Đề tài Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty TNHH Kiến trúc Việt Nhật

Công tác kế toán đóng vai trò rất quan trọng trong việc ra các quyết định kinh tế. Trong nền kinh tế thị trường hiện nay để phát triển và ganh đua với các doanh nghiệp bạn, Công ty cổ phần xây dựng HOA VIỆT đã có nhiều cố gắng trong việc tìm ra biện pháp cho hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả nói chung và công tác kế toán nói riêng.

Công ty TNHH Kiến trúc Việt Nhật đã rất nỗ lực trong công tác tìm hiểu và vạch ra đường lối phát triển cho Công ty. Để đưa công ty dần khẳng dịnh mình trên thị trường, bộ máy kế toán đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển đi lên của Công ty.

Trên đây là nhận thức tổng quan của em về tình hình công tác kế toán nói chung và công tác kế toán tiền lương. Em xin mạnh dạn đưa ra một số ý kiến và giải pháp để hoàn thiện hơn công tác kế toán tiền lương tại Công ty.

 

doc77 trang | Chia sẻ: huong.duong | Ngày: 07/08/2015 | Lượt xem: 664 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty TNHH Kiến trúc Việt Nhật, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
cã nhiÖm vô tham m­u cho Gi¸m ®èc trong c«ng t¸c qu¶n lý kÕ ho¹ch dù ¸n, qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña C«ng ty. Tr­ëng phßng lµ ng­êi ®øng ®Çu phßng kÕ ho¹ch – kü thuËt chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Gi¸m ®èc vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng cña phßng. 2.4. C¸c ®éi x©y l¾p – thi c«ng. C«ng ty cã 03 ®éi x©y l¾p ®¶m nhËn c«ng viÖc thi c«ng c¸c c«ng tr×nh do C«ng ty bµn giao. §øng ®Çu c¸c tæ ®éi x©y l¾p lµ c¸c ®éi tr­ëng, chÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp vÒ c«ng t¸c kü thuËt chÊt l­îng vµ c¸c vÊn ®Ò kh¸c. ChÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc chñ yÕu vµ ph¸p luËt vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña ®¬n vÞ. C¸c ®éi x©y l¾p cã ®ñ c¸c bé phËn gåm c¸n bé kü thuËt, bé phËn kÕ to¸n, gi¸m s¸t thi c«ng, b¶o vÖ c«ng tr­êng. §éi tr­ëng do Gi¸m ®èc bæ nhiÖm vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Gi¸m ®ècvÒ mäi ho¹t ®éng cña ®éi nh­ tæ chøc qu¶n lý, ®iÒu hµnh c¸n bé c«ng nh©n viªn trong ®éi thùc hiÖn vµ hoµn thµnh nhiÖm vô ®­îc giao. §¶m b¶o tiÕn ®é, chÊt l­îng kü thuËt, mü thuËt x©y l¾p vµ an toµn lao ®éng trong qu¸ tr×nh thi c«ng, chÞu sù chØ ®¹o chuyªn m«n cña c¸c phßng chøc n¨ng trong C«ng ty. C¸c chñ nhiÖm kü thuËt c«ng tr×nh cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý kiÓm tra gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn c¸c quy tr×nh vÒ kü thuËt trong thi c«ng. 3. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty TNHH KiÕn tróc ViÖt NhËt C«ng ty TNHH KiÕn tróc ViÖt NhËt lµ C«ng ty x©y dùng cã quy m« nhá trùc thuéc C«ng ty cã ba ®éi s¶n xuÊt ®ãng t¹i c¸c c«ng tr×nh. T¹i mçi ®¬n vÞ, hµng ngµy ph¶i thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng th­êng xuyªn, liªn tôc c¸c ho¹t ®éng thi c«ng c¸c c«ng tr×nh. Do cã ®Æc ®iÓm nh­ vËy nªn ®Ó ®¸p øng c¸c ®Æc ®iÓm t×nh h×nh thùc tÕ cña C«ng ty th× tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n ®­îc tæ chøc theo m« h×nh tËp trung ®Ó ®¶m b¶o cho c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty ®­îc tiÕn hµnh nhanh chãng vµ chÝnh x¸c. §Æc ®iÓm cña ho¹t ®éng x©y l¾p lµ c¸c s¶n phÈm x©y l¾p th× cè ®Þnhtrong khi c¸c ®iÒu kiÖn x©y l¾p nh­ trang thiÕt bÞ, nguyªn vËt liÖu th× th­êng xuyªn thay ®æi. Do vËy, ë tõng ®¬n vÞ x©y l¾p cÇn tæ chøc h¹ch to¸n trong quan hÖ néi bé chÆt chÏ víi phßng tµi vô cña C«ng ty ®Ó ®¶m b¶o cho viÖc kiÓm tra ph¶n ¸nh mét c¸ch chÝnh x¸c kÞp thêi tõng c«ng tr×nh vµ h¹ng môc c«ng tr×nh. C«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n ë c¸c ®éi th× do c¸c kÕ to¸n viªn ë ®éi thùc hiÖn. Hµng ngµy kÕ to¸n ë c¸c ®éi sÏ c¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ ph¸t sinh ®Ó ph¶n ¸nh vµo c¸c lo¹i sæ chi tiÕt. §ång thêi tËp hîp chøng tõ gèc vµo c¸c b¶ng kª tæng hîp chøng tõ gèc. Phßng tµi vô sÏ c¨n cø vµo c¸c b¶ng kª nµy vµ c¸c chøng tõ kh¸c cã liªn quan ®Ó thùc hiÖn h¹ch to¸n chi tiÕt vµ tæng hîp. 3.1. Bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty TNHH KiÕn tróc ViÖt NhËt. Bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty cã vai trß quan träng trong viÖc qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Nã thùc hiÖn chøc n¨ng thu nhËn vµ xö lý th«ng tin kinh tÕ tµi chÝnh cho c¸c ®èi t­îng cã liªn quan. Bé m¸y kÕ to¸n cã nhiÖm vô tham m­u, hç trî cho Gi¸m ®èc trong c«ng t¸c ®Çu t­ liªn doanh liªn kÕt. Cô thÓ bé m¸y kÕ ho¹ch cña C«ng ty cã c¸c nhiÖm vô sau: - Tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n: ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c t×nh h×nh biÕn ®éng tµi s¶n trong quan hÖ víi nguån vèn. - LËp vµ tr×nh bµy c¸c b¸o c¸o cÇn thiÕt theo quy ®Þnh. - Tæ chøc c«ng t¸c ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty ®Ó ®Ò xuÊt nh÷ng biÖn ph¸p kÞp thêi cho viÖc ra quyÕt ®Þnh cña nhµ qu¶n lý. - Thùc hiÖn c«ng t¸c xö lý vµ b¶o qu¶n chøng tõ theo quy ®Þnh. - Tæ chøc c«ng t¸c, phæ biÕn kÞp thêi c¸c chÕ ®é, thÓ lÖ quy ®Þnh, quy chÕ tµi chÝnh míi ban hµnh. - H­íng dÉn, båi d­ìng, n©ng cao tr×nh ®é cho ®éi ngò nh©n viªn kÕ to¸n. KÕ to¸n tr­ëng (Tr­ëng phßng tµi vô) KÕ to¸n tæng hîp (Phã phßng tµi vô) KÕ to¸n thanh to¸n KÕ to¸n tËp häp chi phÝ gi¸ thµnh KÕ to¸n l­¬ng vµ c¸c kho¶n ph¶i trÝch theo l­¬ng - KÕ to¸n thñ quü - KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn KÕ to¸n ®éi Bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty ®­îc tæ chøc theo m« h×nh tËp trung. §øng ®Çu bé m¸y lµ kÕ to¸n tr­ëng – Tr­ëng phßng tµi vô. KÕ to¸n tr­ëng lµ ng­êi ®¹i diÖn cña Phßng Tµi vô trong quan hÖ vµ Gi¸m ®èc, Phã Gi¸m ®èc vµ c¸c phßng ban kh¸c trong ®¬n vÞ. KÕ to¸n tr­ëng lµ ng­êi cã tr×nh ®é, cã th©m niªn c«ng t¸c, cã kinh nghiÖm ®Æc biÖt lµ ®­îc ®µo t¹o chuyªn ngµnh tµi chÝnh kÕ to¸n vµ chuowng tr×nh kÕ to¸n tr­ëng. KÕ to¸n tr­ëng cã nhiÖm vô ®iÒu hµnh vµ tæ chøc ho¹t ®éng trong phßng kÕ to¸n tµi vô, h­íng dÉn h¹ch to¸n, kiÓm tra viÖc tÝnh to¸n ghi chÐp t×nh h×nh ho¹t ®éng cña C«ng ty trªn c¬ së nh÷ng chÕ ®é chÝnh s¸ch ®· ®­îc Nhµ n­íc quy ®Þnh. KÕ to¸n tr­ëng cã nhiÖm vô cËp nhËp ®­îc c¸c th«ng tin míi vÒ kÕ to¸n tµi chÝnh cho c¸c c¸n bé kÕ to¸n trong C«ng ty, n©ng cao tr×nh ®é cho c¸n bé kÕ to¸n trong C«ng ty. KÕ to¸n tæng hîp – Phã phßng tµi vô: lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh vÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i C«ng ty. Trùc tiÕp kiÓm tra vµ gi¸m s¸t qu¸ tr×nh thu nhËn, xö lý vµ cung cÊp th«ng tin cho c¸c ®èi t­îng kh¸c nhau. KÕ to¸n tæng hîp cßn ph¶i th­êng xuyªn kiÓm tra ®èi chiÕu chi tiÕt vµ tæng hîp, ®ång thêi hç trî kÕ to¸n tr­ëng trong viÖc vËn dông hÖ thèng tµi kho¶n phï hîp vµ ®Þnh kú lËp c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh tæng hîp theo quy ®Þnh vµ b¸o c¸o ®ét xuÊt theo yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý. KÕ to¸n l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cã nhiÖm vô tæng hîp tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng tõ c¸c sè liÑu vÒ sè l­îng, thêi gian lao ®éng, ®ång thêi ph©n bæ chi phÝ tiÒn l­¬ng theo ®óng ®èi t­îng sö dông. KÕ to¸n ®éi, thùc hiÖn ghi chÐp ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin ban ®Çu vÒ lao ®éng tiÒn l­¬ng vµ theo dâi t×nh h×nh thanh to¸n tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng phô cÊp cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty. Cuèi kú kÕ to¸n tiÒn l­¬ng ph¶i lËp c¸c b¸o c¸o vÒ lao ®éng vµ tiÒn l­¬ng ®Ó phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý. KÕ to¸n thanh to¸n néi bé kiªm thuÕ: cã nhiÖm vô theo dâi vµ ph¶n ¸nh t×nh h×nh thanh to¸n c¸c kho¶n ph¶i thu, ph¶i tr¶ ®èi víi nh÷ng c¸ nh©n trong vµ ngoµi ®¬n vÞ. §ång thêi kª khai ®óng c¸c kho¶n thuÕ ph¶i nép, ph¶n ¸nh kÞp thêi sè thuÕ ®· nép t¹m thêi cho Nhµ n­íc hoÆc sè chÝnh thøc. §Èy m¹nh viÖc thanh to¸n víi Nhµ n­íc ®¶m b¶o ®óng thêi gian quy ®Þnh. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ – tÝnh gi¸ thµnh cã nhiÖm vô theo dâi kiÓm tra viÖc ph©n bæ c¸c chi phÝ trong kú c¸c ®èi t­îng, chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh. Cuèi kú kÕ to¸n tæng hîp chi phÝ ph¸t sinh trong kú vµ lËp b¸o c¸o tæng hîp chi phÝ gi¸ thµnh. KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ xö lý c¸c nghiÖp vô cã liªn quan ®Õn vèn b»ng tiÒn nh­: TiÒn mÆt t¹i quü, tiÒn göi ng©n hµng, tiÒn ®ang chuyÓn. Hµng ngµy kÕ to¸n tiÒn mÆt ph¶n ¸nh t×nh h×nh thu chi tiÒn mÆt, gi¸m s¸t viÖc chÊp hµnh ®Þnh møc tån quü tiÒn mÆt, ®èi chiÕu tiÒn mÆt t¹i quü vµ tiÒn mÆt ghi trong sæ s¸ch, ph¸t hiÖn vµ xö lý kÞp thêi c¸c sai ph¹m vÒ tiÒn mÆt. Ngoµi ra, kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn cßn ph¶i kiÓm tra t×nh h×nh biÕn ®éng t¨ng, gi¶m vÒ tiÒn göi ng©n hµng vµ tiÒn ®ang chuyÓn. KÕ to¸n c¸c kho¶n ph¶i thu, ph¶i tr¶ cã nhiÖm vô theo dâi vµ ph¶n ¸nh t×nh h×nh c¸c kho¶n ph¶i thu, ph¶i tr¶ ph¸t sinh trung kú vµ luü kÕ tõ c¸c kú tr­íc. KÕ to¸n c¸c ®¬n vÞ x©y l¾p c«ng tr×nh hµng ngµy ph¶i tËp hîp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trong kú t¹i ®¬n vÞ. §Þnh kú kÕ to¸n ph¶i lËp c¸c b¶ng kª tæng hîp vµ ®­a sè liÖu vÒ phßng tµi vô cña C«ng ty. Thñ quü lµ ng­êi trùc tiÕp qu¶n lý tiÒn mÆt t¹i quü cña C«ng ty, hµng ngµy lËp c¸c b¸o c¸o quü ®ång thêi ph¶i liªn tôc kiÓm tra vµ so s¸nh sè tiÒn mÆt thùc tÕ t¹i quü v¬Ý sè tiÒn mÆt ®­îc ph¶n ¸nh trªn sæ s¸ch ®Ó t×m ra vµ gi¶i quyÕt nh÷ng sai ph¹m trong qu¶n lý tiÒn mÆt. 3.2. H×nh thøc kÕ to¸n t¹i C«ng ty TNHH KiÕn tróc ViÖt NhËt 3.2.1. S¬ ®å tæng hîp h×nh thøc kÕ to¸n t¹i C«ng ty. Trªn c¬ së c¸c tµi kho¶n sö dông, néi dung vµ quy m« cña C«ng ty. §Ó thuËn tiÖn vµ phï hîp trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n kÕ to¸n C«ng ty ®· lùa chän h×nh thøc kÕ to¸n chøng tõ ghi sæ lµm h×nh thøc kÕ to¸n cho C«ng ty m×nh. S¬ ®å tæng hîp h×nh thøc kÕ to¸n chøng tõ ghi sæ. Chøng tõ gèc C¸c lo¹i sæ kÕ to¸n chi tiÕt Sæ quü Chøng tõ ghi sæ Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ B¶ng tæng hîp chi tiÕt Sæ c¸i B¶ng c©n ®èi tµi kho¶n B¸o c¸o kÕ to¸n Ghi hµng ngµy (§Þnh kú) Ghi cuèi th¸ng Quan hÖ ®èi chiÕu Hµng ngµy, c¨n cø vµo c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh kÕ to¸n ph¶n ¸nh vµo c¸c chøng tõ cã liªn quan theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh. 3.2.2. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n. C¨n cø vµo c¸c chøng tõ kÕ to¸n ph¸t sinh, th× kÕ to¸n sÏ ph¶n ¸nh vµo c¸c lo¹i sæ kÕ to¸n chi tiÕt vµ c¸c chøng tõ ghi sæ theo tõng laäi nghiÖp vô. Trªn c¬ së cña b¶ng tæng hîp chøng tõ kÕ to¸n ®Ó lËp chøng tõ ghi sæ. Chøng tõ ghi sæ sau khi ®· lËp xong chuyÓn cho kÕ to¸n tr­ëng hoÆc phô tr¸ch kÕ to¸n ký duyÖt råi chuyÓn cho kÕ to¸n tæng hîp ®¨ng ký vµo sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ vµ ngµy vµo chøng tõ ghi sæ. Chøng tõ ghi sæ chØ sau khi ghi vµo sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ míi ®­îc sö dông ®Ó ghi vµo sæ c¸i vµ c¸c sæ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt. Sau khi ph¶n ¸nh tÊt c¶ chøng tõ ghi sæ ®· lËp trong th¸ng vµo sæ c¸i, kÕ to¸n tiÕn hµnh céng sè ph¸t sinh nî, sè ph¸t sinh cã vµ tÝnh ra sè d­ cuèi th¸ng cña tõng tµi kho¶n. Sau khi ®èi chiÕu khíp ®óng, sè liÖu trªn sæ c¸i ®­îc sö dông ®Ó lËp b¶ng “C©n ®èi kÕ to¸n”. §èi víi c¸c kho¶n ph¶i më ræ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt th× chøng tõ kÕ to¸n, b¶ng tÝnh tæng hîp chøng tõ kÕ to¸n kÌm theo chøng tõ ghi sæ lµ c¨n cø ®Ó ghi vµo sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt theo yªu cÇu cña tõng tµi kho¶n. Cuèi th¸ng tiÕn hµnh céng c¸c sæ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt lÊy kÕt qu¶ lËp b¶ng tæng hîp chi tiÕt theo tõng tµi kho¶n tæng hîp ®Ó ®èi chiÕu víi sè liÖu trªn sæ c¸i cña tµi kho¶n ®ã. C¸c b¶ng tæng hîp chi tiÕt cña tõng tµi kho¶n sau khi ®èi chiÕu ®­îc dïng lµm c¨n cø lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. §èi víi c¸c ®éi th× ®Þnh kú hoÆc cuèi th¸ng, kÕ to¸n c¸c ®éi tiÕn hµnh tËp hîp c¸c chøng tõ ph¸t sinh vµo c¸c b¶ng kª tæng hîp vµ ®­a vÒ phßng tµi vô kÌm theo chøng tõ gèc. C¸c b¶ng kª gåm: Tê kª thanh to¸n chøng tõ ho¸ ®¬n thanh to¸n chi phÝ… t¹i phßng tµi vô cña chñ yÕu c¸c kÕ to¸n viªn cã nhiÖm vô tiÕp nhËn, kiÓm tra, xem xÐt tÝnh hîp lý cña c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh, kiÓm tra viÖc tÝnh to¸n cña c¸c ®éi göi vÒ ®­a vµo h¹ch to¸n vµ ghi sæ chi tiÕt. b-thùc tr¹ng Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng t¹i C«ng ty TNHH KiÕn tróc ViÖt NhËt i. §Æc ®iÓm c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l­¬ng t¹i C«ng ty. §Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cÇn ph¶i cã 3 yÕu tè c¬ b¶n ®ã lµ t­ liÖu lao ®éng, ®èi t­îng lao ®éng vµ lao ®éng. Trong ®ã lao ®éng lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh. Lao ®éng lµ ho¹t ®éng ch©n tay vµ ho¹t ®éng trÝ ãc cña con ng­êi nh»m biÕn ®æi c¸c vËt thÓ tù nhiªn thµnh vËt phÈm cÇn thiÕt tho¶ m·n nhu cÇu cña x· héi. TiÒn l­¬ng lµ ph¹m trï kinh tÕ g¾n liÒn víi lao ®éng, tiÒn tÖ vµ nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸. TiÒn l­¬ng lµ bé phËn cÊu thµnh lªn gi¸ trÞ s¶n phÈm do lao ®éng t¹o ra. T¹i C«ng ty TNHH KiÕn tróc ViÖt NhËt th× tiÒn l­¬ng tr¶ cho c«ng nh©n ngoµi tiÒn l­¬ng mµ ng­êi lao ®éng ®­îc h­ëng theo sè l­îng vµ chÊt l­îng lao ®éng cña m×nh th× hä cßn ®­îc h­ëng c¸c kho¶n tiÒn l­¬ng theo quy ®Þnh cña ®¬n vÞ. Lµ mét doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong ngµnh x©y l¾p víi quy m« võa vµ nhá, C«ng ty TNHH KiÕn tróc ViÖt NhËt hiÖn t¹i cã 30 ng­êi tham gia c«ng t¸c trong vai trß qu¶n lý. Cßn sè c«ng nh©n lao ®éng trùc tiÕp ë C«ng ty th× phô thuéc vµo tõng thêi ®iÓm ho¹t ®éng khèi l­îng thi c«ng nhiÒu hay Ýt mµ sè l­îng c«ng nh©n còng nhiÒu hay Ýt. C«ng ty thùc hiÖn qu¶n lý sè c¸n bé c«ng nh©n viªn nµy qua danh s¸ch lao ®éng t¹i C«ng ty. H×nh thøc tiÒn l­¬ng mµ C«ng ty ®ang sö dông hiÖn nay lµ h×nh thøc tr¶ l­¬ng kho¸n theo tõng phÇn c«ng viÖc ¸p dông cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt. §èi víi bé phËn gi¸n tiÕp th× h×nh thøc tr¶ l­¬ng lµ l­¬ng tr¶ theo thêi gian. BHXH, BHYT ®ãng theo quy ®Þnh cña nhµ n­íc. Ng­êi sö dông lao ®éng ®ãng 19%, ng­êi lao ®éng ®ãng 6%. Lao ®éng sö dông trong c«ng ty gåm lao ®éng trong danh s¸ch vµ lao ®éng thuª ngoµi. Hµng th¸ng c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn tæng hîp tiÒn l­¬ng vµ b¸o c¸o râ sè l­îng lao ®éng vÒ C«ng ty theo c¸c chØ tiªu lao ®éng qu¶n lý, phô trî vµ x©y l¾p. * Tµi kho¶n sö dông trong kÕ to¸n tiÒn l­¬ng ë C«ng ty: TK 334 – ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn TK 338 – ph¶i tr¶ ph¶i nép + TK 338.2: KPC§ + TK 338.3: BHXH + TK 338.4: BHYT * C¸c chøng tõ sö dông trong h¹ch to¸n lao ®éng tiÒn l­¬ng - Danh s¸ch c¸n bé c«ng nh©n viªn - B¶ng chÊm c«ng - B¶ng thanh to¸n l­¬ng vµ BHXH… - PhiÕu chi * C¸c Sæ kÕ to¸n sö dông trong c«ng ty Do c«ng ty h¹ch to¸n theo h×nh thøc chøng tõ ghi sæ nªn C«ng ty sö dông c¸c sæ kÕ to¸n nh­: Sæ chi tiÕt – Sæ c¸i TK 334, 338 * Qu¸ tr×nh h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng t¹i c«ng ty ®­îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å: * C¸c Sæ kÕ to¸n sö dông trong c«ng ty PhiÕu nghiÖm thu B¶ng chÊm c«ng PhiÕu nghØ h­ëng HXHT… Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng Quan hÖ ®èi chiÕu Sæ c¸i TK 334, 338 Sæ chi tiÕt c¸c tµi kho¶n 622, 627, 642 Sæ ®¨ng ký CTGS Chøng tõ ghi sæ B¶ng tæng hîp l­¬ng Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi CNV B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng BHXH B¶ng thanh to¸n l­¬ng III. Tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n tiÒn l­¬ng t¹i C«ng ty TNHH KiÕn tróc ViÖt NhËt 1. H¹ch to¸n lao ®éng H¹ch to¸n lao ®éng gåm thêi gian lao ®éng, h¹ch to¸n sè l­îng lao ®éng vµ h¹ch to¸n kÕt qu¶ lao ®éng. + H¹ch to¸n sè l­îng lao ®éng lµ theo dâi sè l­îng lao ®éng tõng lo¹i lao ®éng theo cÊp bËc kü thuËt theo nghÒ nghiÖp cña tõng lao ®éng. + H¹ch to¸n thêi gian lao ®éng lµ theo dâi sè l­îng lao ®éng, tõng lo¹i lao ®éng, tõng bé phËn s¶n xuÊt lµm c¬ së ®Ó tÝnh l­¬ng cho bé phËn h­ëng l­¬ng thêi gian. + H¹ch to¸n kÕt qu¶ lao ®éng lµ ph¶n ¸nh ghi chÐp ®óng kÕt qu¶ lao ®éng cña c«ng nh©n viªn, biÓu hiÖn b»ng sè l­îng s¶n phÈm c«ng viÖc ®· hoµn thµnh cña tõng ng­êi hay tõng tæ, nhãm lao ®éng. Chøng tõ sö dông th­êng lµ phiÕu x¸c nhËn c«ng viÖc hay biªn b¶n nghiÖm thu c«ng tr×nh hoµn thµnh. VËy h¹ch to¸n kÕt qu¶ lao ®éng cho tõng ng­êi hay c¸ nh©n lao ®éng lµ c¬ së ®Ó tÝnh tiÒn l­¬ng cho tõng ng­êi, cho c¸n bé h­ëng l­¬ng s¶n phÈm. §Ó h¹ch to¸n vÒ sè l­îng, thêi gian vµ kÕt qu¶ lao ®éng ta c¨n cø vµo c¸c tµi liÖu sau: + B¶ng chÊm c«ng + PhiÕu giao viÖc + Biªn b¶n nghiÖm thu C«ng ty TNHH KiÕn tróc ViÖt NhËt Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc PhiÕu giao viÖc C¨n cø vµo hå s¬ thiÕt kÕ tiÕn ®é thi c«ng n©ng cÊp më réng th­ viÖn tr­êng ®¹i häc ngo¹i ng÷ Hµ Néi. §¹i diÖn bªn giao: Lª Minh NghÜa - §éi tr­ëng ®éi XDCT sè 1 §¹i diÖn bªn nhËn: Ph¹m V©n Anh - tæ tr­ëng tæ méc PhiÕu giao viÖc cã néi dung sau: 1. Néi dung c«ng viÖc: TT C«ng viÖc §¬n vÞ Khèi l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1. hoµn thµnh ®ãng vµ l¾p ®Æt cöa sæ tÇng 2 bé 19 1.000.000 19.000.000 1. Thêi gian b¾t ®Çu tõ 29/3/2004 KÕt thóc ngµy 25 th¸ng 4 n¨m 2004 2. Tr¸ch nhiÖm cña mçi bªn - Bªn giao: + Cung cÊp ®Çy ®ñ vËt liÖu t¹o ®iÒu kiÖn cho thi c«ng + Thanh to¸n l­¬ng hµng th¸ng theo b¶ng chÊm c«ng b¶ng l­¬ng theo hîp ®ång. + Cö c¸n bé kü thuËt th­êng xuyªn trùc tiÕp h­íng dÉn thi c«ng nghiÖm thu c«ng viÖc hoµn thµnh, kiÓm tra an toµn lao ®éng, chÊt l­îng kü thuËt, mü thuËt… - Bªn nhËn: ChÊp hµnh viÖc gi¸m s¸t thi c«ng sö dông hîp lý vËt t­ tiÕt kiÖm tr¸nh mÊt m¸t h­ háng. Thi c«ng ph¶i ®¶m b¶o chÊt l­îng kü thuËt, mü quan. NÕu x¶y ra sù cè g× th× bªn nhËn viÖc ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm båi hoµn khÊu trõ. ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ an toµn lao ®éng, trËt tù trÞ an… trong qu¸ tr×nh thi c«ng. Hµng th¸ng tæ ph¶i cã b¶ng chÊm c«ng vµ b¶ng thanh to¸n l­¬ng (theo b¶ng chÊm c«ng) cho tõng ng­êi lµm c¬ së thanh to¸n l­¬ng cho ®éi. 3. Hai bªn cam kÕt thùc hiÖn theo ®óng hîp ®ång bªn nµo vi ph¹m sÏ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Ngµy…28 th¸ng 3… n¨m 2004.. Tæ tr­ëng tæ méc §éi tr­ëng ®éi XDCT sè 1 2. TÝnh l­¬ng vµ BHXH ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn: a. H¹ch to¸n tiÒn l­¬ng theo s¶n phÈm: C«ng ty qu¶n lý tæng thÓ quü l­¬ng nªn viÖc h¹ch to¸n tæng hîp tiÒn l­¬ng cho c¸c bé phËn, c¸c ®¬n vÞ tËp trung vÒ phßng tµi vô cña C«ng ty. ViÖc h¹ch to¸n chi tiÕt tiÒn l­¬ng ®­îc thùc hiÖn t¹i tõng phßng ban, tõng ®¬n vÞ. H×nh thøc tr¶ l­¬ng ë c¸c ®¬n vÞ ®­îc thèng nhÊt theo c¬ chÕ tr¶ l­¬ng s¶n phÈm. C¸c ®¬n vÞ thµnh viªn c¨n cø vµo kÕ ho¹ch mµ c«ng ty giao cho ®Ó lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cho ®¬n vÞ, tù t×m kiÕm vµ x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng. §©y lµ c¬ së cho c¸c ®¬n vÞ øng quü l­¬ng vµo c¸c kú nghiÖm thu, thanh to¸n. T¹i C«ng ty TNHH KiÕn tróc ViÖt NhËt, tiÒn l­¬ng s¶n phÈm ®­îc ¸p dông tr¶ cho c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt. C¨n cø vµo khèi l­îng c«ng viÖc hoµn thµnh vµ c¨n cø vµo kÕ ho¹ch c«ng ty giao cho ®¬n vÞ theo h×nh thøc kho¸n quü l­¬ng ®· ®­îc gi¸m ®èc c«ng ty ký duyÖt, ®ît tiÕn hµnh ph©n bè tõng c«ng viÖc mµ mçi tæ mçi bé phËn ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm hoµn thµnh vµ giao cho tæ th«ng qua “PhiÕu giao viÖc”. Khi hoµn thµnh th× tiÕn hµnh lËp “Biªn b¶n nghiÖm thu” TiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n s¶n xuÊt ®­îc tÝnh c¨n cø vµ sè ngµy c«ng cã mÆt t¹i hiÖn tr­êng vµ sè ngµy c«ng thùc tÕ lµm viÖc cña c«ng nh©n viªn. C¨n cø vµo “Biªn b¶n nghiÖm thu” tæ tr­ëng x¸c ®Þnh ®­îc quü l­¬ng cña tæ trong kú tõ ®ã tÝnh ®¬n gi¸ c«ng tr×nh b×nh qu©n cho mçi c«ng nh©n trong tæ. §¬n gi¸ C«ng b×nh qu©n cho mçi c«ng nh©n ®­îc tÝnh nh­ sau: §¬n gi¸ b×nh qu©n c«ng 1 CN = Gi¸ trÞ tiÒn l­¬ng (c«ng) cña tæ trong ®ît Tæng sè c«ng thùc hiÖn CV trong ®ît x hÖ sè cÊp bËc c«ng viÖc §¬n gi¸ b×nh qu©n nµy ®­îc sö dông ®Ó x¸c ®Þnh l­¬ng c«ng nh©n cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt. TiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt ngoµi tiÒn l­¬ng c«ng nhËt ra cßn cã kho¶n l­¬ng cè ®Þnh. Møc l­¬ng cè ®Þnh nµy x¸c ®Þnh nh­ sau: L­¬ng cè ®Þnh = Sè ngµy cã mÆt t¹i hiÖn tr­êng x §¬n gi¸ ngµy Theo qui ®Þnh cña c«ng ty ®¬n gi¸ ngµy= 8.500®. Møc l­¬ng nµy cã tÝnh chÊt ®¶m b¶o thu nhËp cho ng­êi lao ®éng trong thêi gian chê viÖc hay ngõng viÖc v× lý do nµo ®o (m­a, chê nguyªn vËt liÖu…). Ngoµi møc l­¬ng cè ®Þnh vµ l­¬ng c«ng nhËt lµ møc l­¬ng c«ng nh©n ®­îc h­ëng do thêi gian lµm viÖc thùc tÕ cña m×nh th× c«ng ty cßn cã quy ®Þnh møc l­¬ng kh¸c dµnh riªng cho tæ tr­ëng. §©y cã thÓ coi lµ møc phô cÊp tr¸ch nhiÖm cña tæ tr­ëng, vµ ®­îc trÝch ra tõ 32% tiÒn l­¬ng ®Ó l¹i cña tæ. Cßn ®èi víi bé phËn lao ®éng gi¸n tiÕp t¹o ra s¶n phÈm nh­ c¸c ban qu¶n lý c«ng nh©n kü thuËt, qu¶n lý c«ng tr×nh… th× viÖc kÕ to¸n xem xÐt thanh to¸n l­¬ng dùa trªn c¬ së “B¶ng chÊm c«ng” cña tõng bé phËn. B¶ng chÊm ®­îc lËp t­¬ng tù nh­ c¸c b¶ng chÊm c«ng cña c¸c c¬ quan ®oµn thÓ. Cuèi quý b¶ng chÊm c«ng nµy ®­îc tËp hîp lªn ban kÕ to¸n cña ®¬n vÞ – kÕ to¸n c¨n cø vµo hÖ sè l­¬ng, sè ngµy c«ng cña ng­êi ®Ó tÝnh tiÒn l­¬ng cña tõng ng­êi trong bé phËn ®ã. C¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng cña th¸ng 3 cña tæ s¶n xuÊt sè 1 - §éi x©y dùng c«ng tr×nh sè 18 kÕ to¸n lËp b¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng. C«ng ty TNHH KiÕn tróc ViÖt NhËt §éi XDCT sè 1 b¶ng chÊm c«ng Th¸ng 03 n¨m 2004 Bé phËn: C«ng nh©n trùc tiÕp – Tæ méc STT Hä vµ tªn Chøc danh Ngµy trong th¸ng Tæng sè Ghi chó Ph¹m V¨n Anh TT x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 31 H« Xu©n C­êng CN x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 31 Bµng Xu©n HuÊn CN x x xx x x x x x x x x x xx x x x x x x x x x x x x x xx x x x x 29 Nguyªn V¨n Hµ CN x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 31 Ph¹m V¨n Nam CN x x x x x x x x x x x x xx x x x x x x x x x x x x x x x x x x 31 Vò Quèc Long CN x x x x x x x x x x x x xx x x x x x x x x x x x x x x x x x x 31 NguyÔn V¨n Tr­êng CN x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 31 Ph¹m Trung Th¾ng CN x x xx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xx 28 NguyÔn M¹nh TuÊn CN x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 31 Vò §øc H¶i CN x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 30 Ph¹m V¨n Sü CN x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 30 Céng 334 Ng­êi chÊm c«ng §éi tr­ëng Ngµy …th¸ng …n¨m Ng­êi duyÖt C«ng ty TNHH KiÕn tróc ViÖt NhËt §éi XDCT sè 1 b¶ng thanh to¸n l­¬ng th¸ng 3 Bé phËn: CNTT – tæ méc STT Hä vµ tªn Chøc danh §¬n gi¸ Ngµy c«ng L­¬ng cè ®Þnh Lc®=Ncht*8500 L­¬ng c«ng nhËt Lcn=§G*Nc L­¬ng kh¸c LK Tæng l­¬ng Tl=Lc®+Lcn+Lk Ghi chó Ncht Nc 1 Ph¹m V¨n Anh 17,000 31 31 263,500 527,000 50,000 840,500 2 H« Xu©n C­êng 17,000 31 31 263,500 527,000 790,500 3 Bµng Xu©n HuÊn 17,000 26 29 221,000 493,000 714,000 4 Nguyªn V¨n Hµ 17,000 31 31 263,500 527,000 790,500 5 Ph¹m V¨n Nam 17,000 30 31 255,000 527,000 782,000 6 Vò Quèc Long 17,000 30 31 255,000 527,000 782,000 7 NguyÔn V¨n Tr­êng 17,000 31 31 263,500 527,000 790,500 8 Ph¹m Trung Th¾ng 17,000 26 28 221,000 476,000 697,000 9 NguyÔn M¹nh TuÊn 17,000 31 31 263,500 527,000 790,500 10 Vò §øc H¶i 17,000 30 30 255,000 510,000 765,000 11 Ph¹m V¨n Sü 17,000 30 30 255,000 510,000 765,000 Céng 334 2,779,500 5,678,000 50,000 8,507,500 Ngµy …th¸ng ….n¨m KÕ to¸n thanh to¸n KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ §¬n gi¸ tiÒn c«ng cña c«ng nh©n lao ®éng trùc tiÕp ®­îc tÝnh nh­ sau: C¨n cø vµo biªn b¶n nghiÖm thu vµ phÇn phª duyÖt gi¸ trÞ tiÒn l­¬ng thanh to¸n cho ®éi lµ 9.100.000®. Tæ tr­ëng x¸c ®Þnh tæng quü l­¬ng th¸ng cña tæ vµ trÝch 32% tiÒn l­¬ng. §©y lµ ph©n quü ®Ó sö dông mua s¾m b¶o hé lao ®éng, lµm møc l­¬ng phô cÊp….. Tæng quü l­¬ng th¸ng cña tæ ®­îc x¸c ®Þnh lµ: 9.100.000 (100% - 32%)=6.188.000®/th¸ng C«ng nh©n tæ s¶n xuÊt sè 2 ®­îc hÖ sè l­¬ng 1,09 theo quy ®Þnh. Nh­ vËy ®¬n gi¸ b×nh qu©n mçi c«ng nh©n sÏ ®­îc tÝnh lµ: §¬n gi¸ b×nh qu©n c«ng quy ®æi 1CN lµ = » 17.000®/c«ng TiÒn l­¬ng c«ng nhËt cña c«ng nh©n sÏ ®­îc tÝnh: LCN= Sè ngµy thùc tÕ lµm viÖc cña c«ng nh©n viªn x §¬n gi¸ b×nh qu©n c«ng quy ®æi 1CN Khi ®ã tr×nh tù tÝnh l­¬ng nh­ sau: VD: ¤ng: Ph¹m V¨n Anh Møc l­¬ng cè ®Þnh= 31 x 8.500 = 263.500® L­¬ng c«ng nhËt = 31 x 17.000=527.000® Do lµ tæ tr­ëng nªn ®­îc h­ëng møc l­¬ng kh¸c (møc phô cÊp tr¸ch nhiÖm ) lµ 50.000® Tæng l­¬ng ®­îc lÜnh lµ: 263.500 + 527.000 + 50.000 = 840.500®/th¸ng Do c«ng nh©n cña ®éi lµ c«ng nh©n thuª theo hîp ®ång. Nªn kh«ng cã kho¶n khÊu trõ BHXH, BHYT. ë c¸c ®éi, l­¬ng cña ng­êi lao ®éng trùc tiÕp ®­îc ph©n bæ vµo chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, l­¬ng lao ®éng gi¸n tiÕp ®­îc ph©n bæ vµo chi phÝ s¶n xuÊt chung. T¹i c¸c ®éi s¶n xuÊt, bé phËn l¸i m¸y ®ãng vai trß quan träng . Xong ®èi víi bé phËn nµy tiÒn l­¬ng ®­îc tÝnh vµo chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng – Tµi kho¶n 623. Lµm c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ thµnh cña c«ng tr×nh. Theo ®Þnh kú ghi chøng tõ ghi sæ, kÕ to¸n tæng hîp ë phßng tµi vô tËp hîp tÊt c¶ c¸c chøng tõ gèc ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô ®· ph¸t sinh nay t¹i c«ng ty mµ ®¬n vÞ ®· göi lªn. KÕ to¸n ghi vµo chøng tõ ghi sæ vµ c¸c ®Þnh kho¶n. Trong ®éi sè 1 ®Ó qu¶n lý tèt c¸c c«ng nh©n viªn thuª theo hîp ®ång. §¶m b¶o hä lµm ®óng yªu cÇu, chÊt l­îng, mü thuËt, kü thuËt c«ng tr×nh c«ng ty cö mét sè c¸n bé xuèng c«ng t¸c cã nhiÖm vô h­íng dÉn ng­êi lao ®éng lµm viÖc. Nh÷ng c¸n bé nµy lµ c«ng nh©n trong danh s¸ch ®èi víi c«ng nh©n trong danh s¸ch th× c«ng ty thùc hiÖn khÊu trõ b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ. C¨n cø vµo b¶ng tæng hîp tiÒn l­¬ng toµn c«ng ty kÕ to¸n ghi vµo Chøng tõ ghi sæ – TK 334 – ngµy 31/3/2004 C«ng ty TNHH KiÕn tróc ViÖt NhËt §éi XDCT sè 1 chøng tõ ghi sæ Sè: 40 Ngµy 31/3/2004 Chøng tõ Néi dung Sè hiÖu Sè tiÒn Sè Ngµy Nî Cã 30/3/2004 Ph©n bæ tiÒn l­¬ng cña ®éi XDCT sè 1 334 622 627 52.901.500 9.051.748 61.953.248 Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n tr­ëng C«ng ty TNHH KiÕn tróc ViÖt NhËt §éi XDCT sè 1 chøng tõ ghi sæ Sè: 41 Ngµy 31/3/2004 Chøng tõ Néi dung Sè hiÖu Sè tiÒn Sè Ngµy Nî Cã 30/3/2002 KhÊu trõ BHXH, BHYT vµo l­¬ng 334 338 60.726 60.726 Céng 60.726 60.726 KÌm theo c¸c chøng tõ gèc Ng­êi ghi sæ (Ký, hä vµ tªn) KÕ to¸n tæng hîp (Ký, hä vµ tªn) KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä vµ tªn) b. H¹ch to¸n tiÒn l­¬ng thêi gian Tæ chøc h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng theo thêi gian ®­îc tiÕn hµnh cho khèi c¬ quan ®oµn thÓ cña C«ng ty. Nãi c¸ch kh¸c, ®èi t­îng ¸p dông h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo thêi gian ë c«ng ty lµ c¸n bé c«ng nh©n viªn ë c¸c bé phËn phßng ban cña c«ng ty. ViÖc theo dâi thêi gian lµm viÖc cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ®­îc thùc hiÖn tõng phßng ban cã mét b¶ng chÊm c«ng ®­îc lËp mét th¸ng mét lÇn. Hµng ngµy c¨n cø vµo sù cã mÆt cña tõng thµnh viªn trong phßng, ng­êi phô tr¸ch chÊm c«ng ®¸nh dÊu lªn b¶ng chÊm c«ng ghi nhËn sù cã mÆt cña tõng ng­êi trong ngµy t­¬ng ®­¬ng øng tõ cét 1 ®Õn 31. B¶ng chÊm c«ng ®­îc c«ng khai trong phßng vµ tr­ëng phßng lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm kiÓm tra sù chÝnh x¸c cña b¶ng chÊm c«ng. Cuèi th¸ng, c¸c b¶ng chÊm c«ng cña tõng phßng ®­îc chuyÓn vÒ phßng kÕ to¸n lµm c¨n cø tÝnh l­¬ng, tÝnh th­ëng vµ tæng hîp thêi gian lao ®éng sö dông trong c«ng ty ë mçi bé phËn. KÕ to¸n c¨n cø vµo ®Ó tÝnh c«ng cho c«ng nh©n viªn khèi c¬ quan. Tr­êng hîp CBCNV chØ lµm mét thêi gian lao ®éng theo quy ®Þnh ngµy. V× lý do ®ã v¾ng mÆt trong thêi gian cßn l¹i cña ngµy th× tr­ëng phßng c¨n cø vµo sè thêi gian lµm viÖc cña ng­êi ®ã, ®Ó xem cã tÝnh c«ng ngµy ®ã cho hä hay kh«ng. ViÖc tÝnh l­¬ng cho CBCNV ë khèi c¬ quan dùa vµo b¶ng chÊm c«ng, møc l­¬ng c¬ b¶

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBC546.DOC
Tài liệu liên quan