Đề tài Thiết kế khách sạn du lịch Việt Nam phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long

- Đặt bộ kích (gồm đế và kích), liên kết các bộ kích với nhau bằng giằng nằm ngang và giằng chéo.

 - Lắp khung tam giác vào từng bộ kích, điều chỉnh các bộ phận cuối của khung tam giác tiếp xúc với đai ốc cánh.

 - Lắp tiếp các thanh giằng nằm ngang và giằng chéo .

 - Lồng khớp nối và làm chặt chúng bằng chốt giữ. Sau đó chống thêm một khung phụ lên trên.

 - Toàn bộ hệ thống của giá đỡ khung tam giác sau khi lắp dựng xong có thể điều chỉnh chiều cao nhờ hệ kích dưới trong khoảng từ 0 đến 750 mm.

 * Trong khi lắp dựng chân chống giáo PAL cần chú ý những điểm sau:

 - Lắp các thanh giằng ngang theo hai phương vuông góc và chống chuyển vị bằng giằng chéo. Trong khi dựng lắp không được thay thế các bộ phận và phụ kiện cuả giáo bằng các đồ vật khác.

 - Toàn bộ hệ chân chống phải được liên kết vững chắc và điều chỉnh cao thấp bằng các đai ốc cánh cuả các bộ kích.

 - Phải điều chỉnh khớp nối đúng vị trí để lắp được chốt giữ khớp nối.

 

 

doc215 trang | Chia sẻ: NguyễnHương | Ngày: 19/07/2017 | Lượt xem: 429 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thiết kế khách sạn du lịch Việt Nam phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Hçn hîp bª t«ng cã kÝch th­íc tèi ®a cña cèt liÖu lín lµ 1/5 - 1/8 ®­êng kÝnh nhá nhÊt cña èng dÉn. §èi víi cèt liÖu h¹t trßn cã thÓ lªn tíi 40% ®­êng kÝnh trong nhá nhÊt cña èng dÉn. +Yªu cÇu vÒ n­íc vµ ®é sôt cña bª t«ng b¬m cã liªn quan víi nhau vµ ®­îc xem lµ mét yªu cÇu cùc kú quan träng. L­îng n­íc trong hçn hîp cã ¶nh h­ëng tíi c­êng ®é hoÆc ®é sôt hoÆc tÝnh dÔ b¬m cña bª t«ng. L­îng n­íc trén thay ®æi tuú theo cì h¹t tèi ®a cña cèt liÖu vµ cho tõng ®é sôt kh¸c nhau cña tõng thiÕt bÞ b¬m. Do ®ã ®èi víi bª t«ng b¬m chän ®­îc ®é sôt hîp lý theo tÝnh n¨ng cña lo¹i m¸y b¬m sö dông vµ gi÷ ®­îc ®é sôt ®ã qua qu¸ tr×nh b¬m lµ yÕu tè rÊt quan träng. Th«ng th­êng ®èi víi bª t«ng b¬m ®é sôt hîp lý lµ 14 - 16 cm. + ViÖc sö dông phô gia ®Ó t¨ng ®é dÎo cho hçn hîp bª t«ng b¬m lµ cÇn thiÕt bëi v× khi chän ®­îc 1 lo¹i phô gia phï hîp th× tÝnh dÔ b¬m t¨ng lªn, gi¶m kh¶ n¨ng ph©n tÇng vµ ®é b«i tr¬n thµnh èng còng t¨ng lªn. + Bª t«ng b¬m ph¶i ®­îc s¶n xuÊt víi c¸c thiÕt bÞ cã d©y truyÒn c«ng nghÖ hîp lý ®Ó ®¶m b¶o sai sè ®Þnh l­îng cho phÐp vÒ vËt liÖu, n­íc vµ chÊt phô gia sö dông. + Bª t«ng b¬m cÇn ®­îc vËn chuyÓn b»ng xe t¶i trén tõ n¬i s¶n xuÊt ®Õn vÞ trÝ b¬m, ®ång thêi ®iÒu chØ tèc ®é quay cña thïng xe sao cho phï hîp víi tÝnh n¨ng kü thuËt cña lo¹i xe sö dông. +Bª t«ng b¬m còng nh­ c¸c lo¹i bª t«ng kh¸c ®Òu ph¶i cã cÊp phèi hîp lý míi ®¶m b¶o chÊt l­îng. +Hçn hîp bª t«ng dïng cho c«ng nghÖ b¬m bª t«ng cÇn cã thµnh phÇn h¹t phï hîp víi yªu cÇu kü thuËt cña thiÕt bÞ b¬m, ®Æc biÖt ph¶i cã ®é l­u ®éng æn ®Þnh vµ ®ång nhÊt. §é sôt cña bª t«ng th­êng lµ lín vµ ph¶i ®ñ dÎo ®Ó b¬m ®­îc tèt, nÕu kh« sÏ khã b¬m vµ n¨ng suÊt thÊp, hao mßn thiÕt bÞ. Nh­ng nÕu bª t«ng nh·o qu¸ th× dÔ bÞ ph©n tÇng, dÔ lµm t¾c ®­êng èng vµ tèn xi m¨ng ®Ó ®¶m b¶o c­êng ®é. VËn chuyÓn bª t«ng - ViÖc vËn chuyÓn bª t«ng tõ n¬i trén ®Õn n¬i ®æ bª t«ng cÇn ®¶m b¶o: +Sö dông ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn hîp lý, tr¸nh ®Ó bª t«ng bÞ ph©n tÇng, bÞ ch¶y n­íc xi m¨ng vµ bÞ mÊt n­íc do n¾ng, giã. Sö dông thiÕt bÞ, nh©n lùc vµ ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn cÇn bè trÝ phï hîp víi khèi l­îng, tè ®éi trén, ®æ vµ ®Çm bª t«ng. §æ bª t«ng - Kh«ng lµm sai lÖch vÞ trÝ cèt thÐp, vÞ trÝ coffa vµ chiÒu dµy líp b¶o vÖ cèt thÐp. -Kh«ng dïng ®Çm dïi ®Ó dÞch chuyÓn ngang bª t«ng trong coffa . -Bª t«ng ph¶i ®­îc ®æ liªn tôc cho ®Õn khi thµnh mét kÕt cÊu nµo ®ã theo quy ®Þnh. - §Ó tr¸nh sù ph©n tÇng, chiÒu cao r¬i tù do cña hçn hîp bª t«ng khi ®æ kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 1,5m. - Khi ®æ bª t«ng cã chiÒu cao r¬i tù do >15m ph¶i dïng m¸ng nghiªng hoÆc èng vßi voi. NÕu chiÒu cao > 10m ph¶i dïng èng vßi voi cã thiÕt bÞ chÊn ®éng. -Gi¸m s¸t chÆt chÏ hiÖn tr¹ng coffa ®ì gi¸o vµ cèt thÐp trong qóa tr×nh thi c«ng. Møc ®é ®æ dµy bª t«ng vµo coffa ph¶i phï hîp víi sè liÖu tÝnh to¸n ®é cøng chÞu ¸p lùc ngang cña coffa do hçn hîp bª t«ng míi ®æ g©y ra. -Khi trêi m­a ph¶i cã biÖn ph¸p che ch¾n kh«ng cho n­íc m­a r¬i vµo bª t«ng. - ChiÒu dµy mçi líp ®æ bª t«ng ph¶i c¨n cø vµo n¨ng lùc trén, cù ly vËn chuyÓn, kh¶ n¨ng ®Çm, tÝnh chÊt kÕt vµ ®iÒu kiÖn thêi tiÕt ®Ó quyÕt ®Þnh, nh­ng ph¶i theo quy ph¹m. d. C«ng t¸c th¸o dì v¸n khu«n vµ b¶o d­ìng bª t«ng. - Sau khi ®æ bª t«ng ph¶i ®­îc b¶o d­ìng trong ®iÒu kiÖn cã ®é Èm vµ ®iÒu kiÖn c©n thiÕt ®Ó ®ãng r¾n vµ ng¨n ngõa c¸c ¶nh h­ëng cã h¹i trong qu¸ tr×nh ®ãng r¾n cña bª t«ng. Thêi gian gi÷ ®é Èm cho bª t«ng ®µi: 7 ngµy - B¶o d­ìng Èm: Gi÷ cho bª t«ng cã ®ñ ®é Èm cÇn thiÕt ®Ó ninh kÕt vµ ®ãng r¾n. - Trong thêi gian b¶o d­ìng tr¸nh c¸c t¸c ®éng c¬ häc nh­ rung ®éng, lùc xung kÝch t¶i träng vµ c¸c lùc ®éng cã kh¶ n¨ng g©y lùc h¹i kh¸c. - CÇn che ch¾n cho bª t«ng ®µi mãng kh«ng bÞ ¶nh h­ëng cña m«i tr­êng. -Trªn mÆt bª t«ng sau khi ®æ xong cÇn phñ 1 líp gi÷ ®é Èm nh­ bao t¶i, mïn c­a - LÇn ®Çu tiªn t­íi n­íc cho bª t«ng lµ sau 4h khi ®æ xong bª t«ng. Hai ngµy ®Çu cø sau 2h ®ång hå t­íi n­íc 1 lÇn. Nh÷ng ngµy sau cø 3 - 10h t­íi n­íc 1 lÇn. Chó ý: Khi ®æ bª t«ng ch­a ®¹t c­êng ®é thiÕt kÕ, tr¸nh va ch¹m vµo bÒ mÆt bª t«ng. ViÖc b¶o d­ìng bª t«ng tèt sÏ ®¶m b¶o cho chÊt l­îng bª t«ng ®óng nh­ m¸c thiÕt kÕ. KiÓm tra chÊt l­îng bª t«ng. §©y lµ kh©u quan träng v× nã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn chÊt l­îng kÕt cÊu sau nµy. KiÓm tra bª t«ng ®­îc tiÕn hµnh tr­íc khi thi c«ng (KiÓm tra ®é sôt cña bª t«ng) vµ sau khi thi c«ng (KiÓm tra c­êng ®é bª t«ng). Bª t«ng ®­îc b¶o d­ìng b»ng c¸ch mçi ngµy t­íi n­íc tõ 5-7 lÇn kÓ tõ sau khi ®æ song 3-4 giê b¶o d­ìng trong vßng 7 ngµy. Th¸o dì v¸n khu«n sau 2 ngµy kÓ tõ lóc ®æ song ph©n ®o¹n. ViÖc th¸o dì tiÕn hµnh ®¶m b¶o an toµn, kh«ng lµm háng v¸n khu«n. e. Chän m¸y mãc thi c«ng. - Sau khi v¸n khu«n mãng ®­îc ghÐp xong tiÕn hµnh ®æ bª t«ng cho ®µi mãng vµ gi»ng mãng. Chän m¸y b¬m bª t«ng Putzmeister M43 víi c¸c th«ng sè kü thuËt sau: B¬m cao (m) B¬m ngang (m) B¬m s©u (m) Dµi(xÕpl¹i) (m) 49,1 38,6 29,2 10,7 Th«ng sè kü thuËt b¬m: L­u l­îng (m/h) ¸p suÊt b¬m ChiÒu dµi Xilanh (mm) §­êng kÝnh xilanh (mm) 90 105 1400 200 ¦u ®iÓm cña viÖc thi c«ng bª t«ng b»ng m¸y b¬m víi khèi l­îng lín th× thêi gian thi c«ng nhanh, ®¶m b¶o kü thuËt, h¹n chÕ ®­îc c¸c m¹ch ngõng, chÊt l­îng bª t«ng ®¶m b¶o. Sö dông b¬m bª t«ng ®Ó ®æ bª t«ng ®µi + gi»ng mãng. Khèi l­îng bª t«ng cÇn ®æ cña toµn bé mãng lµ Vmbª t«ng=251,23m3. N¨ng suÊt ®æ bª t«ng theo ca lµ: Nca= 8.40 = 320m3/ca ®¶m b¶o ®æ xong bª t«ng c¶ mãng vµ gi»ng mãng trong mét ngµy. Tuy nhiªn ®Ó gi¶m bít møc ®é c¨ng th¼ng trªn c«ng tr­êng do khèi l­îng bª t«ng lín nªn ta sÏ tæ chøc ®æ lµm 2 ngµy. Mçi ngµy ®æ ®­îc 251,23/2=125,62m3 bª t«ng. Chän m¸y ®Çm bª t«ng. - Khi ®Çm cÇn chó ý ®óng kü thuËt - Bª t«ng ®­îc ®æ thµnh tõng líp, chiÒu dµy líp ®æ [ 1,25 chiÒu dµy cña bé phËn chÊn ®éng. Víi chiÒu cao mãng lµ 1,2 m sÏ chia lµ 4 líp dµy 30cm. Sau khi ®Çm xong líp d­íi míi ®­îc ®Çm líp tiÕp theo. §Çm dïi khi ®Çm líp bª t«ng phÝa trªn ph¶i ¨n s©u xuèng líp bª t«ng d­íi tõ 5 4 10 cm ®Ó cho hai líp bª t«ng liªn kÕt víi nhau. - Khi rót ®Çm ra khái bª t«ng ®Ó di chuyÓn sang vÞ trÝ ®Çm kh¸c ph¶i rót tõ tõ ®Ó tr¸nh ®Ó l¹i lç hæng trong bª t«ng. - Kh«ng ®­îc ®Çm qu¸ l©u t¹i mét vÞ trÝ, tr¸nh hiÖn t­îng ph©n tÇng . Thêi gian ®Çm t¹i 1 vÞ trÝ [30 (gi©y). ®Çm cho ®Õn khi t¹i vÞ trÝ ®Çm næi n­íc xi m¨ng bÒ mÆt vµ thÊy bª t«ng kh«ng cßn xu h­íng tôt xuèng n÷a lµ ®¹t yªu cÇu. - B­íc tiÕn cña ®Çm th­êng lÊy a < 1,5 R (R: lµ b¸n kÝnh t¸c ®éng cña dÇm). - Khi ®Çm kh«ng ®­îc ®Ó qu¶ ®Çm ch¹m cèt thÐp lµm rung cèt thÐp phÝa s©u n¬i bª t«ng ®ang b¾t ®Çu qóa tr×nh ninh kÕt dÉn ®Õn lµm gi¶m lùc dÝnh gi÷a thÐp vµ bª t«ng. - §¶m b¶o sau khi ®Çm bª t«ng ®­îc ®Çm chÆt kh«ng bÞ rç. Chän ®Çm dïi U70 do Nga s¶n xuÊt. N¨ng suÊt ®Çm lµ N = 20m3/ca Þ Sè m¸y ®Çm lµ: n = 125,63/20 » 7 chiÕc. Chän m¸y trén v÷a x©y ®ì gi»ng mãng, m¸y trén vµ m¸y ®Çm bµn phôc vô ®æ bª t«ng lãt. Khèi l­îng x©y t­êng ®ì gi»ng, t­êng x©y d­íi mãng lµ nhá (17,03m3) do ®ã chØ cÇn chän mét m¸y trén v÷a CO46 do Nga s¶n xuÊt cã n¨ng suÊt kÜ thuËt 2m3/h lµ ®¶m b¶o ®ñ. Khèi l­îng bª t«ng lãt mãng 31,35m3 lµ nhá Þ Chän lo¹i thïng trén SB101 cã VxuÊt= 65l. N¨ng suÊt thïng trén: Nca= VxuÊt. nck. kxl. ktg. 8 (m3/ca) VxuÊt=0,065m3 kxl= 0,7 ; ktg= 0,8 nck=3600/tck tck = t®æ vµo+ t®æ ra+ ttrén = 20 + 20 + 50 =90(s) Þ nck= 3600/90 = 40 (lÇn/h) Þ Nca= 0,065.40.0,7.0,8.8 = 11,65m3/ca VËy chän 1 thïng SB101 lµ ®ñ cho c«ng t¸c bª t«ng lãt. §Ó ®Çm bª t«ng lãt ta sö dông 1 m¸y ®Çm bµn U70 cã n¨ng suÊt ca lµ 20m3/ca. Thèng kª khèi l­îng c«ng t¸c vµ khèi l­îng lao ®éng thi c«ng phÇn mãng. - Khèi l­îng bª t«ng ®Ëp ®Çu cäc: V = 0,252.0,4.[(8.24 + 18) + 9.14] = 8,40m3 - Khèi l­îng thÐp ®µi gi»ng: m = 11858kG (Theo b¶ng tÝnh to¸n khèi l­îng) - Khèi l­îng v¸n khu«n ®µi gi»ng: +V¸n khu«n 1 ®µi: 2.(2,9 +1,76).1,25 = 11,65m2 (38 chiÕc) +V¸n khu«n 1 gi»ng däc: 2.1,84.0,65 = 2,392m2 (30 chiÕc) +V¸n khu«n 1 gi»ng ngang: 2.3,04.0,65 = 3,952m2 (29 chiÕc) ÞS = 38.11,65 + 30.2,392 + 29.3,952 = 629,07m2 - Khèi l­îng t­êng x©y ®ì ®Çu gi»ng mãng: (t­êng réng 0,5m) +T­êng ®ì gi»ng mãng däc nhµ: (33 gi»ng däc) V1= 33.2.(0,5.0,4.0,6) = 7,92m3 +T­êng ®ì gi»ng mãng ngang nhµ: (26 gi»ng ngang) V2= 26.2.(0,5.0,55.0,6) = 8,58m3 Þ Tæng khèi l­îng t­êng ®ì ®Çu gi»ng: V= V1+V2= 7,92+8,58 = 16,5m3 - Khèi l­îng t­êng x©y mãng:(dµy 220) t­êng mãng x©y bao quanh nhµ ®Ó ®æ ®Êt san nÒn. V= 2.(18+33,6).0,75.0,22 = 17,03m3 Þ Khèi l­îng v÷a xim¨ng c¸t m¸c 75#: 17,03.0,29 = 4,94m3 - Khèi l­îng bª t«ng sµn trÖt dµy 20cm: V= (361,152 - 5,588).0,2/0,55 = 129,3m3 -Khèi l­îng cèt thÐp sµn trÖt: Sµn ®Æt thÐp 2 líp, tæng hµm l­îng thÐp mt% = 0,8%(f10a200) Þ Khèi l­îng thÐp: 0,008.129,3.7850 = 8120kG B¶ng thèng kª khèi l­îng c«ng t¸c vµ khèi l­îng lao ®éng thi c«ng phÇn mãng. Stt C«ng viÖc §¬n vÞ Khèi l­îng §Þnh møc Hao phÝ (c«ng) 1 Ðp cäc m 5635,00 0,01 ca/m (ca m¸y) 56,35 2 §µo mãng m3 717,00 3,20 h/m3 286,80 3 §Ëp ®Çu cäc m3 8,05 2,02 c«ng/m3 16,26 4 X©y t­êng ®ì gi»ng m3 16,50 8,60 h/m3 17,74 5 Bª t«ng lãt m3 31,35 5,60 h/m3 21,95 6 Cèt thÐp ®µi+gi»ng KG 11858,00 4,32 h/t¹ 64,03 7 V¸n khu«n ®µi+gi»ng m2 629,07 0,56 h/m2 44,33 8 §æ bª t«ng ®µi+gi»ng m3 251,23 LÊy theo tæ ®éi 30,00 9 Dì v¸n khu«n m2 629,07 0,26 h/m2 20,44 10 LÊp ®Êt lÇn 1 m3 407,00 2,65 h/m3 134,82 11 X©y t­êng mãng m3 17,03 9,76 h/m3 20,77 12 LÊp ®Êt lÇn 2 m3 520,00 2,65 h/m3 172,25 13 Cèt thÐp sµn trÖt KG 8120,00 6,07 h/t¹ 61,61 14 Bª t«ng sµn trÖt m3 129,30 LÊy theo tæ ®éi 10,00 B. Thi c«ng phÇn th©n. NhiÖm vô : lËp biÖn ph¸p thi c«ng cét dÇm sµn tÇng 5 vµ hoµn thiÖn GI¶I PH¸P THI C¤NG: Môc ®Ých: - Mét trong nh÷ng chØ tiªu cùc kú quan träng trong x©y dùng nhµ cao vµ trung tÇng lµ tiÕn ®é thi c«ng.TiÕn ®é thi c«ng thÓ hiÖn tr×nh ®é c«ng nghÖ vµ møc ®é hiÖn ®¹i cña tæ chøc thi c«ng. - TiÕn ®é thi c«ng nhanh phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè, ®ã lµ trang thiÕt bÞ thi c«ng hiÖn ®¹i nh­: C¸c lo¹i cÇn cÈu cã chiÒu cao vµ tÇm víi lín cã thÓ thi c«ng trong ®Þa h×nh chËt hÑp, møc ®é c¬ giíi ho¸ cao; c¸c lo¹i vËt liÖu c­êng ®é cao C«ng nghÖ thi c«ng v¸n khu«n tiªn tiÕn, c¸c lo¹i phô gia ®«ng cøng nhanh vµ c­êng ®é cao - §iÒu kiÖn thi c«ng c¸c c«ng tr×nh ë n­íc ta hiÖn nay, phÇn lín ®· héi tô ®­îc c¸c yÕu tè gãp phÇn ®Èy nhanh tiÕn ®é thi c«ng. C¸c thiÕt bÞ thi c«ng ®· vµ ®ang ngµy cµng ®­îc trang bÞ hiÖn ®¹i, møc ®é c¬ giíi ho¸ ngµy cµng cao .ViÖc qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh víi sù trî gióp ®¾c lùc cña m¸y tÝnh ®iÖn tö vµ kinh nghiÖm qu¶n lý cña n­íc ngoµi ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c biÖn ph¸p c«ng nghÖ ph¸t huy tèi ®a hiÖu qu¶ trong s¶n xuÊt. - Trong ®iÒu kiÖn ®ã, mét yÕu tè hÕt søc quan träng gãp phÇn gi¶m gi¸ thµnh x©y dùng vµ quyÕt ®Þnh gÇn nh­ chñ yÕu tiÕn ®é thi c«ng lµ kü thuËt thi c«ng v¸n khu«n vµ thi c«ng bª t«ng trong c«ng nghÖ thi c«ng nhµ cao tÇng. I.C«ng t¸c v¸n khu«n 1. C«ng nghÖ thi c«ng v¸n khu«n: a.Môc tiªu: - §¹t ®­îc møc ®é lu©n chuyÓn v¸n khu«n tèt. b.BiÖn ph¸p: - Sö dông biÖn ph¸p thi c«ng khu«n hai tÇng r­ìi. c. Néi dung: - Bè trÝ hÖ c©y chèng vµ v¸n khu«n hoµn chØnh cho 2 tÇng (chèng ®ît 1), sµn kÒ d­íi th¸o v¸n khu«n sím (bª t«ng ch­a ®ñ c­êng ®é thiÕt kÕ) nªn ph¶i tiÕn hµnh chèng l¹i (víi kho¶ng c¸ch phï hîp - gi¸o chèng l¹i ). - C¸c cét chèng l¹i lµ nh÷ng thanh chèng thÐp cã thÓ tù ®iÒu chØnh chiÒu cao, cã thÓ bè trÝ c¸c hÖ gi»ng ngang vµ däc theo hai ph­¬ng. - C¸c yªu cÇu ®èi víi c©y chèng cho thi c«ng bª t«ng 2 tÇng r­ìi lµ ®é æn ®Þnh cña v¸n khu«n, c©y chèng, ®é bÒn cña hÖ thèng ren c©y chèng, ®é vâng cña sµn vµ kh¶ n¨ng chÞu lùc cña bª t«ng sµn. 2. Tæ hîp v¸n khu«n: B¶ng ®Æc tÝnh kü thuËt cña tÊm khu«n ph¼ng: Réng (mm) Dµi (mm) Cao (mm) M«men qu¸n tÝnh (cm4) M«men kh¸ng uèn (cm3) 300 300 250 220 200 150 150 100 1800 1500 1500 1200 1200 900 750 600 55 55 55 55 55 55 55 55 28,46 28,46 27,33 22,58 20,02 17,63 17,63 15,68 6,55 6,55 6,34 4,57 4,42 4,3 4,3 4,08 B¶ng ®Æc tÝnh kü thuËt tÊm khu«n gãc trong: KiÓu Réng (mm) Dµi (mm) 55 1500 B¶ng ®Æc tÝnh kü thuËt tÊm khu«n gãc ngoµi: KÝch th­íc Réng (mm) Dµi (mm) 100x100 1500 2. thiÕt kÕ v¸n khu«n 2.1.Chän lo¹i v¸n khu«n,®µ gi¸o , c©y chèng: - Khi thi c«ng bª t«ng cét – dÇm – sµn, ®Ó ®¶m b¶o cho bª t«ng ®¹t chÊt l­îng cao th× hÖ thèng c©y chèng còng nh­ v¸n khu«n ph¶i ®¶m b¶o ®é cøng, æn ®Þnh cao. H¬n n÷a, ®Ó ®Èy nhanh tiÕn ®é thi c«ng, mau chãng ®­a c«ng tr×nh vµo sö dông, th× c©y chèng còng nh­ v¸n khu«n ph¶i ®­îc thi c«ng l¾p dùng nhanh chãng, thêi gian thi c«ng c«ng t¸c nµy ¶nh h­ëng rÊt nhiÒu ®Õn tiÕn ®é thi c«ng khi mÆt b»ng x©y dùng réng lín, do vËy c©y chèng vµ v¸n khu«n ph¶i cã tÝnh chÊt ®Þnh h×nh. V× vËy sù kÕt hîp gi÷a c©y chèng kim lo¹i vµ v¸n khu«n kim lo¹i v¹n n¨ng khi thi c«ng bª t«ng khung – sµn lµ biÖn ph¸p h÷u hiÖu vµ kinh tÕ h¬n c¶. * Chän lo¹i v¸n khu«n: Sö dông v¸n khu«n kim lo¹i do c«ng ty thÐp Nitetsu cña NhËt B¶n chÕ t¹o (c¸c ®Æc tÝnh kü thuËt cña v¸n khu«n kim lo¹i nµy ®· ®­îc tr×nh bµy trong c«ng t¸c thi c«ng ®µi cäc). * Chän c©y chèng sµn: Sö dông gi¸o PAL do h·ng Hoµ Ph¸t chÕ t¹o. ¦u ®iÓm cña gi¸o PAL: - Gi¸o PAL lµ mét ch©n chèng v¹n n¨ng b¶o ®¶m an toµn vµ kinh tÕ. - Sö dông thÝch hîp cho mäi c«ng tr×nh x©y dùng víi nh÷ng kÕt cÊu nÆng ®Æt ë ®é cao lín. - Gi¸o PAL lµm b»ng thÐp nhÑ, ®¬n gi¶n, thuËn tiÖn cho viÖc l¾p dùng, th¸o dì, vËn chuyÓn nªn gi¶m gi¸ thµnh trong c«ng tr×nh. CÊu t¹o gi¸o PAL: - Gi¸o PAL ®­îc thiÕt kÕ trªn c¬ së mét hÖ khung tam gi¸c ®­îc l¾p dùng theo kiÓu tam gi¸c hoÆc tø gi¸c cïng c¸c phô kiÖn kÌm theo nh­: + PhÇn khung tam gi¸c tiªu chuÈn + Thanh gi»ng chÐo vµ gi»ng ngang. + KÝch ch©n cét vµ ®Çu cét. + Khíp nèi khung. + Chèt gi÷ nèi B¶ng ®é cao vµ t¶i träng cho phÐp : Lùc giíi h¹n cña cét chèng (kG) 35300 22890 16000 11800 9050 7170 5810 ChiÒu cao (m) 6 7,5 9 10,5 12 13,5 15 øng víi sè tÇng 4 5 6 7 8 9 10 * Tr×nh tù l¾p dùng : - §Æt bé kÝch (gåm ®Õ vµ kÝch), liªn kÕt c¸c bé kÝch víi nhau b»ng gi»ng n»m ngang vµ gi»ng chÐo. - L¾p khung tam gi¸c vµo tõng bé kÝch, ®iÒu chØnh c¸c bé phËn cuèi cña khung tam gi¸c tiÕp xóc víi ®ai èc c¸nh. - L¾p tiÕp c¸c thanh gi»ng n»m ngang vµ gi»ng chÐo . - Lång khíp nèi vµ lµm chÆt chóng b»ng chèt gi÷. Sau ®ã chèng thªm mét khung phô lªn trªn. - Toµn bé hÖ thèng cña gi¸ ®ì khung tam gi¸c sau khi l¾p dùng xong cã thÓ ®iÒu chØnh chiÒu cao nhê hÖ kÝch d­íi trong kho¶ng tõ 0 ®Õn 750 mm. * Trong khi l¾p dùng ch©n chèng gi¸o PAL cÇn chó ý nh÷ng ®iÓm sau: - L¾p c¸c thanh gi»ng ngang theo hai ph­¬ng vu«ng gãc vµ chèng chuyÓn vÞ b»ng gi»ng chÐo. Trong khi dùng l¾p kh«ng ®­îc thay thÕ c¸c bé phËn vµ phô kiÖn cu¶ gi¸o b»ng c¸c ®å vËt kh¸c. - Toµn bé hÖ ch©n chèng ph¶i ®­îc liªn kÕt v÷ng ch¾c vµ ®iÒu chØnh cao thÊp b»ng c¸c ®ai èc c¸nh cu¶ c¸c bé kÝch. - Ph¶i ®iÒu chØnh khíp nèi ®óng vÞ trÝ ®Ó l¾p ®­îc chèt gi÷ khíp nèi. *Chän c©y chèng dÇm: - Sö dông c©y chèng ®¬n kim lo¹i do h·ng hoµ ph¸t chÕ t¹o. C¸c th«ng sè vµ kÝch th­íc c¬ b¶n nh­ sau: Lo¹i ChiÒu cao sö dông T¶i träng Träng l­îng (kG) Min (mm) Max (mm) Khi ®ãng (kG) Khi kÐo (kG) K-102 2000 3500 2000 1500 12,7 K-103 2400 3900 1900 1300 13,6 K-103B 2500 4000 1850 1250 13,83 K-104 2700 4200 1800 1200 14,8 K-105 3000 4500 1700 1100 15,5 - Cét chèng ®iÒu chØnh ®­îc ®é cao lµm b»ng thÐp èng. Cã 2 lo¹i c©y chèng: - C©y chèng ®¬n ®iÒu chØnh chiÒu cao b»ng c¸ch nèi chång c¸c ®o¹n. - C©y chèng nèi chång ®iÒu chØnh chiÒu cao b»ng ren èc. Sö dông lo¹i c©y chèng nµy ®iÒu chØnh, l¾p dùng, th¸o dì ®¬n gi¶n, hoµn toµn b»ng thñ c«ng cho n¨ng suÊt cao. *KÕt cÊu ®iÒu chØnh ®é cao ë ®Çu cét chèng : 2.1. Chän thanh ®µ ®ì v¸n khu«n sµn: - §Æt c¸c thanh xµ gå gç theo hai ph­¬ng, ®µ ngang dùa trªn ®µ däc, ®µ däc dùa trªn gi¸ ®ì ch÷ U cña hÖ thèng gi¸o chèng. - ¦u ®iÓm cña lo¹i ®µ nµy lµ th¸o l¾p ®¬n gi¶n, cã søc chÞu t¶i kh¸ lín, hÖ sè lu©n chuyÓn cao. - Lo¹i ®µ nµy kÕt hîp víi hÖ gi¸o chèng kim lo¹i t¹o ra bé dông cô chèng v¸n khu«n ®ång bé, hoµn chØnh vµ rÊt kinh tÕ. *Ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn lªn cao: - §èi víi c¸c nhµ cao tÇng (c«ng tr×nh thiÕt kÕ cao 11 tÇng), biÖn ph¸p thi c«ng tiªn tiÕn, cã nhiÒu ­u ®iÓm lµ sö dông m¸y b¬m bª t«ng. §Ó phôc vô cho c«ng t¸c bª t«ng, chóng ta cÇn gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò nh­ vËn chuyÓn ng­êi, vËn chuyÓn v¸n khu«n vµ cèt thÐp còng nh­ vËt liÖu x©y dùng kh¸c lªn cao. Do ®ã ta cÇn chän ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn cho thÝch hîp víi yªu cÇu vËn chuyÓn vµ mÆt b»ng c«ng t¸c cña tõng c«ng tr×nh. II . tÝnh khèi l­îng s¬ bé c¸c c«ng viÖc (tÝnh cho tÇng ®iÓn h×nh) CÊu kiÖn Dµi (m) Réng (m) Cao (m) Sè l­îng VBT(m3) FVK(m2) Cét biªn 0,3x0,5 0,3 0,5 3,3-0,5 20 9,293 115,64 Cét gi÷a 0,3x0,5 0,3 0,5 3,3-0,3 18 10,587 123,2 DÇm chÝnh 5,0 0,22 0,35 14 2,587 30,912 DÇm phô 3,0 0,22 0,55 14 9,148 99,792 DÇm conxon 3,0 0,22 0,35 14 2,911 34,776 Sµn¤1 4,8-0,22 6,0-0,22 0,12 13 9,58 95,789 ¤2 3,6-0,22 6,0-0,22 0,12 11 21,384 192,592 ¤3 3,6-0,22 4,0-0,22 0,12 2 1,296 10,681 ¤4 3,6-0,22 3,6-0,22 0,12 13 5,616 43,061 ¤5 3,6-0,22 2,4-0,22 0,12 11 4,752 37,647 ¤6 3,6-0,22 2,0-0,22 0,12 11 3,3 25,062 ¤7 4,8-0,22 4,0-0,22 0,12 11 2,64 19,188 ¤8 1,5-0,22 1,2-0,22 0,12 ¤9 4,8-0,22 1,2-0,22 0,12 ¤10 3,6-0,22 1,2-0,22 0,12 ¤11 6,0-0,22 1,2-0,22 0,12 ¤12 4,8-0,22 2,0-0,22 0,12 Tæng 102,89 1053,76 2.ThiÕt kÕ v¸n khu«n cét ,dÇm ,sµn 2.1.ThiÕt kÕ v¸n khu«n cét 2.1.1.TÝnh khèi l­îng v¸n khu«n cét (®· tÝnh môc 2.tæ hîp vk) 2.1.2.TÝnh kho¶ng c¸ch g«ng cét: * Tæ hîp v¸n khu«n cét - Víi cét 300 x 500 x 2800 ta chän : + 4 tÊm khu«n ph¼ng 300 x 1500 x 55mm cho chiÒu b = 300. + 4 tÊm khu«n ph¼ng 250 x 1500 x 55mm vµ + 4 tÊm khu«n ph¼ng 250 x 1500 x 55mm cho chiÒu h = 500. - §Ó kiªn kÕt c¸c tÊm v¸n khu«n l¹i víi nhau, ta sö dông c¸c x©u, chèt ch÷ L vµ ®­îc gi÷ v÷ng nhê hÖ thèng cét chèng vµ t¨ng ®¬ cøng. a. TÝnh kiÓm tra v¸n khu«n kim lo¹i vµ bè trÝ hÖ g«ng cét tÇng ®iÓn h×nh - KÝch th­íc cét : 30 x 50 cao 3,3 (m), dÇm cao 0,5 (m). - Víi v¸n khu«n cét chÞu t¶i träng t¸c ®éng lµ ¸p lùc ngang cña hçn hîp bª t«ng míi ®æ vµ t¶i träng ®éng khi ®æ bª t«ng vµo coffa b»ng m¸y b¬m bª t«ng. - Theo tiªu chuÈn thi c«ng bª t«ng cèt thÐp TCVN 4453-95 th× ¸p lùc ngang cña v÷a bª t«ng míi ®æ x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (øng víi ph­¬ng ph¸p ®Çm dïi). - Khi thi c«ng ®æ bª t«ng, do ®Æc tÝnh cña v÷a bª t«ng b¬m vµ thêi gian ®æ bª t«ng b»ng b¬m kh¸ nhanh, do vËy v÷a bª t«ng trong cét kh«ng ®ñ thêi gian ®Ó ninh kÕt hoµn toµn. Tõ ®ã ta thÊy: - ¸p lùc ngang tèi ®a cña v÷a bª t«ng t­¬i ptt1 = n ´ g ´ H = 1,3 ´ 2500 ´ 0,5 = 1625 (KG/m²) H=0,5m lµ chiÒu cao líp bª t«ng sinh ra ¸p lùc khi ®Çm dïi - MÆt kh¸c khi b¬m bª t«ng b»ng m¸y th× t¶i träng ngang t¸c dông vµo v¸n khu«n (Theo TCVN 4453-95) sÏ lµ : Ptt2 = 1,3. 400 = 520(KG/m2). - T¶i träng khi ®Çm b»ng m¸y: ptt3 =1,3 ´ 300=390 (kG/m²) -T¶i träng ph©n bè t¸c dông lªn mÆt 1 v¸n khu«n lµ: PTT = ptt1 +ptt2+ptt3 =1625+520+390=2535 (kg/m²) * TÝnh to¸n tÊm v¸n khu«n lín nhÊt 300 x1500x55mm - Do ®ã t¶i träng nµy t¸c dông lªn v¸n khu«n cét cã bÒ réng b =30 cm lµ : ptt = PTT ´ b =2535 ´ 0,3=760,5(kg/m) -Coi v¸n khu«n cét nh­ dÇm liªn tôc víi c¸c gèi tùa lµ g«ng cét,m« men trªn ®Çm liªn tôc lµ: Mmax = R.W Trong ®ã: R: C­êng ®é cña v¸n khu«n kim lo¹i R =2100 (KG/m²) W: M« men kh¸ng uèn cña v¸n khu«n, víi bÒ réng 30cm cã W = 6,55 (cm³) Tõ ®ã: lg = = 143(cm) - Gäi kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c g«ng cét lµ lg= 750 mm; G«ng chän lµ lo¹i g«ng kim lo¹i (gåm 4 thanh thÐp h×nh L ®­îc liªn kÕt chèt víi nhau). * Ta cÇn kiÓm tra l¹i ®é vâng cña v¸n khu«n cét -T¶i träng dïng ®Ó tÝnh vâng cña v¸n khu«n: qc =(2500 ´ 0,5 +400+300) ´ 0,3 =585 (KG/m) -§é vâng f ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: f = = =0,04 (cm) Víi thÐp ta cã: E =2,1. 10¤ (KG/ cm²); J = 28,46 (cm¢) §é vâng cho phÐp: [f] = =0,1875 (cm) Ta thÊy : f < [f],do ®ã kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c g«ng b»ng 75 cm lµ ®¶m b¶o. 2.2.ThiÕt kÕ v¸n khu«n dÇm 2.2.1.v¸n khu«n dÇm däc (22x30) a.TÝnh v¸n khu«n ®¸y dÇm - V¸n khu«n dÇm gåm v¸n khu«n ®¸y dÇm vµ v¸n khu«n thµnh dÇm. V¸n khu«n dÇm sö dông v¸n khu«n kim lo¹i, ®­îc tùa lªn c¸c thanh xµ gå gç kª trùc tiÕp lªn gi¸o chèng - TÝnh cho dÇm phô b x h = 22 x 30(cm) - ChiÒu dµi ghÐp v¸n khu«n dÇm lµ: 3600-220=3380 - Sö dông 1 tÊm 220 x1200x55mm vµ 3 tÊm220 x1500x55mm kho¶ng hë ta chÌn gç, chia lµm 2 kho¶ng 40mm vµ 40mm - Víi v¸n khu«n réng 22 cm. §Æc tr­ng h×nh häc cña tÊm v¸n lµ: J = 22,58 (cm4) ; W = 4,57 (cm3) * T¶i träng t¸c dông lªn v¸n ®¸y dÇm phô: - Träng l­îng v¸n khu«n: qc1=20kg/m2 (n=1.2) - Träng l­îng bª t«ng cèt thÐp dÇm ®¸y h=30cm qc2=2500x0,3=750kg/m2 (n=1.2) - T¶i träng do ng­êi vµ dông cô thi c«ng: qc3=250kg/m2 (n=1.3) - T¶i träng do b¬m bª t«ng: qc4=400kg/m2 (n=1.3) T¶i träng tiªu chuÈn trªn 1m dµi v¸n khu«n lµ: qtc =20+750+250+400=1420 kg/m2 T¶i träng tÝnh to¸n trªn 1m dµi v¸n khu«n lµ: qtt =20x1,2+750x1,2+250x1,3+400x1,3=1769 kg/m2 T¶i träng trªn 1m dµi v¸n ®¸y dÇm lµ: qtc =1420x0,22=312,4 kg/m2 q=qttxbd =1769x0,22=389,18 kg/m2 *Chän vµ tÝnh to¸n kho¶ng c¸ch xµ gå cét chèng dÇm phô - S¬ ®å tÝnh : coi v¸n ®¸y dÇm phô lµ dÇm liªn tôc mµ gèi tùa lµ c¸c cét chèng chÞu t¸c dông t¶i träng ph©n bè ®Òu qtt =389,18 kg/m2 Mmax =ql2/10 - Gi¸ trÞ m«men tÝnh to¸n: M=Mmax =(Kg/m) - C¸c ®Æc tr­ng tiÕt diÖn v¸n ®¸y lo¹i 300x1500 W=6,55(cm3) Jx=28,46(cm4) - Theo ®iÒu kiÖn bÒn ta cã: Mmax < RxW=2100x6,55=13755(kg/cm) MÆt kh¸c l ===187cm=1,87m Chän l =100cm mçi tÊm v¸n khu«n 300x1500 ®­îc kª lªn 3 xµ gå - KiÓm tra theo ®iÒu kiÖn æn ®Þnh fmax= fmax==0,04cm ®l=0,1m tho¶ m·n ®iÒu kiÖn æn ®Þnh Bè trÝ: Víi lo¹i v¸n (300x1500) bè trÝ 3 xµ gå kho¶ng c¸ch 750g¸c lªn xµ däc b.TÝnh v¸n thµnh dÇm phô (22x30) - Do chiÒu cao dÇm vµ chiÒu dµi dÇm kh«ng theo m«®un cña hÖ thèng v¸n khu«n NISTESU, v× ®iÒu kiÖn kÕt cÊu vµ kÝnh tÕ ta dïng v¸n khu«n thÐp kÕt hîp víi gç T¶i träng (¸p lùc ngang) t¸c dông lªn v¸n thµnh dÇm biªn: - ¸p lùc ngang bª t«ng dÇm: qc1 = g ´ h = 2500 ´ 0,3 = 750 (KG/m) (n =1,3) - T¶i träng do ng­êi vµ dông cô thi c«ng: qc2=250(KG/m) (n =1,3) - T¶i träng ®Çm rung: qc3 = 200(KG/m)(n =1,3) T¶i träng tÝnh to¸n tæng céng trªn 1m v¸n khu«n thµnh lµ: qtt =(750x1,3+250x1,3+200x1,3)x0,3 = 468(KG/m) qtc =(750+250+200)x0,3= 360(KG/m) Coi v¸n khu«n thµnh dÇm biªn nh­ dÇm ®¬n gi¶n kª lªn c¸c thanh ®øng vµ c¸c thanh ®øng tùa lªn c¸c thanh chèng xiªn.gäi kho¶ng c¸ch gi÷a 2 c©y chèng xiªn lµ: lx * Chän vµ tÝnh to¸n kho¶ng c¸ch gi÷a 2 c©y chèng xiªn : lx - S¬ ®å tÝnh: coi v¸n thµnh dÇm phô lµ dÇm liªn tôc mµ gèi tùa lµ c¸c thanh chèng xiªn. qtt =468 (KG/m) - Gi¸ trÞ m«men tÝnh to¸n: M=Mmax =(Kg/m) - C¸c ®Æc tr­ng tiÕt diÖn v¸n ®¸y lo¹i 200x1200 W=4,42(cm3) Jx=20,02(cm4) - Theo ®iÒu kiÖn bÒn ta cã: Mmax < RxW=2100x4,42=9282(kg/cm) MÆt kh¸c l ===140cm=1,4m ®Chän lx =100cm - KiÓm tra theo ®iÒu kiÖn æn ®Þnh fmax= fmax==0,066cm ®l=1m tho¶ m·n ®iÒu kiÖn æn ®Þnh * KiÓm tra cét chèng dÇm phô - T¶i träng t¸c dông lªn cét chèng lµ N=qttxlg=676x0,75=507 Kg - Theo trªn ta chän c©y chèng ®¬n Lenex t¹i søc chÞu t¶i lín nhÊt khi lmax =1700kg > N=507kg. vËy cét chèng ®ñ kh¶ n¨ng chèng Cét chèng dÇm phô 22x30 còng ®ñ chèng Víi kho¶ng c¸ch 600 mm T¶i träng t¸c dông lªn cét chèng lµ N=qttxlg=676x0,6=405,6 Kg 2.3.ThiÕt kÕ v¸n khu«n dÇm chÝnh kÝch th­íc (22x50) a.TÝnh v¸n khu«n ®¸y dÇm - V¸n khu«n dÇm gåm v¸n khu«n ®¸y dÇm vµ v¸n khu«n thµnh dÇm. V¸n khu«n dÇm sö dông v¸n khu«n kim lo¹i, ®­îc tùa lªn c¸c thanh xµ gå gç kª trùc tiÕp lªn gi¸o chèng - TÝnh cho dÇm khung b x h = 22 x 50(cm) - ChiÒu dµi ghÐp v¸n khu«n dÇm lµ: 6000-220=5780 - Sö dông 1 tÊm 220 x1200x55mm vµ 3 tÊm 220 x1500x55mm kho¶ng hë ta chÌn gç, chia lµm 2 kho¶ng 40mm vµ 40mm - Víi v¸n khu«n réng 22 cm. §Æc tr­ng h×nh häc cña tÊm v¸n lµ: J = 22,58 (cm4) ; W = 4,57 (cm3) * T¶i träng t¸c dông lªn v¸n ®¸y dÇm phô: - Träng l­îng v¸n khu«n: qc1=20kg/m2 (n=1.2) - Träng l­îng bª t«ng cèt thÐp dÇm ®¸y h=50cm qc2=2500x0,5=1250kg/m2 (n=1.1) - T¶i träng do ng­êi vµ dông cô thi c«ng: qc3=250kg/m2 (n=1.3) - T¶i träng do do ®æ bª t«ng do cÇn trôc th¶ xuèng: qc4=400kg/m2 (n=1.3) T¶i träng tiªu chuÈn trªn 1m dµi v¸n khu«n lµ: qtc =20+1250+250+400=1920 kg/m2 T¶i träng tÝnh to¸n trªn 1m dµi v¸n khu«n lµ: qtt =20x1,2+1250x1,1+250x1,3+400x1,3=2244kg/m2 T¶i träng trªn 1m dµi v¸n ®¸y dÇm lµ: qtc =1920x0,22=422,4 kg/m2 q=qttxbd =2244x0,22=493,68 kg/m2 *Chän vµ tÝnh to¸n kho¶ng c¸ch xµ gå cét chèng dÇm phô - S¬ ®å tÝnh : coi v¸n ®¸y dÇm phô lµ dÇm liªn tôc mµ gèi tùa lµ c¸c cét chèng chÞu t¸c dông t¶i träng ph©n bè ®Òu qtt =493,68 kg/m2 Mmax =ql2/10 - Gi¸ trÞ m«men tÝnh to¸n: M=Mmax =(Kg/m) - C¸c ®Æc tr­ng tiÕt diÖn v¸n ®¸y lo¹i 300x1500 W=4,57(cm3) Jx=22,58(cm4) - Theo ®iÒu kiÖn bÒn ta cã: Mmax < RxW=2100x4,57=9597(kg/cm) MÆt kh¸c l ===139cm=1,39m Chän l =0,75m - KiÓm tra theo ®iÒu kiÖn æn ®Þnh fmax= fmax==0,022cm ® Chän l = 60 cm riªng ®o¹n cña v¸n ®¸y dµi 150 cm ta lÊy l=75 cm (®¶

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docTHUONG-KC.doc
 • docHUNG BANG.DOC
 • docHUNG DINH MUC.DOC
 • xlsHUNG THEPBAN.XLS
 • dochung-kc.DOC
 • dochung-tc.DOC
 • docKHOI LUONG TC.DOC
 • docKTRUC.DOC
 • docLND.DOC
 • xlsT H Q DAM CONG SON.XLS
 • xlsTH M DAM CONG SON.XLS
 • xlsTHEP DAM-COT.XLS
 • xlsTO HOP M DAM.XLS
 • xlsTO HOP Q DAM.XLS
Tài liệu liên quan