Đề tài Phân tích tình hình quản lý chất lượng ở Xí nghiệp Cơ điện – Vật tư và một số giải pháp đảm bảo chất lượng sản phẩm

Trang

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM 3

1.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ SẢN PHẨM. 3

1.1.1. Khái niệm sản phẩm. 3

1.1.2. Phân loại sản phẩm. 3

1.1.3. Các thuộc tính của sản phẩm. 3

1.2. KHÁI QUÁT VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM. 4

1.2.1. Khái niệm về chất lượng. 5

1.2.2. Sự hình thành chất lượng sản phẩm. 5

1.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. 6

1.2.4. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm. 7

1.3. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM. 8

1.3.1. Khái niệm về quản lý chất lượng. 8

1.3.2. Các thuật ngữ cơ bản trong khái niệm quản lý chất lượng. 8

1.3.3. Các phương pháp quản lý chất lượng. 9

1.3.3.1. Phương pháp kiểm tra chất lượng. 9

1.3.3.2. Phương pháp kiểm soát chất lượng toàn diện. 10

1.3.3.3. Phương pháp quản lý chất lượng toàn diện 10

1.4. CÁC CÔNG CỤ CƠ BẢN TRONG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG. 11

1.4.1. Phiếu kiểm tra chất lượng. 11

1.4.2. Biểu đồ Pareto. 12

1.4.3. Biểu đồ nhân quả (Sơ đồ Ishikawa). 12

1.4.4. Biểu đồ kiểm soát. 13

1.4.5. Sơ đồ lưu trình. 15

1.5. SỰ CẦN THIẾT CỦA MỘT HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRONG DOANH NGHIỆP. 15

PHẦN 2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM 17

2.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ XÍ NGHIỆP CƠ ĐIỆN - VẬT TƯ. 17

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Xí nghiệp Cơ điện - Vật tư. 17

2.1.2. Chức năng nhiệm vụ của Xí nghiệp Cơ điện - Vật tư. 17

2.1.3. Công nghệ sản xuất của một số hàng hoá chủ yếu. 18

2.1.4. Kết cấu sản xuất của Xí nghiệp. 19

2.1.5. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý Xí nghiệp. 21

2.2. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA XÍ NGHIỆP. 23

2.2.1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp. 23

2.2.2. Phân tích hoạt động tiêu thụ sản phẩm và công tác Marketing. 23

2.2.3. Phân tích tình hình lao động và tiền lương. 24

2.2.4. Phân tích tình hình quản lý vật tư, tài sản cố định. 27

2.2.5. Phân tích chi phí và giá thành. 29

2.2.6. Phân tích tình hình tài chính của Xí nghiệp. 31

2.3. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM CỦA XÍ NGHIỆP CƠ ĐIỆN - VẬT TƯ 32

2.3.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý chất lượng của Xí nghiệp. 32

2.3.2. Thực trạng chất lượng sản phẩm của Xí nghiệp. 33

2.4. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM CÁP CỦA XÍ NGHIỆP. 34

2.4.1. Phân tích thực trạng chất lượng sản phẩm cáp của Xí nghiệp. 34

2.4.2. Qui định trong sản xuất đối với dây dẫn trần. 36

2.4.3. Qui định trong sản xuất dây điện bọc nhựa PVC. 38

2.4.4. Tổng hợp tình hình chất lượng sản phẩm cáp của Xí nghiệp. 40

2.4.5. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm cáp ở các khâu trong quá trình sản xuất. 40

2.4.5.1. Nhân tố con người 41

2.4.5.2. Nguyên vật liệu 41

2.4.5.3. Máy móc thiết bị, công nghệ 42

2.4.5.4. Trình độ tổ chức quản lý 43

2.4.6. Các loại khuyết tật chính và tỷ trọng từng loại khuyết tật. 45

2.5. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG HỘP CÔNG TƠ CỦA XÍ NGHIỆP. 47

2.5.1. Phân tích công tác quản lý chất lượng sản phẩm hộp Công tơ. 47

2.5.2. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm hộp Công tơ trong quá trình sản xuất. 48

2.5.3. Các loại khuyết tật chính và tỷ trọng từng loại khuyết tật. 50

2.6. NHẬN XÉT CHUNG 52

PHẦN 3 BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM CHO XÍ NGHIỆP CƠ ĐIỆN - VẬT TƯ 53

3.1. CĂN CỨ ĐỂ ĐỀ RA GIẢI PHÁP. 53

3.2. BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM CỦA XÍ NGHIỆP. 54

3.2.1. Biện pháp 1: Thành lập Phòng quản lý chất lượng nhằm nâng cao khả năng phòng ngừa những sai hỏng trong quá trình sản xuất. 54

3.2.1.1. Mục tiêu của biện pháp. 54

3.2.1.2. Nội dung của giải pháp. 55

3.2.1.2.1. Qui trình thực hiện việc thành lập phòng và sơ đồ cơ cấu tổ chức. 55

3.2.1.2.2. Mua sắm trang thiết bị. 56

3.2.1.3. Các tính toán kinh tế. 57

3.2.1.4. Lợi ích và hiệu quả nếu giải pháp được thực hiện. 58

3.2.2. Biện pháp 2: Đầu tư mới máy bọc cách điện được điều khiển bằng PLC (Process Logics Control) thay thế cho hệ thống đầu bọc cáp và máy đùn nhựa của dây chuyền cũ. 59

3.2.2.1. Mục tiêu của biện pháp. 59

3.2.2.2. Nội dung của giải pháp. 60

3.2.2.3. Các bước tiến hành và hiệu quả đem lại. 62

3.2.3. Biện pháp 3: Nâng cao trình độ tay nghề, ý thức kỷ luật của công nhân cùng với việc hoàn thiện cơ cấu lao động. 63

KẾT LUẬN 65

PHỤ LỤC 66

TÀI LIỆU THAM KHẢO 69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc76 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 30/06/2013 | Lượt xem: 2659 | Lượt tải: 18download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Phân tích tình hình quản lý chất lượng ở Xí nghiệp Cơ điện – Vật tư và một số giải pháp đảm bảo chất lượng sản phẩm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docPhân tích tình hình quản lý chất lượng ở Xí nghiệp Cơ điện – Vật tư và một số giải pháp đảm bảo chất lượng sản phẩm.doc
Tài liệu liên quan