Đề tài Hoàn thiện hạch toán sửa chữa nâng cấp tài sản cố định hữu hình tại Công ty Lắp máy điện nước – Tổng Công ty Xây dựng và phát triển hạ tầng (LICOGI)

Lời mở đầu 1

Phần I – Cơ sở lý luận về hạch toỏn sửa chữa nõng cấp tài sản cố định hữu hỡnh trong cỏc doanh nghiệp 2

I. Những vấn đề chung về tài sản cố định hữu hỡnh 2

1. Khỏi niệm và đặc điểm 2

2. Phõn loại 3

3. Đỏnh giỏ tài sản cố định hữu hỡnh 4

II. Sửa chữa TSCĐ hữu hỡnh 5

1. Khỏi niệm và phõn loại sửa chữa lớn TSCĐ hữu hỡnh 5

2. Phương phỏp hạch toỏn sửa chữa lớn TSCĐ hữu hỡnh 6

Phần II – Thực trạng hạch toỏn sửa chữa nõng cấp TSCĐ hữu hỡnh tại cụng ty lắp mỏy điện nước – Tổng cụng ty xõy dựng và phỏt triển hạ tầng 7

I. Tổng quan về hoạt động sản xuất kinh doanh và cụng tỏc tổ chức kế toỏn tại cụng ty lắp mỏy điện nước 7

1. Lịch sử hỡnh thành và phỏt triển của cụng ty lắp mỏy điện nước – tổng cụng ty xõy dựng và phỏt triển hạ tầng 7

2. Đặc điểm tổ chức bộ mỏy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh 8

3. Đặc điểm tổ chức bộ mỏy kế toỏn và việc vận dụng chế độ kế toỏn tại cụng ty lắp mỏy điện nước 9

4. Việc vận dụng chế độ kế toỏn tại cụng ty lắp mỏy điện nước 11

II. Hạch toỏn sửa chữa nõng cấp TSCĐ hữu hỡnh tại cụng ty 12

1. Sửa chữa thường xuyờn 13

2. Sửa chữa TSCĐ

Phần III – Hoàn thiện hạch toỏn sửa chữa nõng cấp TSCĐ hữu hỡnh tại cụng ty lắp mỏy điện nước 19

I. Đỏnh giỏ chung về cụng tỏc kế toỏn tại cụng ty 19

1. Những thành tựu đạt được 19

2. Những tồn tại cần khắc phục 20

 

doc26 trang | Chia sẻ: NguyễnHương | Ngày: 20/07/2017 | Lượt xem: 552 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Hoàn thiện hạch toán sửa chữa nâng cấp tài sản cố định hữu hình tại Công ty Lắp máy điện nước – Tổng Công ty Xây dựng và phát triển hạ tầng (LICOGI), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
d­ìng th­êng xuyªn. Do khèi l­îng c«ng viÖc söa ch÷a kh«ng nhiÒu, quy m« söa ch÷a nhá, chi phÝ ph¸t sinh ®Õn ®©u ®­îc tËp hîp trùc tiÕp vµo chi phÝ kinh doanh ®Õn ®ã. Tr­êng hîp söa ch÷a lín, mang tÝnh phôc håi: lµ söa ch÷a thay thÕ nh÷ng bé phËn, chi tiÕt h­ háng trong qu¸ tr×nh sö dông mµ nÕu kh«ng thay thÕ, söa ch÷a th× TSC§ h÷u h×nh sÏ kh«ng ho¹t ®éng hoÆc ho¹t ®éng kh«ng b×nh th­êng. Chi phÝ söa ch÷a lín kh¸ cao. Thêi gian söa ch÷a th­êng kÐo dµi, c«ng viÖc söa ch÷a cã thÓ tiÕn hµnh theo kÕ ho¹ch hoÆc ngoµi kÕ ho¹ch. Toµn bé chi phÝ söa ch÷a ®­îc tËp hîp riªng theo tõng c«ng tr×nh, sau khi c«ng tr×nh hµn thµnh ®­îc coi nh­ mét kho¶n chi phÝ theo dù to¸n vµ sÏ ®­a vµo chi phÝ ph¶i tr¶ (nÕu söa ch÷a theo kÕ ho¹ch) hay chi phÝ tr¶ tr­íc (nÕu söa ch÷a ngoµi kÕ ho¹ch) Tr­êng hîp söa ch÷a n©ng cÊp: söa ch÷a n©ng cÊp lµ c«ng viÖc söa ch÷a nh»m kÐo dµi tuæi thä cña TSC§ h÷u h×nh hay n©ng cao n¨ng suÊt, tÝnh n¨ng, t¸c dông cña TSC§ h÷u h×nh nh­ c¶i t¹o, thay thÕ, x©y l¾p, trang bÞ, bæ sung thªm mét sè bé phËn cña TSC§ h÷u h×nh. ViÖc h¹ch to¸n söa ch÷a n©ng cÊp ®­îc tiÕn hµnh nh­ söa ch÷a lín. Lhi c«ng tr×nh söa ch÷a n©ng cÊp hoµn thµnh, bµn giao, gi¸ trÞ n©ng cÊp sÏ ®­îc ghi t¨ng nguyªn gi¸ TSC§ h÷u h×nh. §ång thêi ®­îc kÕt chuyÓn nguån vèn t­¬ng tù nh­ c¸c tr­êng hîp t¨ng TSC§ h÷u h×nh kh¸c. 2. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n söa ch÷a lín TSC§ h÷u h×nh Víi ba lo¹i söa ch÷a TSC§ h÷u h×nh nh­ trªn, tuú theo quy m«, tÝnh chÊt cña c«ng viÖc söa ch÷a , kÕ to¸n sÏ ph¶n ¸nh vµo c¸c tµi kho¶n thÝch hîp. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n c¸c lo¹i söa ch÷a trªn cã thÓ kh¸i qu¸t trong s¬ ®å sau: Tk 111,112,152,334... TK 627,641,642 Chi phÝ söa ch÷a lÆt vÆt (tù lµm) TK1421, 242 TK331,111,112 TK2413 KÕt chuyÓn gi¸ thµnh söa ch÷a TËp hîp chi phÝ söa ch÷a lín, söa ch÷a n©ng cÊp Tù lµm S/ch÷a ngoµi Ph©n bæ dÇn KH Thuª ngoµi TK 211 S/ch÷a TK 1331 n©ng cÊp ThuÕ GTGT CP söa ch÷a kh«ng ®­îc ghi t¨ng, NG tÝnh vµo CP ThuÕ GTGT SXKD trong kú TK 335 (nÕu cã) Söa ch÷a trong TrÝch tr­íc KH Chi phÝ söa ch÷a lÆt vÆt (thuª ngoµi) S¬ ®å 1: S¬ ®å h¹ch to¸n c¸c h×nh thøc söa ch÷a TSC§ h÷u h×nh PhÇn II Thùc tr¹ng h¹ch to¸n söa ch÷a n©ng cÊp TSC§ h÷u h×nh t¹i c«ng ty l¾p m¸y ®iÖn n­íc – tæng c«ng ty x©y dùng vµ ph¸t triÓn h¹ tÇng (licogi) Tæng quan vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ c«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n t¹i C«ng ty l¾p m¸y ®iÖn n­íc LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn C«ng ty l¾p m¸y ®iÖn n­íc – Tæng C«ng ty x©y dùng vµ ph¸t triÓn h¹ tÇng Tæng C«ng ty x©y dùng vµ ph¸t triÓn h¹ tÇng (LICOGI) ®­îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh 90 cña thñ t­íng chÝnh phñ. Cïng víi c¸c tæng C«ng ty kh¸c ®­îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh nµy, Tæng C«ng ty x©y dùng vµ ph¸t triÓn h¹ tÇng trë thµnh lùc l­îng nßng cèt trong t¨ng tr­ëng kinh tÕ, ®ãng gãp nhiÒu cho ng©n s¸ch nhµ n­íc, duy tr× møc t¨ng tr­ëng cao so víi khu vùc doanh nghiÖp nhµ n­íc. Tæng C«ng ty cã 20 thµnh viªn, ®­îc bè trÝ ë nhiÒu tØnh thµnh trong c¶ n­íc. Trong ®ã, C«ng ty L¾p m¸y diÖn n­íc còng lµ mét thµnh viªn trùc thuéc Tæng C«ng ty x©y dùng vµ ph¸t triÓn h¹ tÇng víi tªn giao dÞch lµ Eletric - water Equipment Installation Company. TiÒn th©n cña C«ng ty lµ XÝ nghiÖp c¬ giíi vµ L¾p m¸y ®iÖn n­íc thuéc C«ng ty x©y dùng 18 vµ tr¹m m¸y 382. Tuy nhiªn, do thÊy tr­íc thi tr­êng réng lín vµ yªu cÇu ngµy cµng cao vÒ tÝnh chuyªn nghiÖp cña lÜnh vùc mµ XÝ nghiÖp ®ang ho¹t ®éng, ngµy 23 / 7 / 1997 XÝ nghiÖp ®· ®­îc ®æi tªn thµnh C«ng ty l¾p m¸y ®iÖn n­íc theo quyÕt ®Þnh sè 474 / BXD / TCLD Bé X©y dùng víi ®iÒu lÖ t¹m thêi do Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng C«ng ty ban hµnh. Nh­ vËy, tõ th¸ng 7 / 1997 C«ng ty l¾p m¸y ®iÖn n­íc thuéc Tæng C«ng ty x©y dùng vµ ph¸t triÓn h¹ tÇng chÝnh thøc ®­îc thµnh lËp, trë thµnh mét tæ chøc kinh tÕ cã t­ c¸ch ph¸p nh©n ho¹t ®éng theo LuËt doanh nghiÖp nhµ n­íc. C«ng ty chÞu sù qu¶n lý trùc tiÕp cña Tæng C«ng ty x©y dùng vµ ph¸t triÓn h¹ tÇng, víi c¬ quan chñ qu¶n lµ UBND thµnh phè Hµ Néi. C«ng ty cã giÊy phÐp kinh doanh sè 308374 do Së kÕ ho¹ch ®Çu t­ cÊp ngµy 14 / 8 / 1997, giÊy phÐp hµnh nghÒ sè 153 BXD / CSXD cÊp ngµy 16 / 4 / 1999. Trô së cña C«ng ty ©tj t¹i tÇng 4 vµ tÇng 5 nhµ H2A – Thanh Xu©n Nam – quËn Thanh Xu©n – Thµnh phè Hµ Néi. C«ng ty cã tµi kho¶n tiÒn göi vµ tiÒn vay më t¹i Ng©n hµng ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn Hµ Néi vµ Ng©n hµng C«ng th­¬ng Thanh Xu©n. C«ng ty l¾p m¸y ®iÖn n­íc lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc, ®­îc thµnh lËp víi nhiÖm vô kinh doanh chÝnh lµ: Thi c«ng nÒn mãng, x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp, giao th«ng, thuû lîi, thuû ®iÖn, b­u ®iÖn; c¸c c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng ®« thÞ vµ khu c«ng nghiÖp, ®­êng d©y t¶i ®iÖn, tr¹m biÕn thÕ ®iÖn C«ng ty l¾p m¸y ®iÖn n­íc ®­îc thµnh lËp ch­a l©u, sè vèn ban ®Çu kh«ng lín nh­ng tr¶i qua 7 n¨m ho¹t ®éng, c«ng ty ®· dÇn dÇn ph¸t triÓn, t¹o ®­îc vÞ trÝ v÷ng ch¾c trong ngµnh x©y l¾p ®iÖn n­íc. Trong mét vµi n¨m gÇn ®©y mÆc dï cßn nhiÒu khã kh¨n, nh­ng C«ng ty ®· tõng b­íc kh¾c phôckhã kh¨n ban ®Çu vµ hoµn thµnh tèt nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh, ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty ®­îc ®¶m b¶o, tµi s¶n, nguån vèn, doanh thu, kho¶n ®ãng gãp vµo ng©n s¸ch nhµ n­íc nh×n chung t¨ng lªn. §iÒu ®¸ng nãi nhÊt ë c«ng ty lµ kh¶ n¨ng tiÕp cËn thÞ tr­êng, më r«ng quy m« kinh doanh, thu hót kh¸ch hµng vµ tù t×m kiÕm , ký kÕt c¸c hîp ®ång x©y l¾p. Sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty ®· vµ ®ang ®­îc kiÓm ®Þnh b»ng mét lo¹t c¸c c«ng tr×nh x©y l¾p cã quy m« lín, chÊt l­îng cao. §Ó thÊy râ h¬n nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc cña c«ng ty trong mét vµi n¨m gÇn ®©y ta xem xÐt mét sè chØ tiªu trong biÒu sè 1: KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty trong n¨m 2001 vµ 2002 ChØ tiªu ®v N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2002/2001 Sè tuyÖt ®èi TL % 1. Tæng gi¸ trÞ s¶n l­îng §ång 63.863.000.000 63.863.000.000 +833.000.000 +1,32 2. Tæng doanh thu §ång 28.391.560.112 36.836.503.482 +8.444.943.370 +29,74 3. Tæng gi¸ vèn §ång 26.592.706.063 34.235.059.149 +7.642.353.086 +28,74 4. Tæng lîi nhuËn tr­íc thuÕ §ång 400.379.969 651.790.683 +211.410.714 +48,01 5.ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp §ång 140.921.590 162.947.671 +52.852.679 +48,01 6. Sè lao ®éng b×nh qu©n §ång 452 526 +74 +16,37 7. Thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi ®/ng 800.000 850.000 +50.000 +6,25 §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh Víi ph­¬ng ch©m tæ chøc bé m¸y gän nhÑ, tõng b­íc x©y dùng ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý, c¸n bé kü thuËt giái vµ c«ng nh©n lµnh nghÒ, chñ ®éng trong thùc hiÖn nhiÖm vô ®­îc giao, lµm viÖc cã hiÖu qu¶; phï hîp víi c¬ chÕ thÞ tr­êng, ®óng ph¸p luËt, ph¸p quy cña nhµ n­íc vµ phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña ngµnh x©y l¾p. Bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty ®­îc tæ chøc theo ph­¬ng thøc trùc tuyÕn chøc n¨ng. §øng ®Çu lµ gi¸m ®èc: lµ ng­êi ®iÒu hµnh chung vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc nhµ n­íc vµ cÊp trªn vÒ ho¹t ®éng cña c«ng ty. Gióp viÖc cho gi¸m ®èc cßn cã 3 phã gi¸m ®èc: Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kü thuËt Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch thi c«ng Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch x­ëng 382 Ta cã thÓ kh¸i qu¸t bé m¸y tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty nh­ trong s¬ ®å 2 S¬ ®å 2: s¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty l¾p m¸y ®iÖn n­íc Héi ®ång qu¶n trÞ c«ng ty Gi¸m ®èc PG§ tr¹m 382 PG§ thi c«ng PG§ kü thuËt Phßng kü thuËt Phßng kÕ to¸n Phßng kinh tÕ kÕ ho¹ch Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Tr¹m c¬ khÝ 382 X­ëng 382 vµ c¸c ®éi thi c«ng §iÒu hµnh, chØ ®¹o trùc tiÕp §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n vµ viÖc vËn dông chÕ ®é kÕ to¸n t¹i c«ng ty l¾p m¸y ®iÖn n­íc XuÊt ph¸t tõ nh÷ng ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh x©y l¾p vµ ®Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y ho¹t ®éng tËp trung trªn mét ®Þa bµn, ®ång thêi cã mét bé phËn phô thuéc ®¬n vÞ ho¹t ®éng ph©n t¸n trªn mét ®Þa bµn kh¸c nªn bé m¸y kÕ to¸n ®­îc tæ chøc theo h×nh thøc kÕ to¸n tËp trung – ph©n t¸n. Theo lo¹i h×nh tæ chøc nµy, bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty ®­îc tæ chøc theo m« h×nh mét phßng kÕ to¸n trung t©m, tæ kÕ to¸n ë ®¬n vÞ phô thuéc ho¹t ®éng ph©n t¸n vµ c¸c nh©n viªn kinh tÕ ®éi (s¬ ®å 3). Phßng kÕ to¸n trung t©m ë ®¬n vÞ thùc hiÖn h¹ch to¸n c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh cã tÝnh chÊt chung toµn ®¬n vÞ, lËp b¸o c¸o kÕ to¸n, h­íng dÉn, kiÓm tra toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n trong ®¬n vÞ. C¸c bé phËn thuéc c¸c ®éi kh«ng cã bé phËn kÕ to¸n riªng mµ chØ cã nh©n viªn kinh tÕ lµm nhiÖm vô thèng kª ghi chÐp ban ®Çu nh÷ng th«ng tin kinh tÕ, tËp hîp chøng tõ gèc cña c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ ph¸t sinh ë ®éi, ®Þnh kú göi vÒ phßng kÕ to¸n c«ng ty ®Ó kiÓm tra, xö lý tæng hîp (vai trß nµy th­êng do ®éi tr­ëng kiªm nghiÖm). Riªng ®èi víi x­ëng 382 lµ ®¬n vÞ trùc thuéc c«ng ty, ®­îc phÐp më sæ kÕ to¸n riªng theo dâi c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh kÕ to¸n trong kú nh­ng cuèi kú ph¶i tËp trung sæ s¸ch, tµi liÖu vÒ phßng kÕ to¸n ®Ó ®èi chiÕu vµ lËp b¸o c¸o toµn c«ng ty. S¬ ®å 3: s¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty KÕ to¸n tr­ëng KÕ to¸n tæng hîp kiªm kÕ to¸n chi phÝ gi¸ thµnh KÕ to¸n tiÒn l­¬ng, BHXH BHYT KPC§ Thñ quü kiªm giao dÞch ng©n hµng KÕ to¸n vËt t­, TSC§ KÕ to¸n thanh to¸n Nh©n viªn kinh tÕ c¸c ®éi thi c«ng Tæ kÕ to¸n x­ëng 382 Quan hÖ chØ ®¹o nghiÖp vô Chøc n¨ng nhiÖm vô cña tõng l·nh ®¹o kÕ to¸n: KÕ to¸n tr­ëng (kiªm tr­ëng phßng kÕ to¸n) Lµ ng­êi phô tr¸ch ®iÒu hµnh chung mäi c«ng t¸c, mäi ho¹t ®éng kÕ to¸n cña c«ng ty, thùc hiÖn sù ph©n c«ng lao ®éng trong phßng kÕ to¸n. lµ ng­êi gióp gi¸m ®èc chØ ®¹o, tæ chøc thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng cã liªn quan ®Õn tµi chÝnh, c«ng t¸c kÕ to¸n thèng kª cña Tæng c«ng ty ; thùc hiÖn nhiÖm vô kiÓm tra, ph©n tÝch sè liÖu, h­íng dÉn, ®«n ®èc c¸c bé phËn kÕ to¸n trong c«ng ty. KÕ to¸n thanh to¸n Lµ ng­êi cã tr¸ch nhiÖm xö lý c¸c chøng tõ cã liªn quan ®Õn c¸c nghiÖp vô giao dÞch thanh to¸n. KÕ to¸n vËt t­, tµi s¶n Lµ ng­êi cã nhiÖm vô theo dâi, kiÓm tra t×nh h×nh sö dông tµi s¶n, vËt liÖu, c«ng cô, dông cô. C¨n cø vµo c¸c chøng tõ nhËp xuÊt vËt t­ kÕ to¸n tiÕn hµnh ghi sæ chi tiÕt th­êng xuyªn hoÆc ®Þnh kú lµm c¨n cø ®Ó kÕ to¸n tæng hîp ghi sæ. KÕ to¸n tiÒn l­¬ng Cã nhiÖm vô ghi chÐp ban ®Çu, xö lý vµ ghi sæ kÕ to¸n c¸c nghiÖp vô kÕ to¸n liªn quan ®Õn tiÒn l­¬ng, BHXH. Thñ quü Thñ quü trong c«ng ty cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý vèn b»ng tiÒn, thùc hiÖn ho¹t ®éng giao dÞch ng©n hµng ®Ó huy ®éng vèn, më c¸c tµi kho¶n tiÒn vay, tiÒn göi, b¶o l·nh c¸c hîp ®ång tiÕn hµnh c¸c nghiÖp vô thanh to¸n qua ng©n hµng, qu¶n lý vµ theo dâi t×nh h×nh t¨ng gi¶m tiÒn mÆt cña c«ng ty. C¨n cø vµo c¸c phiÕu thu, phiÕu chi tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng nhËp, xuÊt quü. KÕ to¸n tæng hîp Lµ ng­êi cã nhiÖm vô tæng hîp c¸c sè liÖu ®· ®­îc ph¶n ¸nh trªn sæ chi tiÕt cña c¸c kÕ to¸n phÇn hµnh kh¸c chuyÓn sang. KÕ to¸n tæng hîp tËp hîp vµ ph©n bæ c¸c kho¶n chi phÝ vµ c¸c sè liÖu liªn quan ®Ó ghi sæ tæng hîp vµ lËp b¸o c¸o kÕ to¸n. KÕ to¸n tæng hîp kiªm kÕ to¸n chi phÝ vµ gi¸ thµnh nªn cã tr¸ch nhiÖm xö lý c¸c chøng tõ cã liªn quan ®Õn chi phÝ vµ gi¸ thµnh. Ngoµi ra, cßn cã c¸c nh©n viªn kinh tÕ cña c¸c ®éi thi c«ng, vai trß nµy th­êng do ®éi tr­ëng kiªm, cã chøc n¨ng cung cÊp th«ng tin cho c¸c kÕ to¸n phÇn hµnh cña c«ng ty. Mçi nh©n viªn kÕ to¸n trong phßng tµi vô ngoµi viÖc phô tr¸ch mét phÇn hµnh riªng cßn phô tr¸ch viÖc theo dâi chi tiÕt quan hÖ gi÷a c«ng ty víi mét sè ®éi theo tõng c«ng tr×nh theo c¬ chÕ kho¸n néi bé. KÕ to¸n sÏ trùc tiÕp qu¶n lý vµ trao ®æi víi nh©n viªn kinh tÕ cña ®éi hoÆc ®éi tr­ëng ®éi mµ m×nh phô tr¸ch vÒ chøng tõ, ho¸ ®¬n, t×nh h×nh thanh to¸n víi c«ng ty nh­ : b¶ng thanh to¸n khèi l­îng x©y l¾p hoµn thµnh do ®éi thi c«ng, b¶n ®èi chiÕu c«ng nî ®éi vµ c«ng ty, chi tiÕt cña ®éi vµ c«ng ty, b¶ng thanh to¸n hîp ®ång kho¸n tõng c«ng tr×nh, b¶ng kª chi tiÕt c¸c kho¶n vay, quyÕt to¸n vËt t­, b¸o c¸o thÈm ®Þnh kÕt qu¶ ViÖc vËn dông chÕ ®é kÕ to¸n t¹i c«ng ty l¾p m¸y ®iÖn n­íc HiÖn nay, t¹i c«ng ty hÖ thèng tµi kho¶n cña c«ng ty ®­îc x©y dùng dùa trªn hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n doanh nghiÖp do Bé tµi chÝnh ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 1864/1998/Q§/BTC ngµy 16/12/1998. H×nh thøc sæ mµ c«ng ty ¸p dông lµ h×nh thøc nhËt ký chung. Theo h×nh thøc nµy, t¹i c«ng ty sö dông c¸c sæ s¸ch sau: Sæ nhËt ký chung Sæ c¸i c¸c tµi kho¶n C¸c sæ chi tiÕt Gåm c¸c lo¹i sæ chi tiÕt cho c¸c tµi kho¶n ph¶n ¸nh c¸c tµi s¶n, vËt t­, thµnh phÈm, c¸c tµi kho¶n c«ng nî, c¸c tµi kho¶n chi phÝ s¶n xuÊt nh­: + Sæ tµi kho¶n cè ®Þnh + Sæ chi tiÕt tiÒn vay + Sæ chi tiÕt thanh to¸n ng­êi b¸n, thanh to¸n néi bé + C¸c sæ chi tiÕt chi phÝ gi¸ thµnh + The tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, c«ng tr×nh x©y l¾p hoµn thµnh Ngoµi c¸c sæ tæng hîp vµ chi tiÕt trªn, c«ng ty kh«ng sö dông mét lo¹i sæ nhËt ký ®Æc biÖt nµo kh¸c. Quy tr×nh h¹ch to¸n TSC§ trªn hÖ thèng sæ theo h×nh thøc nhËt ký chung nh­ sau: S¬ ®å 4: Tr×nh tù h¹ch to¸n TSC§ theo h×nh thøc nhËt ký chung t¹i c«ng ty l¾p m¸y ®iÖn n­íc Chøng tõ gèc Sæ chi tiÕt TSC§ NhËt ký chung Sæ c¸i TK 211, 214 B¶ng tæng hîp chi tiÕt TSC§ B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh B¸o c¸o kÕ to¸n vÒ TSC§ NhËp d÷ liÖu vµo m¸y hµng ngµy ChuyÓn sè liÖu ®Þnh kú Quan hÖ ®èi chiÕu H¹ch to¸n söa ch÷a TSC§ h÷u h×nh t¹i c«ng ty Trong qu¸ tr×nh tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, nh÷ng hao mßn háng hãc x¶y ra ®èi víi TSC§ trong c«ng ty lµ kh«ng thÓ tr¸nh khái. V× vËy ®Ó phôc håi n¨ng lùc ho¹t ®éng cña TSC§, ®¶m b¶o an toµn trong lao ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cÇn thiÕt ph¶i tiÕn hµnh söa ch÷a , thay thÕ nh÷ng bé phËn, chi tiÕt cña TSC§ bÞ hao mßn, h­ háng cã ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng cña TSC§. Khi ph¸t hiÖn TSC§ cã nh÷ng h­ háng cÇn söa ch÷a, bé phËn sö dông sÏ lËp giÊy ®Ò nghÞ söa ch÷a ®Ó göi lªn bé phËn phô tr¸ch thiÕt bÞ, phã gi¸m ®èc PT – KV, gi¸m ®èc ®Ó xin phª duyÖt. Khi giÊy ®Ò nghÞ ®­îc duyÖt, c«ng ty sÏ tiÕn hµnh söa ch÷a. Th«ng th­êng, c«ng ty tiÕn hµnh söa ch÷a nh÷ng h­ háng nµy theo ph­¬ng thøc thuª ngoµi (giao thÇu). Söa ch÷a th­êng xuyªn Trong qu¸ tr×nh thi c«ng, vËn chuyÓn m¸y mãc trong c«ng ty cã thÓ bÞ h­ háng, nh÷ng h­ háng nµy th­êng kh«ng nghiªm träng nªn c¸c ®éi th­êng chñ ®éng tiÕn hµnh söa ch÷a sau ®ã tËp hîp nh÷ng ho¸ ®¬n chøng tõ cã liªn quan göi cho phßng kÕ to¸n. §©y lµ c«ng viÖc söa ch÷a nhá mang tÝnh b¶o d­ìng, chi phÝ söa ch÷a th­êng nhá. Do ®ã, kÕ to¸n tËp hîp vµ h¹ch to¸n ngay vµo c¸c tµi kho¶n chi phÝ. NÕu c«ng viÖc söa ch÷a x¶y ra ®èi víi TSC§ t¹i c¸c phßng ban th× kÕ to¸n h¹ch to¸n nh­ sau: Nî TK 642 (6427): Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Nî TK 133: ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ Cã TK liªn quan 111, 112, 331 Tæng sè tiÒn chi cho söa ch÷a NÕu c«ng viÖc söa ch÷a x¶y ra ®èi víi TSC§ t¹i c¸c ®éi x©y l¾p th× kÕ to¸n h¹ch to¸n : Nî TK 627 (6277): Chi phÝ s¶n xuÊt chung Nî TK 133: ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ Cã TK liªn quan 111, 112, 331 Tæng sè tiÒn chi cho söa ch÷a VÝ dô: t¹i x­ëng 382 söa ch÷a m¸y mµi BOSCH. Néi dung söa ch÷a bao gåm: Thuª quÊn söa ®éng c¬ 15 KW Thuª quÊn l¹i r«to, thay cæ gãp m¸y mµi BOSCH, thay ch× than. C¸c chøng tõ ban ®Çu ph¸t sinh trong nghiÖp vu nµy gåm: GiÊy ®Ò nghÞ söa ch÷a cña bé phËn sö dông Biªn b¶n kiÓm tra thiÕt bÞ Ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng GiÊy ®Ò nghÞ thanh to¸n PhiÕu chi Ho¸ ®¬n (gtgt) MÉu sè: 01 GTKT – 3LL Liªn 2: (Giao cho kh¸ch hµng) Ngµy 13 th¸ng 9 n¨m 2002 §¬nvÞ b¸n hµng: VËt t­ hµng ho¸ tæng hîp – D­¬ng Quang H¶i §Þa chØ: §«ng Anh – Hµ Néi §iÖn tho¹i: Hä vµ tªn ng­êi mua hµng: Anh Hïng §¬n vÞ: C«ng ty L¾p m¸y ®iÖn n­íc §Þa chØ: Nhµ H2A – Thanh Xu©n Nam – Thanh Xu©n – Hµ Néi Tµi kho¶n: 01000106440001 H×nh thøc thøc thanh to¸n: TM. MS: STT Tªn hµng hãa, dÞch vô §¬n vÞ Sè §¬n gi¸ Thµnh tiÒn tÝnh l­îng A B C 1 2 3 = 1 x 2 1 QuÊn söa ®éng c¬ 15KW C¸i 1 1.275.000 1.275.000 2 QuÊn söa ch÷a m¸y mµi C¸i 1 210.000 210.000 Bosh 670 W, thay chæi than Céng tiÒn hµng: 1.350.000 ThuÕ suÊt GTGT 10% TiÒn thuÕ GTGT 135.000 Tæng céng tiÒn thanh to¸n 1.485.000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: mét triÖu bèn tr¨m t¸m l¨m ngh×n ®ång Ng­êi mua hµng KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ ( ký, ghi râ hä tªn) (ký, ghi râ hä tªn) (ký, ghi râ hä tªn ) PhiÕu chi MÉu sè 02 – 141 Q§ 1141 – TC/C§KT Hä vµ tªn ng­êi nhËn tiÒn: NguyÔn M¹nh Hïng §¬n vÞ: X­ëng 832 – C«ng ty l¾p m¸y ®iÖn n­íc lý do chi: Thanh to¸n tiÒn söa ch÷a m¸y mµi BOSH vµ ®éng c¬ 15 KW Sè tiÒn 1.485.000 B»ng ch÷: Mét triÖu bèn tr¨m t¸m l¨m ngh×n ®ång ch½n Gi¸m ®èc KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp phiÕu §· nhËn ®ñ sè tiÒn: 1.485.000 ( Mét triÖu bèn tr¨m t¸m l¨m ngh×n ®ång ) Ngµy 13 th¸ng 9 n¨m 2002 Thñ quü Ng­êi nhËn tiÒn C¨n cø vµo c¸c chøng tõ trªn, kÕ to¸n t¹i ph©n x­ëng ph¶n ¸nh bót to¸n sau vµo m¸y tÝnh, m¸y tÝnh sÏ tù ®éng chuyÓn sè liÖu vµo nhËt ký chung vµ sæ c¸i TK cã liªn quan. Nî TK 6277: 1.350.000 Nî TK 1331: 135.000 Cã TK 111: 1.485.000 Söa ch÷a lín TSC§ Nh­ ®· ®Ò cËp ë trªn, TSC§ cña c«ng ty cßn tån ®äng kh¸ nhiÒu m¸y mãc cò, th­êng xuyªn háng hãc nh­ng do h¹n chÕ vÒ tµi chÝnh nªn c«ng ty vÉn ch­a thÓ ®Çu t­ mua míi. V× vËy, ®Ó kh¾c phôc khã kh¨n trªn, c«ng ty tiÕn hµnh söa ch÷a phôc håi TSC§ ®ã. Th­êng th× chi phÝ ®Ó söa ch÷a kh¸ cao, thêi gian söa ch÷a kÐo dµi. Hµng n¨m, trªn c¬ së kÕt qu¶ kiÓm kª vµ kiÓm tra kü thuËt cña TSC§, xÝ nghiÖp lËp kÕ ho¹ch söa ch÷a lín TSC§. Tuy nhiªn, viÖc kiÓm tra hiÖn tr¹ng còng nh­ lËp kÕ ho¹ch söa ch÷a cßn s¬ sµi, mang tÝnh h×nh thøc. KÕ to¸n kh«ng trÝch tr­íc chi phÝ söa ch÷a lín TSC§ mµ ph©n bæ dÇn chi phÝ söa ch÷a vµo chi phÝ s¶n xuÊt chung c¸c kú sau khi ph¸t sinh nghiÖp vô söa ch÷a. Nh­ vËy xÐt vÒ b¶n chÊt, nh÷ng ho¹t ®éng söa ch÷a lín TSC§ t¹i c«ng ty ®Òu lµ ngoµi kÕ ho¹ch. §Ó thÊy râ h¬n thùc tÕ viÖc söa ch÷a lín TSC§ t¹i c«ng ty, ta xem xÐt vÝ dô vÒ tr×nh tù tiÕn hµnh vµ c¸ch h¹ch to¸n söa ch÷a cÈu Króp t¹i x­ëng 382 trong th¸ng 9 n¨m 2002. NghiÖp vô nµy b¾t ®Çu khi bªn x­ëng 382 göi giÊy ®Ò nghÞ söa ch÷a lªn c«ng ty. C«ng ty l¾p m¸y ®iÖn n­íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam X­ëng c¬ khÝ 382 §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc §«ng Anh, ngµy 04 th¸ng 9 n¨m 2002 GiÊy ®Ò nghÞ söa ch÷a KÝnh göi: ¤ng gi¸m ®èc c«ng ty l¾p m¸y ®iÖn n­íc Phßng kü thuËt c«ng ty Tªn thiÕt bÞ söa ch÷a : CÈu Króp M· hiÖu: Sè m¸y: Trong thêi gian qua, do cÈu ®· cò l¹i ph¶i th­êng xuyªn lµm viÖc trong ®Þa h×nh xÊu. Mét sè bé phËn cña cÈu ®· cã biÓu hiÖn h­ háng nÆng: trôc tr­íc bÞ g·y, phanh r·o, ch¶y dÇu nªn cÈu kh«ng thÓ vËn hµnh ®­îc. Thêi gian tíi x­ëng cÇn vËn chuyÓn mét khèi l­îng lín cho chuyÓn x­ëng. V× vËy, ®Ó ®¸p øng ®­îc yªu cÇu nµy, x­ëng ®Ò nghÞ l·nh ®¹o c«ng ty, phßng kü thuËt c«ng ty cho phÐp x­ëng söa ch÷a cÈu Króp. Cô thÓ nh­ sau: Thay trôc tr­íc Mua míi b×nh vµ èng dÉn dÇu Thay tio Thay cupben tæng h¬i Söa ch÷a vµ b¶o d­ìng tæng phanh h¬i . Trªn ®©y lµ c¸c thiÕt bÞ cÇn ph¶i söa ch÷a vµ thay thÕ, kÝnh mong c«ng ty cho phÐp söa ch÷a ®Ó s¶n xuÊt ®­îc ®¶m b¶o. P. gi¸m ®èc PT – KV PT. ThiÕt bÞ c«ng ty KÕ to¸n x­ëng (Ký, hä tªn, ®ãng dÊu) (Ký, hä tªn) (ký, hä tªn) Sau khi nhËn ®­îc ®¬n ®Ò nghÞ söa ch÷a cÈu cña x­ëng 382, phßng kü thuËt cïng víi c¸n bé phô tr¸ch thiÕt bÞ ë x­ëng vµ thî l¸i cÈu tiÕn hµnh kiÓm tra vµ lËp biªn b¶n kiÓm tra thiÕt bÞ C«ng ty l¾p m¸y ®iÖn n­íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam X­ëng c¬ khÝ 382 §éc lËp – Tù do - H¹nh phóc Biªn b¶n kiÓm tra thiÕt bÞ Tªn thiÕt bÞ : CÈu Króp M· hiÖu: Sè m¸y: H«m nay, ngµy 05 th¸ng 09 n¨m 2002 Chóng t«i gåm ¤ng : NguyÔn M¹nh Hïng C¸n bé phô tr¸ch thiÕt bÞ ¤ng : NguyÔn V¨n Vò C¸n bé phô tr¸ch kü thuËt ¤ng : NguyÔn V¨n ChÝnh Thî l¸i cÈu §· tiÕn hµnh lËp biªn b¶n kiÓm tra thiÕt bÞ nh­ sau: HiÖn t­îng: háng trôc gi÷a, phanh kh«ng ¨n, ®­êng dÉn dÇu phanh bªn l¸i b¸nh gi÷a ch¶y dÇu. KÕt qu¶ kiÓm tra : g·y trôc gi÷a, bã tæng phanh, mÊt h¬i ( thñng tio h¬i), háng cupben táng phanh, háng 4 cupben b¸nh gi÷a bªn l¸i. Nguyªn nh©n h­ háng: xe cÈu qu¸ cò, dïng qu¸ t¶i, rØ tæng phanh, ch¶y dÇu b¸nh gi÷a bªn l¸i. §Ò nghÞ biÖn ph¸p xö lý: Th¸o, b¶o d­ìng tæng phanh Thay 2 cupben tæng h¬i Thay tio h¬i Thay 4 cupben dÇu b¸nh gi÷a bªn l¸i Thay trôc gi÷a . Biªn b¶n nµy lµm xong lóc: giê ngµy 05 th¸ng 09 n¨m 2002 N¬i lËp biªn b¶n : X­ëng 382 - §«ng Anh Phã gi¸m ®èc Qu¶n ®èc Kü thuËt x­ëng Thî söa ch÷a CB phô tr¸ch TB Khi ®­îc sù phª duyÖt cña ban l·nh ®¹o, x­ëng chñ ®éng t×m kiÕm vµ ký kÕt hîp ®ång giao kho¸n söa ch÷a thiÕt bÞ nµy víi«ng NguyÔn Long H¶i, chñ cöa hiÖu söa ch÷a, kinh doanh phô tïng « t« Khi cÈu ®· ®­îc söa ch÷a xong, tiÕn hµnh lËp biªn b¶n kiÓm tra kü thuËt cÈu vµ thanh lý hîp ®ång söa ch÷a cÈu. Bªn nhËn söa ch÷a göi ho¸ ®¬n ®Õn cho c«ng ty Ho¸ ®¬n (gtgt) MÉu sè: 01 GTKT – 3LL Liªn 2: (Giao kh¸ch hµng) 02-B Ngµy 13 th¸ng 9 n¨m 2002 AX: 093166 §¬nvÞ b¸n hµng: VËt t­ hµng ho¸ tæng hîp – D­¬ng Quang H¶i §Þa chØ: §«ng Anh – Hµ Néi §iÖn tho¹i: Hä vµ tªn ng­êi mua hµng: Anh Hïng §¬n vÞ: C«ng ty L¾p m¸y ®iÖn n­íc §Þa chØ: Nhµ H2A – Thanh Xu©n Nam – Thanh Xu©n – Hµ Néi TK:01000106440001 H×nh thøc thanh to¸n: TM MS STT Tªn hµng hãa, dÞch vô §¬n vÞ Sè §¬n gi¸ Thµnh tiÒn tÝnh l­îng A B C 1 2 3 = 1 x 2 1 Söa ch÷a tæng phanh h¬i C¸i 1 1.275.000 1.275.000 2 Cupben h¬i phanh Hµn C¸i 2 45.000 90.000 Thay tio C¸i 1 40.000 40.000 Thay trôc gi÷a C¸i 1 24.452.000 24.452.000 Céng tiÒn hµng: 77.485.000 ThuÕ suÊt GTGT 10% TiÒn thuÕ GTGT 7.784.500 Tæng céng tiÒn thanh to¸n 85.629.500 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: T¸m m­¬i l¨m triÖu s¸u tr¨m hai chÝn ngh×n n¨m tr¨m ®ång Ng­êi mua hµng KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ ( ký, ghi râ hä tªn) (ký, ghi râ hä tªn) (ký, ghi râ hä tªn ) C¨n cø vµo h×nh thøc thanh to¸n trong tr­êng hîp nµy lµ thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt, kÕ to¸n x­ëng nhËp vµo m¸y c¸c bót to¸n sau - Khi tr¶ tiÒn cho bªn nhËn söa ch÷a, kÕt hîp víi biªn b¶n thanh to¸n t¹m øng (kho¶n t¹m øng nµy ph¸t sinh khi C«ng ty t¹m øng cho ¤ng Hïng ®Ó tr¶ cho bªn s÷a ch÷a), kÕ to¸n ®Þnh kho¶n vµo m¸y: Nî TK 241 (2413): 77.845.000 Nî tµi kho¶n 1332: 7.784.500 Cã tµi kho¶n 141: 42.814.750 Cã tµi kho¶n 111: 42.814.750 V× tr­êng hîp nµy chi phÝ s÷a ch÷a kh¸ lín nªn C«ng ty kh«ng chuyÓn th¼ng vµo TK 627 mµ quyÕt ®Þnh ph©n bæ dÇn vµo chi phÝ qua TK 142 trong ba kú liªn tiÕp Trong kú nµy, kÕ to¸n ph©n bæ chi phÝ vµ nhËp vµo m¸y ®Þnh kho¶n nh­ sau: Nî TK 142: 51.897.120 Nî TK672(6277): 25.948.560 Cã TK 241(2413): 77.845.680 Sau hai kú kÕ to¸n tiÕp theo, kÕ to¸n h¹ch to¸n: Nî TK 627 (6277): 25.948.560 Cã TK 142: 25.948.560 Trong nh÷ng ®Þnh kho¶n trªn ®­îc nhËp vµo chøng tõ kÕ to¸n m¸y (nh­ mÉu ®· tr×nh bµy t¹i biÒu sè 6 trang 36) m¸y sÏ tù ®éng läc sè liÖu ®Ó vµo nhËt ký chung vµ c¸c Sæ c¸i c¸c tµi kho¶n t­¬ng tù nh­ c¸c tr­êng hîp t¨ng gi¶m tµi s¶n cè ®Þnh ®· tr×nh bµy ë trªn. PhÇn III Hoµn thiÖn h¹ch to¸n söa ch÷a n©ng cÊp TSC§ h÷u h×nh t¹i c«ng ty l¾p m¸y ®iÖn n­íc – Tæng c«ng ty x©y dùng vµ ph¸t triÓn h¹ tÇng §¸nh gi¸ chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty TÝnh ®Õn nay, c«ng ty l¾p m¸y ®iÖn n­íc ®· tr¶i qua 7 n¨m x©y dùng, ph¸t triÓn vµ tr­ëng thµnh. MÆc dï cßn non trÎ vÒ tuæi ®êi, quy m« cßn h¹n chÕ, l¹i trong giai ®o¹n khã kh¨n do ®iÒu kiÖn m«i tr­êng kinh doanh míi mÎ, tÝnh c¹nh tranh cña thÞ tr­êng gi÷a c¸c doanh nghiÖp nh­ng c«ng ty ®· kh¾c phôc ®­îc nh÷ng khã kh¨n ban ®Çu, hoµn thµnh nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh, ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ®­îc b¶o ®¶m , s¶n phÈm cña c«ng ty cã mÆt ë kh¾p c¸c c«ng tr×nh x©y dùng trong c¶ n­íc vµ t¹o ®­îc uy tÝn víi kh¸ch hµng. Víi nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®­îc trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y c«ng ty ®ang tõng b­íc kh¼ng ®Þnh m×nh, chøng tá mét b¶n lÜnh v÷ng vµng. Cã ®­îc kÕt qu¶ nµy lµ nhê sù nç lùc phÊn ®Êu kh«ng ngõng cña ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ sù ®ãng gãp cña c¸c phßng ban trong c«ng ty trong ®ã cã phßng kÕ to¸n. Trong thêi gian qua, c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ kÕ to¸n TSC§ nãi riªng t¹i c«ng ty ®· cã nhiÒu thay ®æi, cã nh÷ng ®ãng gãp nhÊt ®Þnh trong sù tr­ëng thµnh cña c«ng ty. Tuy nhiªn vÉn cßn tån t¹i nhiÒu thiÕu sãt cÇn ®­îc gi¶i quyÕt, bæ sung kÞp thêi. Sau mét thêi gian t×m hiÓu thùc tÕ t¹i c«ng ty, t«i xin ®­a ra mét sè nhËn xÐt sau: Nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®­îc VÒ bé m¸y kÕ to¸n Bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty ®­îc tæ chøc gän nhÑ. Phßng kÕ to¸n ®­îc bè trÝ hîp lý, ph©n c«ng c«ng viÖc cô thÓ d­íi sù kiÓm tra, gi¸m s¸t cña kÕ to¸n tr­ëng. §éi ngò nh©n viªn kÕ to¸n cã tr×nh ®é, ®­îc ®µo t¹o c¬ b¶n, trung thùc, cã tr¸ch nhiÖm víi c«ng viÖc. C«ng ty ¸p dông m« h×nh kÕ to¸n tËp trung – ph©n t¸n. §©y lµ h×nh thøc tæ chøc phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ cña c«ng ty. Nã cã t¸c dông t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó kiÓm tra chØ ®¹o nhiÖm vô vµ ®¶m b¶o chØ ®¹o tËp trung thèng nhÊt cña kÕ to¸n tr­ëng còng nh­ sù chØ ®¹o kÞp thêi cña l·nh ®¹o cña c«ng ty ®èi víi toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. MÆt kh¸c nã cßn thuËn tiÖn trong ph©n c«ng lao ®éng kÕ to¸n vµ xö lý kÕ to¸n b»ng m¸y vi tÝnh. Võa qua, c«ng ty ®· ®­a mét sè l­îng lín c¸c lo¹i m¸y thiÕt bÞ qu¶n lý nh­ m¸y vi tÝnh, m¸y in, m¸y photocoppy phôc vô ë c¸c bé phËn trong ®ã cã phßng kÕ to¸n. ViÖc sö dông phÇn mÒm kÕ to¸n thèng nhÊt ®èi víi toµn Tæng c«ng ty ®· gióp cho viÖc h¹ch to¸n trªn mét sè phÇn hµnh c¬ b¶n ®­îc nhanh chãng, thuËn lîi cho viÖc tra cøu, ®èi chiÕu khi cÇn thiÕt. V× vËy, c«ng viÖc cña nh©n viªn kÕ to¸n ®­îc gi¶m nhÑ, tiÕt kiÖm d­îc lao ®éng. - VÒ h×nh thøc sæ kÕ to¸n: viÖc ¸p dông h×nh thøc nhËt ký chung lµ phï hîp víi ®Æc ®iÓm, quy m« cña c«ng ty. §ång thêi nã còng phï hîp víi mÆt b»ng tr×nh dé chuyªn m«n cña nh©n viªn kÕ to¸n trong c«ng ty còng nh­ viÖc ¸p dông tin häc trong c«ng t¸c h¹

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKT1123.doc
Tài liệu liên quan