Đề tài Bồi dưỡng các phương pháp giải nhanh một số bài toán Hóa học

MỤC LỤC

Nội dung đề tài Trang

Lời cảm ơn 1

A- PHẦN MỞ ĐẦU 2

I- LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: 2

II-MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: 2

III-ĐỐI TƯỢNG VÀ KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU: 2

1- Đối tượng nghiên cứu : 2

2- Khách thể nghiên cứu : 2

IV-NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU: 3

V- PHẠM VI NGHIÊN CỨU: 3

VI- PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: 3

1- Phương pháp chủ yếu: 3

2-Các phương pháp hỗ trợ: 3

B- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN 5

I- CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH MỘT SỐ BTHH. 5

II- THỰC TIỄN VỀ TRÌNH ĐỘ VÀ VÀ ĐIỀU KIỆN HỌC TẬP CỦA HỌC SINH. 6

1-Thực trạng chung: 6

2- Chuẩn bị thực hiện đề tài: 6

III- KINH NGHIỆM VẬN DỤNG ĐỀ TÀI VÀO THỰC TIỄN 7

Chủ đề 1: Phương pháp tự do chọn lượng chất 7

Chủ đề 2: Phương pháp khối lượng mol trung bình 9

Chủ Đề 3 : Phương pháp tăng giảm khối lượng 11

Chủ Đề 4: Phương pháp tính theo lượng của nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử 12

Chủ Đề 5: Phương pháp hợp thức 15

C - BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC: 18

I- BÀI HỌC KINH NGHIỆM: 18

II- KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC: 18

D- KẾT LUẬN CHUNG: 19

E- PHẦN PHỤ LỤC: 20

I- PHIẾU ĐIỀU TRA : 20

II- TÀI LIỆU THAM KHẢO: 21

 

doc22 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 05/06/2013 | Lượt xem: 1847 | Lượt tải: 37download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Bồi dưỡng các phương pháp giải nhanh một số bài toán Hóa học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNoi dung.doc