước khuyến khích sản xuất tiêu thụ nội địa và xuất khẩu – là điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp ngành cơ khí nói chung và Nhà Máy CNS nói riêng. Quy trình

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Nhà Máy Điện Cơ TpHCM.doc
Tài liệu liên quan