Đề thi học kì II môn vật lí 10

Mốc thế năng tại mặt đất

a,Cơ năng của vật lúc đầu: = 80 J (1điểm)

Cơ năng của vật lúc sau: = 80 J

Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng:

độ cao cực đại: 80 m , Động năng:80 J

b,Thế năng:53,3 J, động. năng: 80 – 53,3 = 26,7 J, Cơ năng: 80 J (1,5điểm)

c,Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng:

Vận tốc lúc này là : V=23,1 m/s

 

doc6 trang | Chia sẻ: haohao | Ngày: 16/05/2013 | Lượt xem: 10229 | Lượt tải: 20download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi học kì II môn vật lí 10, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GIÁO DỤC–ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH TRƯỜNG THPT TRƯNG VƯƠNG Mã đề thi 1 ĐỀ THI HỌC KÌ II MÔN LÝ LỚP 10 CHUẨN Thời gian làm bài: 45 phút I- PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (5điểm) 1). Moät vaät coù khoái löôïng 4kg rôi töï do. Sau 4s keå töø luùc baét ñaàu rôi, ñoäng lượng cuûa vaät baèng bao nhieâu ? (Cho g = 10 (m/s2) A). 39,2 kgm/s B). 120 kgm/s C). 60kgm/s D). 160 kgm/s 2). Trường hợp nào sau đây công của lực tác dụng lên vật bằng không? A). Lực hợp với phương chuyển động của vật một góc tù B). Lực cùng phương, cùng chiều chuyển động của vật C). Lực vuông góc với phương chuyển động của vật D). Lực cùng phương, ngượcchiều với phương chuyển động của vật 3). Công thức nào sau đây không liên quan đến các đẳng quá trình? A). B). C). D). 4). Phương trình nào sau đây là phương trình trạng thái của khí lý tưởng? A). B). C). D). 5). AÙp suaát cuûa chaát khí taùc duïng leân thaønh bình phuï thuoäc vaøo A). Theå tích cuûa bình, khoái löôïng vaø nhieät ñoä cuûa chaát khí B). Phöông aùn khaùc C). Theå tích cuûa bình, nhieät ñoä vaø loaïi chaát khí D). Loaïi chaát khí, khoái löôïng cuûa chaát khí vaø nhieät ñoä 6). Khi vận tốc của vật tăng gấp đôi thì A). Gia tốc của vật tăng gấp đôi B). Cơ năng của vật tăng gấp đôi C). Động lượng của vật tăng gấp đôi D). Động năng của vật tăng gấp đôi 7). Vaän toác taêng 5 laàn thì ñoäng naêng vaø ñoäng löôïng cuûa moät vaät taêng laø bao nhieâu? A). Taêng 25 laàn, taêng 5 laàn B). Giaù trò khaùc C). Ñeàu taêng 5 laàn D). Taêng 5 laàn giaûm 2 laàn 8). Döôí aùp suaát 10 000 N/m2 moät löôïng khí coù theå tích 10lít. Tính theå tích cuûa löôïng khí ñoù döôùi aùp suaát 50 000 N/m2 (nhieät ñoä khoâng ñoåi). Trong nhöõng phöông aùn sau phöông aùn naøo laø ñuùng A). 3lít B). 1lít C). 4lít D). 2lít 9). Trong quá trình đẳng áp thì A). Thể tích của một lượng khí xác định tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối B). Thể tích tỉ lệ với nhiệt độ tuyệt C). Thể tích của một lượng khí xác định tỉ lệ nghịch với nhiệt độ tuyệt đối D). Thể tích của một lượng khí xác định với nhiệt độ tuyệt đối 10). Một vật có trọng lượng 50N,chuyển động đều trên quảng đường 5m mất 2s. Động lượng của vật có giá trị bằng bao nhiêu?Lấy g=10 m/s2 A). 12,5kg.m/s B). 156,25kg.m/s C). 15,625kg.m/s D). 125kg.m/s PHẦN II :TỰ LUẬN ( 5 điểm) Câu 1: Một lượng khí ôxi có thể tích 41cm3 ở nhiệt độ 270C và áp suất 3atm. Tính thể tích chứa lượng khí ôxi, ở điều kiện chuẩn p= 1atm và T = 273 K? Câu 2: Một vật khối lượng 0,1kg được ném lên thẳng đứng từ đất với vận tốc đầu là v0 = 40m/s (lấy g = 10m/s2) a. Tính động năng và cơ năng lúc ném và độ cao cực đại mà vật đó đạt được? Bỏ qua sức cản của không khí b, Ở độ cao nào thế năng bằng hai lần động năng ,Tính động năng , thế năng và cơ năng lúc này c,Tính vận tốc lúc thế năng bằng nữa động năng  SỞ GIÁO DỤC–ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH TRƯỜNG THPT TRƯNG VƯƠNG Mã đề thi 2 ĐỀ THI HỌC KÌ II MÔN LÝ LỚP 10 CHUẨN Thời gian làm bài: 45 phút I- PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (5điểm) 1). Moät vaät coù khoái löôïng 4kg rôi töï do. Sau 4s keå töø luùc baét ñaàu rôi, ñoäng lượng cuûa vaät baèng bao nhieâu? (Cho g = 10 (m/s2) A). 39,2 kgm/s B). 120 kgm/s C). 160 kgm/s D). 60kgm/s 2). Khi vận tốc của vật tăng gấp đôi thì A). Động lượng của vật tăng gấp đôi B). Gia tốc của vật tăng gấp đôi C). Động năng của vật tăng gấp đôi D). Cơ năng của vật tăng gấp đôi 3). Döôí aùp suaát 10 000 N/m2 moät löôïng khí coù theå tích 10lít. Tính theå tích cuûa löôïng khí ñoù döôùi aùp suaát 50 000 N/m2 (nhieät ñoä khoâng ñoåi). Trong nhöõng phöông aùn sau phöông aùn naøo laø ñuùng A). 2lít B). 3lít C). 1lít D). 4lít 4). Vaän toác taêng 5 laàn thì ñoäng naêng vaø ñoäng löôïng cuûa moät vaät taêng laø bao nhieâu? A). Taêng 25 laàn, taêng 5 laàn B). Ñeàu taêng 5 laàn C). Taêng 5 laàn giaûm 2 laàn D). Giaù trò khaùc 5). Một vật có trọng lượng 50N,chuyển đông đều rên quảng đường 5m mất 2s. Động lượng của vật có giá trị bầng bao nhiêu?Lấy g=10 m/s2 A). 156,25kg.m/s B). 125kg.m/s C). 12,5kg.m/s D). 15,625kg.m/s 6). Phương trình nào sau đây là phương trình trạng thái của khí lý tưởng? A). B). C). D). 7). AÙp suaát cuûa chaát khí taùc duïng leân thaønh bình phuï thuoäc vaøo A). Loaïi chaát khí, khoái löôïng cuûa chaát khí vaø nhieät ñoä B). Phöông aùn khaùc C). Theå tích cuûa bình, khoái löôïng vaø nhieät ñoä cuûa chaát khí D). Theå tích cuûa bình, nhieät ñoä vaø loaïi chaát khí 8). Công thức nào sau đây không liên quan đến các đẳng quá trình? A). B). C). D). 9). Trong quá trình đẳng áp thì A). Thể tích tỉ lệ với nhiệt độ tuyệt B). Thể tích của một lượng khí xác định tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối C). Thể tích của một lượng khí xác định tỉ lệ nghịch với nhiệt độ tuyệt đối D). Thể tích của một lượng khí xác định với nhiệt độ tuyệt đối 10). Trường hợp nào sau đây công của lực tác dụng lên vật bằng không? A). Lực hợp với phương chuyển động của vật một góc tù B). Lực vuông góc với phương chuyển động của vật C). Lực cùng phương, cùng chiều chuyển động của vật D). Lực cùng phương, ngượcchiều với phương, chiều chuyển động của vật PHẦN II :TỰ LUẬN ( 5 điểm) Câu 1:Trong xilanh cuûa moät ñoäng cô ñoát trong coù 2dm3 döôùi aùp suaát 1 atm vaø nhieät ñoä 47 oC. Pít toâng neùn xuoáng laøm cho theå tích cuûa hoãn hôïp chæ coøn 0,2 dm3 vaø aùp suaát taêng leân 15 atm nhieät ñoä cuûa hoãn hôïp khí neùn laø Câu 2: Một vật khối lượng 0,1kg được ném lên thẳng đứng từ đất với vận tốc đầu là v0 = 20m/s (lấy g = 10m/s2) a. Tính động năng và cơ năng lúc ném và độ cao cực đại mà vật đó đạt được? Bỏ qua sức cản của không khí b, Ở độ cao nào thế năng bằng nữa lần động năng ,Tính động năng , thế năng và cơ năng lúc này c,Tính vận tốc lúc thế năng bằng hai lần động năng  SỞ GIÁO DỤC–ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH TRƯỜNG THPT TRƯNG VƯƠNG Mã đề thi 3 ĐỀ THI HỌC KÌ II MÔN LÝ LỚP 10 CHUẨN Thời gian làm bài: 45 phút I- PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (5điểm) 1). Moät vaät coù khoái löôïng 4kg rôi töï do. Sau 4s keå töø luùc baét ñaàu rôi, ñoäng lượng cuûa vaät baèng bao nhieâu? (Cho g = 10 (m/s2) A). 39,2 kgm/s B). 60kgm/s C). 120 kgm/s D). 160 kgm/s 2). Khi vận tốc của vật tăng gấp đôi thì A). Cơ năng của vật tăng gấp đôi B). Động năng của vật tăng gấp đôi C). Động lượng của vật tăng gấp đôi D). Gia tốc của vật tăng gấp đôi 3). Công thức nào sau đây không liên quan đến các đẳng quá trình? A). B). C). D). 4). Trong quá trình đẳng áp thì A). Thể tích tỉ lệ với nhiệt độ tuyệt B). Thể tích của một lượng khí xác định tỉ lệ nghịch với nhiệt độ tuyệt đối C). Thể tích của một lượng khí xác định với nhiệt độ tuyệt đối D). Thể tích của một lượng khí xác định tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối 5). Một vật có trọng lượng 50N,chuyển đông đều rên quảng đường 5m mất 2s. Động lượng của vật có giá trị bầng bao nhiêu?Lấy g=10 m/s2 A). 125kg.m/s B). 15,625kg.m/s C). 12,5kg.m/s D). 156,25kg.m/s 6). Trường hợp nào sau đây công của lực tác dụng lên vật bằng không? A). Lực cùng phương, ngượcchiều với phương, chiều chuyển động của vật B). Lực vuông góc với phương chuyển động của vật C). Lực cùng phương, cùng chiều chuyển động của vật D). Lực hợp với phương chuyển động của vật một góc tù 7). Döôí aùp suaát 10 000 N/m2 moät löôïng khí coù theå tích 10lít. Tính theå tích cuûa löôïng khí ñoù döôùi aùp suaát 50 000 N/m2 (nhieät ñoä khoâng ñoåi). Trong nhöõng phöông aùn sau phöông aùn naøo laø ñuùng A). 3lít B). 1lít C). 2lít D). 4lít 8). Phương trình nào sau đây là phương trình trạng thái của khí lý tưởng? A). B). C). D). 9). Vaän toác taêng 5 laàn thì ñoäng naêng vaø ñoäng löôïng cuûa moät vaät taêng laø bao nhieâu? A). Giaù trò khaùc B). Ñeàu taêng 5 laàn C). Taêng 5 laàn giaûm 2 laàn D). Taêng 25 laàn, taêng 5 laàn 10). AÙp suaát cuûa chaát khí taùc duïng leân thaønh bình phuï thuoäc vaøo A). Theå tích cuûa bình, khoái löôïng vaø nhieät ñoä cuûa chaát khí B). Loaïi chaát khí, khoái löôïng cuûa chaát khí vaø nhieät ñoä C). Theå tích cuûa bình, nhieät ñoä vaø loaïi chaát khí D). Phöông aùn khaùc PHẦN II :TỰ LUẬN ( 5 điểm) Câu 1:Một lượng khí đựng trong một xi lanh có pít tông chuyển động được.các thông số trạng thái của lượng khí này là: 2atm,15 lít ,300K. Khi pít tông nén khí , áp suất của khí tăng lên tới 3,5 atm , thể tích giảm còn 12 lít. Xác định nhiệt độ của khí nén. Câu 2: Một vật khối lượng 100g được ném lên thẳng đứng từ đất với vận tốc đầu là v0 = 10m/s (lấy g = 10m/s2) a. Tính động năng và cơ năng lúc ném và độ cao cực đại mà vật đó đạt được? Bỏ qua sức cản của không khí b, Ở độ cao nào thế năng bằng nữa lần động năng ,Tính động năng , thế năng và cơ năng lúc này c,Tính vận tốc lúc thế năng bằng hai lần động năng  SỞ GIÁO DỤC–ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH TRƯỜNG THPT TRƯNG VƯƠNG Mã đề thi 4 ĐỀ THI HỌC KÌ II MÔN LÝ LỚP 10 CHUẨN Thời gian làm bài: 45 phút I- PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (5điểm) 1). Công thức nào sau đây không liên quan đến các đẳng quá trình? A). B). C). D). 2). Vaän toác taêng 5 laàn thì ñoäng naêng vaø ñoäng löôïng cuûa moät vaät taêng laø bao nhieâu? A). Taêng 5 laàn giaûm 2 laàn B). Taêng 25 laàn, taêng 5 laàn C). Ñeàu taêng 5 laàn D). Giaù trò khaùc 3). Moät vaät coù khoái löôïng 4kg rôi töï do. Sau 4s keå töø luùc baét ñaàu rôi, ñoäng lượng cuûa vaät baèng bao nhieâu? (Cho g = 10 (m/s2) A). 120 kgm/s B). 160 kgm/s C). 39,2 kgm/s D). 60kgm/s 4). AÙp suaát cuûa chaát khí taùc duïng leân thaønh bình phuï thuoäc vaøo A). Theå tích cuûa bình, nhieät ñoä vaø loaïi chaát khí B). Loaïi chaát khí, khoái löôïng cuûa chaát khí vaø nhieät ñoä C). Phöông aùn khaùc D). Theå tích cuûa bình, khoái löôïng vaø nhieät ñoä cuûa chaát khí 5). Döôí aùp suaát 10 000 N/m2 moät löôïng khí coù theå tích 10lít. Tính theå tích cuûa löôïng khí ñoù döôùi aùp suaát 50 000 N/m2 (nhieät ñoä khoâng ñoåi). Trong nhöõng phöông aùn sau phöông aùn naøo laø ñuùng A). 1lít B). 4lít C). 2lít D). 3lít 6). Trường hợp nào sau đây công của lực tác dụng lên vật bằng không? A). Lực cùng phương, ngượcchiều với phương, chiều chuyển động của vật B). Lực hợp với phương chuyển động của vật một góc tù C). Lực vuông góc với phương chuyển động của vật D). Lực cùng phương, cùng với phương,chiều chuyển động của vật 7). Khi vận tốc của vật tăng gấp đôi thì A). Cơ năng của vật tăng gấp đôi B). Động năng của vật tăng gấp đôi C). Gia tốc của vật tăng gấp đôi D). Động lượng của vật tăng gấp đôi 8). Trong quá trình đẳng áp thì A). Thể tích của một lượng khí xác định tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối B). Thể tích của một lượng khí xác định tỉ lệ nghịch với nhiệt độ tuyệt đối C). Thể tích tỉ lệ với nhiệt độ tuyệt D). Thể tích của một lượng khí xác định với nhiệt độ tuyệt đối 9). Một vật có trọng lượng 50N,chuyển đông đều rên quảng đường 5m mất 2s. Động lượng của vật có giá trị bầng bao nhiêu?Lấy g=10 m/s2 A). 15,625kg.m/s B). 156,25kg.m/s C). 12,5kg.m/s D). 125kg.m/s 10). Phương trình nào sau đây là phương trình trạng thái của khí lý tưởng? A). B). C). D). PHẦN II :TỰ LUẬN ( 5 điểm) Câu 1: Một lượng khí ôxi có thể tích 41cm3 ở nhiệt độ 270C và áp suất 3atm. Tính thể tích chứa lượng khí ôxi, ở điều kiện chuẩn p = 1atm và T = 273 K? Câu 2: Một vật khối lượng 0,1kg được ném lên thẳng đứng từ đất với vận tốc đầu là v0 = 40m/s (lấy g = 10m/s2) a. Tính động năng và cơ năng lúc ném và độ cao cực đại mà vật đó đạt được? Bỏ qua sức cản của không khí b, Ở độ cao nào thế năng bằng hai lần động năng ,Tính động năng , thế năng và cơ năng lúc này c,Tính vận tốc lúc thế năng bằng nữa động năng Khởi tạo đáp án đề số : 001 I- Trắc nghiệm: Mỗi câu trả lời đúng đạt 0,5 điểm 01. - - - ~ 04. - - = - 07. ; - - - 10. ; - - - 02. - - = - 05. ; - - - 08. - - - ~ 03. - / - - 06. - - = - 09. ; - - - II. Tự luận Câu 1: Gọi V1 là thể tích của lượng khí ôxi ở điều kiện chuẩn (p1 = 1atm T1 = 273K) Áp dụng phương trình trạng thái của khí lý tưởng cho lượng khí ôxi. (2điểm) Câu 2: Mốc thế năng tại mặt đất a,Cơ năng của vật lúc đầu: = 80 J (1điểm) Cơ năng của vật lúc sau: = 80 J Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng: độ cao cực đại: 80 m , Động năng:80 J b,Thế năng:53,3 J, động. năng: 80 – 53,3 = 26,7 J, Cơ năng: 80 J (1,5điểm) c,Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng: Vận tốc lúc này là : V=23,1 m/s (o,5đđiểm) Khởi tạo đáp án đề số : 002 I- Trắc nghiệm: Mỗi câu trả lời đúng đạt 0,5 điểm 01. - - = - 04. ; - - - 07. - - = - 10. - / - - 02. ; - - - 05. - - = - 08. - - = - 03. ; - - - 06. - - - ~ 09. - / - - II. Tự luận Câu 1 T= 480 K (2điểm) Câu 2: Mốc thế năng tại mặt đất a,Cơ năng của vật lúc đầu: = 20 J (1điểm) Cơ năng của vật lúc sau: = 20 J Động năng :20 J Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng: độ cao cực đại: 20 m , b, độ cao lúc này là :6,67 m Thế năng:6,67 J, động. năng: 20 – 6,67 = 13,3J, Cơ năng: 20J (1,5điểm) c,Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng: Vận tốc lúc này là : 5,16 m/s (0,5điểm) Khởi tạo đáp án đề số : 003 I- Trắc nghiệm: Mỗi câu trả lời đúng đạt 0,5 điểm 01. - - - ~ 04. - - - ~ 07. - - = - 10. ; - - - 02. - - = - 05. - - = - 08. ; - - - 03. - - - ~ 06. - / - - 09. - - - ~ II. Tự luận Câu 1 T= 420 K (2điểm) Câu 2: Mốc thế năng tại mặt đất a,Cơ năng của vật lúc đầu: = 5 J (1điểm) Cơ năng của vật lúc sau: = 5 J Động năng :5 J Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng: độ cao cực đại: 5 m b, độ cao lúc này là :1,67 m Thế năng:1,67 J, động. năng: 5– 1,67= 3,33 J, Cơ năng: 5J (1,5điểm) c,Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng: Vận tốc lúc này là : 11,52 m/s (0,5điểm) Khởi tạo đáp án đề số : 004 I- Trắc nghiệm: Mỗi câu trả lời đúng đạt 0,5 điểm 01. - - - ~ 04. - - - ~ 07. - - - ~ 10. - - = - 02. - / - - 05. - - = - 08. ; - - - 03. - / - - 06. - - = - 09. - - = - II. Tự luận Câu 1: Gọi V1 là thể tích của lượng khí ôxi ở điều kiện chuẩn (p1 = 1atm T1 = 273K) Áp dụng phương trình trạng thái của khí lý tưởng cho lượng khí ôxi. (2điểm) Câu 2: Mốc thế năng tại mặt đất a,Cơ năng của vật lúc đầu: = 80 J (1điểm) Cơ năng của vật lúc sau: = 80 J Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng: độ cao cực đại: 80 m , Động năng:80 J b, Thế năng:53,3 J, động. năng: 80 – 53,3 = 26,7 J, Cơ năng: 80 J (1,5điểm) c, Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng: Vận tốc lúc này là : V=23,1 m/s (0,5đđiểm)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docđề thi lý 10 kỳ2 năm 09 (cb).doc
Tài liệu liên quan