Đề tài Sự tương đồng và sự khác biệt của chính thể Việt Nam Hiến pháp 1946 với chính thể của một số nước trên thế giới

Phần mở đầu .

CHƯƠNG 1. CHÍNH THỂ NHÀ NƯỚC - NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA HIẾN PHÁP.

1.1. Khái quát về chính thể nhà nước .

1.2. Phân loại hình thức chính thể

1.3. Việc quy định chính thể trong các hiến pháp.

1.4. Sự biến dạng của chính thể.

CHƯƠNG 2. CHÍNH THỂ VIỆT NAM HIẾN PHÁP 1946 SO SÁNH VỚI CHÍNH THỂ MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI

2.1. Khái quát về chính thể Nhà nước Việt Nam Hiến pháp 1946

2.1.1. Tư tưởng về các mô hình chính thể Nhà nước ở Việt Nam trước cách mạng tháng Tám 1945

2.1.2. Cơ sở lý luận, thực tiễn và đặc điểm của chính thể cộng hoà dân chủ nhân dân Hiến pháp 1946

2.2. Sự giống nhau và khác nhau của chính thể Hiến pháp 1946 với chính thể cộng hoà (quân chủ) đại nghị và chính thể cộng hoà tổng thống .

2.2.1. Về Nguyên thủ quốc gia

2.2.2. Về Quốc hội

2.2.3. Về Chính phủ

2.2.4. Về Tư pháp

CHƯƠNG 3. SỰ KẾ THỪA, PHÁT TRIỂN CHÍNH THỂ HIẾN PHÁP 1946 TRONG CÁC HIẾN PHÁP VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỀ HOÀN THIỆN CƠ SỞ HIẾN ĐỊNH CỦA MÔ HÌNH TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HIỆN NAY.

3.1. Sự kế thừa và phát triển chính thể Hiến pháp 1946 trong các Hiến pháp Niệt Nam

3.1.1. Về tính chất của nhà nước .

3.1.2. Về các quyền tự do, dân chủ của công dân.

3.1.3. Về cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước .

3.2. Một số kiến nghị về hoàn thiện cơ sở hiến định của mô hình tổ chức Nhà nước Việt Nam hiện nay.

3.2.1. Hình thành một hệ thống lý luận độc lập về mô hình tổ chức nhà nước.

3.2.2. Xác định chính thể Việt Nam hiện nay.

3.2.3. Nhận thức đúng đắn nguyên tắc cả quyền lực thuộc về nhân dân, quyền lực nhà nước là thống nhất.

3.2.4. Hoàn thiện tổ chức và cơ chế phân công, phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp

Kết luận .

Danh mục tài liệu tham khảo

 

doc130 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 01/07/2013 | Lượt xem: 3412 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Sự tương đồng và sự khác biệt của chính thể Việt Nam Hiến pháp 1946 với chính thể của một số nước trên thế giới, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docSự tương đồng và sự khác biệt của chính thể Việt Nam Hiến pháp 1946 với chính thể của một số nước trên thế giới.DOC
Tài liệu liên quan