Chuyên đề Một số nhận xét đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần xây dựng và phục chế công trình văn hóa

MỤC LỤC

 

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN I: CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ, DỤNG CỤ 3

1 - Khái niệm , đặc điểm và vai trò của NL, VL và CC, DC trong sản xuất kinh doanh 3

1.1Khái niệm , đặc điểm và vai trò của nguyên liệu , vật liệu và CC,DC 3

2. Phân loại và đánh giá nguyên liệu , vật liệu và công cụ , dụng cụ 4

2.1.Phân loại nguyên liệu , vật liệu và CC, DC 4

2.2. Đánh giá nguyên liệu ,vật liệu và CCDC 5

2.2.1. Đánh giá NVL, CCDC theo nguyên tắc giá gốc 6

2.2.2Đánh giá nguyên liệu , vật liệu và công cụ , dụng cụ theo giá hạch toán 10

3.Nhiệm vụ kế toán nguyên liệu , vật liệu và CC, DC 11

4.Thủ tục quản lý nhập – xuất kho nguyên liệu , vật liệu và CC, DC và các chứng từ kế toán liên quan 12

4.1.Thủ tục nhập kho 12

4.2.Thủ tục xuất kho 12

4.3.Các chứng từ kế toán có liên quan 13

5.Phương pháp kế toán chi tiết NL, VLvà CC ,DC 14

6.Kế toán tổng hợp NL, VL và CC, DC 17

CHƯƠNG II: THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ PHỤC CHẾ CÔNG TRÌNH VĂN HOÁ 20

2.1. Đặc điểm chung của công ty CP Xây Dựng Và Phục Chế Công Trình Văn Hoá: 20

2.1.1. Sự hình thành và phát triển của công ty CP Xây Dựng Và Phục Chế Công Trình Văn Hoá: 20

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm hoạt động SXKD của công ty CP Xây Dựng Và Phục Chế Công Trình Văn Hoá: 22

2.1.3. Công tác tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất và tổ chức bộ máy kế toán ở công ty CP Xây Dựng Và Phục Chế Công Trình Văn Hoá: 22

2.2.2. Tổ chức kế toán chi tiết nguyên liệu, vật liệu và công cụ, dụng cụ 32

2.3. Kế toán tổng hợp nhập, xuất kho nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ 59

2.3.1 Tài khoản kế toán sử dụng 59

2.3.2 Kế toán tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu 60

2.3.2 Tổ chức kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ 61

CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ, DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ PHỤC CHẾ CÔNG TRÌNH VĂN HOÁ 76

3.1. Những thành tích đạt được và một số hạn chế còn tồn tại trong công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty CP Xây dựng và phục chế công trình văn hoá. 76

3.1.1. Ưu điểm. 76

3.1.2. Một số hạn chế. 78

KẾT LUẬN 79

 

 

docx86 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 21/06/2013 | Lượt xem: 1333 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Một số nhận xét đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần xây dựng và phục chế công trình văn hóa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
2006 Công ty CP Xây Dựng Và Phục Chế Công Trình Văn Hoá được tổ chức theo sơ đồ: Đại hội đồng cổ đông Chủ tịch Hội đồng quản trị Giám đốc công ty Các đơn vị sản xuất Phòng Tài Chính Kế toán Phòng Kỹ thuật – Chất lượng Phòng Kế hoạch -Đầu tư Phòng Tổ chức Hành chính Để hiểu rõ hơn về hoạt động của Công ty CP Xây Dựng Và Phục Chế Công Trình Văn Hoá, chúng ta đi sâu nghiên cứu chức năng hoạt động của từng phòng ban Đại hội đồng cổ đông: Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)là cơ quan quyết định cao nhất của công ty, bao gồm: ĐHĐCĐ thường niên và ĐHĐCĐ bất thường Quyền hạn và chức năng của ĐHĐCĐ: Phê chuẩn các báo cáo tài chính hàng năm sau khi được kiểm toán Phê duyệt mức cổ tức được thanh toán hàng năm cho mỗi loại cổ phần phù hợp với luật doanh nghiệp và các quyền gắn với loại cổ phần đó với điều kiện là mức cổ tức này không cao hơn mức mà HĐQT đề nghị sau khi đã tham khảo ý kiến của cổ đông tại ĐHĐCĐ Chủ tịch hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị là cơ quan cao nhất của công ty giữa 02 nhiệm kỳ ĐHĐCĐ, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định mọi vấn đề có liên quan đến mục đích, quyền lợi của công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. Giám đốc công ty: Điều hành tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của công ty, theo quy chế quản lý nội bộ công ty đã thông qua HĐQT Tổ chức thực hiện các quyết định của HĐQT Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty Kiến nghị phương án bố trí cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong công ty sau khi đã thông qua HĐQT Quyết định lương và phụ cấp (nếu có) đối với người lao động trong công ty, kể cả cán bộ quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng giám đốc Chịu trách nhiệm trước HĐQT, ĐHĐCĐ và pháp luật về những sai phạm gây thiệt hại cho công ty Giám đốc được sự uỷ nhiệm đầy đủ quyền hạn cần thiết để thi hành các quyết định của HĐQT và ĐHĐCD. Tổng giám đốc thực thi quyền hạn và nhiệm vụ của mình phù hợp với điều lệ công ty và các nội quy, quy chế quản lý nội bộ của công ty trên cơ sở tuân thủ pháp luật Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quyết định của Hội đồng quản trị đảm bảo tuân thủ pháp luật và điều lệ công ty Phòng tổ chức hành chính: Phòng tổ chức hành chính của công ty có trách nhiệm giúp Giám đốc Công ty thực hiện công tác tổ chức, hành chính. Các công việc cụ thể: Công tác tổ chức – lao động – tiền lương: Nghiên cứu, đề xuất các phương án về bộ máy tổ chức của Công ty phù hợp với sự phát triển của Công ty trong từng thời kỳ. Tham mưu cho Giám đốc về công tác cán bộ và quy hoạch đội ngũ cán bộ công ty. Xây dựng chức năng , nhiệm vụ và mối quan hệ công tác giữa các bộ phận trong công ty Lập kế hoạch và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ nhân viên Công ty Quản lý hồ sơ, lý lịch cán bộ, nhân viên trong Công ty, xác nhận lý lịch gốc, xác nhận đăng ký kết hôn cho cán bộ nhân viên Công ty, thực hiện công tác nhận xét cán bộ định kỳ Thực hiện công tác tuyển chọn lao động, tổ chức thực hiện ký kết HĐLĐ, thực hiện các thủ tục thôi việc, nghỉ việc, nghỉ hưu, đăng ký và quản lý sổ lao động theo quy định. Xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế trả lương, quy chế thi đua khen thưởng, kỷ luật. Lập bảng chấm công tổng hợp hàng tháng của khối văn phòng, tính lương hàng tháng cho cán bộ nhân viên văn phòng công ty. Xây dựng và quản lý chức danh lao động, tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức xét hay thi nâng bậc lương cho cán bộ nhân viên Công ty. Thực hiện chế độ BHXH, BHYT cho người lao động trong công ty. Tiếp nhận những đơn từ tố giác, khiếu nại và đề xuất biện pháp giải quyết , tham mưu cho Giám đốc khi có tranh chấp lao động. Công tác hành chính: Thực hiện công tác thường trực, đón và hướng dẫn khách đến làm việc Quản lý con dấu, quản lý công văn đi, đến theo quy định của công ty Thực hiện công việc tạp vụ: phục vụ nước uống, giữ gìn vệ sinh chung trong công ty, hội trường, phòng làm việc của lãnh đạo công ty, tạo cảnh quan môi trường làm việc sạch sẽ, thoải mái,… Sắp xếp, bố trí nơi làm việc cho các phòng ban, đảm bảo nhu cầu điện, nước, điện thoại của khối văn phòng công ty. Đánh máy, in ấn tài liệu chung của công ty, quản lý máy photocopy, máy fax của công ty Quản lý văn phòng phẩm của khối văn phòng: tập hợp nhu cầu về văn phòng phẩm, lập kế hoạch mua, quản lý và cấp phát theo giấy đề nghị của phòng ban công ty Là đầu mối phối hợp với các phòng chuyên môn tổ chức hội nghị hội thảo, các buôi họp toàn công ty. Bảo vệ trật tự an ninh, giữ gìn tài sản trong Công ty, thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy. Chịu trách nhiệm về việc cải tạo sửa chữa nhà cửa, các thiết bị văn phòng Thực hiện các công việc khác theo lệnh của giám đốc Phòng Kế hoạch - Đầu tư: Phòng Kế hoạch - Đầu tư là phòng chức năng của công ty có nhiệm vụ giúp Giám đốc Công ty tổ chức quản lý, xây dựng và thực hiện kế hoạch SXKD của công ty. Các công việc cụ thể: Nghiên cứu, phân tích, đánh giá hoạt động SXKD của công ty và đề xuất các giải pháp. Tổ chức tiếp thị với các chủ đầu tư để xin nhận thầu, đấu thầu công trình . Lập khối lượng hoàn thành từng giai đoạn để lam thủ tục tạm ứng tiền cho các công trình và thanh quyết toán công trình. Dự thảo hợp đồng kinh tế trình lãnh đạo công ty phê duyệt gồm: Hợp đồng mua, bán vật tư, thiết bị, hợp đồng giao nhận thầu thi công xây lắp… Tổ chức ký kết, thực hiện, theo dõi thực hiện hợp đồng, phối hợp với phòng tài chính – kế toán để quyết toán và thanh lý hợp đồng. Lập hồ sơ quyết toán công trình đã hoàn thành và bảo vệ quyết toán với các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tham gia hội đồng nghiệm thu, bàn giao các công việc, giai đoạn thi công và hoàn thành cho chủ đầu tư. Lập các báo cáo tổng hợp hoạt động SXKD của công ty định kỳ hay đột xuất theo yêu cầu của giám đốc công ty. Lưu trữ hồ sơ công trình theo quy định của pháp luật. Lập và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, phát triển nhà, khu dân cư và phát triển đô thị mới. Cùng với phòng tổ chức - hành chính chịu trách nhiệm về việc cải tạo, sửa chữa nhà của công ty. Thực hiện các công việc khác theo lệnh của giám đốc công ty. Phòng kỹ thuật – chất lượng: Phòng kỹ thuật chất lượng là phòng chức năng của công ty có nhiệm vụ giúp giám đốc công ty tổ chức quản lý và giám sát kỹ thuật, thi công, hướng dẫn các đơn vị SXKD thực hiện đúng các quy trình, quy phạm tiêu chuẩn kỹ thuật của ngành và của công ty. Các công việc cụ thể: Giải quyết thủ tục ban đầu trong XDCB gồm: Xin giấy phép xây dựng, giấy phép cấp đất, các thủ tục đền bù và các giấy tờ khác có liên quan. Thăm dò điều tra khảo sát để thiết lập thiết kế. Lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật Lập thiết kế và dự toán cho các công trình được giao. Chỉ dẫn, mặt bằng, tim, cốt: Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các đơn vị sản xuất, thi công theo đúng quy trình kỹ thuật và đồ án thiết kế đã được phê duyệt. Giới thiệu đồ án thiết kế và hướng dẫn các đơn vị sản xuất lập phương án thi công. Hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn lao động trong thi công. Đề xuất các biện pháp xử lý các phát sinh trong quá trình thi công. Lập hồ sơ hoàn công công trình. Thành viên hội đồng bàn giao các công trình đã hoàn thành cho chủ đầu tư. Quản lý hồ sơ kỹ thuật, lý lịch các máy móc, thiết bị cơ giới đang dùng trong công ty. Tham gia việc xác định tính năng, tác dụng, chất lượng kỹ thuật các thiết bị, vật tư mà công ty mua hay sản xuất. Tư vấn thiết kế, thi công các công trình theo yêu cầu của công ty. Thư ký thường trực hội đồng sáng kiến của công ty, đúc kết và phổ biến các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất trong toàn công ty. Kiểm tra hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng các tiêu chuẩn định mức vật tư kỹ thuật và lao động. Tổ chức huấn luyện, kiểm tra công tác an toàn lao động định kỳ, thực hiện các chính sách, chế độ bảo hộ lao động. Thực hiện các công việc khác theo lệnh của giám đốc công ty. Chức năng, nhiệm vụ của phòng tài chính – kế toán : Phòng tài chính kế toán là phòng chức năng của công ty có trách nhiệm giúp việc giám đốc công ty tổ chức, thực hiện công tác tài chính kế toán và quản lý tài sản, vật tư của công ty theo đúng quy định hiện hành của pháp luật. Các công việc cụ thể: Xây dựng và theo dõi thực hiện kế hoạch tài chính của công ty. Phối hợp với các bộ phận liên quan trong công ty để lập kế hoạch cân đối nguồn vốn để sử dụng. Tổ chức thực hiện ghi chép, hạch toán kế toán theo đúng chế độ, thể lệ của nhà nước và quy định của công ty. Hướng dẫn các đơn vị ghi chép số liệu ban đầu và thống kê báo cáo đúng chế độ và thời gian quy định. Ghi chép phản ánh chính xác, kịp thời toàn bộ SXKD của công ty về tình hình sử dụng vật tư, tiền vốn và chi phí. Tổ chức hạch toán đầy đủ giá thành các loại sản phẩm, giá thành công trình. Đối chiếu công nợ với chủ đầu tư. Thanh quyết toán nhanh gọn, kịp thời các hạn mục công trình đã hoàn thành. Phân tích báo cáo tài chính phục vụ cho công tác lập và thực hiện kế hoạch SXKD của công ty. Lập và gửi báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật. Thanh toán lương, phụ cấp, tiền thưởng và các chi phí khác theo đúng chế độ chính sách của nhà nước và quy định của công ty cho các đơn vị và cá nhân. Quản lý tài sản cố định và vật rẻ tiền mau hỏng của công ty, tổ chức kiểm tra tài sản định kỳ và bất thường. Lập báo cáo quyết toán theo đúng quy định. Lập kế hoạch tiền mặt hàng tháng, quý, năm, quản lý quỹ tiền mặt hiện có tại công ty và các đơn vị. Thực hiện đúng chế độ kiểm kê quỹ tiền mặt, quan hệ chặt chẽ với ngân hàng để nắm chắc số dư trên các tài khoản. Thanh toán các quy định các khoản chi của khối văn phòng và các đơn vị. Theo dõi việc mua, bán cổ phiếu, tính lãi và trả lãi cho các cổ đông theo quy định. Tính thuế và nộp thuế theo quy định của pháp luật. Tổ chức việc thanh lý tài sản. Phát hiện và ngăn ngừa kịp thời những hành động tham ô, lãng phí, vi phạm chế độ kỷ luật tài chính kế toán. Lưu giữ hồ sơ công trình theo quy định(các văn bản, chứng từ liên quan đến thanh quyêt toán công trình). Tổ chức bảo quản và lưu trữ các chứng từ kế toán theo quy định của pháp luật và của công ty. Thực hiện các công việc khác theo lệnh của giám đốc công ty. Chức năng nhiệm vụ của các đơn vị sản xuất: Các đơn vị sản xuất trực thuộc của công ty có nhiệm vụ tổ chức và thực hiện thi công xây lắp các công trình, sản xuất cơ khí, vật liệu xây dựng, quản lý dự án, kinh doanh nhà ở và dịch vụ…. Các công việc cụ thể: Quản lý và và bố trí nhân lực của đơn vị. Cùng với công ty tiếp thị với khách hàng để nhận công trình, công việc. Tự tổ chức ghi chép chứng từ ban đầu theo quy định của công ty. Lập phương án thi công, phương án SXKD trình giám đốc công ty và tổ chức thực hiện theo đúng phương án đã được phê duyệt. Được tạm ứng vốn và quản lý chi tiêu trong phạm vi công trình, công việc được giao theo đúng quy định của công ty. Ký kết hợp đồng lao động thời vụ theo đúng quy định của nhà nước, của công ty và phù hợp với nhiệm vụ của đơn vị. Lập hồ sơ thanh quyết toán, biên bản nghiệm thu khối lượng, chất lượng công việc, biên bản bàn giao công trình và chịu trách nhiệm về khối lượng và chất lượng côn trình, về tính chính xác, tính hợp pháp, hợp lệ của các chứng từ, tài liệu này. Quyết toán công trình với công ty và phối hợp với công ty để quyết toán với chủ đầu tư. Có trách nhiệm bảo hành công trình, sản phẩm theo quy định. Được mua vật tư phục vụ cho công trình, sản phẩm và tập hợp chứng từ, hóa đơn hợp lệ vể phòng tài chính – kế toán để tổng hợp, hạch toán. Quản lý tài sản, trang thiết bị của đơn vị. Phân phối tiền lương, tiền thưởng đến tay người lao động theo nguyên tắc phân phối theo lao động. Lập biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn lao động cho người lao động trong quá trình SXKD, chịu trách nhiệm trước pháp luật và công ty về công tác vệ sinh môi trường, an toàn lao động của đơn vị và nhân công thuê ngoài theo hợp đồng thời vụ. Thực hiện các công việc khác theo lệnh của giấm đốc. 2.2.2. Tổ chức kế toán chi tiết nguyên liệu, vật liệu và công cụ, dụng cụ 2.2.2.1. Thủ tục và chứng từ nhập – xuất nguyên liệu, vật liệu và công cụ, dụng cụ * Chứng từ sử dụng Công ty sử dụng các loại chứng từ theo đúng qui định, ban hành theo QĐ 1141/TC/QĐ/CĐKT ngày 01/11/1995 của BTC, theo Thông tư số 100/1998/TC-BTC ngày 15/07/1998 về hướng dẫn kế toán thuế GTGT, các chứng từ kế toán về vật liệu bao gồm: Phiếu nhập kho Phiếu xuất kho Biên bản kiểm kê vật tư, sản phẩm, hành hoá Hoá đơn GTGT Hóa đơn bán hàng Thẻ kho, sổ chi tiết vật tư, bảng kê nhập kho nguyên liệu, vật liệu, bảng tổng hợp VL tồn kho Thủ tục nhập kho ở Công ty, nguyên liệu, vật liệu nhập kho chủ yếu là do mua ngoài. Giá gốc của nguyên liệu, vật liệu và công cụ, dụng cụ mua ngoài nhập kho Của doanh nghiệp được tính theo công thức: Giá gốc Giá mua ghi trên Các loại Chi phí có NLVL và hoá đơn sau khi thuế liên quan CCDC mua trừ các khoản không trực tiếp đến Ngoài nhập = chiết khấu giảm + được hoàn + việc mua kho giá lại hàng Theo chế độ kế toán qui định, tất cả các loại nguyên vật liệu khi về đến công ty phải tiến hành kiểm nhận và làm thủ tục nhập kho. Khi nguyên vật liệu được chuyển về công ty, nhân viên tiếp liệu mang hoá đơn GTGT của bên bán nguyên vật liệu xuống kho. Tại đây, thủ kho sẽ xem xét kiểm tra xem vật liệu có đúng nội dung, chủng loại, số lượng, chất lượng như hợp đồng đã kí kết hay không. Sau đó, nhân viên tiếp liệu mang hoá đơn lên phòng kế toán, sau khi đã kiểm tra tính hợp lí, hợp pháp của hoá đơn kế toán viết “ Phiếu nhập kho nguyên liệu, vật liệu và công cụ dụng cụ”. Phiếu nhập kho nguyên vật liệu được viết làm 3 liên: Liên 1: Kế toán vật tư làm căn cứ ghi sổ kế toán. Liên 2: Giao cho thủ kho – Dựa trên phiếu nhập kho ghi vào thẻ kho. Liên 3: Lưu. Thủ kho có trách nhiệm sắp xếp các loại vật tư trong kho một cách khoa học, hợp lý, đảm bảo đúng yêu cầu bảo quản của từng thứ, loại vật liệu để tiện cho việc theo dõi và nhập – xuất nguyên vật liệu Mẫu số: 01.GTKT - 3LL Biểu số 01: 02 - B HOÁ ĐƠN(GTGT) Liên 2: ( Giao cho khách hàng) Ngày 17háng 03năm 2007 Đơn vị bán hàng: CTy CP Kinh Doanh Vận Tải & VLXD Tiến Mạnh Địa chỉ: 14 Đại Cồ Việt-Q.Hai Bà Trưng- Hà Nội Số TK Điện thoại: MS Họ tên người mua hàng: Tạ Thị Hường Đơn vị: Công ty cổ phần xây dựng và phục chế công trình văn hoá Địa chỉ: số 27 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội. Hình thức thanh toán: TM MS stt Tên hàng hoá, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền A B C 1 2 3=1x2 1 Xi măng Bỉm Sơn tấn 10 700.000 7.000.000 Cộng tiền hàng: 7.000.000 Thuế suất 10% Tiền thuế 700.000 Tổng cộng tiền thanh toán 7.700.000 Số tiền viết bằng chữ: Bảy triệu bảy trăm nghìn đồng chẵn Người mua hàng Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) HOÁ ĐƠN (GTGT) Mẫu số: 01.GTKT - 3LL Liên 3:( Dùng cho thanh toán) 02 - B Ngày 17háng 03năm 2007 Đơn vị bán hàng: CTy CP Kinh Doanh Vận Tải & VLXD Tiến Mạnh Địa chỉ: 14 Đại Cồ Việt-Q.Hai Bà Trưng- Hà Nội Số TK Điện thoại: MS Họ tên người mua hàng: Nguyễn Chu Mạnh Đơn vị: Công ty cổ phần xây dựng và phục chế công trình văn hoá Địa chỉ: số 27 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội. Hình thức thanh toán: TM MS stt Tên hàng hoá, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền A B C 1 2 3=1x2 1 Cát vàng m³ 10.000 4.500 45.000.000 Cộng tiền hàng 45.000.000 Thuế suất 10% Tiền thuế 4.500.000 Tổng cộng tiền thanh toán 49.500.000 Số tiền viết bằng chữ: Bốn mươi chín triệu năm trăm nghìn đồng chẵn Người mua hàng Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) HOÁ ĐƠN(GTGT) Mẫu số: 01.GTKT - 3LL Liên 2: (Giao cho khách hàng) 02 - B Ngày19tháng 03năm 2007 Đơn vị bán hàng: Công ty CP Kinh Doanh Vật Tư và Xây Dựng (CMC) Địa chỉ: F602/4 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội Số TK Điện thoại MS:0101045862 Họ tên người mua hàng: Tạ Thị Hường Đơn vị: Công ty cổ phần xây dựng và phục chế công trình văn hoá Địa chỉ: số 27 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội. Hình thức thanh toán: TM MS stt Tên hàng hoá, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền A B C 1 2 3=1x2 1 Cọc chống chiếc 100 41.000 4.100.000 Cộng tiền hàng 4.100.000 Thuế suất 10% Tiền thuế 410.000 Tổng cộng tiền thanh toán 4.510.000 Số tiền viết bằng chữ: Bốn triệu năm trăm mười nghìn đồng chẵn Người mua hàng Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) HOÁ ĐƠN (GTGT) Mẫu số: 01.GTKT - 3LL Liên 3:( Dùng cho thanh toán) 02 - B Ngày 19 tháng 03 năm 2007 Đơn vị bán hàng: Công ty CP Kinh Doanh Vật Tư và Xây Dựng (CMC) Địa chỉ: F602/4 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội Số TK Điện thoại MS Họ tên người mua hàng: Nguyễn Chu Hùng Đơn vị: Công ty cổ phần xây dựng và phục chế công trình văn hoá Địa chỉ: số 27 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội. Hình thức thanh toán: TM MS stt Tên hàng hoá, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền A B C 1 2 3=1x2 1 Quần áo bảo hộ lao động Bộ 350 55.000 19.250.000 Cộng tiền hàng 19.250.000 Thuế suất 10% Tiền thuế 1.925.000 Tổng cộng tiền thanh toán 21.175.000 Số tiền viết bằng chữ: Hai mươi mốt triệu một trăm bảy năm nghìn đồng chẵn. Người mua hàng Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHỤC CHẾ CÔNG TRÌNH VĂN HOÁ BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM (vật tư, sản phẩm, hàng hoá) Ngày 18 tháng 03 năm 2007 Căn cứ QĐ số 12 ngày 18 tháng 3 năm 2007 Của: Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng và phục chế công trình văn hoá Ban kiểm nghiệm gồm Bà: Nguyễn Thu Trang – Trưởng ban Ông: Trịnh Anh Tuấn – Uỷ viên Bà: Lê Minh Hải – Uỷ viên Đã kiểm nghiệm các loại: TT Tên, nhãn hiệu qui cách vật tư Mã số ĐVT Số lượng theo chứng từ KQ kiểm nghiệm Ghi chú SL đúng qui cách, phẩm chất Sl ko đúng qui cách, phẩm chất 1 Xi măng Bỉm Sơn Tấn 10 10 2 Cát vàng m³ 10.000 10.000 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHỤC CHẾ CÔNG TRÌNH VĂN HOÁ BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM (vật tư, sản phẩm, hàng hoá) Ngày 20 tháng 03năm2007 Căn cứ QĐ số 10 ngày 20 tháng 3 năm 2007 Của: Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng và phục chế công trình văn hoá Ban kiểm nghiệm gồm Đã kiểm nghiệm các loại: Bà: Nguyễn Thu Trang – Truởng ban Ông: Trịnh Anh Tuấn – Uỷ viên Bà: Lê Minh HảI – Uỷ viên TT Tên, nhãn hiệu qui cách vật tư Mã số ĐVT Số lượng theo chứng từ KQ kiểm nghiệm Ghi chú SL đúng qui cách, phẩm chất Sl ko đúng qui cách, phẩm chất 1 Quần áo bảo hộ lao động Bộ 350 350 2 Cọc chống Chiếc 100 100 Biểu số 02: Đơn vị:……. PHIẾU NHẬP KHO Số …4/12 Mẫu số : 01-VT Địa chỉ:…… Ngày 18 tháng 03 năm 2007 Nợ:152 QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Có: 331 Ngày 20 - 3- 2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính Họ tên người giao hàng: Nguyễn Hồng Diệp Theo HĐ số ngày 17 tháng 03 năm 2007 của CTy CP Kinh Doanh Vận Tải & VLXD Tiến Mạnh. Nhập tại kho: SXKD Địa điểm: số 27 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội. stt Tên, nhãn hiệu quy cách phẩm chất vật tư(sản phẩm, hàng hoá) Mã số ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền Theo chứng từ Thực nhập A B C D 1 2 3 4 1 Xi măng Bỉm Sơn Tấn 10 10 700.000 7.000.000 Cộng 7.000.000 Nhập, ngày 18tháng 03 năm 2007 Người lập phiếu Người giao Thủ quỹ Kế toán trưởng (Hoặc bộ phận có hàng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) nhu cầu nhập) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Đơn vị:……. PHIẾU NHẬP KHO Số …4/12 Mẫu số : 01-VT Địa chỉ:…… Ngày 18 tháng 03 năm 2007 Nợ:152 QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Có: 331 Ngày 20 - 3- 2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính Họ tên người giao hàng: Lương Công Hoàng Theo HĐ số ngày 17 tháng 03năm 2007 của CTy CP Kinh Doanh Vận Tải & VLXD Tiến Mạnh. Nhập tại kho: SXKD Địa điểm: số 27 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội. stt Tên, nhãn hiệu quy cách phẩm chất vật tư(sản phẩm, hàng hoá) Mã số ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền Theo chứng từ Thực nhập A B C D 1 2 3 4 1 Cát vàng m3 10.000 10.000 4.500 45.000.000 Cộng 45.000.000 Nhập, ngày 18tháng 03 năm2007 Người lập phiếu Người giao Thủ quỹ Kế toán trưởng (Hoặc bộ phận có hàng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) nhu cầu nhập) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Đơn vị:……. PHIẾU NHẬP KHO Số …4/12 Mẫu số : 01-VT Địa chỉ:…… Ngày 20 tháng 03 năm 2007 Nợ:152 QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Có: 331 Ngày 20 - 3- 2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính Họ tên người giao hàng: Lê Tuấn Anh Theo HĐ số ngày 19 tháng 03 năm 2007 của CTy CP Kinh Doanh Vật Tư và xây dựng( CMC) Nhập tại kho: SXKD Địa điểm: số 27 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội. stt Tên, nhãn hiệu quy cách phẩm chất vật tư(sản phẩm, hàng hoá) Mã số ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền Theo chứng từ Thực nhập A B C D 1 2 3 4 1 Quần áo bảo hộ lao động Bộ 350 350 55.000 19.250.000 Cộng 19.250.000 Nhập, ngày 20 tháng 03năm2007 Người lập phiếu Người giao Thủ quỹ Kế toán trưởng (Hoặc bộ phận có hàng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) nhu cầu nhập) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Đơn vị:……. PHIẾU NHẬP KHO Số …4/12 Mẫu số : 01-VT Địa chỉ:…… Ngày 20 tháng 03 năm 2007 Nợ:152 QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Có: 331 Ngày 20 - 3- 2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính Họ tên người giao hàng: Vũ Tuấn Đạt Theo HĐ số ngày 19 tháng 03 năm 200 của CTy CP Kinh Doanh vật tư và xây dựng (CMS) Nhập tại kho: SXKD Địa điểm: số 27 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội. stt Tên, nhãn hiệu quy cách phẩm chất vật tư(sản phẩm, hàng hoá) Mã số ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền Theo chứng từ Thực nhập A B C D 1 2 3 4 1 Cọc chống Chiếc 100 100 41.000 4.100.000 Cộng 4.100.000 Nhập, ngày 20 tháng 3 năm 2007 Người lập phiếu Người giao Thủ quỹ Kế toán trưởng (Hoặc bộ phận có hàng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) nhu cầu nhập) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Ÿ Thủ tục xuất kho NLVL – CCDC: - Khi có yêu cầu sử dụng xuất dùng cho bộ phận vật tư viết phiếu xuất kho vật tư hạn mức vật tư. - Đối với vật tư đổ tại chân công trình thì bộ phận vật tư làm phiếu nhập xuất cùng một lúc. - Giá NLVL, CCDC xuất kho của doanh nghiệp được tính theo phương pháp bình quân gia quyền: Giá trị thực Số lượng Đơn giá tế NLVL NLVL & bình quân &CCDC = CCDC xuất x gia quyền xuất kho kho Trong đó Giá đơn vị bình quân được tính theo giá bình quân gia quyền cả kỳ dự trữ ( giá bình quân gia quyền toàn bộ luân chuyển trong kỳ) Đơn Giá trị thực Giá trị thực tế giá tế NLVL & NLVL & bình CCDC tồn + CCDC nhập quân kho đầu kỳ kho trong kỳ gia = quyền Số lượng Số lượng NLVL cả kỳ NLVL CCDC nhập dự trữ CCDC tồn kho trong kho đầu kỳ kỳ - Phiếu xuất kho được lập thành 2 liên. Liên 1: Chuyển cho phòng kế hoạch vật tư. Liên 2: Đội trưởng đội sản xuất mang đến kho và người nhận ký vào phiếu xuất Đơn vị:……. PHIẾU XUẤT KHO Số …4/12 Mẫu số : 01-VT Địa chỉ:…… Ngày 20 tháng 03 năm 2007 Nợ: 621 QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Có: 152 Ngày 20 - 3- 2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính Họ tên người nhận hàng: Lê Xuân Nam. Bộ phận: Kỹ thuật Lý do xuất kho: phục vụ thi công Xuất tại kho: SXKD Địa điểm: số 27 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội. stt Tên, nhãn hiệu quy cách phẩm chất vật tư(sản phẩm, hàng hoá) Mã số ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền Theo chứng từ Thực nhập A B C D 1 2 3 4 1 Xi măng Bỉm Sơn Tấn 10 10 700.000 7.000.000 Cộng 7.000.000 Tổng số tiền(viết bằng chữ): Bảy triệu đồng chẵn Số chứng từ gốc kèm theo: 01 Ngày 20 tháng 3 năm 2007 Người lập Người nhận Thủ kho Kế toán trưởng Giám đốc phiếu hàng (Ký, họ tên) (Hoặc bộ phận có (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) nhu cầu nhập) (Ký, họ tên) Đơn vị:……. PHIẾU XUẤT KHO Số …4/12 Mẫu số : 01-VT Địa chỉ:…… Ngày 20 tháng 03 năm 2007 Nợ: 621 QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Có: 152 Ngày 20 - 3- 2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính Họ tên người nhận hàng:Trần Văn Tú Bộ phận: kỹ thuật Lý do xuất kho: phục vụ thi công Xuất tại kho: SXKD Địa điểm: số 27 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội. stt Tên, nhãn hiệu quy cách phẩm chất vật tư(sản phẩm, hàng hoá) Mã số ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền Theo chứng từ Thực nhập A B C D 1 2 3 4 1 Cát vàng m3 10.000 10.000 4.500 45.000.000 Cộng 45.000.000 Tổng số tiền(viết bằng chữ): Bốn năm triệu đồng chẵn Số chứng từ gốc kèm theo: 01 Ngày 20 tháng 3 năm 2007 Người lập Người nhận Thủ kho Kế toán trưởng Giám đốc phiếu hàng (Ký, họ tên) (Hoặc bộ phận có (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) nhu cầu nhập) (Ký, họ tên Đơn vị:……. PHIẾU XUẤT KHO Số …4/12 Mẫu số : 01-VT Địa chỉ:…… Ngày 25 tháng 03 năm 2007 Nợ: 627 QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Có: 153 Ngày 20 - 3- 2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính Họ tên người nhận hàng: Thái Thanh Sơn . Bộ phân: Kỹ thuật Lý do xuất kho: phục vụ thi công Xuất tại kho: SXKD Địa điểm: số 27 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội. stt Tên, nhãn hiệu quy cách phẩm chất vật tư(sản phẩm, hàng hoá) Mã số ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền Theo chứng từ Thực nhập A B C D 1 2 3 4 1 Quần áo bảo hộ lao động Bộ 350 350 55.000 19.250.000 Cộng 19.250.000 Tổng số tiền(viết bằng chữ): Mườ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxMột số ý kiến nhận xét đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công ty Cổ phần ây dựng và Phục chế công .docx
Tài liệu liên quan